EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:298:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 298, 23. srpna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 298

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
23. srpna 2018


Obsah

Strana

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT
ZASEDÁNÍ 2017–2018
Dílčí zasedání od 3. do 6. dubna 2017
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v  Úř. věst. C 17, 18.1.2018 .
PŘIJATÉ TEXTY
Dílčí zasedání 26. a 27. dubna 2017
Zápis z tohoto zasedání byl zveřejněn v  Úř. věst. C 28, 25.1.2018 .
Přijaté texty ze dne 27. dubna 2017, které se týkají udělení absolutoria za plnění rozpočtu 2015, byly uveřejněny v  Úř. věst. L 252, 29.9.2017 .
PŘIJATÉ TEXTY

1


 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 4. dubna 2017

2018/C 298/01

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů (2016/2222(INI))

2

2018/C 298/02

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))

14

 

Středa, 5. dubna 2017

2018/C 298/03

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie (2017/2593(RSP))

24

2018/C 298/04

Nelegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP) – 2017/2051(INI))

30

2018/C 298/05

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukuřice spojující dvě, tři nebo čtyři z genetických modifikací Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, na trh, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D049280 – 2017/2624(RSP))

34

2018/C 298/06

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o pohybech uprchlíků a migrantů: úkoly vnější činnosti EU (2015/2342(INI))

39

 

Čtvrtek, 6. dubna 2017

2018/C 298/07

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o Rusku, zatčení Alexeje Navalného a dalších protestujících (2017/2646(RSP))

56

2018/C 298/08

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o situaci v Bělorusku (2017/2647(RSP))

60

2018/C 298/09

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o Bangladéši a rovněž o dětských sňatcích (2017/2648(RSP))

65

2018/C 298/10

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o Evropském sboru solidarity (2017/2629(RSP))

68

2018/C 298/11

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o přiměřenosti ochrany poskytované štítem EU – USA na ochranu soukromí (2016/3018(RSP))

73

 

Čtvrtek, 27. dubna 2017

2018/C 298/12

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o výroční zprávě o kontrole finančních činností EIB za rok 2015 (2016/2098(INI))

80

2018/C 298/13

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o řízení rybářského loďstva v nejvzdálenějších regionech (2016/2016(INI))

92

2018/C 298/14

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o stěžejní iniciativě EU pro oděvní průmysl (2016/2140(INI))

100

2018/C 298/15

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o aktuálním stavu koncentrace zemědělské půdy v EU: jak zemědělcům usnadnit přístup k půdě? (2016/2141(INI))

112

2018/C 298/16

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o výroční zprávě o finančních činnostech Evropské investiční banky (2016/2099(INI))

121

2018/C 298/17

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES) (2015/2117(INI))

132

2018/C 298/18

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele (2017/2651(RSP))

137

 

DOPORUČENĺ

 

Evropský parlament

 

Úterý, 4. dubna 2017

2018/C 298/19

Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP))

140


 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Čtvrtek, 27. dubna 2017

2018/C 298/20

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o žádosti, aby byl António Marinho e Pinto zbaven imunity (2016/2294(IMM))

151


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ PARLAMENT

 

Úterý, 4. dubna 2017

2018/C 298/21

P8_TA(2017)0096
Parametry rybářských plavidel ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TC1-COD(2016)0145
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o vymezení parametrů rybářských plavidel (přepracované znění)

154

2018/C 298/22

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 4. dubna 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

156

 

Středa, 5. dubna 2017

2018/C 298/23

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku proti nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))

280

2018/C 298/24

P8_TA(2017)0103
Některé aspekty práva obchodních společností ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))
P8_TC1-COD(2015)0283
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o některých aspektech práva obchodních společností (kodifikované znění)

282

2018/C 298/25

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))

283

2018/C 298/26

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 k návrhu rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))

284

2018/C 298/27

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uplatňování ustanovení schengenského acquis v oblasti Schengenského informačního systému v Chorvatské republice (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))

285

2018/C 298/28

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))

286

2018/C 298/29

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))

287

2018/C 298/30

P8_TA(2017)0109
Fondy peněžního trhu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fondech peněžního trhu (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))
P8_TC1-COD(2013)0306
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o fondech peněžního trhu

