EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:010:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 10, 13. ledna 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 10

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 63
13. ledna 2020


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2020/C 10/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2020/C 10/02

Věc C-585/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) – řízení zahájená Finanzamt Linz, Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr („Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Změna schváleného režimu podpory – Článek 108 odst. 3 SFEU – Oznamovací povinnost – Zákaz provedení bez povolení Evropské komise – Nařízení (EU) č. 651/2014 – Vynětí – Článek 58 odst. 1 – Časová působnost nařízení – Článek 44 odst. 3 – Rozsah – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví výpočetní vzorec pro částečné vrácení energetických daní“)

2

2020/C 10/03

Věc C-641/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht München – Německo) – College Pension Plan of British Columbia v. Finanzamt München Abteilung III („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu – Zdanění penzijních fondů – Rozdíl v zacházení mezi rezidentními penzijními fondy a nerezidentními penzijními fondy – Právní úprava členského státu umožňující rezidentním penzijním fondům snížit jejich zdanitelný zisk odečtením rezerv určených na výplatu důchodů a započíst srážkovou daň z dividend na korporační daň – Srovnatelnost situací – Odůvodnění“)

3

2020/C 10/04

Věc C-687/17 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 – Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV, Huisinga Beheer BV v. Evropská komise, Nizozemské království, Slovenská republika („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Financování poskytnuté nizozemskými orgány na vytvoření a zavedení platformy TenderNed pro elektronické zadávání veřejných zakázek – Rozhodnutí prohlašující, že opatření nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU“)

4

2020/C 10/05

Věc C-2/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas - Litva) – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė („Řízení o předběžné otázce – Společná zemědělská politika – Společná organizace trhů – Mléko a mléčné výrobky – Nařízení (ES) č. 1308/2013 – Článek 148 odst. 4 – Smlouva o dodávkách syrového mléka – Svobodné sjednávání ceny – Boj proti nekalým obchodním praktikám – Zákaz placení různých cen producentům mléka náležejícím do skupiny podle prodaného denního množství mléka a zákaz neodůvodněného snížení cen“)

4

2020/C 10/06

Věc C-68/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București - Rumunsko) – SC Petrotel-Lukoil SA v. Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor („Řízení o předběžné otázce – Zdanění energetických produktů a elektřiny – Směrnice 2003/96/ES – Článek 21 odst. 3 – Absence zdanitelného plnění – Spotřeba energetických produktů ve vlastních prostorách podniku, který vyrábí takové produkty – Článek 2 odst. 3 – Povinnost získat klasifikaci energetických produktů za účelem určení výše spotřební daně – Sazba daně vztahující se na uvedené produkty – Zásada proporcionality“)

5

2020/C 10/07

Spojené věci C-80/18 až C-83/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo - Španělsko) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18) v. Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 a C-82/18) a Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18) v. Administración General del Estado (C-81/18 a C-83/18) („Řízení o předběžné otázce – Zásada „znečišťovatel platí“ – Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou – Směrnice 2009/72/ES – Článek 3 odst. 1 a 2 – Zásada zákazu diskriminace – Financování tarifního deficitu – Daně, jimž podléhají pouze podniky, které k výrobě elektřiny využívají jadernou energii“)

6

2020/C 10/08

Spojené věci C-105/18 až C-113/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo - Španělsko) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-105/18), Energía de Galicia (Engasa) SA (C-106/18), Duerocanto SL (C-107/18), Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) SLU (C-108/18), Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (C-109/18), José Manuel Burgos Pérez, María del Amor Guinea Bueno (C-110/18), Endesa Generación SA (C-111/18), Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) (C-112/18), Parc del Segre SA, Electra Irache SL, Genhidro Generación Hidroeléctrica SL, Hicenor SL, Hidroeléctrica Carrascosa SL, Hidroeléctrica del Carrión SL, Hidroeléctrica del Pisuerga SL, Hidroeléctrica Santa Marta SL, Hyanor SL, Promotora del Rec dels Quatre Pobles SA (C-113/18) v. Administración General del Estado („Řízení o předběžné otázce – Zásada „znečišťovatel platí“ – Směrnice 2000/60/ES – Článek 9 odst. 1 – Návratnost nákladů na vodohospodářské služby – Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou – Směrnice 2009/72/ES – Článek 3 odst. 1 – Zásada zákazu diskriminace – Článek 107 odst. 1 SFEU – Státní podpora – Poplatek za užívání vnitrozemských vod pro výrobu elektrické energie – Poplatek, který musí platit pouze výrobci elektrické energie z vodních zdrojů působící v oblastech povodí zahrnujících více než jedno autonomní společenství“)

