EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:271:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 271, 17. srpna 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 271

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
17. srpna 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2020/C 271/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2020/C 271/02

Věc C-78/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. června 2020 – Evropská komise v. Maďarsko („Nesplnění povinnosti státem – Přípustnost – Článek 63 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Existence omezení – Důkazní břemeno – Nepřímá diskriminace spojená s původem kapitálu – Článek 12 Listiny základních práv Evropské unie – Právo na svobodu sdružování – Vnitrostátní právní úprava, která sdružením přijímajícím finanční podpory z jiných členských států nebo ze třetích zemí ukládá registrační, oznamovací a publikační povinnost spojenou se sankcemi – Článek 7 Listiny základních práv – Právo na respektování soukromého života – Článek 8 odst. 1 Listiny základních práv – Právo na ochranu osobních údajů – Vnitrostátní právní úprava ukládající povinnost zpřístupnit údaje o osobách poskytujících finanční podporu sdružením a o výši této podpory – Odůvodněnost – Naléhavý důvod obecného zájmu – Transparentnost ve financování sdružení – Článek 65 SFEU – Veřejný pořádek – Veřejná bezpečnost – Boj proti praní peněz, financování terorismu a organizovanému zločinu – Článek 52 odst. 1 Listiny základních práv“)

2

2020/C 271/03

Spojené věci C-262/18 P a C-271/18 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. června 2020 – Evropská komise v. Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Slovenská republika, Union zdravotná poist'ovňa a.s. („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Článek 107 odst. 1 SFEU – Systém sociálního zabezpečení – Subjekty zdravotního pojištění – Pojmy ‚podnik‘ a ‚hospodářská činnost‘ – Sociální cíl – Zásada solidarity – Dohled státu – Celkové posouzení – Možnost dosahovat zisk – Zbytková hospodářská soutěže v kvalitě a v nabídce plnění zdravotního pojištění“)

3

2020/C 271/04

Věc C-276/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság- Maďarsko) – KrakVet Marek Batko sp. K v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága („Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 33 – Určení místa zdanitelného plnění – Dodání zboží s přepravou – Dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno dodavatelem nebo na jeho účet – Nařízení (EU) č. 904/2010 – Články 7, 13 a 28 až 30 – Spolupráce mezi členskými státy – Výměna informací“)

4

2020/C 271/05

Věc C-581/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Německo) – RB v. TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A. („Řízení o předběžné otázce – Právo Evropské unie – Obecné zásady – Článek 18 SFEU – Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti – Použitelnost unijního práva – Vadné prsní implantáty – Pojištění občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou výrobou zdravotnických prostředků – Pojistná smlouva stanovící zeměpisné omezení pojistného krytí“)

5

2020/C 271/06

Věc C-634/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Rejonowého w Słupsku – Polsko) – trestní řízení proti JI („Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Rámcové rozhodnutí 2004/757/SVV – Minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami – Článek 2 odst. 1 písm. c) – Článek 4 odst. 2 písm. a) – Pojem ‚velké množství drog‘ – Listina základních práv Evropské unie – Rovné zacházení – Články 20 a 21 – Zásada zákonnosti trestných činů a trestů – Článek 49“)

5

2020/C 271/07

Věc C-639/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Kiel – Německo) – KH v. Sparkasse Südholstein („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Uvádění finančních služeb na trh na dálku – Směrnice 2002/65/ES – Článek 1 – Působnost – Smlouvy o finančních službách obsahujících první dohodu o službě, za níž následují postupné operace – Použití směrnice 2002/65/ES pouze na první dohodu – Článek 2 písm. a) – Pojem ‚smlouva o finančních službách‘ – Dodatek ke smlouvě o úvěru, kterým se mění původně stanovené úrokové sazby“)

6

2020/C 271/08

Věc C-702/18 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 18. června 2020 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Bolton Cile España, SA („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie PRIMART Marek Łukasiewicz – Starší národní ochranná známka PRIMA – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 76 odst. 1 – Rozsah přezkumu vykonávaného Tribunálem Evropské unie“)

6

2020/C 271/09

Věc C-754/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Ryanair Designated Activity Company v. Országos Rendőr-főkapitányság („Řízení o předběžné otázce – Občanství Evropské unie – Směrnice 2004/38/ES – Články 5, 10 a 20 – Právo na vstup státního příslušníka třetího státu, který je rodinným příslušníkem občana Unie, na území členského státu – Důkaz o tom, že mu svědčí takové právo – Držení pobytové karty rodinného příslušníka občana Unie – Držení karty trvalého pobytu“)

