Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:166:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 166, 14. května 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 166

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
14. května 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 166/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 166/02

Věc C-524/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bergamo – Itálie) – trestní řízení proti Lucovi Mencimu „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Nezaplacení DPH, která je splatná — Sankce — Vnitrostátní právní předpisy, které stanoví správní i trestní sankci za stejné skutky — Listina základních práv Evropské unie — Článek 50 — Zásada ne bis in idem — Trestní povaha správní sankce — Existence téhož protiprávního jednání — Článek 52 odst. 1 — Omezení stanovená zásadě ne bis in idem — Podmínky“

2

2018/C 166/03

Spojené věci C-688/15 a C-109/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – řízení zahájená na návrh Agniešky Anisimovienė a dalších (C-688/15) / „Indėlių ir investicijų draudimas“ VĮ (C-109/16) „Řízení o předběžné otázce — Systémy pojištění vkladů a odškodňování investorů — Směrnice 94/19/ES — Článek 1 bod 1 — Vklady — Dočasné situace vyplývající z obvyklých bankovních operací — Směrnice 97/9/ES — Článek 2 odst. 2 druhý pododstavec — Peněžní prostředky, které mají být vyplaceny investorům nebo které jim patří a jež jsou drženy na jeho účet investičním podnikem v souvislosti s investičními operacemi — Úvěrová instituce emitující cenné papíry — Peněžní prostředky předané této instituci jednotlivci v souvislosti s úpisem budoucích cenných papírů — Použití směrnice 2004/39/ES — Úpadek dané instituce před emisí dotčených cenných papírů — Veřejný podnik pověřený správou systémů pojištění vkladů a odškodňování investorů — Možnost dovolávat se směrnic 94/19/ES a 97/9/ES proti uvedenému podniku“

3

2018/C 166/04

Věc C-187/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. března 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 92/50/EHS a 2004/18/ES — Veřejné zakázky na služby — Státní tiskárna — Výroba dokladů totožnosti a dalších úředních dokumentů — Zadávání zakázek soukromoprávnímu podniku bez předchozího zadávacího řízení — Zvláštní bezpečnostní opatření — Ochrana podstatných bezpečnostních zájmů států“

4

2018/C 166/05

Věc C-244/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. března 2018 – Industrias Químicas del Vallés, SA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Přípravky na ochranu rostlin — Prováděcí nařízení (EU) 2015/408 — Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a sestavení seznamu látek, které se mají nahradit — Zahrnutí účinné látky metalaxyl do tohoto seznamu — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Nařizovací akt, který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření — Osobně dotčená osoba“

5

2018/C 166/06

Věc C-256/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Deichmann SE v. Hauptzollamt Duisburg „Řízení o předběžné otázce — Přípustnost — Antidumping — Platnost nařízení, jehož cílem je provést rozsudek Soudního dvora, který prohlásil dřívější nařízení za neplatná — Povinnost provedení — Právní základ — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 14 — Stanovení podmínek pro vybírání antidumpingového cla členskými státy — Příkaz pozastavit vrácení antidumpingového cla vnitrostátními celními orgány — Pokračování v řízení, které předcházelo nařízením, jež byla prohlášena za neplatná — Článek 10 — Zákaz zpětné účinnosti — Celní kodex Společenství — Článek 221 — Promlčení — Článek 236 — Vrácení cel, která nebyla dlužná“

5

2018/C 166/07

Spojené věci C-327/16 a C-421/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. března 2018 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d’État – Francie) – Marc Jacob v. Ministre des Finances et des Comptes publics (C-327/16), Ministre des Finances et des Comptes publics v. Marc Lassus (C-421/16) „Řízení o předběžné otázce — Přímé daně — Svoboda usazování — Fúze, rozdělení, převody aktiv a výměny akcií týkající se společností z různých členských států — Směrnice 90/434/EHS — Článek 8 — Výměna cenných papírů — Kapitálové zisky z této výměny — Odložené zdanění — Kapitálové ztráty při následném převodu obdržených cenných papírů — Zdaňovací pravomoc členského státu, v němž se nachází sídlo nebo bydliště — Rozdílné zacházení — Odůvodnění — Zachování rozdělení daňové pravomoci mezi členskými státy“

6

2018/C 166/08

Věc C-355/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Christian Picart v. Ministre des Finances et des Comptes publics „Řízení o předběžné otázce — Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob — Přímé daně — Přenesení bydliště z členského státu do Švýcarska — Zdanění latentních kapitálových zisků z podstatných podílů na základním kapitálu společností usazených v členském státě původu v souvislosti s takovým přenesením — Působnost dohody“

