EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:255:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 255, 29. července 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 255

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
29. července 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

CDJ

2019/C 255/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

CDJ

2019/C 255/02

Spojené věci C-391/16, C-77/17 a C-78/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. května 2019 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Nejvyšším správním soudem (Česká republika) a Conseil du Contentieux des Étrangers (Belgie) — M v. Ministerstvo vnitra (C-391/16), X (C-77/17), X (C-78/17) v. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides („Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Azylová politika — Mezinárodní ochrana — Směrnice 2011/95/EU — Postavení uprchlíka — Článek 14 odst. 4 až 6 — Nepřiznání nebo odnětí postavení uprchlíka v případě nebezpečí pro bezpečnost hostitelského členského státu nebo jeho společnost — Platnost — Článek 18 Listiny základních práv Evropské unie — Článek 78 odst. 1 SFEU — Článek 6 odst. 3 SEU — Ženevská úmluva“)

2

2019/C 255/03

Věc C-235/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 21. května 2019 — Evropská komise v. Maďarsko („Nesplnění povinnosti státem — Článek 63 SFEU — Volný pohyb kapitálu — Článek 17 Listiny základních práv Evropské unie — Právo na vlastnictví — Vnitrostátní právní úprava, kterou se ex lege a bez náhrady ruší požívací práva k zemědělské a lesní půdě, jež dříve nabyly právnické osoby nebo fyzické osoby, které nemohou prokázat blízký příbuzenský vztah k vlastníkovi“)

3

2019/C 255/04

Věc C-341/17 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. května 2019 — Řecká republika v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Evropský zemědělský orientační a záruční fond (EZOZF), „záruční sekce“, Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) — Výdaje vyloučené z financování ze strany Evropské unie — Výdaje vynaložené Řeckou republikou — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Nařízení (ES) č.796/2004 — Režim podpory na plochu — Pojem „stálá pastvina“ — Paušální finanční oprava — Odpočet předchozí opravy“)

3

2019/C 255/05

Věc C-509/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Antwerpen- Belgie) — Christa Plessers v. PREFACO NV, Belgische Staat („Řízení o předběžné otázce — Převody podniků — Směrnice 2001/23/ES — Články 3 až 5 — Zachování práv zaměstnanců — Výjimky — Insolvenční řízení — Řízení o reorganizaci prostřednictvím převodu pod soudním dohledem — Úplné nebo částečné zachování podniku — Vnitrostátní právní úprava opravňující nabyvatele, aby po převodu převzal zaměstnance dle svého výběru“)

4

2019/C 255/06

Věc C-653/17 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. května 2019 — VM Vermögens-Management GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), DAT Vermögensmanagement GmbH („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Nařízení (EU) 2015/2424 — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Vermögensmanufaktur — Prohlášení neplatnosti — Právo na spravedlivý proces — Zkoumání skutečností z moci úřední — Zpětná účinnost — Příslušnost Tribunálu — Odůvodnění rozsudků“)

5

2019/C 255/07

Věc C-677/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep- Nizozemsko) — M. Çoban v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen („Řízení o předběžné otázce — Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Dodatkový protokol — Článek 59 — Rozhodnutí č. 3/80 — Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Upuštění od uplatňování ustanovení týkajících se bydliště — Článek 6 — Dávky v případě invalidity — Odnětí — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Zvláštní nepříspěvkové peněžité dávky — Podmínka bydliště — Směrnice 2003/109/ES — Právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta“)

6

2019/C 255/08

Věc C-689/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht München I- Německo) — Conti 11. Container Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS „MSC Flaminia“ v. Land Niedersachsen („Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Přeprava odpadů — Nařízení (ES) č. 1013/2006 — Odpad, který podléhá postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu — Přeprava v rámci Evropské unie — Článek 1 odst. 3 písm. b) — Vyloučení z rozsahu působnosti — Odpad vzniklý na palubě lodi — Odpad na palubě lodi v důsledku havárie“)

