EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:432:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 432, 23. prosince 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 432

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
23. prosince 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 432/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2019/C 432/02

Věc C-324/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Specializiran nakazatelen sad - Bulharsko) – trestní řízení proti Ivanu Gavanozovi („Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Směrnice 2014/41/EU – Evropský vyšetřovací příkaz – Článek 5 odst. 1 – Formulář obsažený v příloze A – Oddíl J – Neexistence opravných prostředků ve vydávajícím členském státě“)

2

2019/C 432/03

Věc C-391/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 31. října 2019 – Evropská komise v. Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Nesplnění povinností státem – Vlastní zdroje – Přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) k Evropské unii – Rozhodnutí 91/482/EHS – Článek 101 odst. 2 – Přijetí produktů, které nepocházejí ze ZZÚ, ale jsou v ZZÚ ve volném oběhu a jsou jako takové zpětně vyváženy do Unie, k dovozu do Unie s osvobozením od cla – Vývozní osvědčení – Protiprávní vydání osvědčení, kterého se dopustily orgány ZZÚ – Článek 4 odst. 3 SEU – Zásada loajální spolupráce – Odpovědnost členského státu, který má zvláštní vztah k dotčené ZZÚ – Povinnost nahradit ztrátu vlastních zdrojů Unie, která vznikla v důsledku protiprávního vydání vývozních osvědčení – Dovoz hliníku z Anguilly“)

3

2019/C 432/04

Věc C-395/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 31. října 2019 – Evropská komise v. Nizozemské království („Nesplnění povinností státem – Vlastní zdroje – Přidružení zámořských zemí a území (ZZÚ) k Evropské unii – Rozhodnutí 91/482/EHS – Rozhodnutí 2001/822/ES – Přijetí produktů pocházejících ze ZZÚ k dovozu do Unie s osvobozením od cla – Průvodní osvědčení EUR.1 – Protiprávní vydání osvědčení, kterého se dopustily orgány ZZÚ – Clo nevybrané členskými státy dovozu – Článek 4 odst. 3 SEU – Zásada loajální spolupráce – Odpovědnost členského státu, který má zvláštní vztah k dotčeným ZZÚ – Povinnost nahradit ztrátu vlastních zdrojů Unie, která vznikla v důsledku protiprávního vydání osvědčení EUR.1 – Dovoz sušeného mléka a rýže z Curaçaa a krup a krupice z Aruby“)

4

2019/C 432/05

Spojené věci C-663/17 P, C-665/17 P a C-669/17 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. listopadu 2019 – Evropská centrální banka (ECB) v. Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA (C-663/17 P), Evropská komise v. Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA, Evropská centrální banka (ECB) (C-665/17 P), Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA v. Evropská centrální banka (ECB) (C-669/17 P) („Kasační opravný prostředek – Přípustnost – Zastupování účastníků řízení u Soudního dvora – Procení plná moc udělená advokátovi – Odvolání procesní plné moci likvidátorem žalující společnosti – Pokračování v řízení vedením žalující společnosti – Listina základních práv Evropské unie – Článek 47 – Právo na účinnou právní ochranu – Nařízení (EU) č. 1024/2013 – Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi – Rozhodnutí o odebrání povolení úvěrové instituce – Žaloba na neplatnost k Tribunálu Evropské unie – Přípustnost – Bezprostřední dotčení akcio-nářů společnosti, které bylo odebráno povolení“)

5

2019/C 432/06

Věc C-192/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. listopadu 2019 – Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem – Článek 19 odst. 1 druhý pododstavec SEU – Právní stát – Účinná právní ochrana v oblastech pokrytých právem Unie – Zásady neodvolatelnosti a nezávislosti soudců – Snížení věkové hranice pro odchod do důchodu soudců polských obecných soudů – Možnost pokračovat ve výkonu funkce soudce po dosažení nově stanovené věkové hranice na základě povolení ministra spravedlnosti – Článek 157 SFEU – Směrnice 2006/54/ES – Článek 5 písm. a) a čl. 9 odst. 1 písm. f) – Zákaz diskriminace na základě pohlaví v oblasti odměňování, zaměstnání a povolání – Zavedení rozdílných věkových hranic pro odchod do důchodu pro ženy a muže zastávající funkci soudce polských obecných soudů a Sądu Najwyższego (Nejvyšší soud, Polsko) a funkci státního zástupce“)

