Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:399:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 399, 5. listopadu 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 399

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
5. listopadu 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 399/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 399/02

Věc C-57/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. září 2018 – ClientEarth v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Přístup k dokumentům orgánů Evropské unie – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Nařízení (ES) č. 1367/2006 – Zpráva o posouzení dopadů, návrh zprávy o posouzení dopadů a stanovisko výboru pro posuzování dopadů – Legislativní iniciativy v oblasti životního prostředí – Odepření přístupu – Zveřejnění požadovaných dokumentů v průběhu řízení – Trvající zájem na řízení – Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu v některém z orgánů Unie – Obecná domněnka“

2

2018/C 399/03

Věc C-430/16 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. září 2018 – Bank Mellat v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Spojené království Velké Británie a Severního Irska „Kasační opravný prostředek – Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) – Boj proti šíření jaderných zbraní – Omezující opatření přijatá vůči Íránské islámské republice – Odvětvová opatření – Omezení převodů finančních prostředků, na kterých se podílejí íránské finanční instituce – Zpřísnění omezení – Sporný režim vyplývající z ustanovení rozhodnutí 2012/635/SZBP a nařízení (EU) č. 1263/2012 – Provádění společného komplexního akčního plánu o íránské jaderné otázce – Ukončení všech omezujících opatření Evropské unie souvisejících s touto otázkou – Zrušení sporného režimu v průběhu řízení před Tribunálem Evropské unie – Vliv na právní zájem na řízení před Tribunálem – Neexistence trvajícího právního zájmu na řízení“

3

2018/C 399/04

Věc C-488/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. září 2018 – Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Freistaat Bayern „Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Slovní ochranná známka NEUSCHWANSTEIN – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Popisnost – Údaj o zeměpisném původu – Rozlišovací způsobilost – Článek 52 odst. 1 písm. b) – Neexistence dobré víry“

4

2018/C 399/05

Věc C-527/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Salzburger Gebietskrankenkasse a Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz „Řízení o předběžné otázce – Sociální zabezpečení – Nařízení (ES) č. 987/2009 – Článek 5 a čl. 19 odst. 2 – Pracovníci vyslaní do jiného členského státu, než ve kterém jejich zaměstnavatel obvykle vykonává činnost – Vydání osvědčení A1 členským státem původu poté, co hostitelský členský stát rozhodl o podřízení pracovníků svému systému sociálního zabezpečení – Stanovisko správní komise – Chybné vydání osvědčení A1 – Konstatování – Závazná povaha a zpětný účinek těchto osvědčení – Nařízení (ES) č. 883/2004 – Použitelné právní předpisy – Článek 12 odst. 1 – Pojem osoba ‚vyslaná za účelem nahrazení jiné osoby‘“

4

2018/C 399/06

Věc C-4/17 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. září 2018 – Česká republika v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek – Evropský zemědělský záruční fond (EZZF) – Výdaje způsobilé pro financování Evropskou unií – Výdaje vynaložené Českou republikou – Nařízení (ES) č. 479/2008 – Článek 11 odst. 3 – Pojem ‚restrukturalizace vinic‘“

6

2018/C 399/07

Věc C-17/17: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal – Spojené království) – Grenville Hampshire v. The Board of the Pension Protection Fund „Řízení o předběžné otázce – Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele – Směrnice 2008/94/ES – Článek 8 – Doplňkové zaměstnanecké systémy sociálního zabezpečení – Ochrana nároků na starobní důchod – Minimální zaručená míra ochrany“

6

2018/C 399/08

Věc C-21/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podané Nejvyšším soudem – Česká republika) – Catlin Europe SE v. O.K. Trans Praha spol. s r.o. „Řízení o předběžné otázce – Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech – Řízení o evropském platebním rozkazu – Nařízení (ES) č. 1896/2006 – Vydání platebního rozkazu spolu s návrhem na jeho vydání – Absence překladu návrhu na vydání rozkazu – Evropský platební rozkaz prohlášený za vykonatelný – Žádost o přezkum podaná po uplynutí lhůty k podání odporu – Doručování soudních a mimosoudních písemností – Nařízení (ES) č. 1393/2007 – Použitelnost – Článek 8 a příloha II – Vyrozumění adresáta o právu odmítnout přijetí nepřeloženého návrhu na zahájení řízení – Absence jednotného formuláře – Důsledky“

