EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:207:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 207, 23. května 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 207

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
23. května 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2022/C 207/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2022/C 207/02

Věc C-132/20: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 29. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Najwyższego – Polsko) – BN, DM, EN v. Getin Noble Bank S.A. („Řízení o předběžné otázce – Přípustnost – Článek 267 SFEU – Pojem ‚soud‘ – Článek 19 odst. 1 SEU – Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie – Právní stát – Účinná soudní ochrana – Zásada nezávislosti soudců – Soud předem zřízený zákonem – Soudní orgán, jehož člen byl do funkce soudce poprvé jmenován politickým orgánem výkonné moci státu s nedemokratickým režimem – Způsob fungování Krajowej Rady Sądownictwa (Národní rada soudnictví, Polsko) – Protiústavnost zákona, na základě kterého byla tato Rada vytvořena – Možnost kvalifikovat tento soudní orgán jako nestranný a nezávislý ve smyslu unijního práva“)

2

2022/C 207/03

Věc C-139/20: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 31. března 2022 – Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem – Zdanění energetických produktů používaných energeticky náročnými podniky – Směrnice 2003/96/ES – Článek 17 odst. 1 písm. b) a odst. 4 – Podniky, na které se vztahuje systém pro obchodování s emisními povolenkami v Evropské unii – Osvobození od spotřební daně“)

3

2022/C 207/04

Věc C-472/20: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 31. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. v. PN („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání – Smlouvy o úvěru – Úvěr vyjádřený v cizí měně, který je splatitelný v národní měně – Smluvní ujednání, které stanoví, že kurzové riziko nese spotřebitel – Zneužívající povaha ujednání vztahujícího se k hlavnímu předmětu smlouvy – Účinky – Neplatnost smlouvy – Závažná újma pro spotřebitele – Užitečný účinek směrnice 93/13 – Nezávazné stanovisko soudu nejvyšší instance – Možnost obnovení stavu, v němž by se smluvní strany nacházely, pokud by tato smlouva nebyla uzavřena“)

3

2022/C 207/05

Věc C-687/20: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 31. března 2022 – Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Směrnice 2002/49/ES – Hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí – Aglomerace, hlavní silnice a hlavní železniční tratě – Článek 7 odst. 2 – Strategické hlukové mapy – Článek 8 odst. 2 – Akční plány – Článek 10 odst. 2 – Příloha VI – Údaje ze strategických hlukových map – Souhrnné přehledy akčních plánů – Nesdělení Komisi ve stanovených lhůtách“)

4

2022/C 207/06

Věc C-96/21: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 31. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Bremen – Německo) – DM v. CTS Eventim AG & Co. KGaA („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Směrnice Rady 2011/83/EU – Právo odstoupit od smlouvy v případě smluv uzavřených na dálku a smluv uzavřených mimo obchodní prostory – Výjimky z práva odstoupit od smlouvy – Článek 16 písm. l) – Poskytování služeb souvisejících s volnočasovými činnostmi – Smlouva, která stanoví konkrétní datum nebo dobu plnění – Poskytování služeb prodeje vstupenek – Zprostředkovatel jednající svým jménem, ale na účet pořadatele volnočasové činnosti – Riziko spojené s uplatněním práva odstoupit od smlouvy“)

5

2022/C 207/07

Věc C-195/21: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 31. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rajonen sad Lukovit – Bulharsko) – LB v. Smetna palata na Republika Bulgaria („Řízení o předběžné otázce – Zadávání veřejných zakázek – Směrnice 2014/24/EU – Použitelnost na čistě vnitřní situaci – Článek 58 odst. 1 a 4 – Kritéria výběru – Technická a odborná způsobilost uchazečů – Ochrana finančních zájmů Evropské unie – Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/1995 – Článek 8 odst. 3 – Kontrolní opatření – Možnost vnitrostátních orgánů chránících finanční zájmy Unie posoudit postup zadávání veřejných zakázek odlišně“)

5

2022/C 207/08

Věc C-231/21: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 31. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – IA v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl („Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Dublinský systém – Nařízení (EU) č. 604/2013 – Článek 29 odst. 2 – Přemístění žadatele o azyl do členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu – Šestiměsíční lhůta pro přemístění – Možnost prodloužení této lhůty nejvýše o jeden rok v případě uvěznění – Pojem ‚uvěznění‘ – Nucená hospitalizace žadatele o azyl na psychiatrickém oddělení se souhlasem soudce“)

