EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:399:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 399, 25. listopadu 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 399

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
25. listopadu 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 399/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2019/C 399/02

Věc C-136/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État - Francie) – GC, AF, BH, ED v. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) („Řízení o předběžné otázce – Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů uvedených na internetových stránkách – Směrnice 95/46/ES – Nařízení (EU) 2016/679 – Internetové vyhledávače – Zpracování údajů uvedených na internetové stránce – Zvláštní kategorie údajů ve smyslu článku 8 této směrnice a článků 9 a 10 tohoto nařízení – Použitelnost těchto článků na provozovatele vyhledávače – Rozsah povinností tohoto provozovatele podle uvedených článků – Zveřejnění údajů na internetových stránkách výlučně pro účely žurnalistiky nebo uměleckého či literárního projevu – Vliv na vyřízení žádosti o odstranění odkazu – Články 7, 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie“)

2

2019/C 399/03

Věc C-507/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État- Francie) – Google LLC, právní nástupkyně Google Inc. v. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) („Řízení o předběžné otázce – Osobní údaje – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním těchto údajů – Směrnice 95/46/ES – Nařízení (EU) 2016/679 – Internetový vyhledávač – Zpracování údajů uvedených na internetové stránce – Územní dosah práva na odstranění odkazů“)

3

2019/C 399/04

Věc C-526/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. září 2019 – Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem – Článek 258 SFEU – Směrnice 2004/18/ES – Koordinace postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby – Koncese na stavební práce – Prodloužení délky platnosti stávající koncese na výstavbu a provozování dálnice bez zveřejnění oznámení o veřejné zakázce“)

4

2019/C 399/05

Věc C-700/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof - Německo) – Finanzamt Kyritz v. Wolf-Henning Peters („Řízení o předběžné otázce – Daně – Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) – Směrnice 2006/112/ES – Článek 132 odst. 1 písm. b) a c) – Osvobození – Poskytnutí nemocniční a lékařské péče – Poskytnutí lékařské péče při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání – Neexistence vztahu důvěry mezi poskytovatelem péče a pacientem“)

5

2019/C 399/06

Věc C-11/18 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. září 2019 – Oleksandr Viktorovyč Klymenko v. Rada Evropské unie („Kasační opravný prostředek – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů – Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Ponechání jména žalobce na seznamu – Rozhodnutí orgánu třetího státu – Povinnost Rady ověřit, zda bylo toto rozhodnutí přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu – Povinnost uvést odůvodnění“)

6

2019/C 399/07

Věc C-32/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof - Rakousko) – Tiroler Gebietskrankenkasse v. Michael Moser („Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení – Migrující pracovníci – Nařízení (ES) č. 987/2009 – Článek 60 – Rodinné dávky – Nárok na vyrovnávací doplatek mezi rodičovským příspěvkem poskytovaným v přednostně příslušném členském státě a rodičovským příspěvkem členského státu příslušného jako dalšího v pořadí“)

7

2019/C 399/08

Věc C-34/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla - Maďarsko) – Ottília Lovasné Tóth v. ERSTE Bank Hungary Zrt („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Článek 3 odst. 1 a 3 – Příloha směrnice 93/13/EHS – Bod 1 písm. m) a q) – Úvěrová smlouva – Notářský zápis – Vyznačení doložky vykonatelnosti notářem – Obrácení důkazního břemene – Článek 5 odst. 1 – Sepsání jasným a srozumitelným jazykem“)

8

2019/C 399/09

Věc C-47/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 18. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Wien - Rakousko) – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad v. Stephan Riel, jakožto insolvenční správce společnosti Alpine Bau GmbH („Řízení o předběžné otázce – Nařízení (EU) č. 1215/2012 – Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech – Oblast působnosti – Článek 1 odst. 2 písm. b) – Insolvenční řízení a podobná řízení – Vyloučení – Žaloba na určení pohledávky za účelem jejího přihlášení v rámci úpadkového řízení – Použití nařízení (ES) č. 1346/2000 – Článek 41 – Obsah přihlášky pohledávky – Hlavní a vedlejší úpadkové řízení – Překážka litispendence a související řízení – Obdobné použití čl. 29 odst. 1 nařízení č.1215/2012 – Nepřípustnost“)

