EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:408:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 408, 12. listopadu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 408

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
12. listopadu 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 408/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2018/C 408/02

Přidělení soudců k senátům

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 408/03

Věc C-358/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative – Lucembursko) – UBS Europe SE, dříve UBS (Luxembourg) SA, Alain Hondequin a další „Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2004/39/ES – Článek 54 odst. 1 a odst. 3 – Rozsah povinnosti zachovat služební tajemství, kterou mají vnitrostátní orgány finančního dohledu – Rozhodnutí, kterým byla konstatována ztráta dobré profesní pověsti – Případy, na něž se vztahuje trestní právo – Listina základních práv Evropské unie – Články 47 a 48 – Právo na obhajobu – Přístup ke spisu“

5

2018/C 408/04

Věc C-438/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. září 2018 – Evropská komise v. Francouzská republika, IFP Énergies nouvelles „Kasační opravný prostředek – Státní podpora – Režim podpor zavedený Francií – Neomezená státní záruka poskytnutá Institut Français du Pétrole (IFP) v důsledku jejího postavení jakožto veřejné instituce průmyslové a obchodní povahy (VIPO) – Rozhodnutí, kterým se určuje, že toto opatření zčásti není a zčásti je státní podporou slučitelnou s vnitřním trhem, s výhradou dodržení určitých podmínek – Pojem ‚režim podpor‘ – Domněnka o existenci výhody – Důkazní břemeno a míra dokazování“

6

2018/C 408/05

Věc C-510/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Carrefour Hypermarchés SAS a další v. Ministre des Finances et des Comptes publics „Řízení o předběžné otázce – Státní podpory – Článek 108 odst. 3 SFEU – Nařízení (ES) č. 794/2004 – Oznámené režimy podpor – Článek 4 – Změna existující podpory – Významný nárůst výnosů z daně financující režim podpory ve srovnání s odhady oznámenými Evropské komisi – Prahová hodnota 20 % původního rozpočtu“

7

2018/C 408/06

Věc C-546/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi – Španělsko) – Montte SL v. Musikene „Řízení o předběžné otázce – Článek 267 SFEU – Pravomoc Soudního dvora – Postavení předkládajícího orgánu coby soudu – Směrnice 2014/24/EU – Postupy při zadávání veřejných zakázek – Otevřené řízení – Kritéria pro zadání – Technické hodnocení – Minimální počet bodů – Hodnocení založené na ceně“

7

2018/C 408/07

Věc C-594/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Enzo Buccioni v. Banca d'Italia „Řízení o předběžné otázce – Sbližování právních předpisů – Směrnice 2013/36/EU – Článek 53 odst. 1 – Povinnost zachovávat profesní tajemství, kterou mají vnitrostátní orgány pověřené obezřetnostním dohledem nad úvěrovými institucemi – Úvěrová instituce, ohledně níž byla nařízena nucená likvidace – Zpřístupnění důvěrných informací v občanském soudním řízení“

8

2018/C 408/08

Věc C-618/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) – Spojené království) – Rafal Prefeta v. Secretary of State for Work and Pensions „Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb osob – Článek 45 SFEU – Akt o přistoupení z roku 2003 – Kapitola 2 přílohy XII – Možnost členského státu odchýlit se od čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) č. 492/2011 a od čl. 7 odst. 3 směrnice 2004/38/ES – Polský státní příslušník, který nezavršil dobu dvanácti měsíců registrované práce v hostitelském členském státě“

9

2018/C 408/09

Věc C-685/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Münster – Německo) – EV v. Finanzamt Lippstadt „Řízení o předběžné otázce – Články 63 až 65 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Odpočet zdanitelného zisku – Majetkové účasti mateřské společnosti v kapitálové společnosti s obchodním vedením a sídlem ve třetím státě – Dividendy vyplacené mateřské společnosti – Daňová odpočitatelnost podléhající přísnějším podmínkám než odpočet zisků z podílů na kapitálových společnostech založených dle vnitrostátního práva, které nejsou osvobozeny od daně“