6

2019/C 432/07

Věc C-212/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Itálie) – Prato Nevoso Termo Energy Srl v. Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte („Řízení o předběžné otázce – Životní prostředí – Směrnice 2008/98/ES – Odpady – Chemicky upravené odpadní rostlinné oleje – Článek 6 odst. 1 a 4 – Stav, kdy odpad přestává být odpadem – Směrnice 2009/28/ES – Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů – Článek 13 – Vnitrostátní postupy schvalování, vydávání osvědčení a povolení, které se uplatňují na zařízení na výrobu elektřiny, tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů energie – Využití biokapaliny jako paliva zařízení na výrobu elektrické energie“)

7

2019/C 432/08

Věc C-213/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Roma - Itálie) – Adriano Guaitoli a další v. easyJet Airline Co. Ltd („Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Článek 7 odst. 1 písm. a) – Příslušný soud ve smluvních věcech – Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Články 5, 7, 9 a 12 – Montrealská úmluva – Příslušnost – Články 19 a 33 – Žaloba na poskytnutí náhrad a na náhradu škody vyplývající ze zrušení nebo zpoždění letů“)

8

2019/C 432/09

Věc C-281/18 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 31. října 2019 – Repower AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), repowermap.org („Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zrušení původního rozhodnutí odvolacího senátu, kterým byl částečně zamítnut návrh na prohlášení neplatnosti slovní ochranné známky Evropské unie REPOWER“)

9

2019/C 432/10

Spojené věci C-364/18 a C-365/18: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Itálie) – Eni SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze (C-364/18), Shell Italia E & P SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente, dříve Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (C-365/18) („Řízení o předběžné otázce – Směrnice 94/22/ES – Energetika – Podmínky udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků – Poplatky – Metody výpočtu – Indexy QE a Pfor – Diskriminační charakter“)

10

2019/C 432/11

Věc C-396/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione - Itálie) – Gennaro Cafaro v. DQ („Řízení o předběžné otázce – Letecká doprava – Nařízení (EU) č. 1178/2011 – Příloha I bod FCL.065 – Působnost ratione temporis – Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Diskriminace na základě věku – Článek 2 odst. 5 – Článek 4 odst. 1 – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví automatické ukončení pracovního poměru ve věku 60 let – Piloti letadel – Ochrana národní bezpečnosti“)

11

2019/C 432/12

Spojené věci C-469/18 a C-470/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. října 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie- Belgie) – IN (C-469/18), JM (C-470/18) v. Belgische Staat („Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z příjmů fyzických osob – Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“)

11

2019/C 432/13

Věc C-515/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Itálie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Regione autonoma della Sardegna („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Veřejné služby v přepravě cestujících – Železniční doprava – Smlouvy o veřejných službách – Přímé uzavření smlouvy – Povinnost předchozího zveřejnění oznámení o přímém uzavření smlouvy – Dosah“)

12

2019/C 432/14

Věc C-636/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 24. října 2019 – Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem – Životní prostředí – Směrnice 2008/50/ES – Kvalita vnějšího ovzduší – Článek 13 odst. 1 a příloha XI – Systematické a trvající překračování mezních hodnot pro oxid dusičitý (NO2) v některých zónách a aglomeracích na francouzském území – Článek 23 odst. 1 – Příloha XV – „Co možná nejkratší“ období překračování hodnot – Náležitá opatření“)

13

2019/C 432/15

Věc C-35/19: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 24. října 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège - Belgie) – BU v. État belge („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb pracovníků – Rovné zacházení – Daň z příjmů – Vnitrostátní právní předpisy – Osvobození od daně pro dávky poskytované zdravotně postiženým osobám – Dávky pobírané v jiném členském státě – Vyloučení – Rozdílné zacházení“)

13

2019/C 432/16

Věc C-296/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. dubna 2019 Etnia Dreams, S.L. proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 13. února 2019 ve věci T-823/17, Etnia Dreams v. EUIPO – Poisson (Etnik)

14

2019/C 432/17

Věc C-332/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. dubna 2019 Hércules Club de Fútbol, S.A.D. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. února 2019 ve věci T-134/17, Hércules Club de Fútbol v. Komise

