EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:035:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 35, 1. února 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 35

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 64
1. února 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2021/C 35/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2021/C 35/02

Věc C-461/18 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. prosince 2020 – Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd v. Distillerie Bonollo SpA a další („Kasační opravný prostředek – Dumping – Dovoz kyseliny vinné pocházející z Číny – Kasační opravný prostředek podaný vedlejším účastníkem řízení v prvním stupni – Článek 56 druhý pododstavec druhá věta statutu Soudního dvora Evropské unie – Částečný prozatímní přezkum – Ztráta statusu podniku působícího v podmínkách tržního hospodářství během přezkumného řízení – Změna konečného antidumpingového cla – Určení běžné hodnoty – Článek 11 odst. 9 nařízení (ES) č. 1225/2009 – Vedlejší kasační opravný prostředek – Žaloba na neplatnost podaná konkurenčními výrobci usazenými na území Evropské unie – Přípustnost – Bezprostřední dotčení – Rozdělení pravomocí ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku“)

2

2021/C 35/03

Věc C-787/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Skatteverket v. Sögård Fastigheter AB („Řízení o předběžné otázce – Vnitrostátní právní předpisy stanovící opravu odpočtů daně z přidané hodnoty (DPH) jinou osobou povinnou k dani, než je osoba povinná k dani, která odpočet původně provedla – Prodej nemovitosti pronajaté společností, jakož i předcházející společností, která byla vlastníkem nemovitosti, uskutečněný prvně uvedenou společností ve prospěch jednotlivců – Ukončení zdanění DPH při prodeji nemovitosti jednotlivcům“)

3

2021/C 35/04

Věc C-815/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Federatie Nederlandse Vakbeweging v. Van den Bosch Transporten BV, Van den Bosch Transporte GmbH, Silo-Tank kft („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 96/71/ES – Článek 1 odst. 1 a 3 a čl. 2 odst. 1 – Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb – Řidiči v mezinárodní silniční dopravě – Působnost – Pojem ‚vyslaný pracovník‘ – Kabotáž – Článek 3 odst. 1, 3 a 8 – Článek 56 SFEU – Volný pohyb služeb – Kolektivní smlouvy, které byly prohlášeny za všeobecně použitelné“)

3

2021/C 35/05

Věc C-823/18 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 – Evropská komise v. GEA Group AG („Kasační opravný prostředek – Kartelové dohody – Evropské trhy s tepelnými cínovými stabilizátory a tepelnými stabilizátory založené na epoxidovaném sójovém oleji a esterech – Stanovení cen, rozdělení trhů a výměna citlivých obchodních informací – Uplatnění maximální výše 10 % obratu na jeden ze subjektů, které tvoří podnik – Zrušení rozhodnutí, kterým se mění pokuta stanovená v původním rozhodnutí, kterým se konstatuje protiprávní jednání – Pokuty – Pojem podniku – Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty – Zásada rovného zacházení – Datum splatnosti pokuty v případě změny“)

5

2021/C 35/06

Věc C-44/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Repsol Petróleo, SA v. Administración General del Estado („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2003/96/ES – Zdanění energetických produktů a elektřiny – Článek 21 odst. 3 – Neexistence zdanitelného plnění – Spotřeba energetických produktů ve vlastních prostorách podniku, v němž byly vyrobeny, za účelem výroby konečných energetických produktů, při níž jsou nevyhnutelně získány i neenergetické produkty“)

5

2021/C 35/07

Věc C-49/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 – Evropská komise v. Portugalská republika („Nesplnění povinnosti státem – Elektronické komunikace – Univerzální služba a práva uživatelů týkající se sítí a služeb elektronických komunikací – Směrnice 2002/22/ES – Sítě a služby – Článek 13 – Financování povinností univerzální služby – Mechanismus rozdělení – Zásady transparentnosti, minimálního narušení trhu, zákazu diskriminace a proporcionality“)

6

2021/C 35/08

Věc C-59/19: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Wikingerhof GmbH & Co. KG v. Booking.com BV („Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Soudní příslušnost – Článek 7 body 1 a 2 – Zvláštní příslušnost ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Žaloba na zdržení se obchodních praktik považovaných za odporující právu hospodářské soutěže – Tvrzení zneužití dominantního postavení v rámci obchodních praktik podléhajících smluvním ustanovením – Internetová platforma booking.com pro rezervaci ubytování“)