7

2018/C 399/09

Věc C-80/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – Fundo de Garantia Automóvel v. Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana „Řízení o předběžné otázce – Povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel – Směrnice 72/166/EHS – Článek 3 odst. 1 – Druhá směrnice 84/5/EHS – Článek 1 odst. 4 – Povinnost sjednat pojištění – Vozidlo se stanovištěm na soukromém pozemku – Právo subjektu pro odškodnění domáhat se náhrady po vlastníkovi nepojištěného vozidla“

8

2018/C 399/10

Věc C-244/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. září 2018 – Evropská komise v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost – Rozhodnutí (EU) 2017/477 – Postoj, který má být jménem Evropské unie zaujat v rámci Rady pro spolupráci zřízené podle Dohody o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé, pokud jde o pracovní ujednání Rady pro spolupráci, Výboru pro spolupráci, specializovaných podvýborů nebo jakýchkoliv jiných orgánů – Článek 218 odst. 9 SFEU – Rozhodnutí, kterým se stanoví postoje, které mají být jménem Unie zaujaty v orgánu zřízeném mezinárodní dohodou – Dohoda, jejíž určitá ustanovení mohou být přiřazena ke společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) – Pravidla hlasování“

9

2018/C 399/11

Věc C-346/17 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. září 2018 – Christoph Klein v. Evropská komise, Spolková republika Německo „Kasační opravný prostředek – Článek 340 druhý pododstavec SFEU – Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie – Směrnice 93/42/EHS – Zdravotnické prostředky – Článek 8 odst. 1 a 2 – Postup podle ochranné doložky – Oznámení rozhodnutí o zákazu uvádění zdravotnického prostředku na trh učiněné členským státem – Neexistence rozhodnutí Evropské komise – Dostatečně závažné porušení právní normy, jejímž předmětem je přiznání práv jednotlivcům – Příčinná souvislost mezi jednáním orgánu a uplatňovanou škodou – Důkaz existence a rozsahu škody“

9

2018/C 399/12

Věc C-454/17 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. září 2018 – Vincent Piessevaux v. Rada Evropské unie „Kasační opravný prostředek – Veřejná služba – Služební řád úředníků Evropské unie – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII – Nároky na důchod nabyté ve vnitrostátním systému – Převod těchto nároků do unijního penzijního systému – Rozdílné zacházení s úředníky, jimž byla kapitálová hodnota představující jejich nároky na důchod převedena do unijního systému před vstupem a po vstupu nových obecných prováděcích opatření ustanovení v platnost“

10

2018/C 399/13

Věc C-471/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hannover „Řízení o předběžné otázce – Celní unie a společný celní sazebník – Celní a statistická nomenklatura – Zařazení zboží – Smažené instantní nudle – Sazební podpoložka 1902 30 10“

11

2018/C 399/14

Věc C-547/17 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. září 2018 – Basic Net SpA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Obrazová ochranná známka zobrazující tři svislé pruhy – Důkaz o rozlišovací způsobilosti získané užíváním“

11

2018/C 399/15

Věc C-79/17: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Oberösterreich -Rakousko) – řízení zahájená Gmalieva s.r.o. a dalšími „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Volný pohyb služeb – Hazardní hry – Monopol na hazardní hry v členském státě – Vnitrostátní právní úprava, která zakazuje provozování hracích přístrojů bez předchozího povolení správních orgánů“

12

2018/C 399/16

Spojené věci C-208/17 P až C-210/17 P: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. září 2018 – NF (C-208/17 P), NG (C-209/17 P), NM (C-210/17 P) v. Evropská rada „Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Prohlášení EU-Turecko Evropské rady ze dne 18. března 2016 – Návrh směřující ke zrušení“

