EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:081:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 81, 18. února 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 81

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 65
18. února 2022


Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2021–2022
Dílčí zasedání 23. a 24. června 2021
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Středa 23. června 2021

2022/C 81/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 o výzvách a příležitostech pro odvětví rybolovu v Černém moři (2019/2159(INI))

2

2022/C 81/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 o úloze rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU při řešení dopadů pandemie COVID-19 (2020/2118(INI))

13

 

Čtvrtek 24. června 2021

2022/C 81/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o zprávě Komise o stavu právního státu za rok 2020 (2021/2025(INI))

27

2022/C 81/04

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o stavu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv v EU v rámci zdraví žen (2020/2215(INI))

43

2022/C 81/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 u příležitosti 25. výročí konání Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) (summit v Nairobi) (2019/2850(RSP))

63

2022/C 81/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o účelnosti a subsidiaritě a proporcionalitě právních předpisů Evropské unie – zpráva o zdokonalení tvorby právních předpisů za roky 2017, 2018 a 2019 (2020/2262(INI))

74

2022/C 81/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o zprávách Komise o Bosně a Hercegovině za roky 2019–2020 (2019/2171(INI))

82


 

III   Přípravné akty

 

Evropský parlament

 

Středa 23. června 2021

2022/C 81/08

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a finanční pravidla pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

96

2022/C 81/09

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti (06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 2018/0197(COD))

98

2022/C 81/10

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti (05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

99

2022/C 81/11

P9_TA(2021)0301
Ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))
P9_TC1-COD(2020)0095
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

100

2022/C 81/12

P9_TA(2021)0302
Přeshraniční platby v Unii (kodifikované znění) ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění) (COM(2020)0323 – C9-0204/2020 – 2020/0145(COD))
P9_TC1-COD(2020)0145
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/… o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění)

101

2022/C 81/13

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 o nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom (2021/2053(INL) – 2019/0900(APP))

102

2022/C 81/14

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Thajským královstvím podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994, která se týká změny koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie (05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

112

2022/C 81/15

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Indonéskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie (06505/2021 – C9-0181/2021 – 2021/0044(NLE))

113

2022/C 81/16

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. června 2021 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Argentinskou republikou podle článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie jménem Unie (06837/2021 – C9-0170/2021 – 2021/0054(NLE))

114

 

Čtvrtek 24. června 2021

2022/C 81/17

P9_TA(2021)0309
Evropský právní rámec pro klima ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) (COM(2020)0080 – COM(2020)0563 – C9-0077/2020 – 2020/0036(COD))
P9_TC1-COD(2020)0036
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/…, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec pro klima“)

115

2022/C 81/18

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (COM(2020)0569 – C9-0335/2020 – 2020/0260(NLE))

117

2022/C 81/19

P9_TA(2021)0311
Úvěrový nástroj pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. června 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci (COM(2020)0453 – C9-0153/2020 – 2020/0100(COD))
P9_TC1-COD(2020)0100
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. června 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/… o úvěrovém nástroji pro veřejný sektor v rámci mechanismu pro spravedlivou transformaci

182

2022/C 81/20

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 24. června 2021 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik (COM(2021)0108 – C9-0094/2021 – 2021/0055(COD))
[Pozměňovací návrhy 1 – 7, pokud není uvedeno jinak]

184


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top