9

2019/C 399/10

Věc C-63/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Itálie) – Vitali SpA v. Autostrade per l'Italia SpA („Řízení o předběžné otázce – Články 49 a 56 SFEU – Zadávání veřejných zakázek – Směrnice 2014/24/EU – Článek 71 – Využití subdodavatele – Vnitrostátní právní úprava, která omezuje možnost subdodávek na 30 % z celkové hodnoty zakázky“)

10

2019/C 399/11

Spojené věci C-95/18 a 96/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemsko) – Sociale Verzekeringsbank v. F. van den Berg (C-95/18), H. D. Giesen (C-95/18), C. E. Franzen (C-96/18) („Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Nařízení (EHS) č. 1408/71 – Článek 13 – Použitelné právní předpisy – Rezident členského státu, na něhož se vztahuje nařízení (EHS) č. 1408/71 – Plnění v rámci systému důchodového pojištění nebo rodinných přídavků – Členský stát bydliště a členský stát zaměstnání – Odepření“)

10

2019/C 399/12

Věc C-222/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Maďarsko) – VIPA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. v. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet („Řízení o předběžné otázce – Přeshraniční zdravotní péče – Směrnice 2011/24/EU – Článek 3 písm. k) a čl. 11 odst. 1 – Lékařský předpis – Pojem – Uznávání lékařských předpisů vystavených zmocněnou osobou v jiném členském státě – Podmínky – Volný pohyb zboží – Zákaz opatření s účinkem rovnocenným množstevním omezením vývozu – Články 35 a 36 SFEU – Omezení léčivých přípravků, které může lékárna vydat, jedná-li se o léčivé přípravky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis – Objednávka vystavená v jiném členském státě – Odůvodnění – Ochrana zdraví a života lidí – Směrnice 2001/83/ES – Článek 81 druhý pododstavec – Dodávky léčivých přípravků pro obyvatelstvo členského státu“)

11

2019/C 399/13

Věc C-251/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Holland - Nizozemsko) – Trace Sport v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Eindhoven („Řízení o předběžné otázce – Obchodní politika – Antidumpingové clo – Dovoz jízdních kol zasílaných z Indonésie, Srí Lanky a Tuniska – Rozšíření konečného antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Číny na tyto země – Prováděcí nařízení (EU) č. 501/2013 – Platnost – Přípustnost – Nepodání žaloby na neplatnost žalobkyní v původním řízení – Dovozce ve spojení – Aktivní legitimace k podání žaloby na neplatnost – Nařízení (ES) č. 1225/2009 – Článek 13 – Obcházení – Článek 18 – Nedostatečná spolupráce – Důkaz – Soubor indicií“)

12

2019/C 399/14

Věc C-358/18 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. září 2019 – Polská republika v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek – EZOZF, EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování Evropskou unií – Výdaje vynaložené Polskou republikou – Seskupení producentů – Organizace producentů“)

13

2019/C 399/15

Věc C-366/18: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 33 de Madrid - Španělsko) – José Manuel Ortiz Mesonero v. UTE Luz Madrid Centro („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 2010/18/EU – Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené – Vnitrostátní právní úprava, která poskytnutí rodičovské dovolené podmiňuje zkrácením pracovní doby s poměrným snížením mzdy – Práce na směny s variabilním rozvržením pracovní doby – Žádost pracovníka vykonávat práci s pevným rozvržením pracovní doby, aby se mohl starat o své nezletilé děti – Směrnice 2006/54/ES – Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – Nepřímá diskriminace – Částečná nepřípustnost“)

14

2019/C 399/16

Věc C-467/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rayonen sad Lukovit - Bulharsko) – trestní řízení proti EP („Řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Články 6, 47 a čl. 51 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie – Směrnice 2012/13/EU – Článek 8 odst. 2 – Směrnice 2013/48/EU – Článek 12 – Směrnice (EU) 2016/343 – Článek 3 – Vnitrostátní právní úprava, která pro účely léčby a bezpečnosti umožňuje psychiatrickou hospitalizaci osob, které ve stavu nepříčetnosti spáchaly činy nebezpečné pro společnost – Právo na informace o právech – Právo na přístup k obhájci – Právo na účinný procesní prostředek – Presumpce neviny – Zranitelná osoba“)

