EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:368:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 368, 26. září 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 368

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
26. září2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2022/C 368/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2022/C 368/02

Věc C-508/20: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. dubna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark – Rakousko) – RM v. Landespolizeidirektion Steiermark („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Volný pohyb služeb – Článek 56 SFEU – Hazardní hry – Zpřístupňování zakázaných loterií – Sankce – Přiměřenost – Pokuty se stanovenou minimální výší – Souběh – Neomezená výše – Náhradní trest odnětí svobody – Příspěvek úměrný nákladům řízení – Listina základních práv Evropské unie – Článek 49 odst. 3“)

2

2022/C 368/03

Věc C-654/20: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. dubna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Apelativen sad – Sofia – Bulharsko) – trestní řízení proti VD („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Doprava – Směrnice 2006/126/ES – Řidičské oprávnění – Listina základních práv Evropské unie – Článek 49 – Zásady zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů – Řízení vozidla během pozastavení platnosti řidičského oprávnění – Sankce – Skutkové okolnosti sporu v původním řízení – Důvody, které odůvodňují nezbytnost odpovědi na předběžné otázky – Nedostatečná upřesnění – Zjevná nepřípustnost“)

3

2022/C 368/04

Věc C-710/20: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 8. července 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresného súdu Bratislava I – Slovensko) – trestní řízení proti AM („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Listina základních práv Evropské unie – Oblast působnosti – Článek 51 – Legislativní postup pro přijetí usnesení o zrušení amnestie – Soudní řízení o přezkumu souladu tohoto usnesení s vnitrostátní ústavou – Absence uplatňování unijního práva – Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“)

3

2022/C 368/05

Věc C-188/21: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 3. června 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Megatherm-Csillaghegy Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága („Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Nárok na odpočet DPH – Způsoby uplatňování – Výmaz a následné obnovení daňového identifikačního čísla osoby povinné k dani – Zánik nároku na odpočet DPH za plnění uskutečněná v období před tímto výmazem – Zásada proporcionality“)

4

2022/C 368/06

Spojené věci C-221/21 a C-222/21: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 2. května 2022 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Obvodního soudu pro Prahu 1 – Česká republika) – Správa železnic, státní organizace v. České dráhy a.s., PKP Cargo International a.s., PDV Railway a.s., KŽC Doprava, s.r.o. (C-221/21) a České dráhy a.s. v. Univerzita Pardubice a další (C-222/21) („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Železniční doprava – Směrnice 2012/34/EU – Rozhodnutí regulačního subjektu – Článek 56 odst. 10 – Soudní přezkum – Vnitrostátní právo stanovící příslušnost občanskoprávních soudů – Podmínky žádosti o přezkum – Slučitelnost se směrnicí 2012/34 – Zjevná nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“)

5

2022/C 368/07

Věc C-233/21 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. května 2022 – Germann Avocats LLC v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Veřejné zakázky Evropské unie – Nabídkové řízení – Zadávání zakázek – Rozhodnutí o odmítnutí nabídky a zadání zakázky jinému uchazeči – Kritéria pro zadání – Kontrola kvality – Zkreslování skutkových okolností a důkazů – Zneužití pravomoci – Povinnost uvést odůvodnění – Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

5

2022/C 368/08

Věc C-346/21: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 5. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) –- ING Luxembourg SA v. VX („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v občanských a obchodních věcech – Doručování soudních a mimosoudních písemností – Nařízení (ES) č. 1393/2007 – Článek 8 – Informování adresáta prostřednictvím jednotného vzorového formuláře uvedeného v příloze II tohoto nařízení o jeho právu odmítnout přijetí soudní písemnosti, která není vyhotovena nebo k ní není připojen překlad v jazyce, kterému tento adresát rozumí, nebo v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků přijímajícího členského státu – Nepoužití jednotného formuláře – Důsledky“)

6

2022/C 368/09

Věc C-450/21: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Vercelli – Itálie) – UC v. Ministero dell'Istruzione („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Sociální politika – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 odst. 1 – Zásada zákazu diskriminace – Pojem ‚pracovní podmínky‘ – Dávka za účelem podpory průběžného vzdělávání učitelů a zvyšování jejich odborných dovedností“)