9

2018/C 408/10

Věc C-26/17 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. září 2018 – Birkenstock Sales GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie – Obrazová ochranná známka zobrazující vzor protínajících se vlnovek – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. b) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Rozlišovací způsobilost – Povrchový vzor“

10

2018/C 408/11

Věc C-41/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španělsko) – Isabel González Castro v. Mutua Umivale, Prosegur España SL a Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 92/85/EHS – Články 4, 5 a 7 – Ochrana bezpečnosti a zdraví zaměstnanců – Kojící zaměstnankyně – Noční práce – Práce na směny vykonávaná částečně v nočních hodinách – Hodnocení rizik, která obnáší pracovní místo – Preventivní opatření – Zpochybnění dotčenou zaměstnankyní – Směrnice 2006/54/ES – Článek 19 – Rovné zacházení – Diskriminace na základě pohlaví – Důkazní břemeno“

10

2018/C 408/12

Věc C-51/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt v. Teréz Ilyés, Emil Kiss „Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Zneužívající ujednání – Směrnice 93/13/EHS – Rozsah působnosti – Článek 1 odst. 2 – Závazná právní a správní ustanovení – Článek 3 odst. 1 – Pojem ‚smluvní ujednání, které nebylo individuálně sjednáno‘ – Ujednání začleněné do smlouvy po jejím uzavření v návaznosti na zásah vnitrostátního zákonodárce – Článek 4 odst. 2 – Jasné a srozumitelné znění smluvního ujednání – Článek 6 odst. 1 – Posouzení zneužívající povahy ujednání vnitrostátním soudem i bez návrhu – Úvěrová smlouva v cizí měně uzavřená mezi spotřebitelem a podnikatelem“

11

2018/C 408/13

Spojené věci C-54/17 a C-55/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Wind Tre SpA, dříve Wind Telecomunicazioni SpA (C-54/17), Vodafone Italia SpA, dříve Vodafone Omnitel NV (C-55/17) „Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 2005/29/ES – Nekalé obchodní praktiky – Článek 3 odst. 4 – Oblast působnosti – Články 5, 8 a 9 – Agresivní obchodní praktiky – Příloha I bod 29 – Obchodní praktiky, jež jsou za všech okolností považovány za agresivní – Setrvačný prodej – Směrnice 2002/21/ES – Směrnice 2002/22/ES – Telekomunikační služby – Prodej SIM karet (Subscriber Identity Module; účastnická identifikační karta) obsahujících určité předem instalované a nastavené služby – Nedostatek předběžného informování spotřebitelů“

12

2018/C 408/14

Věc C-68/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 11. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – IR v. JQ „Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení – Pracovní činnosti vykonávané v církvích nebo jiných organizacích, jejichž etika je založena na náboženském vyznání nebo víře – Profesní požadavky – Jednání v dobré víře a s věrností etice církve nebo organizace – Pojem – Rozdílné zacházení na základě náboženského vyznání nebo víry – Propuštění vedoucího zaměstnance katolického vyznání z důvodu uzavření druhého občanského sňatku po rozvodu“

13

2018/C 408/15

Věc C-69/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București – Rumunsko) – Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, dříve Gamesa Wind România SRL v. Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili „Řízení o předběžné otázce – Daně – Daň z přidané hodnoty (DPH) – Nárok na odpočet – Pořízení uskutečněná plátcem daně, kterého daňová správa prohlásila za ‚neaktivního‘ – Odepření nároku na odpočet – Zásady proporcionality a neutrality DPH“

14

2018/C 408/16

Věc C-98/17 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. září 2018 – Koninklijke Philips NV, Philips France SAS v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Kartelové dohody – Evropský trh s čipy do karet – Síť dvoustranných kontaktů – Výměna citlivých obchodních informací – Omezení hospodářské soutěže ‚z hlediska účelu‘ – Jediné a trvající protiprávní jednání – Účast na protiprávním jednání a povědomí účastníka jedné části dvoustranných kontaktů o ostatních dvoustranných kontaktech – Soudní přezkum“