7

2020/C 10/09

Věc C-233/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Brussel - Belgie) – Zubair Haqbin v. Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers („Řízení o předběžné otázce – Žadatelé o mezinárodní ochranu – Směrnice 2013/33/EU – Článek 20 odst. 4 a 5 – Závažné porušení řádu ubytovacích středisek nebo použití hrubého násilí – Rozsah působnosti práva členských států stanovit sankce – Nezletilá osoba bez doprovodu – Omezení nebo odnětí výhod materiálních podmínek přijetí“)

8

2020/C 10/10

Věc C-255/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itálie) – State Street Bank International GmbH v. Banca d'Italia („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2014/59/EU – Ozdravné postupy a řešení krizí úvěrových institucí – Vnitrostátní mechanismus financování – Orgán příslušný k řešení krize – Vnitrostátní fond – Články 103 a 104 – Povinnost uhradit příspěvek – Mimořádné příspěvky předem a mimořádné následné příspěvky – Výpočet – Opožděné provedení směrnice – Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63 – Články 12 a 14 – Pojem „změna statusu“ – Dopad na povinnost poskytnout příspěvek“)

9

2020/C 10/11

Věc C-261/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. listopadu 2019 – Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem – Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti – Nevyhovění – Směrnice 85/337/EHS – Povolení a výstavba větrného parku – Záměr, který může mít významný vliv na životní prostředí – Neexistence předchozího posouzení vlivů na životní prostředí – Povinnost provést nápravu – Článek 260 odst. 2 SFEU – Návrh na uložení penále a paušální částky“)

10

2020/C 10/12

Věc C-280/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Symvoulio tis Epikrateias - Řecko) – Alain Flausch a další v. Ypourgos Perivallontos kai Energeias a další („Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí – Účast veřejnosti na rozhodovacích řízeních a přístup k soudní ochraně – Počátek běhu lhůt pro podání žaloby“)

11

2020/C 10/13

Věc C-346/18 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 – Rose Vision, SL v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Projekty financované Evropskou unií v oblasti výzkumu – Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (2007-2013) – Grantové dohody o projektech FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM a SFERA – Audit, při němž byly konstatovány nesrovnalosti ve vedení určitých projektů – Rozhodnutí Evropské komise přerušit vyplácení částek v rámci dalších projektů – Žaloba na určení odpovědnosti a na neplatnost“)

11

2020/C 10/14

Spojené věci C-349/18 a C-351/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vredegerecht te Antwerpen - Belgie) – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) v. Mbutuku Kanyeba (C-349/18), Larissa Nijs (C-350/18), Jean-Louis Anita Dedroog (C-351/18) („Žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce – Železniční doprava – Práva a povinnosti cestujících – Nařízení (ES) č. 1371/2007 – Článek 3 bod 8 – Smlouva o přepravě – Pojem – Cestující, který při nástupu do vlaku nemá jízdenku – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 93/13/EHS – Článek 1 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 – Všeobecné přepravní podmínky železničního podniku – Závazné právní a správní předpisy – Ujednání o smluvní pokutě – Pravomoci vnitrostátního soudu“)

12

2020/C 10/15

Věc C-363/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État - Francie) – Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd v. Ministre de l'Économie et des Finances („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (EU) č. 1169/2011 – Poskytování informací o potravinách spotřebitelům – Povinné uvedení země původu nebo místa provenience potraviny, pokud opomenutí tohoto údaje může uvést spotřebitele v omyl – Povinnost, aby byl na potravinách pocházejících z území okupovaných Státem Izrael uveden údaj o území jejich původu, a pocházejí-li z izraelské osady nacházející se na tomto území, také údaj o takové provenienci“)