14

2019/C 432/18

Věc C-451/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 12. června 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo v. XU

15

2019/C 432/19

Věc C-525/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 9. července 2019 – GF v. Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/20

Věc C-532/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 11. července 2019 – QP v. Subdelegación del Gobierno en Toledo

16

2019/C 432/21

Věc C-576/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2019 společnostmi Intercept Pharma Ltd a Intercept Pharmaceuticals, Inc. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 28. června 2019 ve věci T-377/18, Intercept Pharma a Intercept Pharmaceuticals v. EMA

17

2019/C 432/22

Věc C-577/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. července 2019 KID-Systeme GmbH proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 16. května 2019 ve věci T-354/18, KID-Systeme v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

18

2019/C 432/23

Věc C-599/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2019 Rietze GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 6. června 2019 ve věci T-43/18, Rietze GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

19

2019/C 432/24

Věc C-601/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. srpna 2019 BP proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-888/16, BP v. FRA

19

2019/C 432/25

Věc C-622/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. srpna 2019 Luz Saúde, S.A. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. června 2019 ve věci T-357/18, Luz Saúde v. EUIPO — Clínica La Luz

20

2019/C 432/26

Věc C-675/19 ZP: Návrh na povolení zabavení pohledávky podaný dne 9. září 2019 – Ntinos Ramon v. Evropská komise

21

2019/C 432/27

Věc C-677/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Vâlcea (Rumunsko) dne 11. září 2019 – SC Valoris SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea, Administrația Fondului pentru Mediu

21

2019/C 432/28

Věc C-693/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 13. září 2019 – SPV Project 1503 Srl, Dobank SpA v. YB

22

2019/C 432/29

Věc C-705/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. září 2019 – Axpo Trading Ag v. Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

23

2019/C 432/30

Věc C-721/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. září 2019 – Sisal SpA v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

24

2019/C 432/31

Věc C-722/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. září 2019 – Stanleybet Malta Limited Magellan, Robotec Ltd v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell’Economia e delle Finanze

26

2019/C 432/32

Věc C-723/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. září 2019 – Airbnb Ireland UC, Airbnb Payments UK Ltd v. Agenzia delle Entrate

28

2019/C 432/33

Věc C-726/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Španělsko) dne 1. října 2019 – Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario v. JN

29

2019/C 432/34

Věc C-731/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 4. října 2019 – KM v. Subdelegación de Gobierno de Albacete

30

2019/C 432/35

Věc C-788/19: Žaloba podaná dne 23. října 2019 – Evropská komise v. Španělské království

30

2019/C 432/36

Věc C-796/19: Žaloba podaná dne 29. října 2019 – Evropská komise v. Rakouská republika

31

2019/C 432/37

Věc C-806/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 31. října 2019 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 24. září 2019 ve věci T-105/17, HSBC Holdings plc a další v. Komise

32

 

Tribunál

2019/C 432/38

Věc T-48/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – ADDE v. Parlament („Institucionální právo – Evropský parlament – Rozhodnutí prohlašující určité výdaje politické strany za nezpůsobilé pro účely grantu na rok 2015 – Rozhodnutí o poskytnutí grantu na rok 2017 a o předběžném financování do výše 33 % maximální částky grantu a povinnosti zřídit bankovní záruku – Povinnost jednat nestranně – Právo na účinnou procesní obranu – Finanční nařízení – Prováděcí pravidla k finančnímu nařízení – Nařízení (ES) č. 2004/2003 – Proporcionalita – Rovné zacházení“)

34

2019/C 432/39

Věc T-332/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – E-Control v. ACER („Energetika – Rozhodnutí odvolacího senátu ACER – Určení regionů pro výpočet kapacity – Žaloba na neplatnost – Právní zájem na řízení – Částečná nepřípustnost – Nařízení (EU) č. 2015/1222 – Pravomoc ACER“)

35

2019/C 432/40

Věc T-332/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Austrian Power Grid a Vorarlberger Übertragungsnetz v. ACER („Energetika – Rozhodnutí odvolacího senátu ACER – Určení regionů pro výpočet kapacity – Žaloba na neplatnost – Právní zájem na řízení – Částečná nepřípustnost – Nařízení (EU) 2015/1222 – Příslušnost ACER“)

