EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:270:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 270, 12. srpna 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 270

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
12. srpna 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 270/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 270/02

Věc C-458/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Saarbrücken — Německo) — v trestním řízení proti K.P. („Řízení o předběžné otázce — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Boj proti terorismu — Omezující opatření přijatá vůči některým osobám a subjektům — Zmrazení finančních prostředků — Společný postoj 2001/931/SBZP — Článek 1 odst. 4 a 6 — Nařízení (ES) č. 2580/2001 — Článek 2 odst. 3 — Rozhodnutí Rady ponechávající organizaci na seznamu osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů — Platnost“)

2

2019/C 270/03

Věc C-612/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber)- Spojené království) — C & J Clark International Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs („Řízení o předběžné otázce — Antidumping — Výklad a platnost nařízení o opětovném uložení antidumpingových cel po vyhlášení rozsudku Soudního dvora o prohlášení neplatnosti — Právní základ — Zákaz zpětné účinnosti — Promlčení“)

3

2019/C 270/04

Věc C-591/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 18. června 2019 — Rakouská republika v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Články 18, 34, 56 a 92 SFEU — Právní úprava členského státu, která pro osobní motorová vozidla stanoví poplatek za užívání pozemních komunikací — Situace, kdy mohou vlastníci vozidel registrovaných v tomto členském státě uplatnit slevu na dani z provozu motorových vozidel ve výši odpovídající tomuto poplatku“)

4

2019/C 270/05

Věc C-607/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen- Švédsko) — Skatteverket v. Memira Holding AB („Řízení o předběžné otázce — Korporační daň — Skupina společností — Svoboda usazování — Odpočet ztrát vzniklých dceřiné společnosti-nerezidentovi — Pojem takzvaných „konečných ztrát“ — Převzetí dceřiné společnosti mateřskou společností prostřednictvím fúze — Právní úprava státu sídla dceřiné společnosti, která umožňuje odpočet ztrát prostřednictvím fúze pouze subjektu, kterému vznikly“)

5

2019/C 270/06

Věc C-608/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen — Švédsko) — Skatteverket v. Holmen AB („Řízení o předběžné otázce — Korporační daň — Skupina společností — Svoboda usazování — Odpočet ztrát vzniklých nerezidentní dceřiné společnosti — Pojem „konečné ztráty“ — Použití v případě vnukovské společnosti — Právní předpisy státu, jehož je mateřská společnost daňovým rezidentem, podle nichž musí být přímým vlastníkem dceřiné společnosti — Právní předpisy státu, jehož je dceřiná společnost daňovým rezidentem, omezující přičitatelnost ztrát a zakazující přičítat ztráty v roce, v němž dochází k likvidaci“)

6

2019/C 270/07

Věc C-660/17 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. června 2019 — RF v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Zaslání žaloby telefaxem — Podání originálu žaloby kanceláři Tribunálu po uplynutí lhůty — Prodlení při poštovní přepravě — Pojem „vyšší moc nebo náhoda““)

7

2019/C 270/08

Věc C-682/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin- Německo) — ExxonMobil Production Deutschland GmbH v. Spolková republika Německo („Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Zařízení na zpracování zemního plynu — Získávání síry — „Clausův proces“ — Výroba elektřiny ve vedlejším zařízení — Výroba tepla — Emise vlastního oxidu uhličitého (CO2) — Článek 2 odst. 1 — Působnost — Příloha I — Činnost „spalování paliv“ — Článek 3 písm. u) — Pojem „výrobce elektřiny“ — Článek 10a odst. 3 a 4 — Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise — Rozhodnutí 2011/278/EU — Působnost — Článek 3 písm. c) — Pojem ‚dílčí zařízení pro referenční úroveň tepla“)

7

2019/C 270/09

Věc C-1/18: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa — Lotyšsko) — „Oribalt Rīga“ SIA, dříve „Oriola Rīga“ SIA v. Valsts ieņēmumu dienests („Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Nařízení (EHS) č. 2913/92 — Článek 30 odst. 2 písm. b) a c) — Nařízení (EHS) č. 2454/93 — Článek 152 odst. 1 písm. a) a b) — Určení celní hodnoty zboží — Pojem „podobné zboží“ — Léčivé přípravky — Přihlédnutí ke všem skutečnostem, které mohou mít dopad na hospodářskou hodnotu dotčeného léčivého přípravku — Lhůta 90 dnů, v níž dovážené zboží musí být prodáváno v Evropské unii — Závazná lhůta — Nezohlednění obchodních slev“)