13

2018/C 399/17

Věc C-472/17: Usnesení Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. září 2018 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di L’Aquila – Itálie) – Gabriele Di Girolamo v. Ministero della Giustizia „Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora – Sociální politika – Práce na dobu určitou – Smírčí soudy – Zjevná nepřípustnost“

13

2018/C 399/18

Věc C-542/17 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 11. září 2018 – Allstate Insurance Company v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky DRIVEWISE – Zamítnutí přihlášky – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 7 odst. 1 písm. c) – Článek 7 odst. 2 – Článek 75 – Popisný charakter – Novotvar tvořený prvky, z nichž každý popisuje vlastnosti dotyčných výrobků nebo služeb – Určení výrobků a služeb – Zkreslení – Povinnost uvést odůvodnění“

14

2018/C 399/19

Věc C-67/18 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 6. září 2018 – Dominique Bilde v. Evropský parlament, Rada Evropské unie „Kasační opravný prostředek – Přípustnost – Evropský parlament – Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu – Náhrada výdajů na parlamentní asistenci – Navrácení neoprávněně vyplacených částek“

14

2018/C 399/20

Věc C-84/18 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. září 2018 – Sophie Montel v. Evropský parlament a Rada Evropské unie „Kasační opravný prostředek – Přípustnost – Evropský parlament – Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu – Příspěvky na parlamentní asistenci – Vrácení neoprávněně vyplacených částek“

15

2018/C 399/21

Věc C-90/18: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Visoki upravni sud – Chorvatsko) – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske „Řízení o předběžné otázce – Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora – Nedostatečné upřesnění skutkového a právního kontextu sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžnou otázku – Zjevná nepřípustnost“

15

2018/C 399/22

Věc C-184/18: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. září 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Central Administrativo Sul – Portugalsko) – Fazenda Pública v. Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Přímé daně – Článek 18 SFEU – Zásada zákazu diskriminace – Články 63, 64 a 65 SFEU – Volný pohyb kapitálu – Vyšší daňové zatížení výnosů z nemovitého majetku dosažených nerezidenty – Omezení pohybu kapitálu do či ze třetích zemí“

16

2018/C 399/23

Věc C-237/18: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. července 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège – Belgie) – Pauline Stiernon a další v. Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique „Řízení o předběžné otázce – Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora – Volný pohyb pracovníků – Právo svobodné volby povolání – Články 20, 21 a 45 SFEU – Listina základních práv Evropské unie – Článek 15 – Povolání psychomotorika, které není uvedeno na vnitrostátním seznamu nelékařských zdravotnických povolání“

17

2018/C 399/24

Věc C-136/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2018 Robertem Hansenem proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. prosince 2017 ve věci T-304/16, bet365 Group v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

17

2018/C 399/25

Věc C-425/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itálie) dne 28. června 2018 – Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) v. Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA

18

2018/C 399/26

Věc C-450/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Social de Gerona (Španělsko) dne 9. července 2018 – WA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social

18

2018/C 399/27

Věc C-457/18: Žaloba podaná dne 13. července 2018 – Slovinská republika v. Chorvatská republika

19

2018/C 399/28

Věc C-465/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 16. července 2018 – AV, BU v. Comune di Bernareggio

21

2018/C 399/29

Věc C-471/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. července 2018 Bundesrepublik Deutschland proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 8. května 2018 ve věci T-283/15, Esso Raffinage v. Europäische Chemikalienagentur

21

2018/C 399/30

Věc C-475/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 20. července 2018– SATI – Società Autocooperative Trasporti Italiani SpA v. Azienda di Trasporti Molisana

22

2018/C 399/31

Věc C-498/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 27. července 2018 – ZW v. Deutsche Lufthansa AG

23

2018/C 399/32

Věc C-530/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Ilfov (Rumunsko) dne 13. srpna 2018 – EP v. FO

23

2018/C 399/33

Věc C-576/18: Žaloba podaná dne 12. září 2018 – Evropská komise v. Italská republika

