EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:187:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 187, 3. června 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 187

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 62
3. června 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2019/C 187/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

CDJ

2019/C 187/02

Věc C-377/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. března 2019 — Španělské království v. Evropský parlament („Žaloba na neplatnost — Užívání jazyků — Výběrové řízení pro smluvní zaměstnance — Výzva k vyjádření zájmu — Řidiči — Funkční skupina I — Jazykové znalosti — Omezení volby jazyka jako jazyka 2 výběrového řízení na anglický, francouzský a německý jazyk — Jazyk pro komunikaci — Nařízení č. 1 — Služební řád úředníků — Pracovní řád ostatních zaměstnanců — Diskriminace na základě jazyka — Odůvodnění — Zájem služby“)

2

2019/C 187/03

Věc C-405/16 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. března 2019 — Spolková republika Německo v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Podpory poskytnuté některými ustanoveními německého pozměněného zákona o obnovitelných zdrojích energie (zákon EEG z roku 2012) — Podpora výrobců elektřiny EEG a nižší příplatek EEG pro uživatele s vysokou spotřebou energie — Rozhodnutí prohlašující podpory za částečně neslučitelné s vnitřním trhem — Pojem „státní podpora“ — Výhoda — Státní prostředky — Veřejná kontrola prostředků — Opatření srovnatelné s daní ze spotřeby elektřiny“)

3

2019/C 187/04

Věc C-620/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 — Evropská komise v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti státem — Článek 258 SFEU — Rozhodnutí 2014/699/EU — Zásada loajální spolupráce — Článek 4 odst. 3 SEU — Přípustnost — Účinky vytýkaného jednání ke dni uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku — Trvající účinky na jednotu a soudržnost mezinárodní činnosti Evropské unie — Dostatečnost opatření přijatých dotyčným členským státem k vyhovění odůvodněnému stanovisku — Hlasování Spolkové republiky Německo proti postoji Unie stanovenému v rozhodnutí 2014/699/EU na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) a nesouhlas uvedeného členského státu s tímto postojem a s úpravou výkonu hlasovacích práv, jak je stanovena v tomto rozhodnutí“)

3

2019/C 187/05

Věc C-621/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. března 2019 — Evropská komise v. Italská republika, Litevská republika („Kasační opravný prostředek — Jazykový režim — Otevřená výběrová řízení na pozici administrátor — Oznámení o výběrovém řízení — Administrátoři (AD 5) — Administrátoři (AD 6) v oblasti ochrany údajů — Jazykové znalosti — Omezení volby druhého jazyka výběrového řízení na angličtinu, francouzštinu a němčinu — Jazyk komunikace s Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO) — Nařízení č. 1 — Služební řád — Diskriminace na základě jazyka — Odůvodnění — Zájem služby — Soudní přezkum“)

4

2019/C 187/06

Věc C-680/16 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 — Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Remedia d.o.o. v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Humánní léčivé přípravky — Směrnice 2001/83/ES — Článek 30 odst. 1 — Výbor pro humánní léčivé přípravky — Podání žádosti k Výboru, které je podmíněno tím, že předtím nebylo přijato vnitrostátní rozhodnutí — Aktivní látka estradiol — Rozhodnutí Evropské komise, které nařizuje členským státům zrušení a změnu vnitrostátních registrací léčivých přípravků pro lokální použití s hmotnostním podílem estradiolu 0,01 %“)

5

2019/C 187/07

Spojené věci C-70/17 a C-179/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo, Juzgado de Primera Instancia no 1 de Barcelona — Španělsko) — Abanca Corporación Bancaria SA v. Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia SA v. Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) („Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Směrnice 93/13/EHS — Články 6 a 7 — Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách — Ujednání o předčasné splatnosti ve smlouvě o hypotečním úvěru — Prohlášení, že ujednání je částečně zneužívající — Pravomoci vnitrostátního soudu v případě existence ujednání kvalifikovaného jako „zneužívající“ — Nahrazení zneužívajícího ujednání ustanovením vnitrostátního práva“)