15

2018/C 408/17

Věc C-99/17 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. září 2018 – Infineon Technologies AG v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Kartelové dohody – Evropský trh s čipy pro inteligentní karty – Síť dvoustranných kontaktů – Výměna citlivých obchodních informací – Zpochybnění pravosti důkazů – Právo na obhajobu – Omezení hospodářské soutěže ‚z hlediska účelu‘ – Jediné a trvající protiprávní jednání – Soudní přezkum – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci – Rozsah – Výpočet výše pokuty“

15

2018/C 408/18

Věc C-109/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 5 de Cartagena – Španělsko) – Bankia SA v. Juan Carlos Mari Merino, Juan Pérez Gavilán, María Concepción Mari Merino „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2005/29/ES – Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům – Smlouva o hypotečním úvěru – Výkon exekučního titulu týkajícího se nemovitosti zatížené hypotékou – Opětovné ocenění nemovitosti před prodejem v dražbě – Platnost exekučního titulu – Článek 11 – Vhodné a účinné prostředky k boji proti nekalým obchodním praktikám – Zákaz uložený vnitrostátnímu soudu zkoumat existenci nekalých obchodních praktik – Nemožnost přerušit řízení o výkonu exekučního titulu týkajícího se nemovitosti zatížené hypotékou – Články 2 a 10 – Kodex řádné praxe – Právně nezávazný charakter tohoto kodexu“

16

2018/C 408/19

Věc C-114/17 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. září 2018 – Španělské království v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Státní podpory – Digitální televizní vysílání – Podpora na zavedení digitálního pozemního televizního vysílání ve vzdálených a méně urbanizovaných oblastech Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Autonomní společenství Kastilie-La Mancha, Španělsko) – Dotace poskytnuté provozovatelům platforem digitálního pozemního vysílání – Rozhodnutí prohlašující podporu za zčásti neslučitelnou s vnitřním trhem – Pojem ‚státní podpora‘ – Výhoda – Služba obecného hospodářského zájmu – Definice – Prostor pro uvážení členských států“

17

2018/C 408/20

Věc C-137/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgie) – trestní řízení proti Van Gennip BVBA, Antoniovi Johannes Maria ten Velde, Original BVBA, Antoniovi Cornelius Ignatius Maria van der Schoot „Řízení o předběžné otázce – Směrnice 2006/123/ES, 2007/23/ES a 2013/29/ES – Uvádění pyrotechnických výrobků na trh – Volný pohyb pyrotechnických výrobků splňujících požadavky těchto směrnic – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví omezení skladování a prodeje uvedených výrobků – Trestní sankce – Režim dvojího povolení – Směrnice 98/34/ES – Pojem ‚technický předpis‘“

17

2018/C 408/21

Věc C-172/17 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. září 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Rozhodčí doložka – Dohoda Pocemon uzavřená v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) – Přípustné náklady – Rozhodnutí Evropské komise – Povinnost vrácení vyplacených částek – Vzájemná žaloba“

18

2018/C 408/22

Věc C-173/17 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. září 2018 – ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Rozhodčí doložky – Dohoda Doc@Hand uzavřená v rámci šestého rámcového programu pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006) – Uznatelné náklady – Rozhodnutí Evropské komise – Povinnost vrátit zaplacené částky – Vzájemná žaloba“

19

2018/C 408/23

Věc C-175/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – X v. Belastingdienst/Toeslagen „Řízení o předběžné otázce – Společná politika v oblasti azylu a podpůrné ochrany – Směrnice 2005/85/ES – Článek 39 – Směrnice 2008/115/ES – Článek 13 – Listina základních práv Evropské unie – Článek 18, čl. 19 odst. 2 a článek 47 – Právo na účinný prostředek právní nápravy před soudem – Zásada nenavracení – Rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o azyl a ukládá se povinnost navrácení – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví soudní řízení ve druhém stupni – Automatický odkladný účinek omezující se pouze na řízení v prvním stupni“

