EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:077:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 77, 9. března 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 77

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
9. března 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2020/C 77/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2020/C 77/02

Věc C-274/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 21. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Económico-Administrativo Central - Španělsko) – Řízení zahájené Banco de Santander SA („Řízení o předběžné otázce – Článek 267 SFEU – Pojem „vnitrostátní soud“ – Kritéria – Nezávislost dotčeného vnitrostátního orgánu – Neodvolatelnost členů – Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“)

2

2020/C 77/03

Věc C-175/18 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. ledna 2020 – PTC Therapeutics International Ltd v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope) („Kasační opravný prostředek – Přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Článek 4 odst. 2 první odrážka – Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů – Článek 4 odst. 3 – Ochrana rozhodovacího procesu – Dokumenty předložené Evropské agentuře pro léčivé přípravky v rámci žádosti o registraci humánního léčivého přípravku – Rozhodnutí zpřístupnit dokumenty třetí osobě – Obecná domněnka důvěrnosti – Absence povinnosti orgánu, instituce nebo jiného subjektu Evropské unie uplatňovat obecnou domněnku důvěrnosti“)

2

2020/C 77/04

Věc C-177/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 14 de Madrid - Španělsko) – Almudena Baldonedo Martín v. Ayuntamiento de Madrid („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Zásada zákazu diskriminace – Ustanovení 5 – Opatření k předcházení zneužití vznikajícímu využitím po sobě jdoucích pracovních smluv nebo poměrů na dobu určitou – Odstupné v případě skončení pracovního poměru – Články 151 a 153 SFEU – Články 20 a 21 Listiny základních práv Evropské unie – Použitelnost – Rozdílné zacházení na základě toho, zda režim, kterým se řídí pracovní poměr je veřejnoprávní nebo soukromoprávní ve smyslu vnitrostátního práva“)

3

2020/C 77/05

Věc C-178/18 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. ledna 2020 – MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) („Kasační opravný prostředek – Přístup k dokumentům orgánů, institucí a jiných subjektů Unie – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Článek 4 odst. 2 první odrážka – Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů – Článek 4 odst. 3 – Ochrana rozhodovacího procesu – Dokumenty, které byly předloženy Evropské agentuře pro léčivé přípravky v rámci žádosti o registraci veterinárního léčivého přípravku – Rozhodnutí zpřístupnit dokumenty třetí osobě – Obecná domněnka důvěrnosti – Neexistence povinnosti orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie použít obecnou domněnku důvěrnosti“)

4

2020/C 77/06

Věc C-578/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus - Finsko) – v řízení zahájeném Energiavirasto („Řízení o předběžné otázce – Vnitřní trh s elektřinou – Směrnice 2009/72/ES – Článek 3 – Ochrana spotřebitelů – Článek 37 – Úkoly a pravomoci regulačního orgánu – Mimosoudní urovnávání sporů – Pojem „účastník řízení“ – Právo podat opravný prostředek proti rozhodnutí regulačního orgánu – Stížnost podaná zákazníkem v domácnosti proti provozovateli distribuční soustavy elektřiny“)

5

2020/C 77/07

Věc C-814/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nizozemsko) – Ursa Major Services BV v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit („Řízení o předběžné otázce – Společná rybářská politika – Nařízení (ES) č. 1198/2006 – Článek 55 odst. 1 – Příspěvek z Evropského rybářského fondu (ERF) – Způsobilost výdajů – Podmínka – Výdaje skutečně uhrazené příjemci – Pojem“)

5

2020/C 77/08

Věc C-29/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 23. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundessozialgericht - Německo) – ZP v. Bundesagentur für Arbeit („Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení – Migrující pracovníci – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Dávky v nezaměstnanosti – Výpočet – Nezohlednění posledního výdělku pobíraného ve státě bydliště – Příliš krátké referenční období – Výdělek vyplacený po ukončení pracovního poměru – Osoba, která předtím vykonávala činnost zaměstnance ve Švýcarsku“)