6

2019/C 187/08

Věc C-127/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 — Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — Doprava — Směrnice 96/53/ES — Mezinárodní provoz — Vozidla, která vyhovují mezním hodnotám, pokud jde o hmotnosti a rozměry specifikované v této směrnici — Užívání takových vozidel, registrovaných nebo uvedených do provozu v jednom členském státě, na území jiného členského státu — Systém zvláštního povolení — Články 3 a 7 — Akt o přistoupení z roku 2003 — Přechodná ustanovení — Bod 8 odst. 3 přílohy XII“)

7

2019/C 187/09

Věc C-163/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Německo) — Abubacarr Jawo v. Spolková republika Německo („Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Dublinský systém — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Přemístění žadatele o azyl do členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu — Pojem „útěk“ — Podmínky prodloužení lhůty pro přemístění — Článek 4 Listiny základních práv Evropské unie — Vážné riziko nelidského či ponižujícího zacházení po skončení azylového řízení — Životní podmínky osob požívajících mezinárodní ochrany v uvedeném členském státě“)

7

2019/C 187/10

C-236/17 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 — Canadian Solar Emea GmbH a další v. Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Dumping — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Konečné antidumpingové clo — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 3 odst. 7 — Článek 9 odst. 4 — Časová působnost nařízení (EU) č. 1168/2012“)

9

2019/C 187/11

Věc C-237/17 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 — Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. v. Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Subvence — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Konečné vyrovnávací clo — Nařízení (ES) č. 597/2009“)

9

2019/C 187/12

Spojené věci C-266/17 a C-267/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf — Německo) — Rhein-Sieg-Kreis (C-266/17), Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (C-267/17) v. Verkehrsbetrieb Hüttebräucker GmbH, BVR Busverkehr Rheinland GmbH (C-266/17), Kreis Heinsberg (C-267/17) („Předběžná otázka — Doprava — Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici — Nařízení (ES) č. 1370/2007 — Článek 5 odst. 1 a 2 — Přímé uzavření — Smlouvy na služby v přepravě cestujících autobusem či tramvají — Podmínky — Směrnice 2004/17/ES — Směrnice 2004/18/ES“)

10

2019/C 187/13

Spojené věci C-297/17, C-318/17, C-319/17 a C-438/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Bašar Ibrahim (C-297/17), Mahmud Ibrahim a další (C-318/17), Nišrén Šarkáví, Jazan Fattajrži, Hosam Fattajrži (C-319/17) v. Spolková republika Německo, Spolková republika Německo v. Taus Magamadov (C-438/17) („Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Společná řízení pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany — Směrnice 2013/32/EU — Článek 33 odst. 2 písm. a) — Odmítnutí žádosti o azyl orgány členského státu pro nepřípustnost z důvodu předchozího přiznání doplňkové ochrany v jiném členském státě — Článek 52 — Časová působnost uvedené směrnice — Články 4 a 18 Listiny základních práv Evropské unie — Systematické nedostatky azylového řízení v uvedeném jiném členském státě — Systematické zamítání žádostí o azyl — Skutečné a prokázané riziko nelidského či ponižujícího zacházení — Životní podmínky osob, kterým byla udělena doplňková ochrana v posledně zmíněném členském státě“)

11

2019/C 187/14

Spojené věci C-350/17 a C-351/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Mobit Soc. cons. arl v. Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA v. Mobit Soc.cons.arl (C-351/17) („Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1370/2007 — Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici — Článek 5 — Uzavírání smluv o veřejných službách — Článek 5 odst. 2 — Přímé uzavření — Pojem „vnitřní provozovatel“ — Orgán provádějící podobnou kontrolu — Článek 8 odst. 2 — Přechodný režim — Lhůta pro uplynutí platnosti přímo uzavřené smlouvy“)

13

2019/C 187/15

Věc C-427/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 28. března 2019 — Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Výjimečné okolnosti — Nejlepší technické znalosti, nepřináší-li to nadměrné náklady — Zásada úměrnosti nákladů — Důkazní břemeno — Důkazní prostředky“)

14

2019/C 187/16

Věc C-443/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království) — Abraxis Bioscience LLC v. Comptroller General of Patents („Řízení o předběžné otázce — Humánní léčivý přípravek — Dodatkové ochranné osvědčení pro léčivé přípravky — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 3 písm. d) — Podmínky pro udělení — Získání rozhodnutí o první registraci výrobku jako léčivého přípravku — Registrace týkající se výrobku jako léčivého přípravku, který představuje novou formulaci již známé účinné látky“)