14

2019/C 399/17

Věc C-527/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof - Německo) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. v. KIA Motors Corporation („Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Motorová vozidla – Nařízení (ES) č. 715/2007 – Článek 6 odst. 1 první věta – Informace o opravách a údržbě vozidla – Povinnosti výrobce vůči samostatným provozovatelům – Neomezený přístup k těmto informacím ve standardizovaném formátu – Podmínky – Zákaz diskriminace“)

15

2019/C 399/18

Věc C-544/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal - Spojené království) – The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. Henrika Dakneviciute („Řízení o předběžné otázce – Článek 49 SFEU – Svoboda usazování – Samostatná výdělečná činnost – Státní příslušnice členského státu, která ukončila výkon samostatné výdělečné činnosti z důvodu fyzických omezení vyplývajících z pokročilého stadia těhotenství a situace po narození dítěte – Zachování postavení osoby samostatně výdělečně činné“)

16

2019/C 399/19

Věc C-556/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. září 2019 – Evropská komise v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem – Činnost Unie v oblasti vodní politiky – Směrnice 2000/60/ES – Článek 13 odst. 1 a 7 a čl. 15 odst. 1 – Nepřijetí, nezveřejnění a nesdělení Evropské komisi přezkoumání a aktualizaci plánů pro oblasti povodí Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma a El Hierro (Španělsko) – Článek 14 – Absence informování veřejnosti a konzultace k přezkoumání a aktualizaci“)

17

2019/C 399/20

Věc C-600/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - Maďarsko) – UTEP 2006. SRL v. Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály („Řízení o předběžné otázce – Silniční doprava – Články 91 SFEU a 92 SFEU – Nařízení (EU) č. 165/2014 – Článek 32 odst. 3, článek 33 odst. 1 a článek 41 odst. 1 – Porušení pravidel týkajících se použití tachografů – Povinnost členských států stanovit účinné, odrazující a nediskriminační sankce – Usazené a neusazené malé a střední podniky – Rozdílné zacházení“)

18

2019/C 399/21

Spojené věci C-662/18 a C-672/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. září 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État - Francie) – AQ (C-662/18), DN (C-672/18) v. Ministre de l'Action et des Comptes publics („Řízení o předběžné otázce – Přímé daně – Směrnice 90/434/EHS – Směrnice 2009/133/ES – Článek 8 – Kapitálové zisky z výměny cenných papírů – Převod cenných papírů obdržených při výměně – Kapitálový zisk nacházející se v režimu odloženého zdanění – Zdanění akcionářů – Zdanění podle odlišných pravidel pro určení základu daně a daňových sazeb – Snížení základu daně z důvodu doby držení cenných papírů“)

18

2019/C 399/22

Věc C-728/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. listopadu 2018 EM Research Organization, Inc. proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 25. září 2018 ve věci T-180/17, EM Research Organization v. EUIPO - Christoph Fischer a další

19

2019/C 399/23

Věc C-293/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. dubna 2019 Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. února 2019 ve věci T-231/18, Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam v. EUIPO - Lupu (Djili)

20

2019/C 399/24

Věc C-351/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. dubna 2019 Brunem Gollnischem proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 28. února 2019 ve věci T-375/18, Gollnisch v. Parlament

20

2019/C 399/25

Věc C-545/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 17. července 2019 – ALLIANZGI-FONDS AEVN v. Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 399/26

Věc C-617/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 14. srpna 2019 – Granarolo SpA v. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a další.

