EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:138:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 138, 19. dubna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 138

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
19. dubna 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2021/C 138/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2021/C 138/02

Věc C-95/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Agenzia delle Dogane v. Silcompa SpA („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 76/308/EHS – Články 6 a 8, jakož i čl. 12 odst. 1 až 3 – Vzájemná pomoc při vymáhání některých pohledávek – Vznik povinnosti ke spotřební dani ve dvou členských státech pro tatáž plnění – Směrnice 92/12/ES – Články 6 a 20 – Propuštění výrobků pro domácí spotřebu – Padělání správního průvodního dokladu – Porušení předpisů nebo nesrovnalost při přepravě výrobků podléhajících spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně – Neoprávněné propuštění výrobků z režimu s podmíněným osvobozením od daně – ‚Zdvojení pohledávky‘ vyplývající ze spotřební daně – Přezkum soudy členského státu, v němž má sídlo dožádaný orgán – Odmítnutí žádosti o pomoc předložené příslušnými orgány jiného členského státu – Podmínky“)

2

2021/C 138/03

Věc C-389/19 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. února 2021 – Evropská komise v. Švédské království, Dánské království, Finská republika, Evropský parlament, Evropská agentura pro chemické látky („Kasační opravný prostředek – Nařízení (ES) č. 1907/2006 – Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek – Rozhodnutí Evropské komise o udělení povolení k některým použitím sulfochromanu olovnatého, žluti, a chroman-molybdenan-síranu olovnatého, červeni, a sice látek, které jsou uvedeny v příloze XIV uvedeného nařízení – Látky vzbuzující mimořádné obavy – Podmínky pro povolení – Posouzení nedostupnosti alternativ“)

3

2021/C 138/04

Věc C-403/19: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Société Générale SA v. Ministre de l'Action et des Comptes publics („Řízení o předběžné otázce – Článek 63 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Korporační daně – Dvoustranné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění – Zdanění dividend vyplácených společností-nerezidentem, které již byly zdaněny v jiném členském státě – Maximální výše započtené slevy na dani – Dvojí právní zdanění“)

4

2021/C 138/05

Věc C-604/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu-Polsko) – Gmina Wrocław v. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 2 odst. 1 písm. a) – Článek 9 odst. 1 – Článek 13 odst. 1 – Článek 14 odst. 1 a odst. 2 písm. a) – Pojem ‚dodání zboží‘ – Přeměna práva stavby k nemovitosti na plné vlastnické právo, která vyplývá ze zákona – Obec vybírající úplaty z přeměny – Pojem ‚odškodné‘ – Pojem ‚osoba povinná k dani, která jedná jako taková‘ – Výjimka – Veřejnoprávní subjekty uskutečňující činnosti nebo plnění, při nichž vystupují jako orgány veřejné moci“)

4

2021/C 138/06

Věc C-615/19 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. února 2021 – John Dalli v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Žaloba na náhradu škody – Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie – Údajně protiprávní jednání Evropské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) – Ukončení funkce člena Komise – Procesní pravidla upravující vyšetřování OLAF – Zahájení vyšetřování – Právo být vyslechnut – Dozorčí výbor OLAF – Presumpce neviny – Posouzení údajné újmy“)

5

2021/C 138/07

Věc C-658/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. února 2021 – Evropská komise v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem – Článek 258 SFEU – Směrnice (EU) 2016/680 – Zpracování osobních údajů – Prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů v dané oblasti – Neprovedení a nesdělení prováděcích opatření – Článek 260 odst. 3 SFEU – Návrh na uložení platby paušální částky a penále“)

6

2021/C 138/08

Věc C-673/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State – Nizozemsko) – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T („Řízení o předběžné otázce – Azyl a přistěhovalectví – Směrnice 2008/115/ES – Články 3, 4, 6 a 15 – Uprchlík neoprávněně pobývající na území jednoho členského státu – Zajištění za účelem přemístění do jiného členského státu – Postavení uprchlíka v tomto jiném členském státě – Zásada nenavracení – Neexistence rozhodnutí o navrácení – Použitelnost směrnice 2008/115“)

7

2021/C 138/09

Věc C-689/19 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 25. února 2021 – VodafoneZiggo Group BV v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Sítě a služby elektronických komunikací – Směrnice 2002/21/ES, ve znění směrnice 2009/140/ES – Upevnění vnitřního trhu elektronických komunikací – Článek 7 odst. 3 a 7 – Návrh opatření zpřístupněný vnitrostátním regulačním orgánem – Trh velkoobchodního poskytování přístupu v pevném místě v Nizozemsku – Společná významná tržní síla – Připomínky Evropské komise předané vnitrostátnímu regulačnímu orgánu – Povinnost vnitrostátního regulačního orgánu zohlednit je v nejvyšší míře – Rozsah – Článek 263 SFEU – Žaloba na neplatnost – Přípustnost – Napadnutelný akt – Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie“)