15

2019/C 187/17

Věc C-444/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Préfet des Pyrénées-Orientales v. Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier („Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Ochrana hranice, azyl a přistěhovalectví — Nařízení (EU) 2016/399 — Článek 32 — Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic členským státem — Neoprávněný vstup státního příslušníka třetí země — Přirovnání vnitřních hranic k vnějším hranicím — Směrnice 2008/115/ES — Působnost — Článek 2 odst. 2 písm. a)“)

15

2019/C 187/18

Věc C-465/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf — Německo) — Falck Rettungsdienste GmbH, Falck A/S v. Stadt Solingen („Řízení o předběžné otázce — Zadávání veřejných zakázek — Směrnice 2014/24/EU — Článek 10 písm. h) — Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby — Služby civilní obrany, civilní ochrany a prevence nebezpečí — Neziskové organizace nebo sdružení — Služby sanitní přepravy pacientů — Kvalifikovaná sanitní přeprava“)

16

2019/C 187/19

Spojené věci C-487/17 až C-489/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione — Italie) — trestní řízení proti Alfonsu Verlezzaovi a dalším („Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 2008/98/ES a rozhodnutí 2000/532/ES — Odpady — Zařazení mezi nebezpečné odpady — Odpady, jimž lze přidělit kódy odpovídající nebezpečným odpadům i odpadům, které nejsou nebezpečné“)

17

2019/C 187/20

Věc C-498/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. března 2019 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 1999/31/ES — Článek 14 písm. b) a c) — Skládky odpadů — Stávající skládky — Porušení“)

18

2019/C 187/21

Věc C-545/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy — Polsko) — Mariusz Pawlak v. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego („Řízení o předběžné otázce — Vnitřní trh poštovních služeb — Směrnice 97/67/ES a 2008/6/ES — Článek 7 odst. 1 — Pojem „výlučná nebo zvláštní práva k zavedení a poskytování poštovních služeb“ — Článek 8 — Právo členských států organizovat poštovní službu doporučených zásilek využívanou v soudním řízení — Lhůta pro podání procesní písemnosti u soudního orgánu — Konformní výklad vnitrostátního práva s unijním právem — Omezení — Přímý účinek dovolávaný odnoží členského státu v rámci jeho sporu s jednotlivcem“)

19

2019/C 187/22

Věc C-578/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — řízení zahájené Oy Hartwall Ab („Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Článek 2 a čl. 3 odst. 1 písm. b) — Zamítnutí zápisu nebo neplatnost — Posouzení in concreto rozlišovací způsobilosti — Kvalifikace ochranné známky — Dopad — Barevná ochranná známka nebo obrazová ochranná známka — Grafické ztvárnění ochranné známky, která byla předložena jako obrazová ochranná známka — Podmínky zápisu — Grafické ztvárnění, které není dostatečně jasné a přesné“)

20

2019/C 187/23

Věc C-590/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Henri Pouvin, Marie Dijoux, manželka H. Pouvina v. Electricité de France (EDF) („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS — Oblast působnosti — Článek 2 písm. b) a písm. c) — Pojem „spotřebitel“ a pojem „prodávající nebo poskytovatel“ — Financování koupě nemovitosti určené k bydlení — Úvěr pro účely financování koupě nemovitosti poskytnutý zaměstnavatelem svému zaměstnanci a jeho manželce či manželovi, který nebo která je solidárním spolupříjemcem úvěru“)

21

2019/C 187/24

Věc C-637/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa — Portugalsko) — Cogeco Communications Inc v. Sport TV Portugal SA, Controlinveste-SGPS SA, NOS-SGPS SA („Řízení o předběžné otázce — Článek 102 SFEU — Zásady rovnocennosti a efektivity — Směrnice 2014/104/EU — Článek 9 odst. 1 — Článek 10 odst. 2 až 4 — Články 21 a 22 — Žaloby na náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži — Účinky vnitrostátních rozhodnutí — Promlčecí lhůty — Provedení — Časová působnost“)