24

2018/C 399/34

Věc C-586/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2018 společností Buonotourist Srl proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. července 2018 ve věci T-185/15, Buonotourist v. Komise

25

2018/C 399/35

Věc C-587/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2018 CSTP Azienda della Mobilità SpA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. července 2018 ve věci T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità v. Komise

26

2018/C 399/36

Věc C-591/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2018 Brugg Kabel AG a Kabelwerke Brugg AG Holding proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-441/14, Brugg Kabel AG a Kabelwerke Brugg AG Holding v. Evropská komise

28

2018/C 399/37

Věc C-186/17: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 2. srpna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Berlin – Německo) – flightright GmbH v. Iberia Express SA

30

2018/C 399/38

Věc C-212/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. srpna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Galicia – Španělsko) – Simón Rodríguez Otero v. Televisión de Galicia SA, Ministerio Fiscal

30

2018/C 399/39

Věc C-594/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 2. srpna 2018 – Evropská komise v. Slovinská republika, podporovaná Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou a Italskou republikou

30

2018/C 399/40

Věc C-36/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 27. července 2018 – Evropská komise v. Řecká republika

31

2018/C 399/41

Věc C-86/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 21. srpna 2018 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

31

2018/C 399/42

Věc C-284/18: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 9. srpna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Equitalia centro SpA v. Poste Italiane SpA

31

 

Tribunál

2018/C 399/43

Věc T-604/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2018 – HD v. Parlament „Veřejná služba – Úředníci – Odměna – Rodinné přídavky – Příspěvek na domácnost – Příspěvek na vzdělání – Příspěvek na vyživované dítě – Podmínky poskytnutí – Odečtení příspěvku stejné povahy vypláceného z jiných zdrojů – Vrácení přeplatku – Rozhodnutí o skončení nároku na některé příspěvky – Nesprávné právní posouzení – Zjevně nesprávné posouzení“

32

2018/C 399/44

Věc T-623/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2018 – Volkswagen v. EUIPO – Paalupaikka (MAIN AUTO WHEELS) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MAIN AUTO WHEELS – Starší obrazové ochranné známky Evropské unie VW – Relativní důvod pro zamítnutí – Neexistence podobnosti označení – Článek 8 odstavec 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odstavec 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001] – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 94 odst. 1 první věta nařízení 2017/1001)“

33

2018/C 399/45

Věc T-39/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. září 2018 – Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne-ouest (port de Brest) v. Komise „Přístup k dokumentům – Nařízení (ES) č. 1049/2001 – Dokumenty týkající se předběžného šetření týkajícího se režimů státních podpor v odvětví přístavů všech členských států – Odepření přístupu – Výjimka týkající se ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce – Nařízení (ES) č. 45/2001 – Pojem „soukromí“ – Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu – Uplatnění obecné domněnky – Převažující veřejný zájem

33

2018/C 399/46

Věc T-266/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2018 – Kwizda Holding v. EUIPO – Dermapharm (UROAKUT) „Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie UROAKUT – Starší národní obrazová ochranná známka UroCys a starší mezinárodní obrazová ochranná známka UroCys – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Pravomoc změnit rozhodnutí – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

34

2018/C 399/47

Věc T-392/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 12. července 2018 – TE v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních – Odmítnutí žaloby v hlavním řízení – Nevydání rozhodnutí o návrhu“

35

2018/C 399/48

Věci T-337/18 R a T-347/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 24. srpna 2018 – Laboratoire Pareva a Biotech3D v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních – Nařízení (EU) č. 528/2012 – Biocidní přípravky – Účinná látka PHMB (1415; 4.7) – Neschválení – Návrh na předběžná opatření – Fumus boni juris – Vážení zájmů“

35

2018/C 399/49

Věc T-362/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 7. září 2018 – Robert v. Conseil national de l’ordre des pharmaciens „Řízení o předběžných opatřeních – Zamítnutí žaloby v hlavním řízení – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