13

2020/C 10/16

Spojené věci C-419/18 a 483/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Okręgowy w Opolu, II Wydział Cywilny Odwoławczy - Polsko) – Profi Credit Polska S.A. v. Bogumiła Włostowska a další (C-419/18), Profi Credit Polska S.A. v. OH (C-483/18) („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 93/13/EHS – Článek 3 odst. 1 – Článek 6 odst. 1 – Článek 7 odst. 1 – Směrnice 2008/48/ES – Článek 10 odst. 2 – Spotřebitelské úvěrové smlouvy – Zákonnost zajištění pohledávky ze smlouvy vlastní blankosměnkou – Návrh na zaplacení směnečného dluhu – Rozsah povinnosti soudu rozhodnout i bez návrhu“)

14

2020/C 10/17

Věc C-445/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Nizozemsko) – Vaselife International BV, Chrysal International BV v. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 1107/2009 – Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh – Souběžný obchod – Změna doby platnosti povolení k souběžnému obchodu – Shodnost přípravku na ochranu rostlin a referenčního přípravku – Podmínky“)

15

2020/C 10/18

Věc C-484/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation - Francie) – Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG, GF v. Institut national de l’audiovisuel („Řízení o předběžné otázce – Autorské právo a práva s ním související – Směrnice 2001/29/ES – Výlučná práva výkonných umělců – Článek 2 písm. b) – Právo na rozmnožování – Článek 3 odst. 2 písm. a) – Zpřístupnění veřejnosti – Svolení – Domněnka – Vnitrostátní režim, který veřejnoprávní instituci, která odpovídá za uchovávání a zhodnocování národního audiovizuálního dědictví, zbavuje povinnosti získat písemný souhlas výkonného umělce k využívání archivů obsahujících záznamy výkonů tohoto výkonného umělce“)

16

2020/C 10/19

Věc C-528/18 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. listopadu 2019 – Outsource Professional Services Ltd v. Flatworld Solutions Pvt. Ltd, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Absolutní důvody neplatnosti – Článek 52 odst. 1 písm. b) – Neexistence dobré víry v době podání přihlášky ochranné známky“)

16

2020/C 10/20

Věc C-555/18: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sofijski rajonen sad - Bulharsko) – K. H. K. v. B. A. C. a E. E. K. („Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Nařízení (EU) č. 655/2014 – Evropský příkaz k obstavení účtů – Článek 5 písm. a) – Řízení o příkazu k obstavení – Článek 4 body 8 až 10 – Pojmy „rozhodnutí“, „soudní smír“ a „veřejná listina“ – Vydání vnitrostátního platebního rozkazu, proti kterému lze podat odpor – Článek 18 odst. 1 – Lhůty – Článek 45 – Výjimečné okolnosti – Pojem“)

17

2020/C 10/21

Věc C-599/18 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. listopadu 2019 – Silec Cable, General Cable Corp. v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Evropský trh s podzemními a podmořskými silovými kabely – Rozdělení trhu v rámci projektů – Důkaz protiprávního jednání – Presumpce neviny – Zkreslení důkazů – Veřejné distancování – Subjektivní vnímání ostatních účastníků kartelové dohody – Protiprávní jednání, kterého se dopustilo několik podniků tvořících jedinou hospodářskou entitu – Závažnost protiprávního jednání, kterého se dopustil jeden z těchto podniků – Stanovení – „Okrajový“ nebo „průměrný“ aktér kartelové dohody – Stanovení – Zásada rovného zacházení“)

18

2020/C 10/22

Věc C-319/18 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 25. června 2019 – Fred Olsen, SA v. Naviera Armas, SA, Evropská komise („Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Výlučné právo využívat infrastrukturu přístavu Puerto de Las Nieves (Španělsko) přiznané společnosti zajišťující námořní dopravu – Rozhodnutí, kterým se v závěru předběžného přezkumného řízení konstatuje neexistence státních podpor – Výhoda poskytnutá ze státních prostředků – Kritérium soukromého investora v tržním hospodářství“)

18

2020/C 10/23

Věc C-322/18: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Itálie) – Schiaffini Travel SpA v. Comune di Latina („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Článek 5 – Uzavírání smluv o veřejných službách – Článek 5 odst. 2 – Přímé uzavření smlouvy – Pojem „vnitřní provozovatel“ – Článek 8 odst. 2 – Přechodný režim“)