21

2019/C 187/25

Věc C-681/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 27. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — slewo — schlafen leben wohnen GmbH v. Sascha Ledowski („Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Směrnice 2011/83/EU — Článek 6 odst. 1 písm. k) a čl. 16 písm. e) — Smlouva uzavřená na dálku — Právo odstoupit od smlouvy — Výjimky — Pojem „zboží v uzavřeném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a které spotřebitel z tohoto obalu vyňal“ — Matrace, jejíž ochrannou fólii spotřebitel po dodání odstranil“)

22

2019/C 187/26

C-702/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Unareti SpA v. Ministero dello Sviluppo Economico a další („Řízení o předběžné otázce — Vnitřní trh se zemním plynem — Koncese na veřejnou službu distribuce — Předčasné ukončení koncesí na konci přechodného období — Náhrada, kterou nový koncesionář dluží bývalému koncesionáři — Zásada právní jistoty“)

23

2019/C 187/27

Věc C-60/18: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tallina Ringkonnakohus — Estonsko) — AS Tallinna Vesi v. Keskkonnaamet („Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Odpady — Směrnice 2008/98/ES — Opětovné použití a využití odpadů — Zvláštní kritéria týkající se stavu, kdy kal z čistíren odpadních vod přestává být po zpracování za účelem jeho využití odpadem — Neexistence kritérií vymezených na úrovni Evropské unie nebo na vnitrostátní úrovni“)

24

2019/C 187/28

Věc C-101/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Idi Srl v. Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo („Řízení o předběžné otázce — Koordinace postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby — Směrnice 2004/18/ES — Článek 45 odst. 1 písm. 2 první pododstavec písm. b) — Osobní situace zájemce nebo uchazeče — Možnost, aby členské státy vyloučily z účasti na veřejné zakázce každý subjekt, který je předmětem řízení o návrhu na povolení vyrovnání — Vnitrostátní právní úprava, která předpokládá vyloučení osob vůči kterým „probíhá“ řízení o schválení dohody o vyrovnání, s výjimkou případu, kdy návrh vyrovnání stanoví pokračování podnikatelské činnosti — Provozovatel, který podal žádost o dohodu o vyrovnání, s výhradou možnosti předložit návrh na pokračování v podnikatelské činnosti“)

25

2019/C 187/29

Věc C-129/18: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom — Spojené království) — SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section („Řízení o předběžné otázce — Občanství Evropské unie — Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států — Směrnice 2004/38/ES — Rodinní příslušníci občana Unie — Článek 2 bod 2 písm. c) — Pojem „potomek v přímé linii“ — Dítě v trvalém opatrovnictví na základě alžírského institutu zajištění péče „kafala“ — Článek 3 odst. 2 písm. a) — Ostatní rodinní příslušníci — Článek 7 a čl. 24 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie — Rodinný život — Nejvlastnější zájem dítěte“)

26

2019/C 187/30

C-144/18 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 28. března 2019 — River Kwai International Food Industry Co. Ltd v. Association européenne des transformateurs de maïs doux (Evropské sdružení zpracovatelů kukuřice cukrové) (AETMD), Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Dumping — Konečné antidumpingové clo na dovoz některých připravených nebo konzervovaných zrn kukuřice cukrové pocházejících z Thajska — Prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009“)

27

2019/C 187/31

Věc C-201/18: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Mons, Belgie) — Mydibel SA v. État belge („Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Harmonizace daňových právních předpisů — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Nemovitý investiční majetek — Zpětný pronájem (sale and lease back) — Oprava odpočtů DPH — Zásada neutrality DPH — Zásada rovného zacházení)

27

2019/C 187/32

C-245/18: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Udine — Itálie) — Tecnoservice Int. Srl, v úpadku v. Poste Italiane SpA („Řízení o předběžné otázce — Platební služby na vnitřním trhu — Směrnice 2007/64/ES — Článek 74 odst. 2 — Příkaz k platbě bankovním převodem — Nesprávný jedinečný identifikátor uvedený plátcem — Provedení platební transakce na základě jedinečného identifikátoru — Odpovědnost poskytovatele platebních služeb příjemce“)