7

2022/C 368/10

Věc C-480/21: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. července 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court – Irsko) – Výkon evropských zatýkacích rozkazů vydaných proti W O, J L („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 1 odst. 3 – Postup předávání mezi členskými státy – Podmínky výkonu – Listina základních práv Evropské unie – Článek 47 druhý pododstavec – Základní právo na spravedlivý proces před nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem – Systémové nebo celoplošné nedostatky – Dvoufázový přezkum – Kritéria pro uplatnění – Povinnost vykonávajícího justičního orgánu konkrétním a přesným způsobem ověřit, zda existují závažné a prokazatelné důvody se domnívat, že osoba, na kterou se vztahuje evropský zatýkací rozkaz, bude v případě předání vystavena skutečnému nebezpečí porušení svého základního práva na spravedlivý proces před nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem“)

8

2022/C 368/11

Věc C-541/21 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. června 2022 – Joëlle Mélin v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Institucionální právo – Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu – Článek 33 odst. 1 a 2 – Příspěvek na parlamentní asistenci – Vrácení neoprávněně vybraného příspěvku – Námitka protiprávnosti – Zásada právní jistoty – Zásada ochrany legitimního očekávání – Hodnocení důkazů – Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2022/C 368/12

Věc C-573/21 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. června 2022 – Marie-Christine Arnautu v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Institucionální právo – Prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu – Článek 33 odst. 1 a 2 – Příspěvek na parlamentní asistenci – Vrácení neoprávněně vybraného příspěvku – Námitka protiprávnosti – Zásada právní jistoty – Zásada ochrany legitimního očekávání – Hodnocení důkazů – Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

9

2022/C 368/13

Věc C-603/21 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 9. června 2022 – Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) v. Evropský parlament, Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Doprava – Nařízení (EU) 2020/1055 – Přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy – Kabotáž – Žaloba na neplatnost – Přípustnost – Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU – Podmínka, podle níž musí být žalobce osobně dotčen – Profesní sdružení – Účinná soudní ochrana – Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

10

2022/C 368/14

Věc C-627/21: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 2. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – S.H. v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Odpočet daně zaplacené na vstupu v souvislosti s pořízením, výstavbou a přeměnou nemovitého majetku – Zrušení registrace osoby povinné k dani pro účely DPH z moci úřední – Oprava počátečního odpočtu daně – Odpověď na předběžnou otázku, která může být jasně vyvozena z judikatury“)

10

2022/C 368/15

Věc C-230/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Lehliu-Gară (Rumunsko) dne 29. března 2022 – trestní řízení proti KN, LY, OC, DW

11

2022/C 368/16

Věc C-305/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 6. května 2022 – trestní řízení proti C.J.

11

2022/C 368/17

Věc C-345/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Pontevedra (Španělsko) dne 25. května 2022 – Maersk A/S v. Allianz Seguros y Reaseguros SA

12

2022/C 368/18

Věc C-346/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Pontevedra (Španělsko) dne 25. května 2022 – Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros SA v. MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.

13

2022/C 368/19

Věc C-347/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Pontevedra (Španělsko) dne 25. května 2022 – Maersk A/S v. Allianz Seguros y Reaseguros SA

13

2022/C 368/20

Věc C-351/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 31. května 2022 – Neves 77 Solutions SRL v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală

14

2022/C 368/21

Věc C-361/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 3. června 2022 – Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) v. Buongiorno Myalert SA

14

2022/C 368/22

Věc C-362/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Bucureşti (Rumunsko) dne 3. června 2022 – VS, TU, RW v. Ryanair DAC

15

2022/C 368/23

Věc C-387/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Satu Mare (Rumunsko) dne 10. června 2022 – Nord Vest Pro Sani Pro SRL v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

15

2022/C 368/24

Věc C-402/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 20. června 2022 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; další účastník řízení: M.A.