7

2018/C 166/09

Věc C-384/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. března 2018 – European Union Copper Task Force v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Přípravky na ochranu rostlin — Prováděcí nařízení (EU) 2015/408 — Uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a sestavení seznamu látek, které se mají nahradit — Zahrnutí účinné látky sloučenin mědi do tohoto seznamu — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Nařizovací akt, který nevyžaduje přijetí prováděcích opatření — Osobně dotčená osoba“

8

2018/C 166/10

Věc C-431/16: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 15. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León – Španělsko) – Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) v. José Blanco Marqués „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Články 12, 46a až 46c — Dávky stejného druhu — Pojem — Pravidlo o vyloučení souběhu dávek — Pojem — Podmínky — Vnitrostátní právní norma, která ve prospěch pracovníků starších 55 let stanoví příplatek k důchodu pro úplnou a trvalou pracovní neschopnost — Pozastavení příplatku v případě zaměstnání nebo pobírání starobního důchodu“

8

2018/C 166/11

Věc C-470/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hight Court – Irsko) – North East Pylon Pressure Campaign Limited, Maura Sheehy v. An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Ireland, Attorney General „Řízení o předběžné otázce — Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí — Směrnice 2011/92/EU — Právo příslušníků dotčené veřejnosti dosáhnout přezkoumání — Předčasně podaná žádost — Pojmy ‚nepřiměřeně nákladné‘ a ‚[rozhodnutí, akty nebo nečinnost podléhající ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým v této směrnici]‘ — Použitelnost Aarhuské úmluvy“

9

2018/C 166/12

Věc C-482/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Innsbruck – Rakousko) – Georg Stollwitzer v. ÖBB Personenverkehr AG „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Článek 45 SFEU — Zásada zákazu diskriminace na základě věku — Listina základních práv Evropské unie — Článek 21 odst. 1 — Směrnice 2000/78/ES — Články 2, 6 a 16 — Datum rozhodné pro služební postup — Diskriminační právní úprava členského sátu, která pro účely určení odměny za práci vylučuje zohlednění dob služby absolvovaných před dovršením osmnácti let — Zrušení právních předpisů, které jsou v rozporu se zásadou rovného zacházení“

10

2018/C 166/13

Věc C-533/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššího súdu Slovenskej republiky – Slovensko) – Volkswagen AG v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Články 167 až 171 — Nárok na odpočet DPH — Nárok na vrácení DPH osobám povinným k dani neusazeným v členském státě vrácení daně — Článek 178 písm. a) — Pravidla uplatňování nároku na odpočet DPH — Směrnice 2008/9/ES — Prováděcí pravidla pro vrácení DPH — Prekluzivní lhůta — Zásada daňové neutrality — DPH zaplacená a fakturovaná několik let po dodání dotčeného zboží — Odepření nároku na vrácení z důvodu uplynutí prekluzivní lhůty, která měla začít běžet od okamžiku dodání zboží“

11

2018/C 166/14

Věc C-537/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Garlsson Real Estate SA, v likvidaci, Stefano Ricucci, Magiste International SA v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/6/ES — Manipulace s trhem — Sankce — Vnitrostátní právní předpisy, jež stanoví uložení správní i trestní sankce za tytéž skutky — Listina základních práv Evropské unie — Článek 50 — Zásada ne bis in idem — Trestní povaha správní sankce — Existence téhož protiprávního jednání — Článek 52 odst. 1 — Omezení zásady ne bis in idem — Podmínky“

12

2018/C 166/15

Věc C-551/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep – Nizozemsko) – J. Klein Schiphorst v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Dohoda mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací — Koordinace systémů sociálního zabezpečení — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Články 7, 63 a 64 — Dávky v nezaměstnanosti — Nezaměstnaná osoba odcházející do jiného členského státu — Zachování nároku na dávky — Doba“

12

2018/C 166/16

Věc C-557/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – Řízení zahájené Astellas Pharma GmbH „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2001/83/ES — Humánní léčivé přípravky — Články 28 a 29 — Decentralizovaný postup registrace léčivého přípravku — Článek 10 — Generický léčivý přípravek — Lhůta pro ochranu údajů referenčního léčivého přípravku — Pravomoc příslušných orgánu dotčených členských států stanovit počátek lhůty pro ochranu údajů — Pravomoc soudů dotčených členských států přezkoumat stanovení počátku lhůty pro ochranu údajů — Účinná právní ochrana — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47“