28

2019/C 187/33

Věc C-275/18: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 28. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — Milan Vinš v. Odvolací finanční ředitelství („Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 131 a čl. 146 odst. 1 písm. a) — Osvobození dodání zboží, které bylo odesláno nebo přepraveno mimo Evropskou unii, od daně — Podmínka osvobození od daně stanovená vnitrostátním právem — Propuštění zboží do určitého celního režimu — Prokázání propuštění do režimu vývozu“)

29

2019/C 187/34

Věc C-312/18 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 21. března 2019 — Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Trh recyklace automobilových baterií — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU a ukládají pokuty — Opravné rozhodnutí, kterým se doplňují hodnoty nákupů příjemců, které nebyly v původním rozhodnutí uvedeny — Lhůta pro podání žaloby — Počátek běhu — Opožděnost — Nepřípustnost“)

30

2019/C 187/35

Věc C-81/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 1. února 2019 — NG, OH v. SC Banca Transilvania SA

30

2019/C 187/36

Věc C-83/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Olt (Rumunsko) dne 5. února 2019 — Asociația „Forumul Judecătorilor Din România“ v. Inspecția Judiciară

31

2019/C 187/37

Věc C-127/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Pitești (Rumunsko) dne 18. února 2019 — Asociația „Forumul Judecătorilor din România“, Asociația „Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“ v. Consiliul Superior al Magistraturii

32

2019/C 187/38

Věc C-138/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 20. února 2019 — DY

33

2019/C 187/39

Věc C-139/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 20. února 2019 — DY

34

2019/C 187/40

Věc C-140/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 20. února 2019 — EX

36

2019/C 187/41

Věc C-141/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakousko) dne 20. února 2019 — EX

37

2019/C 187/42

Věc C-184/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel București (Rumunsko) dne 26. února 2019 — Hecta Viticol SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați

38

2019/C 187/43

Věc C-187/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Evropskou službou pro vnější činnost proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-537/17, De Loecker v. ESVČ

39

2019/C 187/44

Věc C-195/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel București (Rumunsko) dne 28. února 2019 — PJ v. QK

40

2019/C 187/45

Věc C-211/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 6. března 2019 — UO v. Készenléti Rendőrség

41

2019/C 187/46

Věc C-223/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Wiener Neustadt (Rakousko) dne 13. března 2019 — YS v. NK

42

2019/C 187/47

Věc C-225/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nizozemsko) dne 14. března 2019 — R.N.N.S. v. Minister van Buitenlandse Zaken

43

2019/C 187/48

Věc C-226/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nizozemsko) dne 14. března 2019 — K.A. v. Minister van Buitenlandse Zaken

44

2019/C 187/49

Věc C-229/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemsko) dne 14. března 2019 — Dexia Nederland BV v. XXX

46

2019/C 187/50

Věc C-237/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 19. března 2019 — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

46

2019/C 187/51

Věc C-241/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. března 2019 Georgem Haswanim proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-477/17, Haswani v. Rada

47

2019/C 187/52

Věc C-258/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 27. března 2019 — EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

48

2019/C 187/53

Věc C-260/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. března 2019 Bena Properties Co. SA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-412/16, Bena Properties v. Rada

49

2019/C 187/54

Věc C-261/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. března 2019 Cham Holding Co. SA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 16. ledna 2019 ve věci T-413/16, Cham v. Rada

50

2019/C 187/55

Věc C-262/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Polymeles Protodikeio Athinon (Řecko) dne 28. března 2019 — RM, SN v. Agrotiki Trapeza tis Ellados AE

51

2019/C 187/56

Věc C-272/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Wiesbaden (Německo) dne 1. dubna 2019 — VQ v. Land Hessen

52

2019/C 187/57

Věc C-277/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinski sud u Zadru (Chorvatsko) dne 2. dubna 2019 — R. D., A. D. v. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

53

2019/C 187/58

Věc C-281/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal administratif de Paris (Francie) dne 3. dubna 2019 — XS v. Recteur de l'académie de Paris

55

2019/C 187/59

Věc C-316/19: Žaloba podaná dne 16. dubna 2019 — Evropská komise v. Slovinská republika

55

 