6

2020/C 77/09

Věc C-32/19: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof - Rakousko) – AT v. Pensionsversicherungsanstalt („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb osob – Občanství Unie – Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států – Směrnice 2004/38/ES – Článek 17 odst. 1 písm. a) – Právo trvalého pobytu – Nabytí před uplynutím nepřetržité doby pobytu v délce pěti let – Pracovník, který v době ukončení pracovní činnosti dosáhl věku pro nárok na starobní důchod“)

7

2020/C 77/10

Věc C-506/18 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 21. ledna 2020 – Evropský parlament v. Erik Josefsson („Kasační opravný prostředek – Veřejná služba – Dočasný zaměstnanec – Evropský parlament – Ukončení smlouvy – Dohoda, kterou má být ukončen spor mezi účastníky řízení – Kasační opravný prostředek, který se stal bezpředmětným – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

8

2020/C 77/11

Věc C-613/18: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Tributário de Lisboa - Portugalsko) – Kanadský stát v. Autoridade Tributária e Aduaneira („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Omezení pohybu kapitálu do nebo ze třetích zemí – Přímé daně – Daň z příjmů právnických osob – Zisky vyplácené společnostmi-rezidenty na portugalském území – Snížení základu daně“)

8

2020/C 77/12

Věc C-47/19: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg - Německo) – HA v. Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst („Řízení o předběžné otázce – Společný systém daně z přidané hodnoty – Směrnice 2006/112/ES – Článek 132 odst. 1 písm. h) až j) – Různé případy osvobození od daně související s dětmi či mládeží a školským či vysokoškolským vyučováním – Výuka surfování a plachtění pro školská a vysokoškolská zařízení – Školní výlet“)

9

2020/C 77/13

Věc C-813/19 PPU: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel d'Aix-En-Provence - Francie) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného na MN („Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Justiční spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Článek 6 odst. 1 – Pojem „vystavující justiční orgán“ – Účinná soudní ochrana“)

10

2020/C 77/14

Věc C-58/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. ledna 2019 Mykolou Janovyčem Azarovem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-247/17, Mykola Janovyč Azarov v. Rada Evropské unie

11

2020/C 77/15

Věc C-236/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. března 2019 Istvánem Szécsim a Nórou Somossy proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-331/18, István Szécsi a Nóra Somossy v. Evropská komise

11

2020/C 77/16

Věc C-315/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gericht Erster Instanz Eupen (Belgie) dne 16. dubna 2019 – YU v. Wallonische Region

12

2020/C 77/17

Věc C-461/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. června 2019 All Star CV proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 29. března 2019 ve věci T-611/17, All Star CV v. EUIPO - Carrefour Hypermarchés

12

2020/C 77/18

Věc C-513/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polsko) dne 5. července 2019 – P. J. v. (X) S.A.

13

2020/C 77/19

Věc C-548/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. července 2019 Laurence Bonnafous proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 6. června 2019 ve věci T-614/17, Bonnafous v. EACEA

13

2020/C 77/20

Věc C-550/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social de Madrid (Španělsko) dne 17. července 2019 – EV v. Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.

14

2020/C 77/21

Věc C-586/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 společností L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-179/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/22

Věc C-587/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 společností L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-180/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO - Guinot

15

2020/C 77/23

Věc C-588/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 společností L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-181/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/24

Věc C-589/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 společností L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-182/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO - Guinot

16

2020/C 77/25

Věc C-590/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. srpna 2019 společností L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. června 2019 ve věci T-183/16 RENV, L'Oréal v. EUIPO - Guinot

17

2020/C 77/26

Věc C-664/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. září 2019 Agencjií Wydawniczą Technopol sp. z o. o. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) ze dne 26. června 2019 ve věci T-117/18, Agencja Wydawnicza Technopol v. EUIPO

17

2020/C 77/27

Věc C-761/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Evropská komise v. Maďarsko

17

2020/C 77/28

Věc C-805/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Salzburg (Rakousko) dne 31. října 2019 – CT v. VINI GmbH

19

2020/C 77/29

Věc C-810/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 4. listopadu 2019 – Flightright GmbH v. Qatar Airways

