Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:200:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 200, 11. června 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 200

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
11. června 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 200/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 200/02

Věc C-191/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Berlin – Německo) – Romano Pisciotti v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Občanství Unie — Články 18 a 21 SFEU — Vydání státního příslušníka členského státu, který využil svého práva volného pohybu, do Spojených států amerických — Dohoda o vydávání mezi Evropskou unií a tímto třetím státem — Oblast působnosti unijního práva — Zákaz vydávání, který se uplatňuje pouze na vlastní státní příslušníky — Omezení volného pohybu — Odůvodnění založené na zabránění beztrestnosti — Proporcionalita — Informování členského státu původu občana Unie“

2

2018/C 200/03

Věc C-258/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus – Finsko) – Finnair Oyj v. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia „Řízení o předběžné otázce — Letecká doprava — Montrealská úmluva — Článek 31 — Odpovědnost dopravce za zavazadla podaná k přepravě — Požadavky týkající se formy a obsahu písemné stížnosti podané dopravci — Stížnost podaná elektronicky a zaznamenaná do informatizovaného systému leteckého — Stížnost podaná jménem osoby oprávněné přijmout zavazadlo zaměstnancem leteckého dopravce“

3

2018/C 200/04

Spojené věci C-316/16 a C-424/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Supreme Court of the United Kingdom – Německo, Spojené království) – B v. Land Baden-Württemberg (C-316/16), Secretary of State for the Home Department v. Franco Vomero (C-414/16) „Řízení o předběžné otázce — Občanství Evropské unie — Právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států — Směrnice 2004/38/ES — Článek 28 odst. 3 písm. a) — Zvýšená ochrana před vyhoštěním — Podmínky — Právo na trvalý pobyt — Pobyt v hostitelském členském státě po dobu posledních deseti let před rozhodnutím o vyhoštění z území dotčeného členského státu — Doba odnětí svobody — Důsledky, pokud jde o nepřetržitost desetiletého pobytu — Souvislost s celkovým posouzením integrační vazby — Okamžik, kdy dochází k uvedenému posouzení, a kritéria, která při něm mají být zohledněna“

4

2018/C 200/05

Věc C-320/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 10. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de grande instance de Lille – Francie) – trestní řízení proti Uber France SAS „Řízení o předběžné otázce — Služby v oblasti dopravy — Směrnice 2006/123/ES — Služby na vnitřním trhu — Směrnice 98/34/ES — Služby informační společnosti — Předpis pro služby informační společnosti — Pojem — Služba, která umožňuje pomocí aplikace pro chytré telefony za úplatu zprostředkovat kontakt mezi neprofesionálními řidiči používajícími vlastní vozidlo a osobami, které se chtějí přemístit po území města — Trestní sankce“

5

2018/C 200/06

Věc C-414/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – Vera Egenberger v. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení — Rozdíl v zacházení na základě náboženského vyznání nebo víry — Pracovní činnosti vykonávané v církvích nebo jiných organizacích, jejichž etika je založena na náboženském vyznání nebo víře — Náboženské vyznání nebo víra osoby představující podstatný, legitimní a odůvodněný profesní požadavek se zřetelem k etice organizace — Pojem — Povaha činností a podmínky jejich výkonu — Článek 17 SFEU — Články 10, 21 a 47 Listiny základních práv Evropské unie“

6

2018/C 200/07

Věc C-478/16 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. dubna 2018 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v. Group OOD, Kosta Iliev „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitka podaná majitelem nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku — Přezkum odvolacím senátem — Nové nebo dodatečné důkazy — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 76 odst. 2 — Nařízení (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec“

7

2018/C 200/08

Věc C-525/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão – Portugalsko) – MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA v. Autoridade da Concorrência „Řízení o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Článek 102 druhý pododstavec písm. c) SFEU — Pojem ‚znevýhodnění v hospodářské soutěži‘ — Diskriminační ceny na navazujícím trhu — Společnost pověřená správou práv souvisejících s autorským právem — Poplatek, který mají uhradit vnitrostátní poskytovatelé úplatných služeb v oblasti přenosu televizního signálu a jeho obsahu“