GCEU

2019/C 187/60

Věc T-388/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2019 — Deutsche Post v. Komise („Státní podpory — Poštovní služby — Financování mzdových vícenákladů a vícenákladů na sociální zabezpečení pro část zaměstnanců Deutsche Post prostřednictvím dotací a příjmů z plateb za služby za regulované ceny — Rozhodnutí o rozšíření formálního vyšetřovacího řízení — Rozhodnutí, kterým se konstatuje existence nové podpory po ukončení fáze předběžného zkoumání — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Důsledky zrušení konečného rozhodnutí — Povinnost uvést odůvodnění“)

57

2019/C 187/61

Věc T-182/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2019 — Sopra Steria Group v. Parlament („Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování služeb IT Parlamentu, jakož i dalším unijním orgánům a institucím — Vyloučení ze zadávacího řízení — Potenciální střet zájmů — Neposkytnutí  nformací požadovaných zadavatelem — Článek 107 odst. 1 písm. b) finančního nařízení — Transparentnost — Proporcionalita — Rovné zacházení — Článek 102 odst. 1 finančního nařízení“)

58

2019/C 187/62

Věc T-259/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2019 — Close a Cegelec v. Parlament („Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Výstavba energetické centrály — Rozšíření a rekonstrukce budovy Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zadání zakázky jinému uchazeči — Kritéria výběru — Finanční a hospodářská způsobilost — Technická a odborná způsobilost — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“)

58

2019/C 187/63

Věc T-492/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2019 — Deutsche Lufthansa v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Opatření, která poskytlo Německo ve prospěch letiště Frankfurt-Hahn a leteckých společností, které toto letiště využívají — Rozhodnutí, kterým jsou opatření ve prospěch letiště Frankfurt-Hahn kvalifikována jako státní podpory slučitelné s vnitřním trhem a je konstatována neexistence státní podpory ve prospěch leteckých společností využívajících toto letiště — Neexistence osobního dotčení — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

59

2019/C 187/64

Věc T-300/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2019 — Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise („Subvence — Dovoz trub a trubek z tvárné litiny pocházejících z Indie — Prováděcí nařízení (EU) 2016/387 — Uložení konečného vyrovnávacího cla — Indický režim zavádějící vývozní daň na železnou rudu a dvojí politiku v oblasti nákladní železniční dopravy, která znevýhodňuje přepravu železné rudy určené na vývoz — Článek 3 bod 1 písm. a) bod iv) nařízení (ES) č. 597/2009 [nahrazeno nařízením (EU) 2016/1037] — Finanční příspěvek — Dodání zboží — Jednání spočívající v,pověření‘ soukromého subjektu výkonem funkce představující finanční příspěvek — Článek 4 odst. 2 písm. a) nařízení č. 597/2009 — Určení, zda se jedná o specifickou subvenci — Článek 6 písm. d) nařízení č. 597/2009 — Výpočet výhody — Újma výrobnímu odvětví Unie — Výpočet cenového podbízení a rozpětí újmy — Příčinná souvislost — Přístup k důvěrným údajům týkajícím se antisubvenčního šetření — Právo na obhajobu“)

60

2019/C 187/65

Věc T-301/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2019 — Jindal Saw a Jindal Saw Italia v. Komise („Dumping — Dovoz trub a trubek z tvárné litiny pocházejících z Indie — Prováděcí nařízení (EU) 2016/388 — Nařízení (ES) č. 1225/2009 [nahrazeno nařízením (EU) 2016/1036] — Dumpingové rozpětí — Stanovení vývozní ceny — Obchodní spojení mezi vývozcem a dovozcem — Spolehlivá vývozní cena — Početní určení vývozní ceny — Přiměřené rozpětí prodejních, správních a režijních nákladů — Přiměřené ziskové rozpětí — Újma výrobnímu odvětví Unie — Výpočet cenového podbízení a rozpětí újmy — Příčinná souvislost — Přístup k důvěrným údajům týkajícím se antidumpingového šetření — Právo na obhajobu“)

61

2019/C 187/66

Věc T-643/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2019 — Gamaa Islamya Egypt v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu — Zmrazení finančních prostředků — Možnost kvalifikace orgánu třetího státu jako příslušného orgánu ve smyslu společného postoje 2001/931/SZBP — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků — Povinnost odůvodnění — Ověřování aktů Rady“)