36

2019/C 432/41

Věc T-335/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2019 – Help – Hilfe zur Selbsthilfe v. Komise („Rozhodčí doložka – Program potravinové bezpečnosti pro zemědělské domácnosti zvlášť postižené potravinovou nejistotou v Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) – Překvalifikování žaloby – Auditní zprávy – Auditní zpráva Účetního dvora – Zpráva úřadu OLAF – Vrácení vyplacených částek – Proporcionalita – Legitimní očekávání“)

37

2019/C 432/42

Věc T-601/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Rubik’s Brand v. EUIPO – Simba Toys (Tvar kostky se stranami s mřížkovou strukturou) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Trojrozměrná ochranná známka Evropské unie – Tvar kostky se stranami s mřížkovou strukturou – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 7 odst. 1 písm. e) bod ii) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. e) bod i) nařízení 2017/1001] – Označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku – Článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009 (nyní čl. 95 odst. 1 nařízení 2017/1001) – Článek 75 odst. 1 druhá věta nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 94 odst. 1 druhá věta nařízení 2017/1001) – Článek 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 72 odst. 6 nařízení 2017/1001)“)

37

2019/C 432/43

Věc T-778/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Autostrada Wielkopolska v. Komise („Státní podpory – Koncese na zpoplatněnou dálnici – Zákon, kterým se určitá vozidla osvobozují od mýtného – Náhrada poskytnutá držiteli koncese členským státem z důvodu ušlých příjmů – Virtuální mýtné – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za neslučitelnou s vnitřním trhem a ukládá její navrácení – Procesní práva zúčastněných stran – Povinnost Komise vykonávat zvláštní dohled – Pojem státní podpory – Zvýhodnění – Očekávané zlepšení finanční situace držitele koncese – Kritérium soukromého hospodářského subjektu v tržním hospodářství – Článek 107 odst. 3 písm. a) SFEU – Regionální státní podpora“)

38

2019/C 432/44

Věc T-58/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Mahr v. EUIPO – Especialidades Vira (Xocolat) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Xocolat – Starší slovní ochranná známka Evropské unie LUXOCOLAT – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Odůvodnění oznámení o námitce – Pravidlo 15 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 2868/95 [nyní čl. 2 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625]“)

39

2019/C 432/45

Věc T-279/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. října 2019 – Alliance Pharmaceuticals v. EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Slovní ochranná známka AXICORP ALLIANCE – Starší slovní a obrazové ochranné známky Evropské unie ALLIANCE – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001 – Důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek – Článek 47 odst. 2 nařízení 2017/1001 – Výklad popisu výrobků, které jsou uvedeny v abecedním seznamu přiloženém k Niceskému třídění“)

40

2019/C 432/46

Věc T-310/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – EPSU a Goudriaan v. Komise („Sociální politika – Dialog mezi sociálními partnery na unijní úrovni – Dohoda nazvaná „Obecný rámec pro informování úředníků a zaměstnanců ústředních orgánů státní správy a konzultace s nimi“ – Společná žádost smluvních stran o provedení této dohody na unijní úrovni – Rozhodnutí Komise nepředložit návrh rozhodnutí Radě – Žaloba na neplatnost – Akt, který lze napadnout žalobou – Přípustnost – Prostor pro uvážení Komise – Autonomie sociálních partnerů – Zásada subsidiarity – Přiměřenost“)

41

2019/C 432/47

Věc T-361/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. listopadu 2019 – APEDA v. EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie SIR BASMATI RICE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)

41

2019/C 432/48

Věc T-380/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – Intas Pharmaceuticals v. EUIPO – Laboratorios Indas (INTAS) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie INTAS – Starší obrazové ochranné známky Evropské unie a národní obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „indas“ – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Podobnost označení a výrobků – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Důkaz o řádném užívání starších ochranných známek – Článek 47 nařízení 2017/1001“)

42

2019/C 432/49

Věc T-417/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie v. EUIPO („Žaloba na neplatnost – Institucionální právo – Povinnost pověřit Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie překladatelskými pracemi nezbytnými pro fungování EUIPO – Výpověď dohody mezi Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie a EUIPO – Zveřejnění výzvy k podávání nabídek na překladatelské služby – Námitka nepřípustnosti – Neexistence právního zájmu na podání žaloby – Částečné nevydání rozhodnutí ve věci – Částečná nepřípustnost“)