7

2018/C 200/09

Věc C-532/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 11. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. SEB bankas AB „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Omezení nároku na odpočet daně na vstupu — Oprava odpočtu daně na vstupu — Dodání pozemku — Nesprávná kvalifikace jako ‚zdanitelná činnost‘ — Údaj o dani na původní faktuře — Změna tohoto údaje ze strany dodavatele“

8

2018/C 200/10

Věc C-541/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. dubna 2018 – Evropská komise v. Dánské království „Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (ES) č. 1072/2009 — Článek 2 bod 6 — Článek 8 — Kabotáž — Pojem — Definice obsažená v dokumentu ‚Otázky a odpovědi‘ vypracovaném Evropskou komisí — Právní síla — Vnitrostátní prováděcí opatření omezující počet míst nakládky a vykládky v rámci jedné kabotážní přepravy — Prostor pro uvážení — Omezení — Přiměřenost“

9

2018/C 200/11

Věc C-550/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 12. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag – Nizozemsko) – A, S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie „Řízení o předběžné otázce — Právo na sloučení rodiny — Směrnice 2003/86/ES — Článek 2 návětí a písm. f) — Pojem ‚nezletilá osoba bez doprovodu‘ — Článek 10 odst. 3 písm. a) — Právo uprchlíka na sloučení rodiny se svými rodiči — Uprchlík, který je v okamžiku svého vstupu na území členského státu a podání žádosti o azyl mladší 18 let, avšak v okamžiku, kdy je přijato rozhodnutí přiznávající mu azyl a kdy podal žádost o sloučení rodiny, je již plnoletý — Rozhodný okamžik pro posouzení postavení dotyčného jako ‚nezletilé osoby‘“

9

2018/C 200/12

Věc C-565/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Eirinodikeio Lerou Leros – Řecko) – řízení zahájené na návrh Alessandra Saponara, Kalliopi-Chloi Xylina „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Soud členského státu, jemuž byla předložena žádost o schválení odmítnutí dědictví jménem nezletilého dítěte — Příslušnost ve věcech rodičovské zodpovědnosti — Pokračování příslušnosti — Článek 12 odst. 3 písm. b) — Přijetí příslušnosti — Podmínky“

10

2018/C 200/13

Věc C-580/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Firma Hans Bühler KG v. Finanzamt de Graz-Stadt „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Místo pořízení zboží uvnitř Společenství — Článek 42 — Pořízení zboží uvnitř Společenství, které je předmětem následného dodání — Článek 141 — Osvobození od daně — Trojstranný obchod — Zjednodušující opatření — Článek 265 — Oprava souhrnného hlášení“

11

2018/C 200/14

Věc C-645/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Conseils et mise en relations (CMR) SARL v. Demeures terre et tradition SARL „Řízení o předběžné otázce — Nezávislí obchodní zástupci — Směrnice 86/653/EHS — Nárok obchodního zástupce na odškodnění nebo náhradu škody po zániku smlouvy o obchodním zastoupení — Článek 17 — Vyloučení nároku na odškodnění v případě ukončení smlouvy ve zkušební době stanovené ve smlouvě“

12

2018/C 200/15

Věc C-8/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA v. Flexipiso – Pavimentos SA „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Články 63, 167, 168, 178 až 180, 182 a 219 — Zásada daňové neutrality — Nárok na odpočet DPH — Lhůta stanovená vnitrostátními právními předpisy pro uplatnění tohoto nároku — Odpočet dodatečně vyměřené DPH, která byla zaplacena státu a byla předmětem dokladů opravujících původní faktury na základě dodatečného daňového výměru — Datum, od kterého začíná běžet lhůta“

12

2018/C 200/16

Věc C-13/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Fédération des entreprises de la beauté v. Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, dříve Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique „Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Kosmetické přípravky — Nařízení (ES) č. 1223/2009 — Článek 10 odst. 2 — Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku — Kvalifikace posuzovatele bezpečnosti — Uznávání rovnocennosti studií — Obory obdobné farmacii, toxikologii nebo lékařství — Posuzovací pravomoc členských států“