36

2018/C 399/50

Věc T-475/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 27. srpna 2018 – Boyer v. Wallis-et-Futuna „Řízení o předběžných opatřeních – Veřejné zakázky – Návrh na nařízení předběžných opatření – Nepřípustnost“

37

2018/C 399/51

Věc T-504/18 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 11. září 2018 – XG v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních – Zákazu vstupu do prostor Komise – Návrh na nařízení předběžných opatření – Neexistence právního zájmu na nařízení požadovaných předběžných opatřeních“

37

2018/C 399/52

Věc T-490/18: Žaloba podaná dne 16. srpna 2018 – Neda Industrial Group v. Rada

38

2018/C 399/53

Věc T-505/18: Žaloba podaná dne 24. srpna 2018 – Maďarsko v. Komise

39

2018/C 399/54

Věc T-509/18: Žaloba podaná dne 24. srpna 2018 – Česká republika v. Evropská komise

39

2018/C 399/55

Věc T-516/18: Žaloba podaná dne 30. srpna 2018 – Lucembursko v. Komise

40

2018/C 399/56

Věc T-518/18: Žaloba podaná dne 31. srpna 2018 – YG v. Komise

41

2018/C 399/57

Věc T-519/18: Žaloba podaná dne 3. září 2018 – Global Silicones Council a další v. ECHA

42

2018/C 399/58

Věc T-524/18: Žaloba podaná dne 29. srpna 2018 – Billa v. EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa)

43

2018/C 399/59

Věc T-525/18: Žaloba podaná dne 4. září 2018 – ENGIE Global LNG Holding a další v. Komise

44

2018/C 399/60

Věc T-531/18: Žaloba podaná dne 26. června 2018 – LL-Carpenter v. Komise

45

2018/C 399/61

Věc T-533/18: Žaloba podaná dne 6. září 2018 – Wanda Films a Wanda Visión v. EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (WANDA FILMS)

46

2018/C 399/62

Věc T-536/18: Žaloba podaná dne 11. září 2018 – Société des produits Nestlé v. EUIPO – EUIPO – European Food (fitness)

47

2018/C 399/63

Věc T-538/18: Žaloba podaná dne 14. září 2018 – Dickmanns v. EUIPO

48

2018/C 399/64

Věc T-540/18: Žaloba podaná dne 11. září 2018 – ASL Aviation Holdings a ASL Airlines (Irsko) v. Komise

49

2018/C 399/65

Věc T-542/18: Žaloba podaná dne 17. září 2018 – Wanda Films a Wanda Visión v. EUIPO – Dalian Wanda Group Co. (wanda films)

51

2018/C 399/66

Věc T-543/18: Žaloba podaná dne 17. září 2018 – XK v. Komise

52

2018/C 399/67

Věc T-544/18: Žaloba podaná dne 13. září 2018 – ArcelorMittal Bremen v. Komise

52

2018/C 399/68

Věc T-546/18: Žaloba podaná dne 17. září 2018 – XM a další v. Komise

53

2018/C 399/69

Věc T-556/18: Žaloba podaná dne 19. září 2018 – Sensient Colors Europe v. Komise

54

2018/C 399/70

Věc T-557/18: Žaloba podaná dne 20. září 2018 – LG Electronics v. EUIPO – Beko (BECON)

55

2018/C 399/71

Věc T-559/18: Žaloba podaná dne 13. září 2018 – Atos Medical v. EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medizinische Pflaster)

55

2018/C 399/72

Věc T-560/18: Žaloba podaná dne 13. září 2018 – Atos Medical v. EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Medizinische Pflaster)

56

2018/C 399/73

Věc T-562/18: Žaloba podaná dne 21. září 2018 – YP v. Komise

57

2018/C 399/74

Věc T-776/17: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2018 – Medora Therapeutics v. EUIPO – Biohealth Italia (LITHOREN)

58

2018/C 399/75

Věc T-371/18: Usnesení Tribunálu ze dne 11. září 2018 – Reiner Stemme Utility Air Systems v. AESA

58


CS

 

Top