16

2022/C 368/25

Věc C-453/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgerichts Münster (Německo) dne 6. července 2022 – Michael Schütte v. Finanzamt Brilon

17

2022/C 368/26

Věc C-480/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 18. července 2022 – EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD

17

2022/C 368/27

Věc C-492/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 22. července 2022 – Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti CJ; další účastník řízení: Openbaar Ministerie

18

2022/C 368/28

Věc C-163/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. června 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzgericht – Rakousko) – AZ v. Finanzamt Österreich, dříve Finanzamt Hollabrunn Korneuburg Tulln

19

2022/C 368/29

Věc C-579/20: Usnesení předsedy čtvrtého senátu Soudního dvora ze dne 18. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Nizozemsko) – F, A, G, H, I v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

19

2022/C 368/30

Věc C-657/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. července 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 1 de Cazalla de la Sierra – Španělsko) – Caixabank SA v. ZN, SD, AH

19

2022/C 368/31

Věc C-701/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH v. Verein für Konsumenteninformation

19

2022/C 368/32

Věc C-637/21: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. dubna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – K.R., přičemž dalším účastníkem řízení je: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

20

2022/C 368/33

Věc C-657/21: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. června 2022 – Evropský parlament v. Evropská komise

20

2022/C 368/34

Věc C-809/21: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 1. června 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Holland – Nizozemsko) – Nokia Solutions and Networks Oy v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven

20

2022/C 368/35

Věc C-2/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. dubna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Erfurt – Německo) – HK v. Allianz Lebensversicherungs AG

20

2022/C 368/36

Věc C-12/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 30. června 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresného súdu Prešov – Slovensko) – UR v. 365.bank a.s.

21

2022/C 368/37

Věc C-13/22: Usnesení předsedy šestého senátu Soudního dvora ze dne 2. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Piteşti – Rumunsko) – EF, GH, IJ v. KL

21

2022/C 368/38

Věc C-62/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. června 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Frankfurt am Main – Německo) – IA v. DER Touristik Deutschland GmbH

21

2022/C 368/39

Věc C-131/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Frankfurt am Main – Německo) – flightright GmbH v. Swiss International Air Lines AG

21

2022/C 368/40

Věc C-208/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 20. května 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch – Nizozemsko) – F v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

22

2022/C 368/41

Věc C-228/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. července 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Düsseldorf – Německo) – flightright GmbH v. Eurowings GmbH

22

 

Tribunál

2022/C 368/42

Věc T-395/22: Žaloba podaná dne 27. června 2022 – Hypo Vorarlberg Bank v. SRB

23

2022/C 368/43

Věc T-406/22: Žaloba podaná dne 1. července 2022 – Volkskreditbank v. SRB

25

2022/C 368/44

Věc T-460/22: Žaloba podaná dne 20. července 2022 – QP v. Komise

25

2022/C 368/45

Věc T-461/22: Žaloba podaná dne 20. července 2022 – QQ v. Komise

26

2022/C 368/46

Věc T-464/22: Žaloba podaná dne 20. července 2022 – QN v. Komise

27

2022/C 368/47

Věc T-481/22: Žaloba podaná dne 2. srpna 2022 – Group of processors and producers of sheepmilk and goatmilk v. EUIPO – Kolios (HALLOUMAKI)

27

2022/C 368/48

Věc T-487/22: Žaloba podaná dne 7. srpna 2022 – Multiópticas v. EUIPO – Nike Innovate (Znázornění dvou černých geometrických tvarů)

28

2022/C 368/49

Věc T-490/22: Žaloba podaná dne 8. srpna 2022 – Dr. Rudolf Liebe Nachfolger v. EUIPO – Bit Beauty (ayuna LESS IS BEAUTY)

29

2022/C 368/50

Věc T-492/22: Žaloba podaná dne 8. srpna 2022 – Cyprian Iwuć v. EUIPO – Hangzhou XiangHui (Balicí krabice, ponožky (sada))

30

2022/C 368/51

Věc T-494/22: Žaloba podaná dne 12. srpna 2022 – NSD v. Rada

30

2022/C 368/52

Věc T-497/22: Žaloba podaná dne 12. srpna 2022 – Mordašova v. Rada

31

2022/C 368/53

Věc T-498/22: Žaloba podaná dne 12. srpna 2022 – Melničenko v. Rada

32

2022/C 368/54

Věc T-499/22: Žaloba podaná dne 15. srpna 2022 – Maďarsko v. Komise

33


CS

 

Top