19

2020/C 77/30

Věc C-815/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 6. listopadu 2019 – Natumi GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

20

2020/C 77/31

Věc C-825/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Thüringer Finanzgericht (Německo) dne 12. listopadu 2019 – Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH v. Hauptzollamt Erfurt

21

2020/C 77/32

Věc C-826/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Korneuburg (Rakousko) dne 13. listopadu 2019 – WZ v. Austrian Airlines AG

22

2020/C 77/33

Věc C-844/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 15. listopadu 2019 – CS, Finanzamt Graz-Stadt

23

2020/C 77/34

Věc C-868/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Německo) dne 27. listopadu 2019 – M-GmbH v. Finanzamt für Körperschaften

23

2020/C 77/35

Věc C-875/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 FV proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2019 ve věci T-21/18 RENV, FV v. Rada

24

2020/C 77/36

Věc C-877/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2019 FV proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 19. září 2019 ve věci T-153/17, FV v. Rada

25

2020/C 77/37

Věc C-894/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. prosince 2019 Evropským parlamentem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. září 2019 ve věci T-47/18, UZ v. Parlament

26

2020/C 77/38

Věc C-896/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Qorti Ċivili Prim’Awla - Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (Malta) dne 5. prosince 2019 – Repubblika v. Il-Prim Ministru

27

2020/C 77/39

Věc C-905/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Darmstadt (Německo) dne 11. prosince 2019 – EP v. Kreis Groß-Gerau

28

2020/C 77/40

Věc C-927/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 18. prosince 2019 – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ v. UAB, další účastníci řízení: „Ecoservice Klaipėda“ UAB, „Klaipėdos autobusų parkas“ UAB, „Parsekas“ UAB, „Klaipėdos transportas“ UAB

28

2020/C 77/41

Věc C-930/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgie) dne 20. prosince 2019 – X v. État belge

30

2020/C 77/42

Věc C-940/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 30. prosince 2019 – Les Chirurgiens-Dentistes de France, Confédération des Syndicats médicaux français, Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France, Syndicat des Biologistes, Syndicat des Médecins libéraux, Union dentaire, Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Conseil national de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, Conseil national de l’Ordre des Infirmiers v. Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Premier ministre

31

2020/C 77/43

Věc C-948/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 31. prosince 2019 – UAB „Manpower Lit“ v. E.S., M.L., M.P., V.V. a R.V

32

2020/C 77/44

Věc C-950/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hallinto-oikeus (Finsko) dne 17. prosince 2019 – A

33

2020/C 77/45

Věc C-3/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rīgas rajona tiesa (Lotyšsko) dne 7. ledna 2020 – trestní řízení proti AB, CE, SIA „MM investīcijas“

33

2020/C 77/46

Věc C-4/20: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varhoven administrativen sad (Bulharsko) dne 7. ledna 2020 – Alti“ OOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Plovdiv pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

34

2020/C 77/47

Věc C-24/20: Žaloba podaná dne 17. ledna 2020 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

35

2020/C 77/48

Věc C-115/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 15. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc - Chambre détachée de Guingamp - Francie) – Procureur de la République v. Tugdual Carluer, Yann Latouche, Dominique Legeard, Thierry Leleu, Dimitri Pinschof, Brigitte Plunian a Rozenn Marechal

36

2020/C 77/49

Věc C-297/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper v. Bezirkshauptmannschaft Murtal, za účasti: Finanzpolizei

36

2020/C 77/50

Věc C-712/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – řízení zahájené ZR, AR, BS v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, za účasti: Finanzpolizei

37

2020/C 77/51

Věc C-713/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – řízení zahájené ZR, BS, AR v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, za přítomnosti: Finanzpolizei

37

2020/C 77/52

Věc C-138/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – řízení zahájené DY v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, za přítomnosti: Finanzpolizei

37

2020/C 77/53

Věc C-139/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – řízení zahájené DY v. Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, za přítomnosti: Finanzpolizei