6

2021/C 35/09

Věc C-62/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – Star Taxi App SRL v. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Bucureşti prin Primar General, Consiliul General al Municipiului Bucureşti („Řízení o předběžné otázce – Článek 56 SFEU – Použitelnost – Čistě interní situace – Směrnice 2000/31/ES – Článek 2 písm. a) – Pojem ‚služby informační společnosti‘ – Článek 3 odst. 2 a 4 – Článek 4 – Použitelnost – Směrnice 2006/123/ES – Služby – Kapitola III (Svoboda usazování pro poskytovatele) a kapitola IV (Volný pohyb služeb) – Použitelnost – Články 9 a 10 – Směrnice (EU) 2015/1535 – Článek 1 odst. 1 písm. e) a f) – Pojem ‚předpis pro služby‘ – Pojem ‚technický předpis‘ – Článek 5 odst. 1 – Nedostatečná předchozí komunikace – Dovolatelnost – Činnost spočívající v propojování osob, které se chtějí přemístit po území města, s autorizovanými řidiči taxislužby pomocí aplikace pro chytré telefony – Kvalifikace – Vnitrostátní právní úprava podřizující tuto činnost režimu předchozího povolení“)

7

2021/C 35/10

Spojené věci C-72/19 a C-145/19 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 3. prosince 2020 Suzanne Saleh Thabet, Gamal Muhammad Husní Elsajíd Mubarak, Alaa Muhammad Husní Elsajíd Mubarak, Heddy Muhammad Magdy Hussein Rassekh, Khadiga Mahmoud El Gammal v. Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci v Egyptě – Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů – Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Ponechání jmen žalobců – Rozhodnutí orgánu třetího státu – Povinnosti Rady Evropské unie ověřit, že toto rozhodnutí bylo přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu – Povinnost uvést odůvodnění“)

8

2021/C 35/11

Spojené věci C-225/19 a 226/19: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. listopadu 2020 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Nizozemsko) – R.N.N.S. (C-225/19), K.A. (C-226/19) v. Minister van Buitenlandse Zaken („Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Vízový kodex Společenství – Nařízení (ES) č. 810/2009 – Článek 32 odst. 1 až 3 – Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza – Příloha VI – Standardní formulář – Odůvodnění – Hrozba pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví, či pro mezinárodní vztahy jednoho či několika členských států – Článek 22 – Postup předchozí konzultace ústředních orgánů jiných členských států – Námitka proti udělení víza – Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza – Rozsah soudního přezkumu – Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie – Právo na účinný prostředek nápravy“)

10

2021/C 35/12

Věc C-269/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Banca B. SA v. A.A.A. („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13/EHS – Důsledky konstatování zneužívající povahy ujednání – Nahrazení zneužívajícího ujednání – Způsob výpočtu pohyblivé úrokové sazby – Přípustnost – Vybídnutí stran k vyjednávání“)

10

2021/C 35/13

Věc C-302/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Istituto nazionale della previdenza sociale v. WS („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2011/98/EU – Práva pracovníků ze třetích zemí, kteří jsou držiteli jednotného povolení – Článek 12 – Právo na rovné zacházení – Sociální zabezpečení – Právní úprava členského státu, která pro účely stanovení nároků na rodinnou dávku vylučuje rodinné příslušníky držitele jednotného povolení, kteří nemají bydliště na území tohoto členského státu“)

11

2021/C 35/14

Věc C-303/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Istituto nazionale della previdenza sociale v. VR („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2003/109/ES – Postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty – Článek 11 – Právo na rovné zacházení – Sociální zabezpečení – Právní úprava členského státu, která pro účely stanovení nároku na rodinnou dávku vylučuje rodinné příslušníky dlouhodobě pobývajícího rezidenta, kteří nemají bydliště na území tohoto členského státu“)

12

2021/C 35/15

Věc C-311/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 3. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – BONVER WIN, a.s. v. Ministerstvo financí ČR („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb služeb – Omezení – Vnitrostátní právní úprava zakazující provozování sázkových her na určitých místech – Použitelnost článku 56 SFEU – Existence přeshraničního prvku“)