19

2018/C 408/24

Věc C-176/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich – Polsko) – Profi Credit Polska S.A. w Bielsku Białej v. Mariusz Wawrzosek „Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Směrnice 93/13/ES – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Směrnice 2008/48/ES – Řízení o vydání platebního rozkazu na základě vlastní směnky, která zajišťuje závazky ze smlouvy o spotřebitelském úvěru“

20

2018/C 408/25

Věc C-180/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – X, Y v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie „Řízení o předběžné otázce – Společná politika v oblasti azylu a podpůrné ochrany – Směrnice 2013/32/EU – Článek 46 – Směrnice 2008/115/ES – Článek 13 – Listina základních práv Evropské unie – Článek 18, čl. 19 odst. 2 a článek 47 – Právo na účinný prostředek právní nápravy před soudem – Zásada nenavracení – Rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o mezinárodní ochranu a ukládá se povinnost navrácení – Vnitrostátní právní úprava, která stanoví soudní řízení ve druhém stupni – Automatický odkladný účinek omezující se pouze na řízení v prvním stupni“

21

2018/C 408/26

Věc C-214/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Alexander Mölk v. Valentina Mölk „Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Haagský protokol o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti – Článek 4 odst. 3 – Návrh na výživné podaný oprávněným u příslušného orgánu státu, v němž má místo obvyklého pobytu povinný – Rozhodnutí, jež se stalo pravomocným – Pozdější návrh podaný povinným u téhož úřadu za účelem snížení stanoveného výživného – Účast oprávněného na řízení před tímto úřadem – Určení rozhodného práva“

21

2018/C 408/27

Věc C-287/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresního soudu v Českých Budějovicích – Česká republika) – Česká pojišťovna a.s. v. WCZ, spol. s r.o. „Řízení o předběžné otázce – Podnikové právo – Boj proti opožděným platbám v obchodních transakcích – Směrnice 2011/7/EU – Článek 6 odst. 1 a 3 – Náhrada nákladů spojených s vymáháním pohledávky – Náklady na upomínky zaslané z důvodu prodlení dlužníka s platbou“

22

2018/C 408/28

Věc C-304/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Helga Löber v. Barclays Bank plc „Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 44/2001 – Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech – Zvláštní příslušnost – Článek 5 bod 3 – Příslušnost ve věcech týkajících se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti – Místo, kde došlo nebo může dojít ke škodné události – Spotřebitel s bydlištěm v členském státě, který prostřednictvím banky se sídlem v tomto členském státě nakoupil cenné papíry emitované bankou se sídlem v jiném členském státě – Příslušnost k rozhodování o žalobě podané tímto spotřebitelem na základě deliktní odpovědnosti této banky“

23

2018/C 408/29

Věc C-312/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesarbeitsgericht Hamm – Německo) – Surjit Singh Bedi v. Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland in Prozessstandschaft für das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland „Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 2000/78/ES – Rovné zacházení v zaměstnání a povolání – Článek 2 odst. 2 – Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení – Kolektivní smlouva o sociálním zabezpečení – Dočasná doplňková podpora vyplácená bývalým civilním zaměstnancům spojeneckých ozbrojených sil v Německu – Zastavení výplaty této podpory v případě, že dotyčná osoba splní podmínky nároku na pobírání předčasného starobního důchodu poskytovaného osobám se zdravotním postižením na základě zákonného důchodového pojištění“

23

2018/C 408/30

Věc C-332/17: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Riigikohus – Estonsko) – Starman AS v. Tarbijakaitseamet „Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitele – Směrnice 2011/83/EU – Článek 21 – Spotřebitelské smlouvy – Komunikace po telefonu – Praxe telefonního operátora spočívající v tom, že jeho zákazníkům, kteří již uzavřeli smlouvu, je nabízeno zákaznické číslo se zkrácenou volbou za vyšší sazbu, než je běžná [základní] sazba“