13

2018/C 200/17

Věc C-65/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Oftalma Hospital Srl v. C.I.O.V. – Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi, Regione Piemonte „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na služby — Zdravotní a sociální služby — Zadání zakázky bez uplatnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek — Nutnost dodržování zásad transparentnosti a rovného zacházení — Pojem ‚nepochybný přeshraniční význam‘ — Směrnice 92/50/EHS — Článek 27“

14

2018/C 200/18

Věc C-75/17 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. dubna 2018 – Fiesta Hotels & Resorts, SL v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Residencial Palladium, SL „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 4 — Článek 65 — Nezapsané obchodní jméno GRAND HOTEL PALLADIUM — Obrazová ochranná známka se slovními prvky ‚PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA‘ — Návrh na prohlášení neplatnosti založený na starším právu, které vzniklo na základě vnitrostátního práva — Podmínky — Označení, jehož význam není pouze místní — Právo zakázat užívání pozdější ochranné známky“

14

2018/C 200/19

Věc C-110/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. dubna 2018 – Evropská komise v. Belgické království „Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb kapitálu — Článek 63 SFEU — Článek 40 Dohody o EHP — Daň z příjmů belgických rezidentů — Určení příjmů z nemovitých věcí — Uplatňování dvou různých metod výpočtu v závislosti na místě, kde se nemovitá věc nachází — Výpočet vycházející z katastrální hodnoty v případě nemovitých věcí nacházejících se v Belgii — Výpočet na základě skutečné nájemní hodnoty v případě nemovité věci nacházející se v jiném členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP) — Rozdílné zacházení — Omezení volného pohybu kapitálu“

15

2018/C 200/20

Věc C-148/17: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Peek & Cloppenburg KG, Hamburg v. Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf „Řízení o předběžné otázce — Předpisy o ochranných známkách — Směrnice 2008/95/ES — Článek 14 — Dodatečné prohlášení ochranné známky za neplatnou nebo zrušení ochranné známky — Okamžik, ke kterému musí být splněny podmínky zrušení nebo neplatnosti — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Evropské unie — Článek 34 odst. 2 — Uplatnění seniority starší národní ochranné známky — Účinky tohoto uplatnění na starší národní ochrannou známku“

16

2018/C 200/21

Věc C-152/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 19. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA v. Rete Ferroviaria Italiana SpA „Řízení o předběžné otázce — Postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb — Směrnice 2004/17/ES — Povinnost upravit cenu po zadání zakázky — Neexistence takovéto povinnosti vyplývající ze směrnice 2004/17/ES nebo z obecných zásad, z nichž vychází článek 56 SFEU a směrnice 2004/17/ES — Úklidové služby a služby údržby spojené s železniční dopravou — Článek 3 odst. 3 SEU — Články 26, 57, 58 a 101 SFEU — Nedostatečné upřesnění skutkového rámce sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžné otázky — Nepřípustnost — Článek 16 Listiny základních práv Evropské unie — Ustanovení vnitrostátního práva, která neprovádí unijní právo — Nedostatek pravomoci“

16

2018/C 200/22

Spojené věci C-195/17, C-197/17 až C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 až C-286/17 a C-290/17 až C-292/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. dubna 2018 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf – Německo) – Helga Krüsemann a další (C-195/17), Thomas Neufeldt a další (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe a další (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce a další (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer a další (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke a další (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell a další (C-290/17), Helga Jordan-Grompe a další (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) v. TUIfly GmbH „Řízení o předběžné otázce — Doprava — Společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Článek 5 odst. 3 — Článek 7 odst. 1 — Právo na náhradu škody — Zproštění — Pojem ‚mimořádné okolnosti‘ — ‚Divoká stávka‘“

17

2018/C 200/23

Věc C-227/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 21. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Medtronic GmbH v. Finanzamt Neuss „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Celní unie a společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Podpoložky 9021 10 10, 9021 10 90 a 9021 90 90 — Systém spinální fixace — Prováděcí nařízení (ES) č. 1214/2014“

18

2018/C 200/24

Věc C-302/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. dubna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského súdu v Bratislave – Slovensko) – PPC Power a.s. v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 2003/87/ES — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Cíle — Bezplatné přidělení povolenek — Vnitrostátní právní úprava zatěžující převedené a nevyužité povolenky daní“