7

2020/C 271/10

Věc C-786/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – ratiopharm GmbH v. Novartis Consumer Health GmbH („Řízení o předběžné otázce – Ochrana veřejného zdraví – Vnitřní trh – Humánní léčivé přípravky – Směrnice 2001/83/ES – Reklama – Článek 96 – Distribuce bezplatných vzorků léčivých přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis pouze osobám způsobilým léčivé přípravky předepisovat – Vyloučení lékárníků z možnosti této distribuce – Nepoužitelnost na distribuci bezplatných vzorků léčivých přípravků, které omezení výdeje na lékařský předpis nepodléhají – Důsledky pro členské státy“)

8

2020/C 271/11

Věc C-831/18 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. června 2020 – Evropská komise v. RQ („Kasační opravný prostředek – Veřejná služba – Úředníci – Generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům – Vynětí z pravomoci soudů – Rozhodnutí o zbavení imunity – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Právo na obhajobu“)

8

2020/C 271/12

Věc C-833/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de l'entreprise de Liège – Belgie) – SI, Brompton Bicycle Ltd v. Chedech/Get2Get („Řízení o předběžné otázce – Duševní a průmyslové vlastnictví – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Články 2 až 5 – Oblast působnosti – Užitkový předmět – Pojem ‚dílo‘ – Autorskoprávní ochrana děl – Podmínky – Forma výrobku, která je nezbytná pro dosažení technického výsledku – Skládací jízdní kolo“)

9

2020/C 271/13

Věc C-19/19: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Belgie) – Belgický stát v. Pantochim SA, v likvidaci („Řízení o předběžné otázce – Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek – Směrnice 76/308/EHS – Článek 6 odst. 2 a článek 10 – Směrnice 2008/55/ES – Článek 6 druhý pododstavec a článek 10 – Daňová pohledávka dožadujícího členského státu vymáhaná dožádaným členským státem – Povaha této pohledávky – Pojem ‚výsada‘ – Započtení uvedené pohledávky s daňovým dluhem dožádaného členského státu“)

10

2020/C 271/14

Věc C-43/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira [„Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 2 odst. 1 písm. c) – Oblast působnosti – Zdanitelná plnění – Poskytnutí služby za úplatu – Náhrada vyplácená v případě nedodržení smluvně sjednané minimální doby vázanosti – Kvalifikace“]

10

2020/C 271/15

Věc C-74/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa – Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 18 – Portugalsko) – LE v. Transportes Aéreos Portugueses SA („Řízení o předběžné otázce – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 5 odst. 3 – Článek 7 odst. 1 – Náhrada škody pro cestující v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů – Osvobození – Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ – ‚Cestující s rušivým chováním‘ (Unruly passengers) – Možnost dovolávat se vzniku mimořádné okolnosti v případě letu, který není touto okolností dotčen – Pojem ‚přiměřená opatření“)

11

2020/C 271/16

Věc C-88/19: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Judecătoria Zărnești – Rumunsko) – Asociaţia „Alianța pentru combaterea abuzurilor“ v. TM, UN a Asociaţia DMPA („Řízení o předběžné otázce – Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – Směrnice 92/43/EHS – Článek 12 odst. 1 – Systém přísné ochrany živočišných druhů – Příloha IV – Canis lupus (vlk) – Článek 16 odst. 1 – Přirozený areál rozšíření – Odchyt a přeprava volně žijícího jedince živočišného druhu canis lupus – Veřejná bezpečnost“)

12

2020/C 271/17

Věc C-115/19 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 11. června 2020 – China Construction Bank Corp. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Groupement des cartes bancaires („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Námitky – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Nebezpečí záměny – Posouzení podobnosti kolidujících označení – Posouzení rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky“)

13

2020/C 271/18

Věc C-142/19 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. června 2020 – Dovgan GmbH v. Monolith Frost GmbH, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Návrh na prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky PLOMBIR – Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti – Povinnost uvést odůvodnění – Zkreslení skutkového stavu a důkazů“)