22

2019/C 399/27

Věc C-629/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 23. srpna 2019 – Sappi Austria Produktions-GmbH & Co KG a Wasserverband „Region Gratkorn-Gratwein“

23

2019/C 399/28

Věc C-632/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgie) dne 22. srpna 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie v. Metalen Galler NV, KGH Belgium NV, LW-Idee GmbH

23

2019/C 399/29

Věc C-633/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgie) dne 22. srpna 2019 – Federale Overheidsdienst Financiën, Openbaar Ministerie v. Metalen Galler NV, Vollers Belgium NV, LW-Idee GmbH

25

2019/C 399/30

Věc C-640/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 28. srpna 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe a další v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

26

2019/C 399/31

Věc C-643/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) dne 30. srpna 2019 – RESOPRE - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, SA v. Município de Peso da Régua

27

2019/C 399/32

Věc C-648/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Erding (Německo) dne 2. září 2019 – EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

28

2019/C 399/33

Věc C-652/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 2. září 2019 – KO v. Fallimento Consulmarketing SpA

29

2019/C 399/34

Věc C-653/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) dne 4. září 2019 – trestní řízení proti DK

29

2019/C 399/35

Věc C-662/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. září 2019 NRW.Bank proti rozsudku Tribunálu (osmého rozšířeného senátu) vydanému dne 26. června 2019 ve věci T-466/16, NRW.Bank v. Jednotný výbor pro řešení krizí

30

2019/C 399/36

Věc C-663/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Gera (Německo) dne 6. září 2019 – MM v. Volkswagen AG

31

2019/C 399/37

věc C-686/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná 18. září 2019 rozhodnutím Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) – SIA „Soho Group“ v. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

32

2019/C 399/38

Věc C-687/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Mons (Belgie) dne 18. září 2019 – Ryanair Ltd v. PJ

33

2019/C 399/39

Věc C-710/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 25. září 2019 – G.M.A. v. Belgický stát

33

2019/C 399/40

Věc C-730/19: Žaloba podaná dne 3. října 2019 – Evropská komise v. Bulharská republika

34

2019/C 399/41

Věc C-743/19: Žaloba podaná dne 9. října 2019 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

35

2019/C 399/42

Věc C-744/19: Žaloba podaná dne 10. října 2019 – Evropská komise v. Italská republika

36

 

Tribunál

2019/C 399/43

Spojené věci T-119/07 a T-207/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Itálie a Eurallumina v. Komise („Státní podpory – Směrnice 2003/96/ES – Spotřební daň z minerálních olejů – Minerální oleje používané jako palivo při výrobě oxidu hlinitého (aluminy) – Osvobození od spotřební daně – Selektivní povaha – Pokyny k regionální státní podpoře – Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí z roku 2001 – Legitimní očekávání – Presumpce legality aktů orgánů – Zásada řádné správy – Povinnost uvést odůvodnění – Rozpor v odůvodnění“)

37

2019/C 399/44

Spojené věci T-129/07 a T-130/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Irsko a Aughinish Alumina v. Komise („Státní podpory – Směrnice 2003/96/CE – Spotřební daně z minerálních olejů – Minerální oleje používané jako palivo při výrobě oxidu hlinitého – Osvobození od spotřební daně – Selektivní povaha opatření – Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí 2001“)

38

2019/C 399/45

Věc T-386/14 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – FIH Holding a FIH v. Komise („Státní podpory – Bankovní odvětví – Podpora poskytnutá dánské bance FIH ve formě převodu jejích znehodnocených aktiv na novou dceřinou společnost a jejich pozdějšího nabytí dánskou entitou pověřenou zajištěním finanční stability – Státní podpory bankám v období krize – Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem – Pojem podpora – Kritérium soukromého investora – Kritérium soukromého věřitele – Výpočet výše podpory – Povinnost uvést odůvodnění“)

39

2019/C 399/46

Věc T-417/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2019 – Achemos Grupė a Achema v. Komise („Státní podpory – Podpora pro společnost Klaipėdos Nafta na výstavbu a správu terminálu LNG v mořském přístavu Klaipėda – Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou s vnitřním trhem – Článek 106 odst. 2 SFEU – Článek 107 odst. 3 písm. c) SFEU – Rozhodnutí nevznášet námitky – Zabezpečení dodávek – Služba obecného hospodářského zájmu“)

39

2019/C 399/47

Věc T-153/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – FV v. Rada („Veřejná služba – Úředníci – Hodnotící zprávy – Hodnocené roky 2014 a 2015 – Právní zájem na podání žaloby – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Povinnost jednat s náležitou péčí“)

40

2019/C 399/48

Věc T-176/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – WhiteWave Services v. EUIPO – Fernandes (VeGa one) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie VeGa one – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie starší slovní ochranné známky Vegas – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