289

2018/C 298/31

P8_TA(2017)0110
Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
P8_TC1-COD(2015)0268
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 5. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu a o zrušení směrnice 2003/71/ES

290

2018/C 298/32

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))

291

2018/C 298/33

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/435 o uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))

293

2018/C 298/34

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o odhadu příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rozpočtový rok 2018 (2017/2022(BUD))

296

2018/C 298/35

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2017 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))

306

2018/C 298/36

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))

308

2018/C 298/37

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Spojenému království, Kypru a Portugalsku (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))

312

2018/C 298/38

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Lotyšsku a o nahrazení rozhodnutí 2014/911/EU (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))

314

2018/C 298/39

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o DNA na Slovensku, v Portugalsku, v Lotyšsku, v Litvě, v České republice, v Estonsku, v Maďarsku, na Kypru, v Polsku, ve Švédsku, na Maltě a v Belgii a o nahrazení rozhodnutí 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU a 2014/410/EU (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))

315

2018/C 298/40

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně daktyloskopických údajů na Slovensku, v Bulharsku, ve Francii, v České republice, v Litvě, v Nizozemsku, v Maďarsku, na Kypru, v Estonsku, na Maltě, v Rumunsku a ve Finsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU a 2013/792/EU (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))

316

2018/C 298/41

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel ve Finsku, ve Slovinsku, v Rumunsku, v Polsku, ve Švédsku, v Litvě, v Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku a o nahrazení rozhodnutí Rady 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU a 2014/264/EU (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))

317

2018/C 298/42

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o automatizované výměně údajů o registraci vozidel na Maltě, na Kypru a v Estonsku, které nahrazuje nařízení 2014/731/EU, 2014/743/EU a 2014/744/EU (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))

318

 

Čtvrtek, 6. dubna 2017

2018/C 298/43

P8_TA(2017)0128
Velkoobchodní trhy s roamingem ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))
P8_TC1-COD(2016)0185
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem

319

2018/C 298/44

P8_TA(2017)0129
Třetí země, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum nebo jsou od této povinnosti osvobozeni: Ukrajina ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016) – 2016/0125(COD))
P8_TC1-COD(2016)0125
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 6. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)

320

 

Čtvrtek, 27. dubna 2017

2018/C 298/45

P8_TA(2017)0133
Ochranná známka EU ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))
P8_TC1-COD(2016)0345
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)

321

2018/C 298/46

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Minamatské úmluvy o rtuti jménem Evropské unie (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))

322

2018/C 298/47

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s třetími zeměmi (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))

323

2018/C 298/48

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Dánským královstvím a Evropským policejním úřadem (Europol) ze strany Europolu (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))

343

2018/C 298/49

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu na jmenování Ildikó Gáll-Pelczové členkou Účetního dvora (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))

345

2018/C 298/50

P8_TA(2017)0139
Program na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
P8_TC1-COD(2015)0263
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o zavedení programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 1305/2013

346

2018/C 298/51

P8_TA(2017)0140
Evropský rok kulturního dědictví ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku kulturního dědictví (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))
P8_TC1-COD(2016)0259
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/… o Evropském roku kulturního dědictví (2018)

347

2018/C 298/52

P8_TA(2017)0141
Program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020 (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))
P8_TC1-COD(2016)0110
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se mění nařízení (EU) č. 258/2014, kterým se zavádí program Unie na podporu zvláštních činností v oblasti účetního výkaznictví a auditu na období 2014–2020

349

2018/C 298/53

P8_TA(2017)0142
Program Unie na podporu zapojení spotřebitelů do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb ***I
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))
P8_TC1-COD(2016)0182
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se na období let 2017–2020 zřizuje program Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb

350


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Postup konzultace

***

Postup souhlasu

***I

Řádný legislativní postup: první čtení

***II

Řádný legislativní postup: druhé čtení

***III

Řádný legislativní postup: třetí čtení

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu)

Pozměňovací návrhy Parlamentu:

Nové části textu jsou označeny tučně kurzivou . Vypuštěné části textu jsou označeny buď symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí tučně kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.

CS

 

Top