7

2021/C 138/10

Věc C-712/19: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Novo Banco SA v. Junta de Andalucía („Řízení o předběžné otázce – Svoboda usazování – Volný pohyb kapitálu – Daně – Daň uplatňovaná na vklady klientů držených úvěrovými institucemi – Daňové odpočty přiznané pouze institucím se sídlem nebo pobočkami na území Autonomního společenství Andalusie – Daňové odpočty přiznané pouze pro investice na projekty uskutečněné v tomto autonomním společenství – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 401 – Zákaz výběru jiných vnitrostátních daní, které mají povahu daní z obratu – Pojem ‚daň z obratu‘ – Základní vlastnosti DPH – Neexistence“)

8

2021/C 138/11

Věc C-772/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Bartosch Airport Supply Services GmbH v. Zollamt Wien („Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Kombinovaná nomenklatura – Sazební zařazení – Sazební čísla 8701 a 8705 – Výklad – Letištní tahač“)

9

2021/C 138/12

Věc C-804/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Salzburg – Rakousko) – BU v. Markt24 GmbH („Řízení o předběžné otázce – Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Příslušnost pro individuální pracovní smlouvy – Ustanovení oddílu 5 kapitoly II – Použitelnost – Smlouva uzavřená v členském státě za účelem obsazení pracovního místa u společnosti usazené v jiném členském státě – Nevykonávání práce v průběhu celé doby platnosti smlouvy – Vyloučení použitelnosti vnitrostátních pravidel pro určení příslušnosti – Článek 21 odst. 1 písm. b) bod i) – Pojem ‚místo, kde nebo odkud zaměstnanec obvykle vykonává svou práci‘ – Pracovní smlouva – Povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli“)

10

2021/C 138/13

Věc C-857/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššího súdu Slovenskej republiky – Slovensko) – Slovak Telekom a.s. v. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky („Řízení o předběžné otázce – Hospodářská soutěž – Článek 102 SFEU – Zneužití dominantního postavení – Rozložení příslušnosti mezi Evropskou komisi a vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž – Nařízení (ES) č. 1/2003 – Článek 11 odst. 6 – Ztráta příslušnosti vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž – Zásada ne bis in idem – Článek 50 Listiny základních práv Evropské unie“)

11

2021/C 138/14

Věc C-940/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Les Chirurgiens-Dentistes de France a další v. Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre („Řízení o předběžné otázce – Uznávání odborných kvalifikací – Směrnice 2005/36/ES – Článek 4f odst. 6 – Vnitrostátní právní úprava – Připuštění možnosti částečného přístupu k některému z povolání podléhajících mechanismu automatického uznávání odborných kvalifikací“)

12

2021/C 138/15

Věc C-129/20: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. února 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg – Lucembursko) – XI v. Caisse pour l'avenir des enfants („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 2010/18/EU – Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené – Vnitrostátní právní úprava, která podmiňuje přiznání práva na rodičovskou dovolenou podmínce výkonu zaměstnání a z toho vyplývající povinné účasti pracovníka v daném systému sociálního zabezpečení ke dni narození dítěte“)

12

2021/C 138/16

Věc C-108/19: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Krakvet sp. z o.o. sp.k. v. Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 33 – Určení, kde dochází k uskutečnění zdanitelných plnění – Dodání zboží s přepravou – Dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet – Prodej prostřednictvím internetové stránky – Smlouva o přepravě uzavřená nabyvatelem se společností doporučenou dodavatelem“)

13

2021/C 138/17

Věc C-706/19 P: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. ledna 2021 – CCPL – Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox group SpA, Coopbox Eastern s.r.o. v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh s potravinovými obaly pro maloobchodní prodej – Kasační opravný prostředek směřující proti odůvodnění – Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“)

14

2021/C 138/18

Věc C-769/19: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Spetsializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestní řízení proti UC, TD („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v trestních věcech – Směrnice 2012/13/EU – Právo na informace v trestním řízení – Článek 6 – Právo podezřelých a obviněných na informace o jejich právech – Článek 47 druhý pododstavec Listiny základních práv Evropské unie – Vyřízení věci v přiměřené lhůtě – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví ukončení soudního řízení v případě formálních vad obžaloby zjištěných soudem – Vrácení věci státnímu zástupci za účelem vypracování nové obžaloby – Přípustnost“)

14

2021/C 138/19

Věc C-892/19 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. ledna 2021 – Camelia Manéa v. Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie („Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Smlouva na dobu určitou – Rozhodnutí o neobnovení pracovní smlouvy – Zrušení rozhodnutí a přijetí nového rozhodnutí o neobnovení, které nabývá účinnosti ke dni přijetí prvního rozhodnutí – Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody – Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

15

2021/C 138/20

Věc C-105/20: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal du travail de Nivelles – Belgie) – UF v. Partena, Assurances sociales pour travailleurs indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) („Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a čl. 94 jednacího řádu Soudního dvora – Předkládací rozhodnutí – Neuvedení důvodů, proč je třeba odpovědět na předběžné otázky pro účely vyřešení sporu v původním řízení – Zjevná nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“)

16

2021/C 138/21

Věc C-455/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofijski rajonen sad (Bulharsko) dne 23. září 2020 – Ts. M. Ts. T. M. M.