41

2019/C 399/49

Věc T-228/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – – Zhejiang Jndia Pipeline Industry v. Komise („Dumping – Dovozy některého příslušenství (fitinků) pro trouby a trubky, pro svařování na tupo, z nerezavějící oceli, též dokončeného, pocházejícího z Číny a Tchaj-wanu – Uložení konečného antidumpingového cla – Běžná hodnota – Úpravy – Zjevně nesprávné posouzení – Povinnost uvést odůvodnění“)

42

2019/C 399/50

Věc T-433/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Dehousse v. Soudní dvůr Evropské unie („Přístup k dokumentům – Soudní dvůr Evropské unie – Dokumenty držené orgány v souvislosti s výkonem jejich správních funkcí – Žádost o přístup podaná bývalým soudcem Tribunálu – Částečné odepření přístupu – Mimosmluvní odpovědnost Unie“)

42

2019/C 399/51

Věc T-476/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – Arysta LifeScience Netherlands v. Komise („Přípravky na ochranu rostlin – Účinná látka diflubenzuron – Přezkum schválení – Článek 21 nařízení (ES) č. 1107/2009 – Právo na obhajobu – Překročení pravomoci – Zjevně nesprávné posouzení – Obnovení schválení – Článek 14 nařízení č. 1107/2009 – Uložení dodatečných opatření, která omezují používání dotčené účinné látky, v rámci řízení o přezkumu bez vyčkání na výsledek řízení o obnovení schválení – Přiměřenost“)

43

2019/C 399/52

Věc T-629/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2019 – Česká republika v. Komise („EFRR – ESF – Snížení finanční pomoci – Veřejné zakázky – Článek 99 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1083/2006 – Článek 16 písm. b) směrnice 2004/18/ES – Zvláštní vyloučení – Veřejné zakázky na služby týkající se nabývání, přípravy, výroby nebo společné výroby programového vybavení určeného pro vysílání vysílacími společnostmi“)

44

2019/C 399/53

Věc T-786/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – BTC v. Komise („Rozhodčí doložka – Grantová dohoda uzavřená v rámci rámcového programu eTEN, týkajícího se transevropských telekomunikačních sítí – Projekt,SafeChemo“ – Vyšetřovací zpráva OLAF, která konstatovala nezpůsobilost některých vykázaných výdajů – Částečné vrácení vyplacených částek – Protinávrh“)

45

2019/C 399/54

Věc T-27/18 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – FV v. Rada („Veřejná služba – Úředníci – Hodnotící zpráva – Hodnocení za rok 2013 – Právní zájem na řízení – Povinnost uvést odůvodnění – Zjevně nesprávné posouzení – Povinnost jednat s náležitou péčí“)

45

2019/C 399/55

Věc T-65/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Venezuela v. Rada („Žaloba na neplatnost – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci ve Venezuele – Žaloba podaná třetím státem – Neexistence bezprostředního dotčení – Nepřípustnost“)

46

2019/C 399/56

Věc T-225/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2019 – Manéa v. CdT („Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Smlouva na dobu určitou – Rozhodnutí o neobnovení pracovní smlouvy žalobkyně – Zrušení rozhodnutí a přijetí nového rozhodnutí o neobnovení pracovní smlouvy s účinkem ke dni přijetí prvního rozhodnutí – Odpovědnost“)

47

2019/C 399/57

Věc T-286/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Azarov v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině – Zmrazení finančních prostředků – Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje – Ponechání jména žalobce na seznamu – Povinnost Rady ověřit, zda bylo rozhodnutí orgánu třetího státu přijato při dodržení práva na obhajobu a práva na účinnou soudní ochranu“)

48

2019/C 399/58

Věc T-359/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – Unifarco v. EUIPO – GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TRICOPID – Starší národní obrazová ochranná známka TRICODIN – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

49

2019/C 399/59

Věc T-379/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – WI v. Komise („Veřejná služba – Důchody – Pozůstalostní důchod – Registrovaný jiný než manželský svazek – Nepřiznání – Článek 1 odst. 2 písm. c) bod iv) přílohy VII služebního řádu – Možnost uzavřít právoplatné manželství – Zásada řádné správy – Povinnost jednat s náležitou péčí – Mimořádné okolnosti“)

