EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:220:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 220, 1. července 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 220

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
1. července 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

CDJ

2019/C 220/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

CDJ

2019/C 220/02

Posudek 1/17: Posudek Soudního dvora (pléna) ze dne 30. dubna 2019 — Belgické království („Posudek vydaný na základě čl. 218 odst. 11 SFEU — Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé (CETA) — Řešení sporů mezi investorem a státem (ŘSIS) — Zřízení tribunálu a odvolacího tribunálu — Slučitelnost s primárním právem Unie — Požadavek na dodržování autonomie právního řádu Unie — Úroveň ochrany veřejných zájmů stanovená unijními orgány v souladu s ústavním rámcem Unie — Rovné zacházení s kanadskými a unijními investory — Listina základních práv Evropské unie — Článek 20 — Přístup k těmto tribunálům a jejich nezávislost — Článek 47 Listiny — Finanční dostupnost — Závazek k jejímu zaručení fyzickým osobám a malým a středním podnikům — Vnější a vnitřní aspekt požadavku nezávislosti — Jmenování, odměňování a pravidla etiky členů — Úloha Smíšeného výboru CETA — Závazný výklad dohody CETA stanovovaný tímto výborem“)

2

2019/C 220/03

Věc C-598/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof 's-Hertogenbosch — Nizozemsko) — A-Fonds v. Inspecteur van de Belastingdienst („Řízení o předběžné otázce — Existující podpory a nové podpory — Pojem nová podpora — Vrácení daně z dividend — Režim rozšířený na společnosti usazené mimo území dotyčného členského státu — Volný pohyb kapitálu — Povinnosti vnitrostátních soudů“)

2

2019/C 220/04

Věc C-611/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 30. dubna 2019 — Italská republika v. Rada Evropské unie („Žaloba na neplatnost — Společná rybářská politika — Zachování zdrojů — Mezinárodní úmluva na ochranu tuňáků v Atlantiku — Celkový přípustný odlov (TAC) mečouna obecného — Nařízení (EU) 2017/1398 — Stanovení rybolovných práv pro rok 2017 — Výlučná pravomoc Unie — Stanovení referenčního období — Spolehlivost základních údajů — Rozsah soudního přezkumu — Článek 17 SEU — Zastupování Unie v mezinárodních orgánech — Zásada relativní stability — Podmínky pro uplatnění — Zásady zákazu zpětné účinnosti, právní jistoty, legitimního očekávání a zákazu diskriminace“)

3

2019/C 220/05

Věc C-614/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo — Španělsko) — Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego v. Industrial Quesera Cuquerella SL, Juan Ramón Cuquerella Montagud („Řízení o předběžné otázce — Zemědělství — Nařízení (ES) č. 510/2006 — Článek 13 odst. 1 písm. b) — Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin — Sýr manchego („queso manchego“) — Používání označení, která mohou připomínat region, s nímž je spojeno chráněné označení původu (CHOP) — Pojem „průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel“ — Evropští spotřebitelé nebo spotřebitelé členského státu, kde je produkt, jehož se týká CHOP, vyráběn a v němž se konzumuje většina jeho produkce“)

4

2019/C 220/06

Věc C-694/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lucembursko) — Pillar Securitisation Sàrl v. Hildur Arnadottir („Řízení o předběžné otázce — Příslušnost, uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Luganská úmluva II — Článek 15 — Smlouva uzavřená spotřebitelem — Souvislost se směrnicí 2008/48/ES — Smlouva o spotřebitelském úvěru — Články 2 a 3 — Pojmy „spotřebitel“ a „operace, na něž se vztahuje směrnice“ — Maximální výše úvěru — Irelevantnost s ohledem na článek 15 Luganské úmluvy II“)

5

2019/C 220/07

Věc C-98/18: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Nizozemsko) — T. Boer & Zonen BV v. Staatssecretaris van Economische Zaken („Řízení o předběžné otázce — Ochrana zdraví — Hygienické předpisy — Nařízení (ES) č. 853/2004 — Hygiena potravin živočišného původu — Povinnosti provozovatelů potravinářských podniků — Zvláštní požadavky — Maso domácích kopytníků — Skladování a přeprava — Teplotní podmínky masa“)