24

2018/C 408/31

Věc C-343/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgie) – Fremoluc NV v. Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest ABP) a další „Řízení o předběžné otázce – Základní svobody – Články 21, 45, 49 a 63 SFEU – Směrnice 2004/38/ES – Články 22 a 24 – Předkupní právo veřejnoprávní agentury k pozemkům nacházejícím se v její územní působnosti za účelem realizace sociálního bydlení – Bydlení přidělované přednostně soukromým osobám, které mají ‚silné sociální, ekonomické nebo sociokulturní vazby‘ k území, které spadá do uvedené územní působnosti – Situace, jejíž všechny prvky se nacházejí uvnitř jednoho členského státu – Nepřípustnost žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“

25

2018/C 408/32

Věc C-369/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Shajin Ahmed v. Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal „Řízení o předběžné otázce – Prostor svobody, bezpečnosti a práva – Hranice, azyl a přistěhovalství – Postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany – Směrnice 2011/95/EU – Článek 17 – Vyloučení ze statusu doplňkové ochrany – Důvody – Odsouzení za vážný zločin – Určení závažnosti na základě trestu, který lze uložit podle vnitrostátního práva – Přípustnost – Nutnost individuálního posouzení“

25

2018/C 408/33

Věc C-372/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 13. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Noord-Holland – Nizozemsko) – Vision Research Europe BV v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond „Řízení o předběžné otázce – Společný celní sazebník – Čísla a položky sazebníku – Zařazení zboží – Kamera s pamětí závislou na napájení, z níž jsou zaznamenané snímky vymazány po vypnutí kamery nebo po pořízení nových snímků – Kombinovaná nomenklatura – Podpoložky 8525 80 19 a 8525 80 30 – Vysvětlivky – Výklad – Prováděcí nařízení (EU) č. 113/2014 – Výklad – Platnost“

26

2018/C 408/34

Věc C-373/17 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. září 2018 – Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Agria Beteiligungsgesellschaft mbH, Star Agro Analyse und Handels GmbH v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Odmítnutí stížnosti Evropskou komisí – Nedostatečný význam pro Evropskou unii“

27

2018/C 408/35

Věc C-448/17: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského súdu v Prešove – Slovensko) – EOS KSI Slovensko s.r.o. v. Ján Danko, Margita Danková „Řízení o předběžné otázce – Spotřebitelské smlouvy – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání – Článek 4 odst. 2 a článek 5 – Povinnost sepsat ujednání jasným a srozumitelným jazykem – Článek 7 – Návrh k soudu podaný osobami nebo organizacemi, které mají oprávněný zájem na ochraně spotřebitelů před používáním zneužívajících ujednání – Vnitrostátní právní úprava podmiňující možnost sdružení na ochranu spotřebitelů stát se vedlejším účastníkem v řízení souhlasem spotřebitele – Spotřebitelský úvěr – Směrnice 87/102/EHS – Článek 4 odst. 2 – Povinnost uvést roční procentní sazbu nákladů v písemné smlouvě – Smlouva obsahující pouze matematický vzorec pro výpočet roční procentní sazby nákladů bez údajů nezbytných k provedení tohoto výpočtu“

27

2018/C 408/36

Věc C-466/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Trento – Itálie) – Chiara Motter v. Provincia autonoma di Trento „Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 1999/70/ES – Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS – Ustanovení 4 – Veřejný sektor – Středoškolští učitelé – Přijímání pracovníků zaměstnaných na dobu určitou do stálé veřejné služby prostřednictvím přijímacího řízení na základě odborné kvalifikace – Stanovení počtu odpracovaných let – Částečné zohlednění období služby odpracovaných v rámci pracovních smluv na dobu určitou“

28

2018/C 408/37

Věc C-513/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Köln – Německo) – řízení zahájené na návrh Josefa Baumgartnera „Řízení o předběžné otázce – Doprava – Silniční doprava – Nařízení (ES) č. 561/2006 – Článek 19 odst. 2 první pododstavec – Správní sankce za porušení, ke kterému došlo na území členského státu sídla dopravce, uložená příslušnými orgány jiného členského státu, na jehož území bylo toto porušení zjištěno“