49

2019/C 399/60

Věc T-399/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – TrekStor v. EUIPO (Theatre) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Theatre – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odstavec 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001“)

50

2019/C 399/61

Věc T-464/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Grupo Bimbo v. EUIPO – Rubio Snacks (Tia Rosa) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Tia Rosa – Starší národní obrazová ochranná známka TIA ROSA – Relativní důvod pro zamítnutí – Podobnost výrobků – Článek. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

51

2019/C 399/62

Věc T-502/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Pharmadom v. EUIPO – IRF (MediWell) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MediWell – Starší národní slovní ochranná známka WELL AND WELL a starší národní obrazová ochranná známka well & well LES PHARMACIENS – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

51

2019/C 399/63

Věc T-528/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. září 2019 – XI v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Nemoc z povolání – Psychické obtěžování – Žádost o pomoc – Zamítnutí žádosti – Odpověď na stížnost obsahující lékařské údaje – Lékařské tajemství – Žádost o výmaz těchto údajů – Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů – Právo na respektování soukromého života – Odpovědnost“)

52

2019/C 399/64

Věc T-532/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Aroma Essence v. EUIPO – Refan Bulgaria (mycí houbička) („(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující mycí houbičku – Starší (průmyslové) vzory – Důvody neplatnosti – Přezkum událostí zakládajících zpřístupnění, který provedl odvolací senát bez návrhu – Důkazní břemeno příslušející osobě podávající žádost o prohlášení neplatnosti – Požadavky související s vyobrazením staršího (průmyslového) vzoru“)

53

2019/C 399/65

Věc T-545/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2019 – YL v. Komise („Veřejná služba – Úředníci – Povyšování – Povyšování za rok 2017 – Rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD 7 s účinností od 1. ledna 2017 – Článek 45 služebního řádu – Článek 9 odst. 3 přílohy IX služebního řádu – Zneužití pravomoci – Disciplinární sankce“)

54

2019/C 399/66

Věc T-633/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Rose Gesellschaft v. EUIPO – Iviton (TON JONES) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TON JONES – Starší národní a mezinárodní obrazové ochranné známky Jones – Důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek – Článek 47odstavce 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1001 – Článek 18 odstavec 1 nařízení 2017/1001 – Článek 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625“)

54

2019/C 399/67

Věc T-634/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Geske v. EUIPO (revolutionary air pulse technology) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie revolutionary air pulse technology – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001“)

55

2019/C 399/68

Věc T-678/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – Società agricola Giusti Dal Col v. EUIPO – DMC (GIUSTI WINE) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Žádost o ochranu mezinárodní slovní ochranné známky GIUSTI WINE – Starší národní obrazová ochranná známka DeGIUSTI – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“)

56

2019/C 399/69

Věc T-679/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – Showroom v. EUIPO – E-Gab (SHOWROOM) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SHOWROOM – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie SHOWROOM86 – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

56

2019/C 399/70

Věc T-761/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2019 – La Caixa v. EUIPO – Imagic Vision (imagin bank) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie imagin bank – Starší národní obrazová ochranná známka imagic – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence nebezpečí záměny – Neexistence podobnosti označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

57

2019/C 399/71

Věc T-34/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Orkla Foods Danmark v. EUIPO – (PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie PRODUCED WITHOUT BOILING SCANDINAVIAN DELIGHTS ESTABLISHED 1834 FRUIT SPREAD – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

58

2019/C 399/72

Věc T-231/15 RENV: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Haswani v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Článek 86 jednacího řádu Tribunálu – Úprava žaloby – Přípustnost – Nezbytnost úpravy žalobních důvodů a argumentů – Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

59

2019/C 399/73

Věc T-593/18: Usnesení Tribunálu ze dne 17. června 2019 – BS v. Parlament („Veřejná služba – Úředníci – Oznámení o úpravě nároků na důchod – Příspěvek na vyživované dítě – Příspěvek na vzdělání – Dítě s tělesnou vadou, která mu brání vydělávat si na živobytí – Skutečná péče o dítě – Článek 2 přílohy VII služebního řádu – Vrácení neoprávněně vyplacených částek – Zjevně nesprávné posouzení – Právo na řádnou správu – Žaloba na neplatnost“)