5

2019/C 220/08

Věc C-133/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Montreuil — Francie) — Sea Chefs Cruise Services GmbH v. Ministre de l'Action et des Comptes publics („Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Vrácení DPH — Směrnice 2008/9/ES — Článek 20 — Žádost členského státu vrácení daně o doplňující údaje — Údaje, které mají být poskytnuty do jednoho měsíce ode dne, kdy žádost obdrží osoba, jíž je určena — Právní povaha této lhůty a důsledky jejího nedodržení“)

6

2019/C 220/09

Věc C-224/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelného Sądu Administracyjného — Polsko) — Budimex S.A. v. Minister Finansów („Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 66 — Uskutečnění zdanitelného plnění a daňová povinnost — Okamžik, ke kterému je služba poskytnuta — Stavební a montážní práce — Zohlednění okamžiku převzetí prací stanoveného ve smlouvě o poskytnutí služeb“)

7

2019/C 220/10

Věc C-225/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny — Polsko) — Grupa Lotos S.A. v. Minister Finansów („Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Šestá směrnice 77/388/EHS — Článek 17 odst. 2 a 6 — Směrnice 2006/112/ES — Články 168 a 176 — Vyloučení práva na odpočet — Pořízení ubytovacích a stravovacích služeb — Doložka standstill — Přistoupení k Evropské unii“)

8

2019/C 220/11

Věc C-250/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. května 2019 — Evropská komise v. Chorvatská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2008/98/ES — Zpracování odpadů — Článek 5 odst. 1 — Drcené kamenivo, které neodpovídá pojmu „vedlejší produkt“ — Článek 13 — Povinnost členských států zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí — Článek 15 odst. 1 — Povinnost zajistit, aby odpad zpracoval jeho držitel nebo jiné určené osoby“)

9

2019/C 220/12

Věc C-259/18: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid — Španělsko) — Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA v. Asendia Spain SLU („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 97/67/ES — Společná pravidla pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb — Poskytování všeobecných poštovních služeb — Výlučná práva určeného provozovatele — Vydávání jiných prostředků placení poštovného, než jsou poštovní známky“)

9

2019/C 220/13

Věc C-265/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Litva) — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. Akvilė Jarmuškienė („Řízení o předběžné otázce — Harmonizace daňových právních předpisů — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Zvláštní režim pro malé podniky — Články 282 až 292 — Osvobození malých podniků od DPH, nepřekročí-li stanovenou roční míru obratu — Současné dodání dvou nemovitých věcí v rámci jednoho plnění — Překročení roční míry obratu na základě kupní ceny jedné ze dvou věcí — Povinnost zaplatit daň z celkové hodnoty plnění“)

10

2019/C 220/14

Věc C-268/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bacău — Rumunsko) — SC Onlineshop SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcția Generală a Vămilor („Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Podpoložky 85269120 a 85285900 — Navigační systém GPS s více funkcemi“)

11

2019/C 220/15

Věc C-294/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Markkinaoikeus — Finsko) — řízení zahájené Oulun Sähkönmyynti Oy („Řízení o předběžné otázce — Energetická účinnost — Směrnice 2012/27/EU — Článek 11 odst. 1 — Náklady na přístup k informacím o měření a vyúčtování — Právo konečných zákazníků dostávat veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování za jejich spotřebu energie bezplatně — Poplatek za přístup k distribuční soustavě elektřiny — Sleva z poplatku za přístup k distribuční soustavě elektřiny, poskytovaná dodavatelem elektřiny zákazníkům, kteří si zvolili možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě“)

12

2019/C 220/16

Věc C-309/18: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 2. května 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Itálie) — Lavorgna Srl v. Comune di Montelanico, Comune di Supino, Comune di Sgurgola, Comune di Trivigliano („Řízení o předběžné otázce — Zadávání veřejných zakázek — Směrnice 2014/24/EU — Náklady práce — Automatické vyloučení uchazeče, který v nabídce neuvedl samostatně uvedené náklady — Zásada proporcionality“)

12

2019/C 220/17

Spojené věci C-119/18 až C-121/18: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo — Španělsko) — Telefónica Móviles España SAU (C-119/18), Orange España SAU (C-120/18), Vodafone España SAU (C-121/18) v. Tribunal Económico-Administrativo Central („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Směrnice 2002/20/ES — Článek 6 odst. 1 a část A přílohy — Oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací — Telekomunikační operátoři — Zeměpisné pokrytí na území větším, než je území Autonomní společenství — Roční finanční příspěvek — Účast na financování Corporación de Radio y Televisión Española“)