13

2020/C 271/19

Věc C-146/19: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – SCT, d.d, v úpadku v. Republika Slovinsko („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Články 90 a 273 – Základ daně – Snížení – Odmítnutí – Nezaplacení – Osoba povinná k dani, která nepřihlásila svou pohledávku v úpadkovém řízení zahájeném proti dlužníkovi – Zásady daňové neutrality a proporcionality – Přímý účinek“)

14

2020/C 271/20

Věc C-206/19: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administratīvā rajona tiesa – Lotyšsko) – „KOB“ SIA v. Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisija („Řízení o předběžné otázce – Články 49 a 63 SFEU – Svoboda usazování a volný pohyb kapitálu – Směrnice 2006/123/ES – Nabývání zemědělské půdy v Lotyšsku za účelem jejího využívání – Režim předchozího povolení pro právnické osoby – Zvláštní podmínky vztahující se pouze na právnické osoby vlastněné nebo zastoupené státními příslušníky jiného členského státu – Požadavek bydliště a požadavek znalosti úředního jazyka Lotyšské republiky – Přímá diskriminace na základě státní příslušnosti“)

15

2020/C 271/21

Věc C-219/19: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Itálie) – Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) („Řízení o předběžné otázce – Veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby – Směrnice 2014/24/EU – Zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby – Architektonické a inženýrské služby – Článek 19 odst. 1 a čl. 80 odst. 2 – Vnitrostátní právní předpisy, které omezují možnost účasti pouze na hospodářské subjekty založené v určitých právních formách“)

15

2020/C 271/22

Věc C-242/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Bucureşti – Rumunsko) – CHEP Equipment Pooling NV v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Serviciul Soluţionare Contestaţii, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi („Řízení o předběžné otázce – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 17 odst. 2 písm. g) – Přemístění movitého majetku v rámci Evropské unie za účelem poskytnutí služby – Články 170 a 171 – Nárok na vrácení DPH osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně – Směrnice 2008/9/ES – Pojem ‚osoba povinná k dani neusazená v členském státě vrácení daně‘ – Osoba povinná k dani neidentifikovaná pro účely DPH v členském státě vrácení daně“)

16

2020/C 271/23

Věc C-328/19: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 18. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – Porin kaupunki v. Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy („Řízení o předběžné otázce – Veřejné zakázky – Směrnice 2004/18/ES – Článek 1 odst. 2 písm. a) – Veřejné zakázky v oblasti dopravních služeb – Dohoda o spolupráci mezi obcemi týkající se organizace a poskytování sociálních a zdravotních služeb na základě modelu tzv. ‚odpovědné obce‘ ve smyslu finského práva – Přenos odpovědnosti za organizaci služeb na jednu z obcí v dotčené oblasti spolupráce – In house smlouva – Zadání zakázky na dopravní služby společnosti zcela vlastněné odpovědnou obcí bez předchozího nabídkového řízení“)

17

2020/C 271/24

Věc C-340/19: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa (Senāts) – Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA „Hydro Energo“ („Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Kombinovaná nomenklatura – Sazební zařazení zboží – Sazební číslo 7407 – Měděné tyče, pruty a profily – Ingoty mědi nebo slitiny mědi pravoúhlého tvaru válcované za tepla“)

18

2020/C 271/25

Věc C-378/19: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Ústavného súdu Slovenskej republiky – Slovensko) – řízení zahájené Prezidentem Slovenské republiky („Řízení o předběžné otázce – Vnitřní trh s elektřinou – Směrnice 2009/72/ES – Článek 35 odst. 4 a 5 – Nezávislost regulačních orgánů – Vnitrostátní právní předpisy, které pravomoc jmenovat předsedu národního regulačního orgánu přenášejí z hlavy státu na vládu – Účastenství vnitrostátních ministerstev v řízeních o ceně“)

18

2020/C 271/26

Věc C-448/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španělsko) – WT v. Subdelegación del Gobierno en Guadalajara („Řízení o předběžné otázce – Postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty – Směrnice 2003/109/ES – Článek 12 – Vydání rozhodnutí o vyhoštění dlouhodobě pobývajícího rezidenta – Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu – Vnitrostátního judikatura – Nezohlednění těchto skutečností – Slučitelnost – Směrnice 2001/40/ES – Vzájemné uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí – Relevance“)