29

2018/C 408/38

Věc C-518/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Stefan Rudigier „Řízení o předběžné otázce – Veřejné zakázky – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Článek 5 odst. 1 – Uzavírání smluv o veřejných službách – Článek 7 odst. 2 – Povinnosti zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie určité informace nejpozději jeden rok před zahájením řízení – Důsledky nezveřejnění – Zrušení výzvy k podávání nabídek – Směrnice 2014/24/EU – Článek 27 odst. 1 – Článek 47 odst. 1 – Směrnice 2014/25/EU – Článek 45 odst. 1 – Článek 66 odst. 1 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení“

30

2018/C 408/39

Věc C-555/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – 2M-Locatel A/S v. Skatteministeriet „Řízení o předběžné otázce – Nařízení (EHS) č. 2658/87 – Celní unie a společný celní sazebník – Sazební zařazení zboží – Kombinovaná nomenklatura – Podpoložky 8528 71 13 a 8528 71 90 – Přístroj umožňující příjem, naladění a zpracování televizního signálu vysílaného v přímém přenosu prostřednictvím internetového protokolu“

30

2018/C 408/40

Věc C-601/17: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg – Německo) – Dirk Harms a další v. Vueling Airlines SA „Řízení o předběžné otázce – Letecká doprava – Nařízení (ES) č. 261/2004 – Článek 8 odst. 1 – Vrácení ceny letenky v případě zrušení letu – Provize osoby jednající jako zprostředkovatel mezi cestujícím a leteckým dopravcem při koupi letenky – Zahrnutí“

31

2018/C 408/41

Věc C-310/18 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Spetsializiran nakazatelen sad – Bulharsko) – trestní řízení proti Emilu Milevovi „Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Justiční spolupráce v trestních věcech – Směrnice (EU) 2016/343 – Presumpce neviny – Označování na veřejnosti za vinného – Právní ochrana – Postup přezkumu legality rozhodnutí o vzetí do vazby“

32

2018/C 408/42

Spojené věci C-325/18 PPU a C-375/18 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal – Irsko) – Hampshire County Council v. C.E., N.E. „Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských věcech – Příslušnost, uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti – Mezinárodních únosy dětí – Nařízení (ES) č. 2201/2003 – Článek 11 – Žádost o navrácení dítěte – Haagská úmluva ze dne 25. října 1980 – Návrh na prohlášení vykonatelnosti – Žaloba – Listina základních práv Evropské unie – Článek 47 – Právo na účinné prostředky nápravy – Lhůta pro podání opravného prostředku – Usnesení o prohlášení vykonatelnosti – Výkon před doručením usnesení“

32

2018/C 408/43

Věc C-327/18 PPU: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court – Irsko) – Výkon evropských zatýkacích rozkazů vydaných na R O „Řízení o předběžné otázce – Naléhavé řízení o předběžné otázce – Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech – Evropský zatýkací rozkaz – Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV – Důvody pro odmítnutí výkonu – Článek 50 SEU – Zatýkací rozkaz vydaný justičními orgány členského státu, který zahájil postup pro vystoupení z Evropské unie – Nejistota ohledně režimu použitelného na vztahy mezi tímto státem a Unií po vystoupení“

33

2018/C 408/44

Věc C-241/17 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 12. září 2018 – Holistic Innovation Institute, SLU v. Výkonná agentura pro výzkum (REA) „Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Projekty financované Evropskou unií v oblasti výzkumu – Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj (2007-2013) – Projekty Inachus a ZONeSEC – Rozhodnutí o zamítnutí účasti žalobkyně – Žaloba na neplatnost a na náhradu škody“

34

2018/C 408/45

Věc C-539/17 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 13. září 2018 – Talanton AE – Symvouleftiki-Ekpaideftiki Etaireia Dianomon, Parochis Ypiresion Marketing kai Dioikisis Epicheiriseon v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) – Grantová dohoda – Nepřípustné náklady – Rozhodnutí Evropské komise o vymáhání – Žaloba příjemce k Tribunálu Evropské unie na základě článku 272 SFEU – Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