12

2021/C 35/16

Věc C-320/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3. prosince 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – Ingredion Germany GmbH v. Spolková republika Německo („Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Směrnice 2003/87/ES – Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů – Článek 3 písm. h) – Noví účastníci na trhu – Článek 10a – Přechodný režim bezplatného přidělování povolenek – Rozhodnutí 2011/278/EU – Článek 18 odst. 1 písm. c) – Úroveň činnosti týkající se paliva – Článek 18 odst. 2 druhý pododstavec – Hodnota příslušného koeficientu využití kapacity“)

13

2021/C 35/17

Věc C-352/19 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 3. prosince 2020 – Region Brusel-hlavní město v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Nařízení (ES) č. 1107/2009 – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh – Prováděcí nařízení (EU) 2017/2324 – Obnovení schválení účinné látky glyfosát – Článek 263 SFUE – Aktivní legitimace regionálního celku – Přímé dotčení“)

13

2021/C 35/18

Věc C-372/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ondernemingsrechtbank Antwerpen- Belgie) – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Weareone.World BVBA, Wecandance NV („Řízení o předběžné otázce – Hospodářská soutěž – Článek 102 SFEU – Zneužití dominantního postavení – Pojem ‚nepřiměřené ceny‘ – Společnost kolektivní správy autorských práv – Situace faktického monopolu – Dominantní postavení – Zneužití – Výkon hudebních děl během hudebních festivalů – Sazebník založený na hrubých příjmech z prodeje vstupenek – Přiměřený poměr k plnění společnosti kolektivní správy – Určení skutečně provedené části hudebního repertoáru společnosti kolektivní správy“)

14

2021/C 35/19

Věc C-445/19: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Viasat Broadcasting UK Ltd v. TV2/Danmark A/S, Dánské království („Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost – Článek 106 odst. 2 SFEU – Služby obecného hospodářského zájmu – Podpora slučitelná s vnitřním trhem – Článek 108 odst. 3 SFEU – Oznámení – Neexistence – Povinnost příjemce zaplatit úroky za období, v němž byla tato podpora protiprávní – Výpočet úroků – Částky, které je třeba zohlednit“)

15

2021/C 35/20

Věc C-510/19: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Brussel – Belgie) – trestní řízení proti AZ („Řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 6 odst. 2 – Pojem ‚vykonávající justiční orgán‘ – Článek 27 odst. 2 – Zásada speciality – Článek 27 odst. 3 písm. g) a odstavec 4 – Odchylka – Stíhání za ‚jiný trestný čin‘, než kvůli kterému byla dotyčná osoba předána – Souhlas vykonávajícího justičního orgánu – Souhlas státního zastupitelství vykonávajícího členského státu“)

16

2021/C 35/21

Věc C-767/19: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. prosince 2020 – Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem – Směrnice 2009/72/ES a směrnice 2009/73/ES – Vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem – Účinné oddělení provozování přenosových soustav elektřiny a plynu od činností v oblasti dodávek a výroby – Zřízení nezávislých národních regulačních orgánů“)

16

2021/C 35/22

Věc C-799/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresného súdu Košice I – Slovensko) – NI, OJ, PK v. Sociálna poisťovňa („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 2008/94/ES – Články 2 a 3 – Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele – Pojmy ‚nesplacené pohledávky zaměstnanců‘ a ‚platební neschopnost zaměstnavatele‘ – Pracovní úraz – Úmrtí zaměstnance – Náhrada nemajetkové újmy – Vymáhání pohledávky od zaměstnavatele – Nemožnost – Záruční instituce“)

17

2021/C 35/23

Věc C-455/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. července 2018 Oliverem Spiekerem proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 8. května 2018 ve věci T-92/18, Oliver Spieker v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

18

2021/C 35/24

Věc C-259/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. června 2020 João Miguel Barata proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 2. dubna 2020 ve věci T-81/18, Barata v. Parlament

18

2021/C 35/25

Věc C-307/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-445/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

19

2021/C 35/26

Věc C-308/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-535/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

19

2021/C 35/27

Věc C-309/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-443/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

19

2021/C 35/28

Věc C-310/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-446/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

20

2021/C 35/29

Věc C-311/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-444/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

20

2021/C 35/30

Věc C-312/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. července 2020 Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. května 2020 ve věci T-534/18, Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

20

2021/C 35/31

Věc C-316/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) dne16. července 2020 – VO a další v. SATA International – Azores Airlines, SA

21

2021/C 35/32

Věc C-400/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. srpna 2020 Dermavita Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 25. června 2020 ve věci T-104/19, Dermavita v. EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM)

21

2021/C 35/33

Věc C-465/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. září 2020 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (sedmého rozšířeného senátu) vydanému dne 15. července 2020 ve spojených věcech T-778/16 a T-892/16, Irsko a další v. Komise

22

2021/C 35/34

Věc C-502/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Mons (Belgie) dne 5. října 2020 – TP v. Institut des Experts en Automobiles

23

2021/C 35/35

Věc C-521/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 19. října 2020 – J.P. v. B.d.S.L.