13

2019/C 220/18

Věc C-330/18 P: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 — Bruno Gollnisch v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek — Evropský parlament — Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Příspěvek na parlamentní asistenci — Vrácení neoprávněně vyplacených částek“)

14

2019/C 220/19

Věc C-462/18 P: Usnesení Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 — Mylène Troszczynski v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek — Evropský parlament — Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Náhrada výdajů na parlamentní asistenci — Navrácení neoprávněně vyplacených částek“)

15

2019/C 220/20

Věc C-99/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 7. ledna 2019 BI proti usnesení předsedy Tribunálu vydanému dne 26. listopadu 2018 ve věci T-626/18 AJ, BI v. Evropská komise

15

2019/C 220/21

Věc C-123/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2019 Vans, Inc. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 6. prosince 2018 ve věci T-817/16, Vans, Inc v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

16

2019/C 220/22

Věc C-125/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. února 2019 Vans, Inc. proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 6. prosince 2018 ve věci T-848/16, Deichmann SE v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

17

2019/C 220/23

Věc C-143/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. února 2019 Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-253/17, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

18

2019/C 220/24

Věc C-292/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 10. dubna 2019 — PORR Építési Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

19

2019/C 220/25

Věc C-312/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná AAA (Litva) dne 16. dubna 2019 — XT v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

19

2019/C 220/26

Věc C-321/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 18. dubna 2019 — BY a CZ v. Spolková republika Německo

20

2019/C 220/27

Věc C-322/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 23. dubna 2019 — KS, MHK v. The International Protection Appeals Tribunal, the Minister for Justice and Equality, Ireland a the Attorney General

21

2019/C 220/28

Věc C-327/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 19. dubna 2019 — Nobina Finland Oy

22

2019/C 220/29

Věc C-328/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 19. dubna 2019 — Porin kaupunki

23

2019/C 220/30

Věc C-333/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 24. dubna 2019 — DA v. Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, Eurocontrol — Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu — a FC, SC European Food SA, SC Starmill SRL, SC Multipack SRL v. Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunsko, DA, Eurocontrol — Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu

24

2019/C 220/31

Věc C-340/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 29. dubna 2019 — Valsts ieņēmumu dienests v. SIA Hydro Energo

25

2019/C 220/32

Věc C-352/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. května 2019 Région de Bruxelles-Capitale proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 28. února 2019 ve věci T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale v. Komise

26

2019/C 220/33

Věc C-386/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. května 2019 Hamas proti rozsudku Tribunálu (prvního rozšířeného senátu) vydanému dne 6. března 2019 ve věci T-289/15, Hamas v. Rada

27

2019/C 220/34

Věc C-704/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — D.H. v. Ministerstvo vnitra

28

2019/C 220/35

Věc C-318/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 3. dubna 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel — Belgie) — Oracle Belgium BVBA v. Belgische Staat

28

2019/C 220/36

Věc C-776/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 29. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Erding — Německo) — U.B., T.V. v. Eurowings GmbH

29

2019/C 220/37

Věc C-7/19: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 28. února 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Köln — Německo) — QG v. Germanwings GmbH

29

 

GCEU

2019/C 220/38

Věc T-434/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines a další v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Mimosmluvní odpovědnost — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)

30

2019/C 220/39

Věc T-553/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — Export Development Bank of Iran v. Rada („Mimosmluvní odpovědnost — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu — Zmrazení finančních prostředků — Náhrada újmy údajně vzniklé žalobkyni v návaznosti na zařazení a ponechání jejího názvu na předmětném seznamu osob a subjektů, kterým se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Pravomoc Tribunálu — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)

31

2019/C 220/40

Věci T-516/16 a T-536/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019 — Alvarez y Bejarano a další v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Smluvní zaměstnanci — Reforma služebního řádu — Méně výhodný režim v oblasti paušální náhrady cestovních výdajů a prodloužení dovolené za kalendářní rok o další dny dovolené jako doby na cestu — Vztah mezi přiznáním těchto nároků a statusem osoby pracující či pobývající v zahraničí — Zrušení roční výplaty cestovních výdajů a doby na cestu“)