35

2018/C 408/46

Věc C-23/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. ledna 2018 Ccc Event Management GmbH proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 7. listopadu 2017 ve věci T-363/17, Event Management GmbH v. Soudní dvůr Evropské unie

35

2018/C 408/47

Věc C-411/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. června 2018 společností Romantik Hotels & Restaurants AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 25. dubna 2018 ve věci T-213/17, Romantik Hotels & Restaurants AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

36

2018/C 408/48

Věc C-448/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 9. července 2018 – WA v. Münchener Hypothekenbank eG

36

2018/C 408/49

Věc C-466/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Linz (Rakousko) dne 17. července 2018 – DS v. Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

36

2018/C 408/50

Věc C-514/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. srpna 2018 Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 7. června 2018 ve věci T-72/17, Gabriele Schmid v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

37

2018/C 408/51

Věc C-516/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Nürnberg (Německo) dne 6. srpna 2018 – QE v. Sun Express Deutschland GmbH

38

2018/C 408/52

Věc C-520/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 2. srpna 2018 – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX v. Conseil des ministres

39

2018/C 408/53

Věc C-523/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 8. srpna 2018 – Engie Cartagena S.L. v. Ministerio para la Transición Ecológica (dříve Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

40

2018/C 408/54

Věc C-540/18 P: Kasační opravný prostředek podaný HX dne 17. srpna 2018 proti rozsudku Tribunálu vydanému dne 19. června 2018 ve věci T-408/16, HX v. Rada Evropské unie

41

2018/C 408/55

Věc C-562/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal d'instance de Sens (Francie) dne 30. srpna 2018 – X

42

2018/C 408/56

Věc C-575/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. září 2018 Českou republikou proti usnesení Tribunálu (Sedmý senát) vydanému dne 28. června 2018 ve věci T-147/15, Česká republika v. Komise

43

2018/C 408/57

Věc C-611/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-455/14, Pirelli & C. v. Komise

43

 

Tribunál

2018/C 408/58

Věc T-10/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – GABO:mi v. Komise „Rozhodčí doložka – Šestý a sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2002-2006 a 2007-2013) – Dopisy s žádostí o vrácení části přiznaných dotací – Výzva k úhradě – Započtení pohledávek – Úprava žaloby – Přípustnost – Způsobilost výdajů – Finanční prostředky ve svěřenství – Povinnost vykázat náklady v účetnictví smluvního partnera – Soulad s účetními pravidly používanými ve státě, kde má smluvní partner sídlo – Právní jistota – Legitimní očekávání – Řádná správa věcí veřejných – Transparentnost – Práv být vyslechnut – Proporcionalita“

46

2018/C 408/59

Věc T-260/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Švédsko v. Komise „EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Přímé podpory oddělené od produkce – Kontroly na místě – Dálkový průzkum Země – Hodnocení rizikových faktorů – Nápravná opatření, která má přijmout dotčený členský stát – Posouzení finanční újmy – Přiměřenost“

47

2018/C 408/60

Věc T-33/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Amicus Therapeutics UK a Amicus Therapeutics v. EMA „Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty držené EMA, které obsahují informace předložené žalobkyněmi v rámci žádosti o registraci léčivého přípravku Galafold – Rozhodnutí o udělení přístupu k dokumentu třetí osobě – Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů – Absence obecné domněnky důvěrnosti“

48

2018/C 408/61

Věc T-123/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Exaa Abwicklungsstelle für Energieprodukte v. ACER „Energetika – Rozhodnutí odvolacího senátu ACER – Zamítnutí návrhu na vstup vedlejšího účastníka do řízení – Bezprostřední a aktuální zájem na výsledku řízení – Povinnost uvést odůvodnění – Právo být vyslechnut“