24

2021/C 35/36

Věc C-522/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 19. října 2020 – OE v. VY

24

2021/C 35/37

Věc C-525/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 19. října 2020 – Association France Nature Environnement v. Premier ministre a Ministre de la Transition écologique et solidaire

25

2021/C 35/38

Věc C-538/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. října 2020 – Finanzamt B v. W AG

25

2021/C 35/39

Věc C-559/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken (Německo) dne 26. října 2020 – Koch Media GmbH v. FU

26

2021/C 35/40

Věc C-573/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Parma (Itálie) dne 30. října 2020 – Casa di Cura Città di Parma SpA v. Agenzia delle Entrate

27

2021/C 35/41

Věc C-574/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzgericht (Rakousko) dne 3. listopadu 2020 – XO v. Finanzamt Waldviertel

28

2021/C 35/42

Věc C-576/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 4. listopadu 2020 – CC v. Pensionsversicherungsanstalt

31

2021/C 35/43

Věc C-589/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg (Rakousko) dne 10. listopadu 2020 – JR v. Austrian Airlines AG

32

2021/C 35/44

Věc C-591/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 11. listopadu 2020 – Reprensus GmbH v. S-V Pavlovi Trejd EOOD

32

2021/C 35/45

Věc C-594/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Markkinaoikeus (Finsko) dne 12. listopadu 2020 – Kuluttaja-asiamies v. MiGame Oy

33

2021/C 35/46

Věc C-595/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 13. listopadu 2020 – UE v. ShareWood Switzerland AG a VF

33

2021/C 35/47

Věc C-596/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 12. listopadu 2020 – DuoDecad Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

34

2021/C 35/48

Věc C-598/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Satversmes tiesa (Lotyšsko) dne 13. listopadu 2020 – AS „Pilsētas zemes dienests“ v. Latvijas Republikas Saeima

36

2021/C 35/49

Věc C-599/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 13. listopadu 2020 – UAB „Baltic Master“ v. Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

36

2021/C 35/50

Věc C-601/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d’arrondissement (Lucembursko) dne 13. listopadu 2020 – Sovim SA v. Luxembourg Business Registers

37

2021/C 35/51

Věc C-613/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 18. listopadu 2020 – CS v. Eurowings GmbH

39

2021/C 35/52

Věc C-614/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tallinna Halduskohus (Estonsko) dne 18. listopadu 2020 – AS Lux Express Estonia v. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

40

 

Tribunál

2021/C 35/53

Věc T-714/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Adraces v. Komise („Rozhodčí doložka – Dohoda o rámcovém partnerství – Místní informační středisko Europe Direct – Ukončení smlouvy bez uvedení důvodu – Právní jistota – Zásada ochrany dobré víry – Proporcionalita – Respektování legitimních práv a oprávněných zájmů smluvního partnera – Právo na řádnou správu“)

42

2021/C 35/54

Věc T-722/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Repsol v. EUIPO – Basic (BASIC) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie BASIC – Starší národní obchodní názvy basic a basic AG – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Užívání označení, jehož význam není pouze místní, v obchodním styku – Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 4 a čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] – Prohlášení částečné neplatnosti – Rozhodnutí přijaté v návaznosti na zrušení dřívějšího rozhodnutí Tribunálem – Postoupení věci odvolacímu senátu – Nedostatek pravomoci osoby, která věc postoupila – Článek 1d nařízení (ES) č. 216/96 – Vedlejší žaloba“)

42

2021/C 35/55

Věc T-247/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2020 – Thunus a další v. EIB („Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Odměňování – Roční úprava platů – Právní jistota – Legitimní očekávání – Konzultace se zaměstnanci – Povinnost uvést odůvodnění – Přiměřenost“)