31

2019/C 220/41

Věc T-523/16 a T-542/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019 — Ardalic a další v. Rada („Veřejná služba — Úředníci — Smluvní zaměstnanci — Reforma služebního řádu — Méně výhodný režim v oblasti paušální náhrady cestovních výdajů a prodloužení dovolené za kalendářní rok o další dny dovolené jako doby na cestu — Vztah mezi přiznáním těchto nároků a statusem osoby pracující či pobývající v zahraničí — Zrušení roční výplaty cestovních výdajů a doby na cestu“)

32

2019/C 220/42

Věc T-571/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — PT v. EIB („Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Hodnocení — Hodnotící zpráva služebního postupu — Hodnocení za rok 2014 — Postup před zahájením soudního řízení — Přípustnost — Právo být vyslechnut — Zásada presumpce neviny — Odpovědnost — Morální újma“)

33

2019/C 220/43

Věc T-749/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — Stemcor London a Samac Steel Supplies v. Komise („Dumping — Dovoz některých plochých za studena válcovaných výrobků z oceli pocházejících z Číny a Ruska — Konečné antidumpingové clo — Celní evidence dovozu — Zpětné uplatnění konečného antidumpingového cla — Prováděcí nařízení (EU) 2016/1329 — Skutečnost, že dovozce o dumpingu či újmě věděl — Další podstatné zvýšení dovozu, které může vážně ohrozit nápravný účinek uloženého konečného antidumpingového cla — Článek 10 odst. 4 písm. c) a d) nařízení (EU) 2016/1036“)

34

2019/C 220/44

Věc T-170/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — RW v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Článek 42c služebního řádu — Převedení na volno ze služebních důvodů — Povinný odchod do důchodu — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Působnost zákona — Doslovný, kontextuální a teleologický výklad“)

35

2019/C 220/45

Věc T-747/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019 — UPF v. Komise („Státní podpory — Režim osvobození od korporační daně, který zavedla Francie ve prospěch svých přístavů — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje režim podpory za neslučitelný s vnitřním trhem — Existující podpory — Pojem „hospodářská činnost“ — Povinnost uvést odůvodnění — Narušení hospodářské soutěže a ovlivnění obchodu mezi členskými státy — Zásada řádné správy“)

36

2019/C 220/46

Věc T-754/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019 — Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-Ouest (port de Brest) v. Komise („Státní podpory — Režim osvobození od daně z příjmů právnických osob zavedený Francií ve prospěch jejích přístavů — Rozhodnutí prohlašující režim podpory za neslučitelný s vnitřním trhem — Existující podpora — Pojem „hospodářská činnost“ — Služby obecného zájmu — Zásada řádné správy — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné posouzení skutkového stavu“)

36

2019/C 220/47

Věc T-55/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — Team Beverage v. EUIPO (LIEBLINGSWEIN) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie LIEBLINGSWEIN — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Klamavá povaha — Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (EU) 2017/1001“)

37

2019/C 220/48

Věc T-56/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — Team Beverage v. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie WEIN FÜR PROFIS — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Klamavá povaha — Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (EU) 2017/1001“)

38

2019/C 220/49

Věc T-57/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. května 2019 — Team Beverage v. EUIPO (WEIN FÜR PROFIS) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie WEIN FÜR PROFIS — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Klamavá povaha — Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (UE) 2017/1001“)

38

2019/C 220/50

Věc T-271/19: Žaloba podaná dne 25. dubna 2019 — Proodeftiki ATE v. Evropská komise

39

2019/C 220/51

Věc T-273/19: Žaloba podaná dne 24. dubna 2019 — Target Ventures Group v. EUIPO — Target Partners (TARGET VENTURES)

40

2019/C 220/52

Věc T-279/19: Žaloba podaná dne 27. dubna 2019 — Front Polisario v. Rada

41

2019/C 220/53

Věc T-287/19: Žaloba podaná dne 3. května 2019 — BigBen Interactive v. EUIPO — natcon7 (nacon)

43

2019/C 220/54

Věc T-298/19: Žaloba podaná dne 13. května 2019 — Think Schuhwerk v. EUIPO (tvar červených konců tkaniček)

44


CS

 

Top