48

2018/C 408/62

Věc T-146/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Mondi v. ACER „Energetika – Rozhodnutí odvolacího senátu ACER – Zamítnutí vstupu do řízení v postavení vedlejšího účastníka – Přímý a trvající zájem na výsledku řízení – Právo být vyslechnut“

49

2018/C 408/63

Věc T-180/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – EM Research Organization v. EUIPO – Christoph Fischer a další (EM) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka Evropské unie EM – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Popisný charakter – Článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

50

2018/C 408/64

Věc T-182/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Novartis v. EUIPO – Chiesi Farmaceutici (AKANTO) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie AKANTO – Starší slovní ochranná známka Evropské unie KANTOS – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

50

2018/C 408/65

Věc T-233/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Portugalsko v. Komise „EZZF a EZFRV – Výdaje vyloučené z financování – Výdaje vynaložené Portugalskem – Přímé platby – Program POSEI – Překročení limitů – Prodlení při platbách – Článek 11 odstavec 1 první pododstavec nařízení č. 885/2006 – Dvojí finanční oprava – Právo na obhajobu – Proporcionalita“

51

2018/C 408/66

Věc T-238/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Gugler v. EUIPO – Gugler France (GUGLER) „Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie GUGLER – Starší národní obchodní firma Gugler France – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001] – Nebezpečí záměny“

52

2018/C 408/67

Věc T-328/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Natural BBQLOUMI – Starší kolektivní slovní ochranná známka Evropské unie HALLOUMI – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

52

2018/C 408/68

Věc T-384/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Kypr v. EUIPO – M. J. Dairies (BBQLOUMI) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie BBQLOUMI – Starší slovní certifikační ochranná známka Spojeného království HALLOUMI – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

53

2018/C 408/69

Věc T-457/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. září 2018 – Medisana v. EUIPO (happy life) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie happy life – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

54

2018/C 408/70

Věc T-488/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Ghost – Corporate Management v. EUIPO (Dry Zone) „Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Zone – Lhůta pro podání žaloby – Opožděnost – Nepřípustnost odvolání podaného k odvolacímu senátu – Článek 60 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 68 nařízení (EU) 2017/1001] – Neexistence nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci – Povinnost obezřetnosti a řádné péče – Legitimní očekávání“

54

2018/C 408/71

Věc T-668/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Maico Holding v. EUIPO – Eico (Eico) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Eico – Starší slovní ochranná známka Evropské unie MAICO – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

55

2018/C 408/72

Věc T-528/18: Žaloba podaná dne 4. září 2018 – XI v. Komise

55

2018/C 408/73

Věc T-530/18: Žaloba podaná dne 7. září 2018 – Rumunsko v. Komise

56

2018/C 408/74

Věc T-541/18: Žaloba podaná dne 12. září 2018 – Changmao Biochemical Engineering v. Komise

57

2018/C 408/75

Věc T-558/18: Žaloba podaná dne 21. září 2018 – Lupu v. EUIPO – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)

58

2018/C 408/76

Věc T-563/18: Žaloba podaná dne 21. září 2018 – YP v. Komise

59

2018/C 408/77

Věc T-570/18: Žaloba podaná dne 25. září 2018 – YQ v. Komise

60

2018/C 408/78

Věc T-571/18: Žaloba podaná dne 25. září 2018 – YR v. Komise

60

2018/C 408/79

Věc T-572/18: Žaloba podaná dne 25. září 2018 – YS v. Komise

61

2018/C 408/80

Věc T-573/18: Žaloba podaná dne 25. září 2018 – Hickies v. EUIPO (tvar tkaničky do obuvi)

62

2018/C 408/81

Věc T-581/18: Žaloba podaná dne 27. září 2018 – ND (*1)  a OE (*1) v. Komise

62


(*1)Údaje vymazané nebo nahrazené v rámci zajištění ochrany osobních dat a/nebo důvěrné povahy.

 


CS

 

S ohledem na ochranu osobních dat a/nebo důvěrnou povahu nelze zobrazit některé údaje obsažené v tomto vydání, a proto byla publikována nová autentická verze.

Top