16

2021/C 138/22

Věc C-676/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španělsko) dne 11. prosince 2020 – ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio v. Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

16

2021/C 138/23

Věc C-3/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 4. ledna 2021 – FS v. Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

18

2021/C 138/24

Věc C-22/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court (Irsko) dne 14. ledna 2021 – SRS, AA v. Minister for Justice and Equality

18

2021/C 138/25

Věc C-71/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski gradski sad (Bulharsko) dne 4. února 2021 – trestní řízení proti KT

19

2021/C 138/26

Věc C-72/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 4. února 2021 – SIA „PRODEX“ v. Valsts ieņēmumu dienests

20

2021/C 138/27

Věc C-78/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) dne 1. února 2021 – AS „PrivatBank“, A, B, Unimain Holdings Limited v. Finanšu un kapitāla tirgus komisija

20

2021/C 138/28

Věc C-92/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal du travail de Liège (Belgie) dne 15. února 2021 – VW v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

21

2021/C 138/29

Věc C-96/21: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Bremen (Německo) dne 16. února 2021 – DM v. CTS Eventim AG & Co. KGaA

22

2021/C 138/30

Věc C-121/21: Žaloba podaná dne 26. února 2021 – Česká republika v. Polská republika

23

2021/C 138/31

Věc C-156/21: Žaloba podaná dne 11. března 2021 – Maďarsko v. Evropský parlament, Rada Evropské unie

24

2021/C 138/32

Věc C-157/21: Žaloba podaná dne 11. března 2021 – Polská republika v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

26

2021/C 138/33

Věc C-761/19: Usnesení předsedy pátého senátu Soudního dvora ze dne 11. ledna 2021 – Evropská komise v. Maďarsko

28

2021/C 138/34

Věc C-865/19: Usnesení předsedy šestého senátu Soudního dvora ze dne 30. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance de Rennes – Francie) – Caisse de Crédit Mutuel Le Mans Pontlieue v. OG

28

2021/C 138/35

Věc C-38/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla – Španělsko) – ZP v. Delegación del Gobierno en Melilla

28

2021/C 138/36

Věc C-227/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. ledna 2021 – Evropská komise v. Italská republika

29

2021/C 138/37

Věc C-335/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal du travail du Brabant wallon – Belgie) – PR v. Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

29

2021/C 138/38

Věc C-407/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien – Rakousko) – Österreichische Apothekerkammer v. HA

29

2021/C 138/39

Věc C-512/20: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 22. ledna 2021 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Holland – Nizozemsko) – P v. Swiss International Air Lines AG

29

 

Tribunál

2021/C 138/40

Věc T-238/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2021 – Ryanair v. Komise („Státní podpory – Trh letecké dopravy ve Švédsku, ze Švédska a do Švédska – Úvěrové záruky, jejichž cílem je podpořit letecké společnosti v rámci pandemie COVID-19 – Rozhodnutí nevznášet námitky – Dočasný rámec pro opatření státní podpory – Opatření, které má napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu – Volný pohyb služeb – Rovné zacházení – Přiměřenost – Kritérium držení licence vydané švédskými orgány – Absence poměření prospěšných účinků podpory a jejích negativních účinků na podmínky obchodu a na zachování nenarušené hospodářské soutěže – Článek 107 odst. 3 písm. b) SFEU – Ratio legis – Povinnost uvést odůvodnění“)

30

2021/C 138/41

Věc T-259/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2021 – Ryanair v. Komise („Státní podpory – Francouzský trh letecké dopravy – Moratorium na platbu daně z civilního letectví a solidární daně z letenek, splatných měsíčně v období od března do prosince 2020, v souvislosti s pandemií COVID-19 – Rozhodnutí nevznášet námitky – Podpora určená k náhradě škod způsobených mimořádnou událostí – Volný pohyb služeb – Rovné zacházení – Kritérium držení licence vydané francouzskými orgány – Přiměřenost – Článek 107 odst. 2 písm. b) SFEU – Povinnost uvést odůvodnění“)