19

2020/C 271/27

Věc C-472/19: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 11. června 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Vert Marine SAS v. Premier ministre, Ministre de l'Économie et des Finances („Řízení o předběžné otázce – Koncesní řízení – Směrnice 2014/23/EU – Článek 38 odst. 9 – Režim nápravných opatření určených k prokázání, že hospodářský subjekt, kterého se týká důvod pro vyloučení, je opět spolehlivý – Vnitrostátní právní úprava zakazující hospodářským subjektům, u nichž je dán povinný důvod pro vyloučení, účastnit se koncesního řízení po dobu pěti let – Vyloučení jakékoli možnosti takových subjektů podat důkaz o přijatých nápravných opatřeních“)

20

2020/C 271/28

Věc C-128/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Klagenfurt (Rakousko) dne 19. února 2020 – GSMB Invest GmbH & Co. KG v. Auto Krainer Gesellschaft m.b.H.

21

2020/C 271/29

Věc C-134/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Eisenstadt (Rakousko) dne 11. března 2020 – IR v. Volkswagen AG

21

2020/C 271/30

Věc C-167/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. dubna 2020 WD proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 12. února 2020 ve věci T-320/18, WD v. EFSA

22

2020/C 271/31

Věc C-188/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Düsseldorf (Německo) dne 30. dubna 2020 – JG, LH, MI a NJ, všichni zastoupeni zákonnými zástupci MI a LH v. OP, jakožto insolvenční správce společnosti Azurair GmbH

23

2020/C 271/32

Věc C-196/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Düsseldorf (Německo) dne 6. května 2020 – Eurowings GmbH v. Flightright GmbH

24

2020/C 271/33

Věc C-204/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Hamburg (Německo) dne 13. května 2020 – Bayer Intellectual Property GmbH v. kohlpharma GmbH

25

2020/C 271/34

Věc C-228/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Niedersächsisches Finanzgericht (Německo) dne 2. června 2020 – I GmbH v. Finanzamt H

26

2020/C 271/35

Věc C-229/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) dne 29. května 2020 – P v. „K“ FOOD

27

2020/C 271/36

Věc C-236/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Itálie) dne 4. června 2020 – PG v. Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri

28

2020/C 271/37

Věc C-243/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Polymeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 5. června 2020 – DP, SG v. Trapeza Peiraios AE

29

2020/C 271/38

Věc C-256/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) dne 10. června 2020 – „Toplofikatsia Sofia“ EAD

29

2020/C 271/39

Věc C-260/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. června 2020 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 2. dubna 2020 ve věci T-383/17, Hansol Paper v. Komise

30

2020/C 271/40

Věc C-278/20: Žaloba podaná dne 24. června 2020 – Evropská komise v. Španělské království

31

 

Tribunál

2020/C 271/41

Věc T-40/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – MU v. Parlament („Žaloba na neplatnost – Článek 263 SFEU – Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Parlamentu – Stážista se zdravotním postižením – Příspěvek pro osoby se zdravotním postižením – Odmítnutí – Podmínky získání dodatečné platby stanovené pro stážisty se zdravotním postižením – Nesprávné právní posouzení“)

33

2020/C 271/42

Věc T-511/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – XH v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení 2017 – Rozhodnutí o nepovýšení – Jasnost a přesnost žalobního důvodu – Pravidlo shody – Napadení konečných aktů – Přípustnost – Článek 45 služebního řádu – Průběžná zpráva o zkušební době – Závěrečná zpráva ke zkušební době – Hodnotící posudek – Hlediska zohledněná při srovnávacím přezkumu zásluh – Bezvadnost postupu – Odpovědnost – Nemajetková újma“)

33

2020/C 271/43

Věc T-737/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Siberia Oriental v. OÚS (Siberia) („Odrůdová práva – Žádost o změnu data zániku odrůdového práva Společenství uděleného pro odrůdu Siberia z druhu Lilium L. – Odvolání podané k odvolacímu senátu OÚS – Nepřípustnost – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 75 nařízení (ES) č. 2100/94 – Účinná soudní ochrana – Článek 67 odst. 1 a článek 87 nařízení č. 2100/94 – Oprava zjevných nesprávností – Článek 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 874/2009“)

34

2020/C 271/44

Věc T-114/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Pavel v. EUIPO – bugatti (B) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie B – Starší mezinárodní obrazová ochranná známka b – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 60 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 – Zneužití pravomoci – Částečné zrušení“)

35

2020/C 271/45

Věc T-295/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Klymenko v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Ponechání jména žalobce na seznamu – Povinnost Rady ověřit, zda bylo při přijetí rozhodnutí orgánu třetího státu dodrženo právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu“)