19

2018/C 200/25

Věc C-323/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. dubna 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court (Irlande) – Irsko] – People Over Wind, Peter Sweetman v. Coillte Teoranta „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Zvláštní oblasti ochrany — Článek 6 odst. 3 — Předběžné šetření (screening) za účelem zjištění, zda je nezbytné provést posouzení důsledků plánu nebo projektu na zvláštní oblast ochrany či nikoliv — Opatření, která mohou být vzata v úvahu za tímto účelem“

19

2018/C 200/26

Věc C-441/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. dubna 2018 – Evropská komise v. Polská republika „Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin — Článek 6 odst. 1 a 3 — Článek 12 odst. 1 — Směrnice 2009/147/ES — Ochrana volně žijících ptáků — Články 4 a 5 — Lokalita Natura 2000 ‚Puszcza Białowieska‘ — Změna lesního hospodářského plánu — Zvýšení objemu těžby dřeva — Plán nebo projekt, který není přímo nezbytný k péči o lokalitu a může mít na tuto lokalitu významný vliv — Odpovídající posouzení vlivů na lokalitu — Nepříznivý účinek na celistvost lokality — Účinné provádění ochranných opatření — Účinky na místa rozmnožování a místa odpočinku chráněných druhů“

20

2018/C 200/27

Věc C-124/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. února 2018 Red Bull GmbH proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 30. listopadu 2017 ve spojených věcech T-101/15 a T-102/15, Red Bull GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

21

2018/C 200/28

Věc C-207/18: Žaloba podaná dne 22. března 2018 – Evropská komise v. Španělské království

22

2018/C 200/29

Věc C-208/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším soudem České republiky (Česká republika) dne 23. března 2018 – Jana Petruchová v. FIBO Group Holdings Limited

23

2018/C 200/30

Věc C-250/18: Žaloba podaná dne 11. dubna 2018 – Evropská komise v. Chorvatská republika

24

 

Tribunál

2018/C 200/31

Věc T-554/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Messi Cuccittini v. EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MESSI — Starší slovní ochranné známky Evropské unie MASSI — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2018/C 200/32

Věc T-561/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 – One of Us a další v. Komise „Institucionální právo — Evropská občanská iniciativa — Politika v oblasti výzkumu — Veřejné zdraví — Rozvojová spolupráce — Financování činností Evropskou unií, které předpokládají zničení lidských embryí — Sdělení Komise podle čl. 10 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 211/2011 — Žaloba na neplatnost — Procesní způsobilost — Napadnutelný akt — Částečná nepřípustnost — Soudní přezkum — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“

26

2018/C 200/33

Věc T-43/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 – CRM v. Komise [„Chráněné zeměpisné označení — Piadina Romagnola nebo Piada Romagnola — Řízení o zápisu — Rozdělení pravomocí mezi Komisí a vnitrostátními orgány — Souvislost mezi dobrou pověstí výrobku a jeho zeměpisným původem — Článek 5 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1151/2012 — Rozsah kontroly přihlášky Komisí — Článek 7 odst. 1 písm. f) bod ii), čl. 8 odst. 1 písm. c) bod ii) a čl. 50 odst. 1 nařízení č. 1151/2012 — Účinky zrušení zadávací dokumentace vnitrostátním soudem na řízení před Komisí — Povinnost Komise provést šetření — Zásada řádné správy — Účinná soudní ochrana“]

27

2018/C 200/34

Věc T-251/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Espírito Santo Financial (Portugal) v. ECB „Přístup k dokumentům — Rozhodnutí 2004/258/ES — Dokumenty související s rozhodnutím ECB ze dne 1. srpna 2014 týkajícím se Banco Espírito Santo SA — Implicitní odepření přístupu — Výslovné odepření přístupu — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se důvěrnosti jednání rozhodovacích orgánů ECB — Výjimka týkající se finanční, měnové nebo hospodářské politiky Unie nebo některého členského státu — Výjimka týkající se stability finančního systému v Unii nebo v některém členském státě — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů — Výjimka týkající se posudků pro interní použití — Povinnost uvést odůvodnění“