62

2019/C 187/67

Věci T-910/16 a T-911/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. dubna 2019 — Hesse a Wedl & Hofmann v. EUIPO (TESTA ROSSA) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie TESTA ROSSA — Částečné zrušení — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] — Důkaz o užívání — Externí užívání zpochybněné ochranné známky — Rovné zacházení“)

64

2019/C 187/68

Věc T-5/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. dubna 2019 — Sharif v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Sýrii — Zmrazení finančních prostředků — Právo na obhajobu — Právo na účinnou soudní ochranu — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na vlastnictví — Přiměřenost — Poškození dobré pověsti“)

64

2019/C 187/69

Věc T-51/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 10 dubna 2019 — Polsko v. Komise („EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Odvětví ovoce a zeleniny — Podpora seskupením producentů — Výdaje vynaložené Polskem — Nedostatky v klíčových kontrolách — Kontroly plánů uznání a kritérií pro uznání — Kontroly žádostí o podporu — Hospodářská soudržnost — Přiměřenost nákladů — Systémové nedostatky — Riziko pro EZZF — Paušální opravy ve výši 25 %“)

65

2019/C 187/70

Věc T-108/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. dubna 2019 — ClientEarth v. Komise („REACH — Nařízení (ES) č.1907/2006 — Bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) — Zamítnutí žádosti o vnitřní přezkum rozhodnutí o povolení uvedení na trh jako neopodstatněné — Nesprávné právní posouzení — Zjevně nesprávné posouzení — Článek 10 nařízení (ES) č. 1367/2006“)

66

2019/C 187/71

Věc T-223/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Adapta Color v. EUIPO — Coatings Foreign IP (ADAPTA POWDER COATINGS) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie ADAPTA POWDER COATINGS — Prohlášení neplatnosti odvolacím senátem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 7 odst. 3 nařízení č. 2017/1001) — Porušení práva být vyslechnut — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001) — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“)

67

2019/C 187/72

Věc T-224/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Adapta Color v. EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie Bio proof ADAPTA — Prohlášení neplatnosti odvolacím senátem — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001) — Porušení práva být vyslechnut — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001) — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“)

68

2019/C 187/73

Věc T-225/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Adapta Color v. EUIPO — Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie Bio proof ADAPTA — Prohlášení částečné neplatnosti odvolacím senátem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001) — Porušení práva být vyslechnut — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001) — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“)

69

2019/C 187/74

Věc T-229/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2019 — Německo v. Komise („Sbližování právních předpisů — Nařízení (EU) č. 305/2011 — Nařízení (EU) č. 1025/2012 — Stavební výrobky — Harmonizované normy EN 14342:2013 a EN 14904:2006 — Povinnost uvést odůvodnění“)

70

2019/C 187/75

Věc T-319/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2019 — Aldridge a další v. Komise („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — OLAF — Smlouva na dobu neurčitou — Rozhodnutí ředitele OLAF o jediném zařazení do vyšší platové třídy — Žádost o zahájení každoročního přeřazení — Opatření obecné povahy — Lhůta na podání žaloby — Začátek plynutí lhůty — Zveřejnění na intranetu — Přípustnost“)

71

2019/C 187/76

Věc T-371/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2019 — Qualcomm a Qualcomm Europe v. Komise („Hospodářská soutěž — Trh čipových sad pro základní pásmo, které se používají ve spotřebních elektronických zařízeních — Administrativní postup — Článek 18 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1/2003 — Rozhodnutí o žádosti o informace — Povinnost uvést odůvodnění — Nezbytnost vyžadovaných informací — Proporcionalita — Důkazní břemeno — Zásada zákazu vypovídat ve vlastní neprospěch — Zásada řádné správy“)

72

2019/C 187/77

Věc T-655/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Inditex v. EUIPO — Ansell (ZARA TANZANIA ADVENTURES) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie ZARA TANZANIA ADVENTURES — Starší slovní ochranné známky Evropské unie ZARA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001] — Neoprávněný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek — Újma na rozlišovací způsobilosti nebo dobrém jménu starších ochranných známek“)