8

2019/C 270/10

Věc C-41/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Itálie) — Meca Srl v. Comune di Napoli („Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Směrnice 2014/24/EU — Článek 57 odst. 4 písm. c) a g) — Zadávaní veřejných zakázek na služby — Fakultativní důvody pro vyloučení z účasti na zadávacím řízení na veřejnou zakázku — Vážné profesní pochybení zpochybňující důvěryhodnost hospodářského subjektu — Ukončení dřívější veřejné zakázky v důsledku pochybení při jejím plnění — Podání žaloby, které až do skončení soudního řízení brání veřejnému zadavateli v tom, aby posoudil porušení smlouvy“)

9

2019/C 270/11

Věc C-72/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona- Španělsko) — Daniel Ustariz Aróstegui v. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Ustanovení 4 bod 1 — Zásada zákazu diskriminace — Veřejný vzdělávací sektor — Vnitrostátní právní úprava přiznávající příplatek pouze učitelům zaměstnaným v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou jako kariérní úředníci — Vyloučení učitelů zaměstnaných jako veřejnoprávní smluvní zaměstnanci na dobu určitou — Pojem „objektivní důvody“ — Inherentní charakteristiky statusu kariérního úředníka“)

10

2019/C 270/12

Věc C-100/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — Línea Directa Aseguradora SA v. Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros („Řízení o předběžné otázce — Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Směrnice 2009/103/ES — Článek 3 první pododstavec — Pojem „provoz vozidel“ — Věcná škoda způsobená na nemovitosti v důsledku požáru vozidla zaparkovaného v soukromé garáži této nemovitosti — Krytí povinným pojištěním“)

11

2019/C 270/13

Věc C-291/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București — Rumunsko) — Grup Servicii Petroliere SA v. Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili („Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 148 písm. a) a c) — Osvobození od daně vztahující se na mezinárodní přepravu — Dodání samozdvižných těžebních plošin na volném moři — Pojem „lodě užívané k plavbě po volném moři“ — Dosah“)

12

2019/C 270/14

Věc C-404/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 20. června 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidsrechtbank Antwerpen — Belgie) — Tine Vandenbon, Jamina Hakelbracht, Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen v. WTG Retail BVBA („Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2006/54/ES — Rovnost mezi muži a ženami — Přístup k zaměstnání a pracovní podmínky — Článek 24 — Ochrana před odvetnými opatřeními — Odmítnutí uchazečky o zaměstnání z důvodu jejího těhotenství — Pracovník, který intervenoval ve prospěch této uchazečky — Propuštění zaměstnance“)

12

2019/C 270/15

Věc C-313/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. dubna 2019 Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 14. února 2019 ve věci T-125/18, Associazione GranoSalus v. Komise

13

2019/C 270/16

Věc C-336/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 18. dubna 2019 — Centraal Israëlitisch Consistorie van België a další., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België a další a Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW a další v. LI, Vlaamse Regering, Gouvernement wallon, Kosher Pultry BVBA a další, Centraal Israëlitisch Consistorie van België a další a Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA)

15

2019/C 270/17

Věc C-360/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 3. května 2019 — Crown Van Gelder BV v. Autoriteit Consument en Markt

16

2019/C 270/18

Věc C-361/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 3. května 2019 — De Ruiter vof v. Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

17

2019/C 270/19

Věc C-372/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgie) dne 10. května 2019 — Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) v. Weareone.World BVBA, Wecandance NV

17

2019/C 270/20

Věc C-384/19: Žaloba podaná dne 16. května 2019 — Evropská komise v. Španělské království

18

2019/C 270/21

Věc C-387/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Belgie) dne 17. května 2019 — RTS infra BVBA, Aannemingsbedrijf Norré-Behaegel v. Vlaams Gewest

19

2019/C 270/22

Věc C-388/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugalsko) dne 17. května 2019 — MK v. Autoridade Tributária e Aduaneira

20

2019/C 270/23

Věc C-392/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 21. května 2019 — VG Bild-Kunst v. Stiftung Preußischer Kulturbesitz

20

2019/C 270/24

Věc C-401/19: Žaloba podaná dne 24. května 2019 — Polská republika v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