43

2019/C 432/50

Věc T-432/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. října 2019 – Palo v. Komise („Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Důchody – Pravidla důchodového systému – Odchodné – Článek 12 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace – Legitimní očekávání – Zásada řádné správy – Povinnost jednat s náležitou péčí“)

44

2019/C 432/51

Věc T-434/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2019 – Vans v. EUIPO (ULTRARANGE) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ULTRARANGE – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

45

2019/C 432/52

Věc T-454/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2019 – Biasotto v. EUIPO – Oofos (OO) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie OO – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie OO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

45

2019/C 432/53

Věc T-498/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – ZPC Flis v. EUIPO – Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Happy Moreno choco – Starší národní obrazové ochranné známky MORENO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Nahrazení seznamu výrobků, na které se vztahují starší národní obrazové ochranné známky – Oprava rozhodnutí odvolacího senátu – Článek 102 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Právní základ – Dřívější rozhodovací praxe – Právní jistota – Legitimní očekávání“)

46

2019/C 432/54

Věc T-559/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Atos Medical v. EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Lékařské náplasti) („(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující lékařskou náplast – Zpřístupnění starších (průmyslových) vzorů veřejnosti – Důvod neplatnosti – Individuální povaha – Informovaný uživatel – Míra volnosti původce vzoru – Odlišný celkový dojem – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

47

2019/C 432/55

Věc T-560/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Atos Medical v. EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (zdravotnické náplasti) („(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující zdravotnickou náplast – Zpřístupnění starších (průmyslových) vzorů veřejnosti – Důvod neplatnosti – Individuální povaha – Informovaný uživatel – Míra volnosti původce vzoru – Odlišný celkový dojem – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

48

2019/C 432/56

Věc T-568/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – Local-e-motion v. EUIPO – Volkswagen (WE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie WE – Starší národní slovní ochranná známka WE – Relativní důvod pro zamítnutí – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

48

2019/C 432/57

Věc T-582/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2019 – Boxer Barcelona v. EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie XBOXER BARCELONA – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie vyobrazující písmeno „x“ – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Skutečné užívání starší ochranné známky – Důkazy – Článek 18 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001 – Článek 47 odst. 2 nařízení 2017/1001 – Omezení přihlášky k zápisu před odvolacím senátem – Článek 49 odst. 1 nařízení 2017/1001“)

49

2019/C 432/58

Věc T-628/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. října 2019 – E.I. Papadopoulos v. EUIPO – Europastry (fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie fripan VIENNOISERIE CAPRICE Pur Beurre – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie Caprice – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

50

2019/C 432/59

Věc T-684/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. října 2019 – ZV v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Přijímání – Oznámení o volném pracovním místě – Zástupce mediátora Komise – Řízení – Posouzení kvalifikačních předpokladů“)

51

2019/C 432/60

Věc T-708/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – ZPC Flis v. EUIPO – Aldi Einkauf (FLIS Happy Moreno choco) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie FLIS Happy Moreno choco – Starší národní obrazové ochranné známky MORENO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] – Nahrazení seznamu výrobků, na které se vztahují starší národní obrazové ochranné známky – Oprava rozhodnutí odvolacího senátu – Článek 102 odst. 1 nařízení 2017/1001 – Právní základ – Dřívější rozhodovací praxe – Právní jistota – Legitimní očekávání“)

51

2019/C 432/61

Věc T-10/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. října 2019 – United States Seafoods v. EUIPO – (UNITED STATES SEAFOODS) („Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka UNITED STATES SEAFOODS – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)

52

2019/C 432/62

Věc T-41/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. října 2019 – MSI Svetovanje v. EUIPO – Industrial Farmaceutica Cantabria (nume) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie nume – Starší slovní ochranná známka Evropské unie numederm – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

53

2019/C 432/63

Věc T-240/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2019 – A9.com v. EUIPO (Vyobrazení zvonu) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie představující zvon – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 nařízení (EU) 2017/1001 – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení 2017/1001“)