6

2019/C 255/09

Věc C-706/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 15. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas- Litva) — AB „Achema“, AB „Orlen Lietuva“, AB „Lifosa“ v. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) („Řízení o předběžné otázce — Státní podpory — Pojem „podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků“ — Opatření, jejichž cílem je poskytnout kompenzaci poskytovatelům služeb veřejného zájmu v odvětví elektřiny — Pojem „podpory, které ovlivňují obchod mezi členskými státy“ a „narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěž“ — Pojem „selektivní výhoda“ — Služba obecného hospodářského zájmu — Kompenzace nákladů souvisejících s plněním povinností veřejné služby“)

7

2019/C 255/10

Věc C-52/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Norderstedt- Německo) — Christian Fülla v. Toolport GmbH („Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Směrnice 1999/44/ES — Rozpor dodaného zboží se smlouvou — Článek 3 — Nárok spotřebitele na bezplatné uvedení spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě v přiměřené lhůtě či bez značných obtíží pro spotřebitele — Určení místa, kde je spotřebitel povinen poskytnout prodávajícímu spotřební zboží zakoupené na dálku za účelem jeho uvedení do stavu odpovídajícího smlouvě — Pojem „bezplatné“ uvedení spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě — Nárok spotřebitele na odstoupení od smlouvy“)

8

2019/C 255/11

Věc C-55/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Nacional — Španělsko) — Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) v. Deutsche Bank SAE („Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Článek 31 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie — Směrnice 2003/88/ES — Články 3 a 5 — Denní a týdenní doba odpočinku — Článek 6 — Maximální délka týdenní pracovní doby — Směrnice 89/391/EHS — Bezpečnost a zdraví zaměstnanců při práci — Povinnost zavést systém, jehož prostřednictvím lze měřit délku denní pracovní doby každého pracovníka“)

9

2019/C 255/12

Věc C-132/18 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. května 2019 — Evropská komise v. Sabine Tuerck („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Důchody — Převod nároků na důchod nabytých v rámci vnitrostátního důchodového systému do důchodového systému Evropské unie — Odečtení zhodnocení, k němuž došlo mezi dnem podání žádosti o převod a dnem skutečného převodu“)

10

2019/C 255/13

Věc C-138/18: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 16. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret — Dánsko) — Skatteministeriet v. Estron A/S („Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení — Konektory pro pomůcky pro nedoslýchavé — Části, součásti a příslušenství — Kombinovaná nomenklatura — Podpoložky 85444290, 90214000 a 90219010“)

11

2019/C 255/14

Věc C-170/18 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. května 2019 — CJ v. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Smluvní zaměstnanec — Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí — Pracovní smlouva na dobu určitou — Vypovězení smlouvy — Splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu pro veřejnou službu Evropské unie — Překážka věci rozsouzené spojená se zrušujícím rozsudkem — Meze“)

11

2019/C 255/15

Věc C-204/18 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 16. května 2019 — Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Životní prostředí — Prevence a regulace zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů — Nařízení (EU) č. 1143/2014 — Prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 — Přijetí seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii — Zařazení druhu rak červený (Procambarus clarkii) na seznam“)

12

2019/C 255/16

Věc C-226/18: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg- Německo) — Krohn & Schröder GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen („Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Nařízení (EHS) č. 2913/92 — Článek 212a — Dovozní postupy — Celní dluh — Osvobození — Dumping — Dotace — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky — Prováděcí nařízení (EU) č. 1238/2013 a prováděcí nařízení (EU) č. 1239/2013 zavádějící antidumpingové clo a vyrovnávací clo — Osvobození“)

13

2019/C 255/17

Věc C-235/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polsko) — Vega International Car Transport and Logistic — Trading GmbH v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie („Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 135 odst. 1 písm. b) — Dodání zboží — Ostatní případy osvobození od daně — Poskytnutí a sjednání úvěrů — Tankovací karty“)