19

2020/C 10/24

Věc C-424/18: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Itálie) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“ v. Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto („Řízení o předběžné otázce – Zadávání veřejných zakázek na dodávky, stavební práce nebo služby – Směrnice 2014/24/EU – Článek 10 písm. h) – Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby – Služby sanitní přepravy pacientů – Pojem“)

20

2020/C 10/25

Věc C-475/18: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato - Itálie) – SATI - Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA v. Azienda di Trasporti Molisana – SpA (ATM) („Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Veřejné služby v přepravě cestujících – Článek 5 – Přímé uzavření smluv o veřejných službách – Zákaz na základě vnitrostátního práva – Článek 8 odst. 2 – Přechodný režim“)

20

2020/C 10/26

Věc C-285/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2019 p. André Geskem proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 31. ledna 2019 ve věci T-427/18, André Geske v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

21

2020/C 10/27

Věc C-408/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. května 2019 Hochmann Marketing GmbH proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 22. března 2019 ve věci T-657/18, Hochmann Marketing GmbH v. Rada Evropské unie

21

2020/C 10/28

Věc C-409/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. května 2019 Hochmann Marketing GmbH proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 22. března 2019 ve věci T-673/18, Hochmann Marketing GmbH v. Evropská komise

22

2020/C 10/29

Věc C-659/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. září 2019 panem Klausem Nonnemacherem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. června 2019 ve věci T-389/18, Klaus Nonnemacher v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

22

2020/C 10/30

Věc C-660/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. září 2019 panem Klausem Nonnemacherem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. června 2019 ve věci T-390/18, Klaus Nonnemacher v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

23

2020/C 10/31

Věc C-678/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. září 2019 Retail Royalty Co. proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. července 2019 ve věci T-54/18, Fashion Energy v. EUIPO - Retail Royalty

23

2020/C 10/32

Věc C-732/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Španělsko) dne 4. října 2019 – LL, MK v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

23

2020/C 10/33

Věc C-767/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Evropská komise v. Belgické království

24

2020/C 10/34

Věc C-814/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Spojené království) dne 6. listopadu 2019 – AC, TM, GM, MM v. ABC Sl, XYZ Plc

25

2020/C 10/35

Věc C-833/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2019 Rada Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 4. září 2019 ve věci T-308/18, Hamas v. Rada

26

2020/C 10/36

Věc C-476/18: Usnesení předsedy devátého senátu Soudního dvora ze dne 24. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Pesti Központi Kerületi Bíróság - Maďarsko) – PannonHitel Pénzügyi Zrt. v. WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft.

27

2020/C 10/37

Věc C-745/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sądu Najwyższego - Polsko) – JA v. Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości, Minister Finansów

27

2020/C 10/38

Věc C-829/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 25. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de grande instance de Paris - Francie) – Crédit Logement SA v. OE

28

 

Tribunál

2020/C 10/39

Věc T-240/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – Campine a Campine Recycling v. Komise („Hospodářská soutěž – Kartelové dohody – Trh recyklace kyselino-olověných automobilových baterií – Rozhodnutí konstatující porušení článku 101 SFEU – Pokuty – Hodnoty nákupů – Bod 37 pokynů pro výpočet pokut – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na obhajobu – Důkaz protiprávního jednání – Pojem „trvající a opakované protiprávní jednání“ – Doba trvání protiprávního jednání – Přerušení účasti na protiprávním jednání – Omezení hospodářské soutěže z hlediska účelu – Polehčující okolnosti – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“)

29

2020/C 10/40

Věc T-276/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. července 2019 – Ogrodnik v. EUIPO – Aviário Tropical (Tropical) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie Tropical – Starší národní slovní ochranná známka TROPICAL – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní 8 odst. 1 písm. b) a čl. 60 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Podobnost výrobků – Nebezpečí záměny – Koexistence ochranných známek“)

30

2020/C 10/41

Věc T-241/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2019 – Bruno v. Komise („Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Důchodový systém – Odchodné – Platby odvedené do vnitrostátního důchodového systému nebo soukromého systému důchodového pojištění od nastoupení do služby – Nároky na důchod dříve nabyté ve vnitrostátním systému – Článek 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Námitka protiprávnosti – Rovné zacházení“)