54

2019/C 432/64

Věc T-557/17: Usnesení Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Liaño Reig v. SRB („Žaloba na neplatnost – Hospodářská a měnová politika – Návrh na vyrovnání – Jednotný mechanismus pro řešení krizí úvěrových institucí a některých investičních podniků – Režim řešení krize – Program řešení krize pro Banco Popular Español – Částečné zrušení – Neoddělitelnost – Nepřípustnost“)

54

2019/C 432/65

Věc T-727/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. září 2019 – ZW v. EIB („Řízení o předběžných opatřeních – Veřejná služba – Nepřípustnost“)

55

2019/C 432/66

Věc T-750/18: Usnesení Tribunálu ze dne 25. října 2019 – Briois v. Parlament („Institucionální právo – Poslanec Evropského parlamentu – Výsady a imunity – Rozhodnutí o zbavení poslanecké imunity – Skončení mandátu poslance – Zánik právního zájmu na pokračování v řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

56

2019/C 432/67

Věc T-145/19: Usnesení Tribunálu ze dne 17. října 2019 – Jap Energéticas y Medioambientales v. Komise („Žaloba na neplatnost – Dohoda o dotaci uzavřená v rámci finančního nástroje pro životní prostředí (LIFE+) – Oznámení o dluhu – Akt přijatý v rámci čistě smluvního rámce, jehož je nedílnou součástí – Nepřekvalifikování žaloby – Zjevná nepřípustnost“)

56

2019/C 432/68

Věc T-188/19: Usnesení Tribunálu ze dne 24. října 2019 – Spojené království v. Komise („Žaloba na neplatnost – Výzkum, technologický rozvoj a vesmír – Sedmý rámcový program Evropské unie – Audit – Nevyplnění pracovních výkazů – Výdaje na zaměstnance, které byly prohlášeny za nezpůsobilé – Rozhodnutí Komise přijmout zprávu o auditu jako konečnou – Nepřípustnost“)

57

2019/C 432/69

Věc T-211/19: Usnesení Tribunálu ze dne 25. října 2019 – Le Pen v. Parlament („Institucionální právo – Poslanec Evropského parlamentu – Výsady a imunity – Rozhodnutí o zbavení poslanecké imunity – Konec funkčního období poslance – Zánik právního zájmu na pokračování v řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

58

2019/C 432/70

Věc T-383/19 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. října 2019 – Walker a další v. Parlament a Rada („Řízení o předběžných opatřeních – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Nařízení (EU) 2018/1806 – Ztráta občanství EU – Návrh na předběžné opatření – Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení – Nepřípustnost“)

58

2019/C 432/71

Věc T-688/19: Žaloba podaná dne 8. října 2019 – VeriGraft v. EASME

59

2019/C 432/72

Věc T-690/19: Žaloba podaná dne 8. října 2019 – Daily Mail and General Trust plc a další v. Komise

60

2019/C 432/73

Věc T-691/19: Žaloba podaná dne 8. října 2019 Hill & Smith Holdings a Hill & Smith Overseas v. Komise

61

2019/C 432/74

Věc T-692/19: Žaloba podaná dne 8. října 2019 – Rentokil Initial a Rentokil Initial 1927 v. Komise

63

2019/C 432/75

Věc T-703/19: Žaloba podaná dne 11. října 2019 – DD v. FRA

64

2019/C 432/76

Věc T-727/19: Žaloba podaná dne 29. října 2019 – Basaglia v. Komise

65

2019/C 432/77

Věc T-733/19: Žaloba podaná dne 29. října 2019 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology a Sunowe Solar v. Komise

66

2019/C 432/78

Věc T-734/19: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2019 – Junqueras i Vies v. Parlament

68

2019/C 432/79

Věc T-735/19: Žaloba podaná dne 30. října 2019 – Frank Recruitment Group Services v. EUIPO - Pearson (PEARSON FRANK)

69

2019/C 432/80

Věc T-736/19: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2019 – HA v. Komise

70

2019/C 432/81

Věc T-737/19: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. listopadu 2019 – Huevos Herrera Mejías v. EUIPO – Montesierra (MontiSierra HUEVOS CON SABOR A CAMPO)

70

2019/C 432/82

Věc T-739/19: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2019 – Productos Jamaica v. EUIPO – Alada 1850 (flordeJamaica)

71

2019/C 432/83

Věc T-313/19: Usnesení Tribunálu ze dne 23. října 2019 – Taghani v. Komise

72


CS

 

Top