43

2021/C 35/56

Věc T-318/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2020 – Thunus a další v. EIB („Veřejná služba – Zaměstnanci EIB – Odměňování – Roční úprava platů – Právní jistota – Legitimní očekávání – Konzultace se zaměstnanci – Povinnost uvést odůvodnění – Přiměřenost“)

44

2021/C 35/57

Věc T-620/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Ace of spades v. EUIPO – Krupp a Borrmann (JC JEAN CALL Champagne ROSÉ) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Evropské unie JC JEAN CALL Champagne ROSÉ – Starší trojrozměrné ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Neexistence zásahu do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001])“)

44

2021/C 35/58

Věc T-621/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Ace of spades v. EUIPO – Krupp a Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Evropské unie JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Starší trojrozměrné ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Neexistence zásahu do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001])“)

45

2021/C 35/59

Věc T-622/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Ace of spades v. EUIPO – Krupp a Borrmann (JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Evropské unie JC JEAN CALL Champagne PRESTIGE – Starší trojrozměrné ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Neexistence zásahu do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001])“)

46

2021/C 35/60

Věc T-705/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – GV v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Psychické obtěžování – Žádost o pomoc – Zamítnutí žádosti – Zájem služby – Rovnocennost pracovních míst – Přiměřená lhůta – Nedostatek důkazů prima facie – Odpovědnost“)

46

2021/C 35/61

Věc T-819/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Man and Machine v. EUIPO – Bim Freelance (bim ready) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka bim ready – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie BIM freelance – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Omezení služeb uvedených v přihlášce ochranné známky“)

47

2021/C 35/62

Věc T-858/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – easyCosmetic Swiss v. EUIPO – UWI (easycosmetic) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie easyCosmetic – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001]“)

48

2021/C 35/63

Věc T-30/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Promed v. EUIPO – Centrumelektroniki (Promed) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známky Evropské unie Promed – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

48

2021/C 35/64

Věc T-190/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. prosince 2020 – Almea v. EUIPO – Sanacorp Pharmahandel (Almea) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Almea – Starší národní slovní ochranná známka MEA – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

49

2021/C 35/65

Věc T-536/19: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2020 – Militos Symvouleftiki v. Komise („Žaloba na neplatnost – Veřejné zakázky na služby – Nabídkové řízení – Poskytování služeb v oblasti pořádání komunikačních činností na účet zastoupení Komise v Řecku – Zrušení zadávacího řízení – Neexistence právního zájmu na podání žaloby – Nepřípustnost“)

50

2021/C 35/66

Věc T-792/19: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2020 – Agepha Pharma v. EUIPO – Apogepha Arzneimittel (AGEPHA) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí námitek – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

50

2021/C 35/67

Věc T-185/20: Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2020 – Tikal Marine Systems v. EUIPO – Ultra Safety Systems (Tikal Tef-Gel) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

51

2021/C 35/68

Věc T-192/20: Usnesení Tribunálu ze dne 1. prosince 2020 – Tikal Marine Systems v. EUIPO – Ultra Safety Systems (Ultra Tef-Gel) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

51

2021/C 35/69

Věc T-685/20: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2020 – Asian Gear v. EUIPO – Multimox (Roller)

52

2021/C 35/70

Věc T-686/20: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2020 – Asian Gear v. EUIPO – Multimox (Roller)

53

2021/C 35/71

Věc T-695/20: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2020 – OG v. EIB

53

2021/C 35/72

Věc T-703/20: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2020 – Mylan Ireland v. EMA

54

2021/C 35/73

Věc T-706/20: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2020 – MiMedx Group v. EUIPO – DIZG (Epiflex)

55

2021/C 35/74

Věc T-711/20: Žaloba podaná dne 3. prosince 2020 – Puma v. EUIPO – CMS (CMS Italy)

56

2021/C 35/75

Věc T-712/20: Žaloba podaná dne 3. prosince 2020 – Škoda Investement v. EUIPO – Škoda Auto (Vzor okřídleného šípu)

57

2021/C 35/76

Věc T-715/20: Žaloba podaná dne 4. prosince 2020 – Degode v. EUIPO – Leo Pharma (Skinovea)

57

2021/C 35/77

Věc T-721/20: Žaloba podaná dne 9. prosince 2020 – Společný podnik Clean Sky 2 v. NG

58

2021/C 35/78

Věc T-722/20: Žaloba podaná dne 10. prosince 2020 – Far Polymers a další v. Komise

59


CS

 

Top