6

2022/C 207/09

Věc C-287/20: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 10. ledna 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg – Německo) – EL, CP v. Ryanair DAC („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 5 odst. 3 – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě zrušení nebo významného zpoždění letu – Osvobození od povinnosti nahradit škodu – Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ – Stávka palubního personálu a pilotů – Okolnosti ‚vnitřní‘ a ‚vnější‘ ve vztahu k činnosti provozujícího leteckého dopravce – Listina základních práv Evropské unie – Články 12 a 28 – Neexistence zásahu do svobody shromažďování a sdružování zaměstnanců a do práva leteckého dopravce na vyjednávání“)

7

2022/C 207/10

Věc C-467/21: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 16. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Comune di Venezia v. Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA – Inwit SpA („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Sbližování právních předpisů – Sítě a služby elektronických komunikací – Omezení rozmísťování základnových převodních stanic uložená místními orgány – Nedostatečné upřesnění skutečností odůvodňujících potřebu odpovědi na předběžnou otázku pro účely vyřešení sporu v původním řízení – Zjevná nepřípustnost“)

8

2022/C 207/11

Věc C-505/21: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 16. prosince 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal du travail de Liège – Belgie) – FU v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil) („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Azylová politika – Kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu – Nařízení (EU) č. 604/2013 (Dublin III) – Článek 27 – Opravné prostředky proti rozhodnutí o přemístění – Absence vztahu požadovaného výkladu unijního práva k realitě nebo předmětu sporu v původním řízení – Zjevná nepřípustnost“)

8

2022/C 207/12

Věc C-89/22: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. března 2022 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg – Německo) – Passengers friend GmbH v. British Airways plc („Letecká doprava – Náhrady pro cestující v letecké dopravě v případě významného zpoždění letu – Navazující lety sestávající ze dvou dílčích úseků – Významné zpoždění při příletu do místa konečného určení, k němuž došlo v rámci druhého úseku, provozovaného leteckou společností ze zemí mimo EU – Žádost o náhradu směřující proti letecké společnosti EU provozující první úsek“)

9

2022/C 207/13

Věc C-305/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. května 2021 Joãoem Miguelem Baratou proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 3. března 2021 ve věci T-723/18, Barata v. Parlament

9

2022/C 207/14

Věc C-801/21 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2021 Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 6. října 2021 ve věci T-342/20, Indo European Foods v. EUIPO

10

2022/C 207/15

Věc C-19/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. ledna 2022 Sanford LP proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 10. listopadu 2021 ve věci T-443/20, Sanford v. EUIPO – Avery Zweckform (Etikety)

11

2022/C 207/16

Věc C-57/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky dne 28. ledna 2022 – YQ v. Ředitelství silnic a dálnic ČR

11

2022/C 207/17

Věc C-66/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 2. února 2022 – Infraestruturas de Portugal, SA, Futrifer Indústrias Ferroviárias, SA v. Toscca Equipamentos de Madeira Lda

12

2022/C 207/18

Věc C-88/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. února 2022 QB proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 8. prosince 2021 ve věci T-71/21, QB v. Komise

13

2022/C 207/19

Věc C-101/22 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. února 2022 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 1. prosince 2021 ve věci T-546/20, Sopra Steria Benelux a Unisys Belgium v. Komise

14

2022/C 207/20

Věc C-105/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 15. února 2022 – P.M. v. Dyrektor lzby Administracji Skarbowej w Warszawie

14

2022/C 207/21

Věc C-106/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 15. února 2022 – Xella Magyarország Építőanyagipari Kft. v. Innovációs és Technológiai Miniszter

15

2022/C 207/22

Věc C-107/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof Amsterdam (Nizozemsko) dne 16. února 2022 – X BV, Inspecteur van de Belastingdienst/Douane

15

2022/C 207/23

Věc C-115/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Unabhängige Schiedskommission Wien (Rakousko) dne 17. února 2022 – E.N.