60

2019/C 399/74

Věc T-617/18: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2019 – ZH v. ECHA („Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Hodnotící zpráva za rok 2016 – Volno z důvodu nemoci – Návrh na náhradu škody – Stížnost podaná po uplynutí lhůty tří měsíců stanovené v čl. 90 odst. 2 služebního řádu – Vyšší moc – Omluvitelné pochybení – Zjevná nepřípustnost“)

60

2019/C 399/75

Věc T-649/18: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – ruwido austria v. EUIPO (transparent pairing) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie transparent pairing – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

61

2019/C 399/76

Věc T-703/18: Usnesení Tribunálu ze dne 16. září 2019 – Polsko v. Komise („Žaloba na neplatnost – Evropský sociální fond – Operační program „Věda, vzdělávání a vývoj“ – Dopis, kterým se předává závěrečná zpráva o auditu – Akt, který nelze napadnout žalobou – Přípravný akt – Nepřípustnost“)

62

2019/C 399/77

Věc T-55/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Cham Holding a Bena Properties v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

62

2019/C 399/78

Věc T-56/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Syriatel Mobile Telecom v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

63

2019/C 399/79

Věc T-57/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Makhlouf v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

64

2019/C 399/80

Věc T-58/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Othman v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

65

2019/C 399/81

Věc T-59/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Makhlouf v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

65

2019/C 399/82

Věc T-61/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Drex Technologies v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

66

2019/C 399/83

Věc T-62/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Almashreq Investment Fund v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

67

2019/C 399/84

Věc T-70/19: Usnesení Tribunálu ze dne 18. září 2019 – Nosio v. EUIPO – Passi (LA PASSIATA) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí námitek – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

67

2019/C 399/85

Věc T-137/19: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2019 – Souruh v. Rada („Žaloba na náhradu škody – Společná zahraniční a bezpečnostní politika – Omezující opatření přijatá vůči Sýrii – Zmrazení finančních prostředků – Nedostatek pravomoci“)

68

2019/C 399/86

Věc T-142/19: Usnesení Tribunálu ze dne 18. září 2019 – Nosio v. EUIPO – Passi (PASSIATA) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Zpětvzetí námitek – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

69

2019/C 399/87

Věc T-182/19: Usnesení Tribunálu ze dne 12. září 2019 – Puma v. EUIPO (SOFTFOAM) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie SOFTFOAM – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Popisný charakter – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001 – Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“)

69

2019/C 399/88

Věc T-547/19: Žaloba podaná dne 31. července 2019 – Sarantos a další v. Komise

70

2019/C 399/89

Věc T-609/19: Žaloba podaná dne 9. září 2019 – Canon v. Komise

71

2019/C 399/90

Věc T-612/19: Žaloba podaná dne 10. září 2019 – UPL Europe a Aceto Agricultural Chemical v. Komise

72

2019/C 399/91

Věc T-619/19: Žaloba podaná dne 17. září 2019 – KF v. SatCen

73

2019/C 399/92

Věc T-620/19: Žaloba podaná dne 16. září 2019 – Ace of spades v. EUIPO - Krupp a Borrmann (Tvar láhve šampaňského rosé)

74

2019/C 399/93

Věc T-621/19: Žaloba podaná dne 16. září 2019 – Ace of spades v. EUIPO - Krupp a Borrmann (Tvar láhve šampaňského Grande reserve)

75

2019/C 399/94

Věc T-622/19: Žaloba podaná dne 16. září 2019 – Ace of spades v. EUIPO - Krupp a Borrmann (Tvar láhve prestižního šampaňského)

76

2019/C 399/95

Věc T-624/19: Žaloba podaná dne 17. září 2019 – Welter’s v. EUIPO (tvar rukojeti se štětinami)

77

2019/C 399/96

Věc T-629/19: Žaloba podaná dne 20. září 2019 – L. Oliva Torras v. EUIPO – Mecánica del Frío (Spřahadla pro vozidla)