21

2019/C 270/25

Věc C-403/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 24. května 2019 — Société Générale SA v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

22

2019/C 270/26

Věc C-437/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour administrative (Lucembursko) dne 31. května 2019 — État du Grand-duché de Luxembourg v. L

23

2019/C 270/27

Věc C-441/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, pobočka ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 12. června 2019 — TQ v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

24

2019/C 270/28

Věc C-445/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 6. června 2019 — Viasat Broadcasting UK Ltd v. TV 2/Danmark A/S, Dánské království

24

2019/C 270/29

Věc C-475/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. června 2019 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 10. dubna 2019 ve věci T-229/17, Spolková republika Německo v. Evropská komise

25

2019/C 270/30

Věc C-498/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. června 2019 Rumunsko proti rozsudku Tribunálu (osmému senátu) vydanému dne 30. dubna 2019 ve věci T-530/18, Rumunsko v. Komise

27

 

Tribunál

2019/C 270/31

Věc T-488/18: Žaloba podaná dne 17. června 2019 — XC v. Komise

29

2019/C 270/32

Věc T-236/19: Žaloba podaná dne 8. dubna 2019 — Le Comité de Douzelage de Houffalize v. Komise a EACEA

30

2019/C 270/33

Věc T-297/19: Žaloba podaná dne 6. května 2019 — Dragomir v. Komise

31

2019/C 270/34

Věc T-330/19: Žaloba podaná dne 31. května 2019 — PNB Banka a další v. ECB

32

2019/C 270/35

Věc T-344/19: Žaloba podaná dne 10. června 2019 — Fronta Polisario v. Rada

33

2019/C 270/36

Věc T-356/19: Žaloba podaná dne 12. června 2019 — Front Polisario v. Rada

35

2019/C 270/37

Věc T-358/19: Žaloba podaná dne 13. června 2019 — Groupe Canal + v. Komise

35

2019/C 270/38

Věc T-367/19: Žaloba podaná dne 19. června 2019 — Camerin v. Komise

36

2019/C 270/39

Věc T-368/19: Žaloba podaná dne 18. června 2019 — Datenlotsen Informationssysteme v. Komise

37

2019/C 270/40

Věc T-375/19: Žaloba podaná dne 20. června 2019 — Pisoni v. Parlament

39

2019/C 270/41

Věc T-377/19: Žaloba podaná dne 21. června 2019 — Topcart v. EUIPO — Carl International (TC CARL)

39

2019/C 270/42

Věc T-378/19: Žaloba podaná dne 21. června 2019 — Topcart v. EUIPO — Carl International (TC CARL)

40

2019/C 270/43

Věc T-379/19: Žaloba podaná dne 21. června 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation v. EUIPO (Serviceplan)

41

2019/C 270/44

Věc T-380/19: Žaloba podaná dne 21. června 2019 — Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation v. EUIPO (Serviceplan Solutions)

42

2019/C 270/45

Věc T-381/19: Žaloba podaná dne 21. června 2019 — adp Gauselmann v. EUIPO — Gameloft (City Mania)

43

2019/C 270/46

Věc T-382/19: Žaloba podaná dne 25. června 2019 — Turk Hava Yollari v. EUIPO — Sky (skylife)

44

2019/C 270/47

Věc T-383/19: Žaloba podaná dne 21. června 2019 — CI a další v. Parlament a Rada

45

2019/C 270/48

Věc T-385/19: Žaloba podaná dne 25. června 2019 — Mazzone v. Parlament

46

2019/C 270/49

Věc T-388/19: Žaloba podaná dne 28. června 2019 — Puigdemont i Casamajó a Comín i Oliveres v. Parlament

47

2019/C 270/50

Věc T-389/19: Žaloba podaná dne 27. června 2019 — Coppo Gavazzi v. Parlament

48

2019/C 270/51

Věc T-390/19: Žaloba podaná dne 27. června 2019 — Muscardini v. Parlament

50

2019/C 270/52

Věc T-391/19: Žaloba podaná dne 27. června 2019 — Vinci v. Parlament

50

2019/C 270/53

Věc T-392/19: Žaloba podaná dne 27. června 2019 — Mantovani v. Parlament

51

2019/C 270/54

Věc T-400/19: Žaloba podaná dne 28. června 2018 — Iccrea Banca v. SRB

52


CS

 

Top