36

2020/C 271/46

Věc T-550/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Nitto Pharmaceutical Industries v. EUIPO – Chiesi Farmaceutici (NOSTER) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka NOSTER – Starší slovní ochranná známka Evropské unie FOSTER – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (UE) 2017/1001“)

36

2020/C 271/47

Věc T-651/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Brands Up v. EUIPO (Credit24) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Credit24 – Absolutní důvod pro zamítnutí – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)

37

2020/C 271/48

Věc T-383/19: Usnesení Tribunálu ze dne 16. června 2020 – Walker a další v. Parlament a Rada („Žaloba na neplatnost – Oblast svobody, bezpečnosti a práva – Vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie – Nařízení (EU) 2019/592, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806 – Výjimka z povinnosti krátkodobých víz výměnou za reciprocitu – Údajná ztráta občanství Unie – Nedostatek osobního dotčení – Nepřípustnost“)

38

2020/C 271/49

Věc T-558/19: Usnesení Tribunálu ze dne 16. června 2020 – Luz Saúde v. EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH – Starší národní obrazová ochranná známka clínica LALUZ – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

38

2020/C 271/50

Věc T-848/19: Žaloba podaná dne 4. června 2020 – HS v. Komise

39

2020/C 271/51

Věc T-347/20: Žaloba podaná dne 29. května 2020 – Sogia Ellas v. Komise

40

2020/C 271/52

Věc T-350/20: Žaloba podaná dne 9. června 2020 – Wagenknecht v. Komise

41

2020/C 271/53

Věc T-357/20: Žaloba podaná dne 7. června 2020 – Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci v. EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER)

42

2020/C 271/54

Věc T-373/20: Žaloba podaná dne 15. června 2020 – Framery v. EUIPO – Smartblock (Přemístitelná stavba)

43

2020/C 271/55

Věc T-380/20: Žaloba podaná dne 17. června 2020 – Tubes Radiatori v. EUIPO – Antrax It (Radiátory na topení)

44

2020/C 271/56

Věc T-382/20: Žaloba podaná dne 17. června 2020 – Lee v. EUIPO (Jídelní nože, vidličky a lžíce)

44

2020/C 271/57

Věc T-386/20: Žaloba podaná dne 16. června 2020 – Micron Technology v. EUIPO (INTELLIGENCE, ACCELERATED)

45

2020/C 271/58

Věc T-394/20: Žaloba podaná dne 29. června 2020 – Hypo Vorarlberg Bank v. SRB

46

2020/C 271/59

Věc T-396/20: Žaloba podaná dne 26. června 2020 – Riviera-Airport v. EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS)

46

2020/C 271/60

Věc T-398/20: Žaloba podaná dne 26. června 2020 – Riviera-Airport v. EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT)

47

2020/C 271/61

Věc T-399/20: Žaloba podaná dne 26. června 2020 – Cole Haan v. EUIPO – Samsøe & Samsøe (Ø)

48

2020/C 271/62

Věc T-402/20: Žaloba podaná dne 30. června 2020 – Zippo Manufacturing a další v. Komise

49

2020/C 271/63

Věc T-405/20: Žaloba podaná dne 2. července 2020 – DZ Hyp v. SRB

50

2020/C 271/64

Věc T-406/20: Žaloba podaná dne 2. července 2020 – Landesbank Baden-Württemberg v. SRB

52

2020/C 271/65

Věc T-407/20: Žaloba podaná dne 2. července 2020 – DVB Bank v. SRB

52

2020/C 271/66

Věc T-410/20: Žaloba podaná dne 3. července 2020 – DZ Bank v. SRB

53

2020/C 271/67

Věc T-411/20: Žaloba podaná dne 3. července 2020 – Bayerische Landesbank v. SRB

53

2020/C 271/68

Věc T-412/20: Žaloba podaná dne 3. července 2020 – Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale v. SRB

54

2020/C 271/69

Věc T-413/20: Žaloba podaná dne 3. července 2020 – Norddeutsche Landesbank – Girozentrale v. SRB

54

2020/C 271/70

Věc T-527/19: Usnesení Tribunálu ze dne 17. června 2020 – Sánchez Cano v. EUIPO – Grupo Osborne (EL TORO BALLS Fini)

56


CS

 

Top