14

2019/C 255/18

Věc C-306/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského soudu v Ostravě — pobočky v Olomouci — Česká republika) — KORADO, a.s. v. Generální ředitelství cel („Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení — Kombinovaná nomenklatura — Ocelové svařované díly — Radiátory pro ústřední topení, nevytápěné elektricky — Čísla 7307 a 7322 — Pojmy „části a součásti“ radiátorů a „příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky“ — Prováděcí nařízení (EU) 2015/23 — Platnost“)

14

2019/C 255/19

Věc C-795/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2018 FCA US LLC proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-109/17, FCA US v. EUIPO — Busbridge

15

2019/C 255/20

Věc C-805/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. prosince 2018 Saga Furs Oyj proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. října 2018 ve věci T-313/18, Saga Furs v. EUIPO — Support Design

15

2019/C 255/21

Věc C-816/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2018 OY proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. října 2018 ve věci T-605/16, OY v. Komise

16

2019/C 255/22

Věc C-820/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2018 Linak A/S proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-368/17, Linak v. EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

16

2019/C 255/23

Věc C-821/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2018 Linak A/S proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 18. října 2018 ve věci T-367/17, Linak v. EUIPO — ChangZhou Kaidi Electrical

17

2019/C 255/24

Věc C-822/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. prosince 2018 Aldo Supermarkets proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 25. října 2018 ve věci T-359/17, Aldo Supermarkets v. EUIPO — Aldi Einkauf

17

2019/C 255/25

Věc C-310/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. dubna 2019 Boudewijn Schokker proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 8. února 2019 ve věci T-817/17, Schokker v. EASA

17

2019/C 255/26

Věc C-324/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 19. dubna 2019 — eurocylinder systems AG v. Hauptzollamt Hamburg

18

2019/C 255/27

Věc C-331/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 23. dubna 2019 — X v. Staatssecretaris van Financiën

19

2019/C 255/28

Věc C-339/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) dne 25. dubna 2019 — SC Romenergo SA, Aris Capital SA v. Autoritatea de Supraveghere Financiară

19

2019/C 255/29

Věc C-341/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesarbeitsgericht (Německo) dne 30. dubna 2019 — MH Müller Handels GmbH v. MJ

20

2019/C 255/30

Věc C-345/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Düsseldorf (Německo) dne 16. dubna 2019 — EUflight.de GmbH v. Eurowings GmbH

21

2019/C 255/31

Věc C-353/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Köln (Německo) dne 6. května 2019 — Interseroh Dienstleistungs GmbH v. Land Nordrhein-Westfalen

22

2019/C 255/32

Věc C-366/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski rayonen sad (Bulharsko) dne 8. května 2019 — „BOSOLAR“ EOOD v. ČEZ ELEKTRO BULGARIA“ AD

23

2019/C 255/33

Věc C-385/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná International Protection Appeals Tribunal (Irsko) dne 16. května 2019 — Paní R.A.T., pan D.S v. Minister for Justice and Equality

25

2019/C 255/34

Věc C-400/19: Žaloba podaná dne 23. května 2019 — Evropská komise v. Maďarsko

25

2019/C 255/35

Věc C-402/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour du travail de Liège (Belgie) dne 24. května 2019 — LM v. Centre public d'action sociale de Seraing

26

2019/C 255/36

Věc C-410/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 27. května 2019 — The Software Incubator Ltd v. Computer Associates (UK) Ltd

27

2019/C 255/37

Věc C-440/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. června 2019 Pometon SpA proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 28.března 2019 ve věci T-433/16, Pometon v. Komise

28

 

GCEU

2019/C 255/38

Věc T-433/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2019 — Bank Saderat v. Rada („Mimosmluvní odpovědnost — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků — Omezení vstupu na území členských států — Náhrada újmy údajně vzniklé žalobkyni v důsledku zařazení a ponechání jejího názvu na seznamu osob a subjektů, na něž se vztahují předmětná omezující opatření — Dostatečně závažné porušení právní normy zakládající práva jednotlivcům“)