77

2019/C 399/97

Věc T-634/19: Žaloba podaná dne 19. září 2019 – FC v. EASO

79

2019/C 399/98

Věc T-636/19: Žaloba podaná dne 24. září 2019 – Chemours Netherlands v. ECHA

80

2019/C 399/99

Věc T-637/19: Žaloba podaná dne 25. září 2019 – Sun Stars & Sons v. EUIPO - Carpathian Springs (Tvar láhve)

81

2019/C 399/100

Věc T-638/19: Žaloba podaná dne 25. září 2019 – Sun Stars & Sons v. EUIPO - Valvis Holding (Tvar láhve)

82

2019/C 399/101

Věc T-645/19: Žaloba podaná dne 26. září 2019 – IMG v. Komise

83

2019/C 399/102

Věc T-651/19: Žaloba podaná dne 26. září 2019 – – Brands Up v. EUIPO (Credit24)

83

2019/C 399/103

Věc T-652/19: Žaloba podaná dne 26. září 2019 – Elevolution - Engenharia v. Komise

84

2019/C 399/104

Věc T-653/19: Žaloba podaná dne 30. září 2019 – FF v. Komise

85

2019/C 399/105

Věc T-654/19: Žaloba podaná dne 30. září 2019 – FF v. Komise

86

2019/C 399/106

Věc T-655/19: Žaloba podaná dne 27. září 2019 – Ferriera Valsabbia a Valsabbia Investimenti v. Komise

87

2019/C 399/107

Věc T-656/19: Žaloba podaná dne 27. září 2019 – Alfa Acciai v. Komise

88

2019/C 399/108

Věc T-657/19: Žaloba podaná dne 28. září 2019 – Feralpi v. Komise

89

2019/C 399/109

Věc T-660/19: Žaloba podaná dne 25. září 2019 – Universität Bremen v. Komise a REA

90

2019/C 399/110

Věc T-665/19: Žaloba podaná dne 30. září 2019 – Cinkciarz.pl v. EUIPO (€$)

91

2019/C 399/111

Věc T-667/19: Žaloba podaná dne 30. září 2019 – Ferriere Nord v. Komise

91

2019/C 399/112

Věc T-668/19: Žaloba podaná dne 1. října 2019 – Ardagh Metal Beverage Holdings v. EUIPO (Zvuková ochranná známka)

93

2019/C 399/113

Věc T-669/19: Žaloba podaná dne 2. října 2019 – Novomatic v. EUIPO - Brouwerij Haacht (PRIMUS)

94

2019/C 399/114

Věc T-670/19: Žaloba podaná dne 1. října 2019 – FG v. Parlament

95

2019/C 399/115

Věc T-672/19: Žaloba podaná dne 2. října 2019 – Companhia de Seguros Índico v. Komise

97

2019/C 399/116

Věc T-677/19: Žaloba podaná dne 2. října 2019 – Polfarmex v. EUIPO - Kaminski (SYRENA)

98

2019/C 399/117

Věc T-678/19: Žaloba podaná dne 4. října 2019 – Health Product Group v. EUIPO - Bioline Pharmaceutical (Enterosgel)

99

2019/C 399/118

Věc T-679/19: Žaloba podaná dne 4. října 2019 – Argyraki v. Komise

100

2019/C 399/119

Věc T-686/19: Žaloba podaná dne 7. října 2019 – Euroapotheca v. EUIPO - General Nutrition Investment (GNC LIVE WELL)

100

2019/C 399/120

Věc T-687/19: Žaloba podaná dne 8. října 2019 – inMusic Brands v. EUIPO - Equipson (Marq)

101

2019/C 399/121

Věc T-694/19: Žaloba podaná dne 9. října 2019 – FI v. Komise

102

2019/C 399/122

Věc T-19/17: Usnesení Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Fastweb v. Komise

103

2019/C 399/123

Věc T-250/18: Usnesení Tribunálu ze dne 12. září 2019 – RATP v. Komise

103

2019/C 399/124

Věc T-306/18: Usnesení Tribunálu ze dne 20. září 2019 – Maďarsko v. Komise

104

2019/C 399/125

Věc T-19/19: Usnesení Tribunálu ze dne 17. září 2019 – Fastweb v. Komise

104


CS

 

Top