38

2020/C 77/54

Věc C-154/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 7. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Eparchiako Dikastirio Larnakas - Kypr) – Kypriaki Kentriki Archi v. GA

38

2020/C 77/55

Věc C-227/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 23. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Steiermark - Rakousko) – řízení zahájené na návrh DX v. Bürgermeister der Stadt Graz, zúčastněná: Finanzpolizei

38

2020/C 77/56

Věc C-334/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 18. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Stuttgart - Německo) – Eurowings GmbH v. GD, HE, IF

39

2020/C 77/57

Věc C-672/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil du Contentieux des Étrangers - Belgie) – X v. État belge

39

 

Tribunál

2020/C 77/58

Spojené věci T-786/16 a T-224/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2020 – PV v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Psychické obtěžování – Soubor rozhodnutí přijatých Komisí, která nepříznivě zasahují do právního postavení žalobce – Žádosti o pomoc – Disciplinární řízení – Odvolání z funkce – Zpětvzetí odvolání – Nové disciplinární řízení – Nové odvolání“)

40

2020/C 77/59

Věc T-168/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2020 – CBA Spielapparate- und Restaurantbetrieb v. Komise („Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkající se správního řízení o údajné státní podpoře poskytnuté rakouskými orgány ve prospěch majitelů koncesí na základě zákona o hazardních hrách – Odepření přístupu – Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu – Převažující veřejný zájem – Povinnost uvést odůvodnění – Námitka protiprávnosti“)

41

2020/C 77/60

Věc T-19/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. ledna 2020 – Litva v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Výdaje vynaložené Litvou – Jednorázové a paušální finanční opravy – Rozvoj venkova – Kontrolní systém podmíněnosti – Správní kontrola – Kontrola na místě – Kvalita kontrol – Charakter žadatelů – Uměle vytvořené podmínky – Přiměřenost nákladů – Výdaje vynaložené v rámci projektů – Analýza rizik – Rizikové faktory – Tolerance v sankční oblasti neupravená unijními právními předpisy – Příliš shovívavý systém hodnocení a sankcí – Kontrolní roční statistické údaje“)

42

2020/C 77/61

Věc T-292/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2020 – Portugalsko v. Komise („EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Výdaje vynaložené Portugalskem – Články 32 a 33 nařízení (ES) č. 1290/2005 – Článek 54 nařízení (EU) č. 1306/2013 – Pojem vnitrostátní soud“)

43

2020/C 77/62

Věc T-402/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2020 – Aquino a další v. Parlament („Veřejná služba – Stávka tlumočníků – Opatření přijatá Evropským parlamentem nařizující tlumočníkům výkon pracovních povinností – Absence právního základu – Odpovědnost – Morální újma“)

43

2020/C 77/63

Věc T-598/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2020 – Grupo Textil Brownie v. EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie BROWNIE – Starší národní slovní ochranné známky BROWNIES, BROWNIE, Brownies a Brownie – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Řádné užívání starší ochranné známky – Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 47 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001]“)

44

2020/C 77/64

Věc T-697/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2020 – Aldi v. EUIPO – Titlbach (ALTISPORT) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka ALTISPORT – Starší slovní mezinárodní a unijní ochranné známky ALDI – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Srovnání výrobků a služeb – Povinnost odůvodnění – Článek 94 nařízení 2017/1001“)

45

2020/C 77/65

Věc T-42/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2020 – Volkswagen v. EUIPO (CROSS) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CROSS – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001 – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 – Rovné zacházení – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 odst. 1 nařízení 2017/1001“)

46

2020/C 77/66

Věc T-239/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. ledna 2020 – Vinos de Arganza v. EUIPO – Nordbrand Nordhausen (ENCANTO) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ENCANTO – Starší národní slovní ochranná známka BELCANTO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

47

2020/C 77/67

Věc T-336/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2020 – BZ v. Komise („Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Propuštění kvůli zjevné nedostatečnosti práce – Přiměřenost – Článek 84 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Odpovědnost“)