28

2018/C 200/35

Spojené věci T-554/15 a T-555/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Maďarsko v. Komise „Státní podpory — Podpory poskytované podle maďarského zákona č. XCIV z roku 2014 o příspěvku podniků tabákového průmyslu na zdravotní péči — Podpory vyplývající ze změny zákona z roku 2008 o potravinářských řetězcích a úředním dohledu nad těmito řetězci, která byla přijata v roce 2014 — Daně s progresivními sazbami z ročního obratu — Rozhodnutí o zahájení řízení podle čl. 108 odst. 2 SFEU — Současné vydání příkazu k pozastavení opatření — Žaloba na neplatnost — Oddělitelnost příkazu k pozastavení opatření — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Povinnost uvést odůvodnění — Proporcionalita — Rovné zacházení — Právo na obhajobu — Zásada loajální spolupráce — Článek 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 659/1999“

29

2018/C 200/36

Věc T-752/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise „Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Asistenční a poradenské služby pro technický a informatický personál IV (STIS IV) — Odmítnutí nabídky uchazeče — Povinnost uvést odůvodnění — Neobvykle nízká nabídka — Kritéria pro zadání — Zjevně nesprávná posouzení — Mimosmluvní odpovědnost“

29

2018/C 200/37

Spojené věci T-133/16 až T-136/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence a další v. ECB „Hospodářská a měnová politika — Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi — Článek 4 odst. 1 písm. e) a čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 1024/2013 — Osoba, která skutečně řídí činnosti úvěrové instituce — Článek 13 odst. 1 směrnice 2013/36/EU a druhý odstavec článku L. 511-13 francouzského měnového a finančního zákoníku — Zásada zákazu kumulovat funkce předsedy vedoucího orgánu úvěrové instituce jako kontrolního orgánu a funkce generálního ředitele téže instituce — Článek 88 odst. 1 písm. e) směrnice 2013/36 a článek L. 511-58 francouzského měnového a finančního zákoníku“

30

2018/C 200/38

Věc T-190/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Azarov v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahuje zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Ponechání jména žalobce na seznamu — Právo na obhajobu — Zásada řádné správy — Zneužití pravomoci — Právo vlastnit majetek — Právo na svobodu podnikání — Zjevně nesprávné posouzení“

31

2018/C 200/39

Věc T-248/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Walfood v. EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie CHATKA — Starší mezinárodní obrazová ochranná známka CHATKA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 57 odstavce 2 a 3 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 64 odstavce 2 a 3 nařízení 2017/1001)“

32

2018/C 200/40

Věc T-288/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Convivo v. EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M’Cooky) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka M’Cooky — Starší národní obrazová ochranná známka MR.COOK — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8. odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Nebezpečí záměny“

32

2018/C 200/41

Věc T-312/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Walfood v. EUIPO – Romanov Holding (CHATKA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka CHATKA — Starší mezinárodní obrazová ochranná známka CHATKA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odstavce 2 a 3 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 47 odstavce 2 a 3 nařízení 2017/1001)“

33

2018/C 200/42

Věc T-426/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Perfumes y Aromas Artesanales v. EUIPO – Aromas Selective (Aa AROMAS artesanales) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Aa AROMAS artesanales — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie Aromas PERFUMARIA Beleza em todos os sentidos — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Totožnost nebo podobnost služeb — Podobnost označení — Relevantní veřejnost — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

34

2018/C 200/43

Věc T-468/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 – Verein Deutsche Sprache v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o změně vizuální podoby tiskového centra v budově Berlaymont, jejíž popis byl omezen na francouzský a anglický jazyk — Částečné odepření přístupu — Prohlášení Komise o neexistenci dokumentů — Presumpce legality — Nesprávné právní posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“

34

2018/C 200/44

Věc T-747/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 – Vincenti v. EUIPO „Veřejná služba — Úředníci — Sociální zabezpečení — Posudek výboru pro otázky invalidity — Posuzovací pravomoc OOJ — Články 53 a 78 služebního řádu — Nesprávné posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“