30

2019/C 255/39

Věc T-399/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Dalli v. Komise („Mimosmluvní odpovědnost — Vyšetřování OLAF — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům — Nemajetková újma — Příčinná souvislost“)

31

2019/C 255/40

Věc T-539/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — EIB v. Sýrie („Rozhodčí doložka — Úvěrové smlouva „Al Thawra“ č. 16405 — Nesplnění smlouvy — Vrácení poskytnutých částek — Úroky z prodlení — Řízení bez účasti žalované“)

31

2019/C 255/41

Věc T-540/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — EIB v. Sýrie („Rozhodčí doložka — Úvěrová smlouva „Electricity Distribution Project“ č. 20948 — Nesplnění smlouvy — Vrácení poskytnutých částek — Úroky z prodlení — Řízení bez účasti žalované“)

32

2019/C 255/42

Věc T-541/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — EIB v. Sýrie („Rozhodčí doložka — Úvěrová smlouva,Electricity Transmission Project‘ č. 20868 — Nesplnění smlouvy — Vrácení poskytnutých částek — Úroky z prodlení — Řízení bez účasti žalované“)

33

2019/C 255/43

Věc T-614/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Bonnafous v. EACEA („Veřejná služba — Smluvní zaměstnanci — Propuštění na konci zkušební doby — Běžné podmínky zkušební doby — Psychické obtěžování — Zásada řádné správy — Povinnost jednat s náležitou péčí — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut — Zjevně nesprávné posouzení — Zneužití pravomoci — Odpovědnost“)

34

2019/C 255/44

Věc T-616/17 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2019 — Siragusa v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Skončení služebního poměru — Žádost o odchod do důchodu — Změna ustanovení služebního řádu po podání žádosti — Zrušení dřívějšího rozhodnutí — Odpovědnost“)

34

2019/C 255/45

Věc T-43/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Rietze v. EUIPO — Volkswagen (Vozidlo VW Bus T 5) („(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující vozidlo VW Bus T 5 — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Informovaný uživatel — Odlišný celkový dojem — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

35

2019/C 255/46

Věc T-191/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Rietze v. EUIPO — Volkswagen (Vozidlo VW Caddy Maxi) („(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující vozidlo VW Caddy Maxi — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Informovaný uživatel — Odlišný celkový dojem — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkazní břemeno příslušející osobě podávající žádost o prohlášení neplatnosti — Požadavky související s vyobrazením staršího (průmyslového) vzoru“)

36

2019/C 255/47

Věc T-192/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Rietze v. EUIPO — Volkswagen (Vozidlo VW Caddy) („(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Mezinárodní zápis s určením Evropské unie — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující vozidlo VW Caddy — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Informovaný uživatel — Odlišný celkový dojem — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkazní břemeno příslušející osobě podávající žádost o prohlášení neplatnosti — Požadavky související s vyobrazením staršího (průmyslového) vzoru“)

37

2019/C 255/48

Věc T-209/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Porsche v. EUIPO — Autec (Motorová vozidla) („(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující motorové vozidlo — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

37

2019/C 255/49

Věc T-210/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Porsche v. EUIPO — Autec (Vozidla) („(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující vozidlo — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

38

2019/C 255/50

Věc T-220/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista v. EUIPO — Battista Nino Caffè (Battistino) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Obrazová ochranná známka Battistino — Starší slovní ochranná známka Evropské unie BATTISTA — Prohlášení částečné neplatnosti — Důkaz skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 57 odstavec 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 64 odstavec 2 nařízení (EU) 2017/1001]“)

39

2019/C 255/51

Věc T-221/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. června 2019 — Torrefazione Caffè Michele Battista v. EUIPO — Battista Nino Caffè (BATTISTINO) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka BATTISTINO — Starší slovní ochranná známka Evropské unie BATTISTA — Prohlášení neplatnosti — Důkaz skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 64 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“)