16

2022/C 207/24

Věc C-122/22: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2022 společnostmi Dyson Ltd, Dyson Technology Ltd, Dyson Operations Pte Ltd, Dyson Manufacturing Sdn Bhd, Dyson Spain, SL, Dyson Austria GmbH, Dyson sp. z o.o., Dyson Ireland Ltd, Dyson GmbH, Dyson, Dyson Srl, Dyson Sweden AB, Dyson Denmark ApS, Dyson Finland Oy a Dyson BV proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 8. prosince 2021 ve věci T-127/19, Dyson a další v. Komise

17

2022/C 207/25

Věc C-132/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 25. února 2022 – BM. NP v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

18

2022/C 207/26

Věc C-143/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 1. března 2022 – Association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) a další v. Ministre de l’Intérieur

18

2022/C 207/27

Věc C-148/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal du travail de Liège (Belgie) dne 2. března 2022 – OP v. Commune d’Ans

19

2022/C 207/28

Věc C-201/22: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 15. března 2022 – Kopiosto r.y. v. Telia Finland Oyj

19

2022/C 207/29

Věc C-224/22: Žaloba podaná dne 29. března 2022 – Španělské království v. Rada Evropské unie

20

 

Tribunál

2022/C 207/30

Věc T-323/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Martinair Holland v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Jediné a trvající protiprávní jednání – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění“)

22

2022/C 207/31

Věc T-324/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – SAS Cargo Group a další v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Právo na procesní obranu – Rovnost zbraní – Článek 266 SFEU – Státní donucení – Jediné a trvající protiprávní jednání – Částka pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Doba trvání účasti na protiprávním jednání – Polehčující okolnosti – Podstatně omezená účast – Přitěžující okolnosti – Opakování protiprávního jednání – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

23

2022/C 207/32

Věc T-325/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Jediné a trvající protiprávní jednání – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Polehčující okolnosti – Vybídnutí k protisoutěžnímu jednání od veřejných orgánů – Přiměřenost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

24

2022/C 207/33

Věc T-326/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Air Canada v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Právo na obhajobu – Absence nového oznámení námitek – Jediné a trvající protiprávní jednání – Zpětvzetí žádosti o shovívavost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

25

2022/C 207/34

Věc T-334/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Cargolux Airlines v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Právo na obhajobu – Absence nového oznámení námitek – Jediné a trvající protiprávní jednání – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost porušení – Doba trvání účasti na protiprávním jednání – Dodatečný objem – Polehčující okolnosti – Vybídnutí k protisoutěžnímu jednání od veřejných orgánů – Následovnická role – Proporcionalita – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

26

2022/C 207/35

Věc T-337/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Air France-KLM v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní pravomoc Komise – Jediné a trvající protiprávní jednání – Přičitatelnost protiprávního jednání – Podmínky pro přiznání ochrany – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění – Částka pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Doba trvání účasti na protiprávním jednání – Polehčující okolnosti – Podpora protisoutěžního jednání ze strany veřejných orgánů – Přiměřenost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

27

2022/C 207/36

Věc T-338/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Air France v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Jediné a trvající protiprávní jednání – Podmínky pro přiznání ochrany – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění – Částka pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Doba trvání účasti na protiprávním jednání – Polehčující okolnosti – Vybídnutí k protisoutěžnímu jednání od veřejných orgánů – Proporcionalita – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

28

2022/C 207/37

Věc T-340/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Japan Airlines v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Článek 266 SFEU – Promlčení – Právo na obhajobu – Zákaz diskriminace – Jediné a trvající protiprávní jednání – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Dodatečná částka – Polehčující okolnosti – Podpora protisoutěžního jednání ze strany veřejných orgánů – Podstatně omezená účast – Přiměřenost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

28

2022/C 207/38

Věc T-341/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – British Airways v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 266 SFEU – Státní donucení – Jediné a trvající protiprávní jednání – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Doba trvání účasti na protiprávním jednání – Polehčující okolnosti – Vybídnutí k protisoutěžnímu jednání od veřejných orgánů – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

29

2022/C 207/39

Věc T-342/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Deutsche Lufthansa a další v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Povinnost uvést odůvodnění – Ovlivnění obchodu mezi členskými státy – Státní donucení – Jediné a trvající protiprávní jednání“)