73

2019/C 187/78

Věc T-765/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Kiku v. EUIPO — Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova) („Odrůdová práva — Řízení o prohlášení neplatnosti — Odrůda jablek Pinova — Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti — Podmínka novosti odrůdy — Článek 10 nařízení (ES) č. 2100/94 — Důkazní břemeno — Článek 76 nařízení č. 2100/94 — Zjišťování skutkového stavu úřadem CPVO z moci úřední“)

74

2019/C 187/79

Věc T-277/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2019 — Zitro IP v. EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie PICK & WIN MULTISLOT — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

74

2019/C 187/80

Věc T-303/18 RENV: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2019 — AV v. Komise („Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Přijetí — Článek 13 pracovního řádu ostatních zaměstnanců — Lékařské vyšetření před přijetím — Neúplná prohlášení při lékařské prohlídce — Skutečnost, že dotyčná osoba nenahlásila nemoc — Pozdější zjištění orgánem oprávněným uzavírat pracovní smlouvy — Článek 32 pracovního řádu ostatních zaměstnanců — Zpětné použití ustanovení o výhradě týkající se zdravotního stavu během pěti let — Předložení věci výboru pro otázky invalidity — Přiměřená lhůta — Odpovědnost — Nemajetková újma“)

75

2019/C 187/81

Věc T-323/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Fomanu v. EUIPO — Fujifilm Imaging Germany (Vyobrazení motýla) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie představující motýla — Řádné užívání ochranné známky — Částečné zrušení — Článek 18 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001 — Článek 58 odst. 1 písm. a) a odst. 2 nařízení 2017/1001“)

76

2019/C 187/82

Věc T-403/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Pharmadom v. EUIPO — Objectif Pharma (WS wellpharma shop) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie WS wellpharma shop — Starší slovní národní ochranná známka WELL AND WELL — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

77

2019/C 187/83

Věc T-468/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. dubna 2019 — NSC Holding v. EUIPO — Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie CONDOR SERVICE, NSC — Starší slovní ochranná známka Evropské unie IBERCONDOR — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Relevatní veřejnost — Podobnost služeb — Podobnost označení — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

77

2019/C 187/84

Věc T-477/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Užstato sistemos administratorius v. EUIPO — DPG Deutsche Pfandsystem (Vyobrazení lahve s šipkou) („Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující láhev s šipkou — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující plechovku, láhev a šipku — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

78

2019/C 187/85

Věc T-555/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. dubna 2019 — Medrobotics v. EUIPO (See More. Reach More. Treat More.) („Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie See More. Reach More. Treat More. — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)

79

2019/C 187/86

Věc T-701/18: Žaloba podaná dne 8. dubna 2019 — SJ v. Komise

80

2019/C 187/87

Věc T-177/19: Žaloba podaná dne 21. března 2019 — Exxonmobil Petroleum & Chemical v. ECHA

80

2019/C 187/88

Věc T-186/19: Žaloba podaná dne 29. března 2019 — Zubedi v. Rada

82

2019/C 187/89

Věc T-189/19: Žaloba podaná dne 3. dubna 2019 — Haikal v. Rada

82

2019/C 187/90

Věc T-211/19: Žaloba podaná dne 5. dubna 2019 — Le Pen v. Parlament

84

2019/C 187/91

Věc T-213/19: Žaloba podaná dne 8. dubna 2019 — AW v. Parlament

85

2019/C 187/92

Věc T-239/19: Žaloba podaná dne 9. dubna 2019 — Vinos de Arganza v. EUIPO — Nordbrand Nordhausen (ENCANTO)

85

2019/C 187/93

Věc T-241/19: Žaloba podaná dne 10. dubna 2019 — Španělsko v. Komise

86

2019/C 187/94

Věc T-249/19: Žaloba podaná dne 12. dubna 2019 — Karpeta-Kovalyova v. Komise

87

2019/C 187/95

Věc T-250/19: Žaloba podaná dne 15. dubna 2019 — Tradición CZ v. EUIPO — Rivero Argudo (TRADICIÓN CZ, S.L.)

88

2019/C 187/96

Věc T-255/19: Žaloba podaná dne 18. dubna 2019 — Baustoffwerke Gebhart & Söhne v. EUIPO (BIOTON)

89


CS

 

Top