40

2019/C 255/52

Věc T-229/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2019 — Biolatte v. EUIPO (Biolatte) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Biolatte — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

41

2019/C 255/53

Věc T-272/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2019 — EBM Technologies v. EUIPO — (MobiPACS) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MobiPACS — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Slogan — Úroveň pozornosti relevantní veřejnosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

41

2019/C 255/54

Věc T-273/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. června 2019 — Bernaldo de Quirós v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Disciplinární režim — Jednání v rozporu s vážností veřejné služby — Správní šetření — Mandát svěřený IDOC — Zásada nestrannosti — Zásada řádné správy — Právo na obhajobu — Disciplinární řízení — Zásada rovnosti zbraní — Disciplinární sankce v podobě důtky — Přiměřenost — Morální újma“)

42

2019/C 255/55

Věc T-538/18: Usnesení Tribunálu ze dne 11. června 2019 — Dickmanns v. EUIPO („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Smlouva na dobu určitou s rozvazovací doložkou — Doložka, podle níž se smlouva ukončuje v případě, že jméno zaměstnance není zapsáno na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení — Čistě potvrzující akt — Lhůta k podání žaloby — Nepřípustnost“)

43

2019/C 255/56

Věc T-702/18: Usnesení Tribunálu ze dne 12. června 2019 — Durand a další v. Parlament („Žaloba pro nečinnost a žaloba na neplatnost — Zemědělská politika — Nařízení (ES) č. 1/2005 — Dobré životní podmínky zvířat — Žádost poslanců Evropského parlamentu o vytvoření vyšetřovací komise — Stanovisko Parlamentu — Akt, který nelze napadnout žalobou — Informativní akt — Nepřípustnost“)

43

2019/C 255/57

Věc T-171/19: Usnesení Tribunálu ze dne 7. června 2019 — Hebberecht v. ESVČ („Veřejná služba — Úředníci — Disciplinární řízení — Dočasné zproštění — Krácení odměny — Nedodržení formálních náležitostí — Zjevná nepřípustnost“)

44

2019/C 255/58

Věc T-319/19: Žaloba podaná dne 24. května 2019 — Gollnisch v. Parlament

45

2019/C 255/59

Věc T-327/19: Žaloba podaná dne 30. května 2019 — Mubarak v. Rada

46

2019/C 255/60

Věc T-334/19: Žaloba podaná dne 4. června 2019 — Google a Alphabet v. Komise

46

2019/C 255/61

Věc T-336/19: Žaloba podaná dne 31. května 2019 — BZ v. Komise

48

2019/C 255/62

Věc T-341/19: Žaloba podaná dne 6. června 2019 — Martínez Albainox v. EUIPO — Taser International (TASER)

49

2019/C 255/63

Věc T-342/19: Žaloba podaná dne 6. června 2019 — Martínez Albainox v. EUIPO — Taser International (TASER)

50

2019/C 255/64

Věc T-349/19: Žaloba podaná dne 7. června 2019 — Decathlon v. EUIPO — Athlon Custom Sportswear (athlon custom sportswear)

51

2019/C 255/65

Věc T-350/19: Žaloba podaná dne 11. června 2019 — Bontempi a další v. EUIPO — Sand Cph (WhiteSand)

52

2019/C 255/66

Věc T-352/19: Žaloba podaná dne 10. června 2019 — Gamma-A v. EUIPO — Piejūra (Obaly na potraviny)

53

2019/C 255/67

Věc T-353/19: Žaloba podaná dne 10. června 2019 — Gamma-A v. EUIPO — Piejūra (Potravinové obaly)

54

2019/C 255/68

Věc T-354/19: Žaloba podaná dne 11. června 2019 — Palacio Domecq v. EUIPO — Domecq Bodega Las Copas (PALACIO DOMECQ 1778)

55

2019/C 255/69

Věc T-355/19: Žaloba podaná dne 13. června 2019 — CE v. Výbor regionů

56


CS

 

Top