30

2022/C 207/40

Věc T-343/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Cathay Pacific Airways v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Právo na obhajobu – Promlčení – Státní donucení – Jediné a trvající protiprávní jednání – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Polehčující okolnosti – Podpora protisoutěžního jednání ze strany veřejných orgánů – Podstatně omezená účast – Přiměřenost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

31

2022/C 207/41

Věc T-344/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Latam Airlines Group a Lan Cargo v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Promlčení – Zásada ne bis in idem – Zásada zákazu diskriminace – Právo na obhajobu – Státní donucení – Jediné a trvající protiprávní jednání – Výše pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Polehčující okolnosti – Podstatně omezená účast – Přiměřenost – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

32

2022/C 207/42

Věc T-350/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Singapore Airlines a Singapore Airlines Cargo v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh letecké nákladní dopravy – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU, článku 53 Dohody o EHP a článku 8 Dohody mezi Společenstvím a Švýcarskem o letecké dopravě – Koordinace složek cen za služby letecké nákladní dopravy (palivový příplatek, bezpečnostní příplatek, uhrazení provize z příplatků) – Výměna informací – Územní působnost Komise – Zásada ne bis in idem – Státní donucení – Jediné a trvající protiprávní jednání – Částka pokuty – Hodnota tržeb – Závažnost protiprávního jednání – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

33

2022/C 207/43

Věc T-129/19 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. března 2022 – Necci v. Komise („Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Sociální zabezpečení – JSIS – Zamítnutí žádosti o účast na pojištění v důsledku převodu důchodových práv – Podmínka týkající se doby zaměstnání v délce více než tři roky – Článek 95 PŘOZ – Článek 34 odst. 1 Listiny základních práv – Článek 45 SFEU“)

33

2022/C 207/44

Věc T-291/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Janukovyč v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Zachování jména žalobce na seznamu – Povinnost Rady ověřit, že rozhodnutí orgánu třetí země bylo přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu“)

34

2022/C 207/45

Věc T-292/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Janukovyč v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Zachování jména žalobce na seznamu – Povinnost Rady ověřit, že rozhodnutí orgánu třetí země bylo přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu“)

35

2022/C 207/46

Věc T-299/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – KF v. EIB („Veřejná služba – Zaměstnanci ECB – Stížnost na psychické obtěžování – Administrativní šetření – Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti – Nesprávné posouzení – Zásada řádné správy – Odpovědnost“)

36

2022/C 207/47

Věc T-720/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Perry Street Software v. EUIPO – Toolstream (SCRUFFS) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka SCRUFFS – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001]“)

36

2022/C 207/48

Věc T-30/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – L’Oréal v. EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO COUTURE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SO COUTURE – Slovní ochranná známka Evropské unie SO…? – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

37

2022/C 207/49

Věc T-35/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – SFD v. EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – Starší slovní ochranné známky Evropské unie ALLMAX NUTRITION – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

38

2022/C 207/50

Věc T-36/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – PO v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AD/338/17 – Nezapsání na rezervní seznam – Článek 21 Listiny základních práv – Článek 1d odst. 1 a 4 služebního řádu – Přiměřené úpravy – Zásada zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení – Směrnice 2000/78/ES – Povinnost uvést odůvodnění – Povinnost jednat s náležitou péčí – Odpovědnost – Majetková a nemajetková újma“)

38

2022/C 207/51

Věc T-206/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Kalita a Haas v. EUIPO – Kitzbühel Tourismus (Zobrazení dvou zvířat) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie představující dvě zvířata – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie představující zvíře – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

39

2022/C 207/52

Věc T-264/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Établissement Amra v. EUIPO – eXpresio (Tvar skákací boty) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka Evropské unie – Tvar skákací boty – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení (EU) 2017/1001 – Přítomnost slovních prvků – Absence základních nikoli funkčních charakteristik“)

40

2022/C 207/53

Věc T-451/21: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. března 2022 – Hesse v. EUIPO – Wedl & Hofmann (Testa Rossa) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Testa Rossa – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie TESTA ROSSA – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