31

2020/C 10/42

Věc T-431/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – WN v. Parlament („Veřejná služba – Akreditovaní parlamentní asistenti – Předčasné ukončení smlouvy – Ztráta důvěry – Právo na obhajobu – Smírčí řízení – Zjevně nesprávné posouzení – Diskriminace na základě pohlaví – Mateřská dovolená – Povinnost jednat s náležitou péčí“)

31

2020/C 10/43

Věc T-669/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2019 – Neoperl v. EUIPO – (Prezentace čtyř vyplněných otvorů ve schématu pravidelného otvoru) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující čtyři vyplněné otvory ve schématu pravidelného otvoru – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

32

2020/C 10/44

Věc T-101/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. listopadu 2019 – Rezon v. EUIPO – (imot.bg) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie imot.bg – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001 – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 odst. 1 první věta nařízení 2017/1001“)

33

2020/C 10/45

Věc T-149/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. listopadu 2019 – Société des produits Nestlé v. EUIPO – Jumbo Africa (zobrazení lidské postavy na erbovním štítu) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie zobrazující lidskou postavu na erbovním štítu – Obrazová ochranná známka Evropské unie zobrazující lidskou postavu – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8, odst. 1, písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Pravomoc změnit rozhodnutí“)

33

2020/C 10/46

Věc T-702/19: Žaloba podaná dne 11. října 2019 – Compass Overseas Holdings a další v. Komise

34

2020/C 10/47

Věc T-706/19: Žaloba podaná dne 16. října 2019 – Micro Focus International a další v. Komise

35

2020/C 10/48

Věc T-708/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Bujar v. Komise

36

2020/C 10/49

Věc T-710/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Sthree a Sthree Overseas Holdings v. Komise

37

2020/C 10/50

Věc T-711/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – SSP Group a SSP Financing v. Komise

38

2020/C 10/51

Věc T-712/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Hikma Pharmaceuticals a Hikma Pharmaceuticals International v. Komise

39

2020/C 10/52

Věc T-713/19: Žaloba podaná dne 17. října 2019 – Cobham a Lockman Investments v. Komise

41

2020/C 10/53

Věc T-714/19: Žaloba podaná dne 18. října 2019 – Smiths Group a Siti 1 v. Komise

42

2020/C 10/54

Věc T-716/19: Žaloba podaná dne 22. října 2019 – Interpipe Niko Tube a Interpipe Nižnědněprovsky Tube Rolling Plant v. Komise

43

2020/C 10/55

Věc T-717/19: Žaloba podaná dne 24. října 2019 – Associated British Foods a další v. Komise

44

2020/C 10/56

Věc T-718/19: Žaloba podaná dne 23. října 2019 – The Weir Group a další v. Komise

45

2020/C 10/57

Věc T-738/19: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2019 – Clouds Sky v. EUIPO - The Cloud Networks (Wi Fi Powered by The Cloud)

47

2020/C 10/58

Věc T-744/19: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2019 – Methanol Holdings (Trinidad) v. Komise

48

2020/C 10/59

Věc T-788/19: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2019 – Body Attack Sports Nutrition v. EUIPO - Sakkari (Sakkattack)

48

2020/C 10/60

Věc T-790/19: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2019 – Novolipetsk Steel v. Komise

49

2020/C 10/61

Věc T-792/19: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2019 – Agepha Pharma v. EUIPO - Apogepha Arzneimittel (AGEPHA)

50

2020/C 10/62

Věc T-793/19: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2019 – Tirreno Power v. Komise

51

2020/C 10/63

Věc T-794/19: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2019 – Set v. Komise

52

2020/C 10/64

Věc T-795/19: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – HB v. Komise

53

2020/C 10/65

Věc T-796/19: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – HB v. Komise

54

2020/C 10/66

Věc T-797/19: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2019 – Anglo Austrian AAB Bank a Belegging-Maatschappij „Far-East“ v. ECB

56

2020/C 10/67

Věc T-173/17: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2019 – TestBioTech v. Komise

57

2020/C 10/68

Věc T-361/19: Usnesení Tribunálu ze dne 5. listopadu 2019 – CF v. Parlament

57


CS

 

Top