35

2018/C 200/45

Věc T-756/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Euro Castor Green v. EUIPO – Netlon France (Clonící mříž) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o neplatnosti — Zaregistrovaný (průmyslový) vzor Společenství představující clonící mříž — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti — Nedostatek novosti — Nedostatek individuální povahy — Články 5 a 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“

36

2018/C 200/46

Věc T-763/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2018 – PY v. EUCAP Sahel Niger „Rozhodčí doložka — Personál mezinárodních misí Evropské unie — Spory týkající se pracovních smluv — Vnitřní vyšetřování — Ochrana obětí v případě oznámení obtěžování — Smluvní odpovědnost“

36

2018/C 200/47

Věc T-831/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – Kabushiki Kaisha Zoom v. EUIPO – Leedsworld (ZOOM) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ZOOM — Starší obrazová a slovní ochranná známka Evropské unie ZOOM — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

37

2018/C 200/48

Věc T-183/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – Menta y Limón Decoración v. EUIPO – Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (Vyobrazení muže v regionálním kroji) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie představující muže v regionálním kroji — Starší národní průmyslové vzory — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 53 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 60 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/1001] — Zákaz užívání ochranné známky Evropské unie na základě vnitrostátního práva — Použití vnitrostátního práva EUIPO“

38

2018/C 200/49

Věc T-207/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – Senetic v. EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie hp — Absolutní důvod pro zamítnutí — Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) (EU) 2017/1001] — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] — Zlý úmysl — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

38

2018/C 200/50

Věc T-208/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – Senetic v. EUIPO – HP Hewlett Parckard Group (HP) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie HP — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001] — Zlý úmysl — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

39

2018/C 200/51

Věc T-213/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. dubna 2018 – Romantik Hotels & Restaurants v. EUIPO– Hotel Preidlhof (ROMANTIK) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie ROMANTIK — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odst. 1 písm. b) a čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“

40

2018/C 200/52

Věc T-220/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. dubna 2018 – Pfalzmarkt für Obst und Gemüse v. EUIPO (100 % Pfalz) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie 100 % Pfalz — Absolutní důvod pro zamítnutí — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001)“

40

2018/C 200/53

Věc T-221/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – Mémora Servicios Funerarios v. EUIPO – Chatenoud (MEMORAME) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MEMORAME — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie mémora a starší vnitrostátní slovní ochranná známka MÉMORA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost produktů a služeb — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

41

2018/C 200/54

Věc T-297/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. dubna 2018 – VSM v. EUIPO (WE KNOW ABRASIVES) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie WE KNOW ABRASIVES — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Pravomoc odvolacího senátu v případě odvolání omezeného pouze na část služeb, které jsou předmětem přihlášky k zápisu — Článek 64 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 71 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1001] — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

42

2018/C 200/55

Věc T-354/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2018 – Genomic Health v. EUIPO (ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Zásada rovného zacházení“

42

2018/C 200/56

Věc T-212/18: Žaloba podaná dne 26. března 2018 – Romańska v. Frontex

43

2018/C 200/57

Věc T-226/18: Žaloba podaná dne 2. dubna 2018 – Global Silicones Council a další v. Komise

44

2018/C 200/58

Věc T-231/18: Žaloba podaná dne 4. dubna 2018 – Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam v. EUIPO – Lupu (Djili)

46

2018/C 200/59

Věc T-240/18: Žaloba podaná dne 16. dubna 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“ v. Komise

46

2018/C 200/60

Věc T-245/18: Žaloba podaná dne 16. dubna 2018 – Benavides Torres v. Rada

47

2018/C 200/61

Věc T-246/18: Žaloba podaná dne 16. dubna 2018 – Moreno Pérez v. Rada

48

2018/C 200/62

Věc T-247/18: Žaloba podaná dne 16. dubna 2018 – Lucena Ramírez v. Rada

48

2018/C 200/63

Věc T-248/18: Žaloba podaná dne 16. dubna 2018 – Cabello Rondón v. Rada

49

2018/C 200/64

Věc T-249/18: Žaloba podaná dne 16. dubna 2018 – Saab Halabi v. Rada

50


CS

 

Top