40

2022/C 207/54

Věc T-17/21: Usnesení Tribunálu ze dne 22. března 2022 – Miquel y Costas & Miquel v. EUIPO (Pure Hemp) („Ochranná známka Evropské unie – Zrušení napadeného rozhodnutí – Zánik předmětu sporu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

41

2022/C 207/55

Věc T-232/21: Usnesení Tribunálu ze dne 18. března 2022 – Saure v. Komise („Žaloba na neplatnost – Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Korespondence Komise týkající se množství a dodacích lhůt očkovacích látek proti COVID-19 společnosti AstraZeneca – Implicitní odepření přístupu – Výslovné rozhodnutí přijaté po podání žaloby – Nevydání rozhodnutí ve věci samé – Návrhy na úpravu návrhových žádání – Překážka věci zahájené – Zjevná nepřípustnost“)

41

2022/C 207/56

Věc T-431/21: Usnesení Tribunálu ze dne 8. března 2022 – UNIS v. Komise („Žaloba na neplatnost – Sociální zabezpečení – Subjekty pověřené řízením zákonných systémů zdravotního pojištění a důchodového pojištění – Národní důchodová pojišťovna – Hospodářská činnost – Akt, který nelze napadnout žalobou – Nepřípustnost“)

42

2022/C 207/57

Věc T-550/21: Usnesení Tribunálu ze dne 21. března 2022 – Kalypso Media Group v. EUIPO (COMMANDOS) („Ochranná známka Evropské unie – Zrušení napadeného rozhodnutí – Zánik předmětu sporu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

42

2022/C 207/58

Věc T-123/22: Žaloba podaná dne 7. března 2022 – Ecocert India v. Komise

43

2022/C 207/59

Věc T-156/22: Žaloba podaná dne 23. března 2022 – Hyundai Heavy Industries Holdings v. Komise

44

2022/C 207/60

Věc T-157/22: Žaloba podaná dne 22. března 2022 – Dehaen v. EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

45

2022/C 207/61

Věc T-158/22: Žaloba podaná dne 22. března 2022 – Dehaen v. EUIPO – National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)

46

2022/C 207/62

Věc T-160/22: Žaloba podaná dne 25. března 2022 – 1906 Collins v. EUIPO – Peace United (bâoli BEACH)

47

2022/C 207/63

Věc T-163/22: Žaloba podaná dne 28. března 2022 – Transformers Manufacturing Company v. EUIPO – H&F (TMC TRANSFORMERS)

47

2022/C 207/64

Věc T-167/22: Žaloba podaná dne 28. března 2022 – Transformers Manufacturing Company v. EUIPO – H&F (TMC TRANSFORMERS)

48

2022/C 207/65

Věc T-168/22: Žaloba podaná dne 30. března 2022 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI)

49

2022/C 207/66

Věc T-170/22: Žaloba podaná dne 31. března 2022 – Telefónica de España v. Komise

50

2022/C 207/67

Věc T-171/22: Žaloba podaná dne 31. března 2022 – OR a OS v. Komise

51

2022/C 207/68

Věc T-172/22: Žaloba podaná dne 31. března 2022 – Gönenç v. EUIPO – Solar (termorad „ALUMINIUM PANEL RADIATOR“)

52

2022/C 207/69

Věc T-174/22: Žaloba podaná dne 4. dubna 2022 – Novartis v. EUIPO – AstraZeneca (BREZTREV)

52

2022/C 207/70

Věc T-175/22: Žaloba podaná dne 4. dubna 2022 – Novartis v. EUIPO – AstraZeneca (BREZTRI)

53

2022/C 207/71

Věc T-178/22: Žaloba podaná dne 4. dubna 2022 – FA World Entertainment v. EUIPO (FUCKING AWESOME)

54

2022/C 207/72

Věc T-179/22: Žaloba podaná dne 5. dubna 2022 – Farco Pharma v. EUIPO – Infarco (FARCO)

54

2022/C 207/73

Věc T-183/22: Žaloba podaná dne 11. dubna 2022 – Eggers & Franke v. EUIPO – E. & J. Gallo Winery (EF)

55

2022/C 207/74

Věc T-184/22: Žaloba podaná dne 12. dubna 2022 – Eggers & Franke v. EUIPO – E. & J. Gallo Winery (E & F)

55


CS

 

Top