47

2020/C 77/68

Věc T-559/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. ledna 2020 – Julius Sämann v. EUIPO – Maharishi Vedic University (Vyobrazení stromu) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující strom – Starší obrazové ochranné známky Evropské unie a mezinárodní ochranné známky znázorňující „kouzelný strom“ – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Neexistence podobnosti označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Neexistence zásahu do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení 2017/1001“)

48

2020/C 77/69

Věc T-751/18: Usnesení Tribunálu ze dne 22. ledna 2020 – Daimler v. Komise („Žaloba na neplatnost – Odnětí certifikovaného snížení emisí CO2 – Režim ekologických inovací – Nařízení (ES) č. 443/2009 – Prováděcí nařízení č. 725/2011 – Akt, který nelze napadnout žalobou – Přípravné opatření – Nepřípustnost“)

49

2020/C 77/70

Věc T-125/19: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2020 – Clem & Jo Optique v. EUIPO – C&A (C&J) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí námitek – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

50

2020/C 77/71

Věc T-128/19: Usnesení Tribunálu ze dne 16. ledna 2020 – Hemp Foods Australia v. EUIPO – Cabrejos (Sativa) („Žaloba na neplatnost – Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Nezapsání změny vlastníka do mezinárodního rejstříku – Nedostatek aktivní legitimace – Nepřípustnost“)

50

2020/C 77/72

Věc T-161/19: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2020 – Deutsche Telekom v. Parlament a Rada („Žaloba na neplatnost – Vnitřní trh elektronické komunikace – Maloobchodní ceny účtované spotřebitelům za regulovanou komunikaci v rámci Unie – Nařízení (EU) 2018/1971 – Legislativní akt – Nedostatek osobního dotčení – Nepřípustnost“)

51

2020/C 77/73

Věc T-162/19: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2020 – Telefónica a Telefónica de España v. Parlament a Rada („Žaloba na neplatnost – Vnitřní trh elektronické komunikace – Maloobchodní ceny účtované spotřebitelům za regulovanou komunikaci v rámci Unie – Nařízení (EU) 2018/1971 – Legislativní akt – Nedostatek osobního dotčení – Nepřípustnost“)

52

2020/C 77/74

Věc T-671/19: Žaloba podaná dne 1. října 2019 – Qualcomm v. Komise

53

2020/C 77/75

Věc T-870/19: Žaloba podaná dne 20. prosince 2019 – Worldwide Spirits Supply v. EUIPO – Melfinco (CLEOPATRA QUEEN)

54

2020/C 77/76

Věc T-3/20: Žaloba podaná dne 3. ledna 2020 – Forbo Financial Services v. EUIPO - Windmöller (Canoleum)

55

2020/C 77/77

Věc T-8/20: Žaloba podaná dne 8. ledna 2020 – Česká republika v. Komise

56

2020/C 77/78

Věc T-32/20: Žaloba podaná dne 14. ledna 2020 – Buxadé Villalba a další v. Parlament

56

2020/C 77/79

Věc T-34/20: Žaloba podaná dne 20. ledna 2020 – Datenlotsen Informationssysteme v. Komise

58

2020/C 77/80

Věc T-38/20: Žaloba podaná dne 23. ledna 2020 – Lotto24 v. EUIPO (LOTTO24)

59

2020/C 77/81

Věc T-41/20: Žaloba podaná dne 24. ledna 2020 – Di Bernardo v. Komise

60

2020/C 77/82

Věc T-45/20: Žaloba podaná dne 27. ledna 2020 – KRBL v. EUIPO - P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

60

2020/C 77/83

Věc T-35/18: Usnesení Tribunálu ze dne 22. ledna 2020 – La Marchesiana v. EUIPO – Marchesi 1824 (MARCHESI)

61

2020/C 77/84

Věc T-139/18: Usnesení Tribunálu ze dne 15. ledna 2020 – Avio v. Komise

62

2020/C 77/85

Věc T-606/19: Usnesení Tribunálu ze dne 21. ledna 2020 – Bartolomé Alvarado a Grupo Preciados Place v. EUIPO – Alpargatas (ALPARGATUS PASOS ARTESANALES)

62


CS

 

Top