31

2021/C 138/42

Věc T-19/20: Usnesení Tribunálu ze dne 12. února 2021 – sprd.net v. EUIPO – Shirtlabor (I love) („Žaloba na neplatnost – Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie I love – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Ochranná známka tvořená reklamním sloganem – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Nepoužitelnost čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené působnosti (UE) 2018/625 – Přípustnost důkazů – Článek 97 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Nestrannost – Článek 95 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

31

2021/C 138/43

Věc T-92/20: Usnesení Tribunálu ze dne 11. února 2021 – Fryč v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost – Státní podpory – Nařízení o blokových výjimkách – Program podpor poskytnutých českými orgány některým podnikům – Rozhodnutí Komise, kterým se tento program schvaluje – Žaloba na neplatnost odmítnutá pro opožděnost – Škoda údajně způsobená akty Komise a unijních soudů – Promlčení – Žaloba zčásti zjevně nepřípustná – Příčinná souvislost – Žaloba zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

32

2021/C 138/44

Věc T-176/20: Usnesení Tribunálu ze dne 11. února 2021 – Sam McKnight v. EUIPO – Carolina Herrera (COOL GIRL) („Ochranná známka Evropské unie – Zrušení napadeného rozhodnutí – Zánik předmětu sporu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

33

2021/C 138/45

Věc T-230/20 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 8. února 2021 – PNB Banka v. ECB („Řízení o předběžných opatřeních – Hospodářská a měnová politika – Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi – Zvláštní úkoly v oblasti dohledu svěřené ECB – Rozhodnutí o odebrání povolení úvěrové instituci – Návrh na odklad vykonatelnosti – Neexistence naléhavosti“)

33

2021/C 138/46

Věc T-748/20: Žaloba podaná dne 19. prosince 2020 – Komise v. CEVA a další

34

2021/C 138/47

Věc T-53/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – EVH v. Komise

35

2021/C 138/48

Věc T-55/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – Stadtwerke Leipzig v. Komise

37

2021/C 138/49

Věc T-56/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – TEAG v. Komise

37

2021/C 138/50

Věc T-58/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – GWS Stadtwerke Hameln v. Komise

38

2021/C 138/51

Věc T-59/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – eins energie in sachsen v. Komise

38

2021/C 138/52

Věc T-60/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – Naturstrom v. Komise

39

2021/C 138/53

Věc T-61/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – EnergieVerbund Dresden v. Komise

40

2021/C 138/54

Věc T-62/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – GGEW v. Komise

40

2021/C 138/55

Věc T-63/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – Stadtwerke Frankfurt am Main v. Komise

41

2021/C 138/56

Věc T-64/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – Mainova v. Komise

42

2021/C 138/57

Věc T-65/21: Žaloba podaná dne 29. ledna 2021 – enercity v. Komise

42

2021/C 138/58

Věc T-68/21: Žaloba podaná dne 28. ledna 2021 – QA v. Komise

43

2021/C 138/59

Věc T-73/21: Žaloba podaná dne 4. února 2021 – PIC CO v. EUIPO – Haribo Ricqles Zan (P.I.C. Co.)

44

2021/C 138/60

Věc T-77/21: Žaloba podaná dne 4. února 2021 – QC v. Komise

44

2021/C 138/61

Věc T-88/21: Žaloba podaná dne 12. února 2021 – Paesen v. ESVČ

45

2021/C 138/62

Věc T-93/21: Žaloba podaná dne 13. února 2021 – Creaticon v. EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE)

46

2021/C 138/63

Věc T-95/21: Žaloba podaná dne 15. února 2021 – Portugalsko v. Komise

47

2021/C 138/64

Věc T-99/21: Žaloba podaná dne 17 února 2021 – Construcciones Electromecanicas Sabero v. EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

48

2021/C 138/65

Věc T-111/21: Žaloba podaná dne 19. února 2021 – Ryanair v. Komise

49

2021/C 138/66

Věc T-121/21: Žaloba podaná dne 25. února 2021 – Suez v. Komise

49

2021/C 138/67

Věc T-122/21: Žaloba podaná dne 25. února 2021 – QI v. Komise

50

2021/C 138/68

Věc T-124/21: Žaloba podaná dne 25. února 2021 – Mariani a další v. Parlament

51

2021/C 138/69

Věc T-549/18: Usnesení Tribunálu ze dne 10. února 2021 – Hexal v. EMA

52

2021/C 138/70

Věc T-511/19: Usnesení Tribunálu ze dne 12. února 2021 – Staciwa v. Komise

52

2021/C 138/71

Věc T-188/20: Usnesení Tribunálu ze dne 10. února 2021 – Close a Cegelec v. Parlament

53

2021/C 138/72

Věc T-507/20: Usnesení Tribunálu ze dne 12. února 2021 – Colombani v. ESVČ

53


CS

 

Top