13

2018/C 166/17

Věc C-568/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Nürtingen – Německo) – trestní řízení proti Faizu Rasoolovi „Řízení o předběžné otázce — Platební služby — Směrnice 2007/64/ES — Článek 3 písm. e) a o) — Článek 4 bod 3 — Příloha — Bod 2 — Oblast působnosti — Provozování multifunkčních terminálů umožňujících výběr hotovosti v hernách — Soudržnost represivní praxe vnitrostátních orgánů — Propadnutí částek získaných protiprávní činností — Listina základních práv Evropské unie — Článek 17“

14

2018/C 166/18

Věc C-575/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. března 2018 – Evropská komise v. Česká republika „Nesplnění povinnosti státem — Článek 49 SFEU — Svoboda usazování — Notáři — Podmínka státní příslušnosti — Článek 51 SFEU — Účast na výkonu veřejné moci“

15

2018/C 166/19

Spojené věci C-596/16 a C-597/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. března 2018 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Enzo Di Puma v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (C-596/16), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) v. Antonio Zecca (C-597/16) „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/6/ES — Obchodování zasvěcených osob — Sankce — Vnitrostátní právní předpisy, které stanoví správní i trestní sankci za tytéž skutky — Konečný trestní rozsudek představující pro správní řízení překážku věci rozsouzené — Konečný trestní rozsudek, kterým bylo rozhodnuto o osvobození od stíhání obchodování zasvěcených osob — Účinnost sankcí — Listina základních práv Evropské unie — Článek 50 — Zásada ne bis in idem — Trestní povaha správní sankce — Existence téhož protiprávního jednání — Článek 52 odst. 1 — Omezení zásady ne bis in idem — Podmínky“

15

2018/C 166/20

Věc C-104/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 15. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Piteşti – Rumunsko) – SC Cali Esprou SRL v. Administraţia Fondului pentru Mediu „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Využití a recyklace odpadů — Příspěvek do vnitrostátního fondu životního prostředí — Uvedení balených výrobků a obalů na vnitrostátní trh bez zásahu do balení a obalů — Zásada ‚znečišťovatel platí‘ — Znečišťovatel“

16

2018/C 166/21

Spojené věci C-133/17 a C-134/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 21. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Dănuţ Podilă a další v. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători“ SA Bucureşti (C-133/17), SMDA Mureş Insolvency SPRL, jednající jako insolvenční správce společnosti SC Industria Sârmei SA Câmpia Turzii (C-134/17) „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 89/391/EHS — Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků při práci — Klasifikace pracoviště jako pracoviště se zvláštními nebo speciálními podmínkami — Posouzení hodnocení rizik pro bezpečnost a zdraví pracovníků — Povinnosti zaměstnavatele“

17

2018/C 166/22

Věc C-125/17: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Roma – Itálie) – Luigi Bisignani v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 a článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Volný pohyb kapitálu — Články 64 a 65 SFEU — Směrnice 2011/16/EU — Správní spolupráce v oblasti daní — Převod kapitálu do Vatikánského městského státu — Povinnost oznámení převodu finančních prostředků směřujících do zahraničí nebo pocházejících ze zahraničí — Zrušení“

17

2018/C 166/23

Věc C-58/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Justice de Paix du canton de Visé (Belgie) dne 30. ledna 2018 – Michel Schyns v. Belfius Banque SA

18

2018/C 166/24

Věc C-63/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itálie) dne 1. února 2018 – Vitali SpA v. Autostrade per l’Italia SpA

19

2018/C 166/25

Věc C-101/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 12. února 2018 – Idi Srl v. Arcadis – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

19

2018/C 166/26

Věc C-133/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal administratif de Montreuil (Francie) dne 20. února 2018 – Sea Chefs Cruise Services GmbH v. Ministre de l'Action et des Comptes publics

20

2018/C 166/27

Věc C-138/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 22. února 2018 – Skatteministeriet v. Estron A/S

21

2018/C 166/28

Věc C-147/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Almería (Španělsko) dne 23. února 2018 – Banco Mare Nostrum S.A. v. Ignacio Jesús Berenguel Nieto a Carmen Sonia Salinas López

21

2018/C 166/29

Věc C-154/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná The Labour Court (Irsko) dne 27. února 2018 – Tomás Horgan, Claire Keegan v. Minister for Education & Skills, Minister for Finance, Minister for Public Expenditure & Reform, Irsko a Attorney General

22

2018/C 166/30

Věc C-159/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgie) dne 27. února 2018 – André Moens v. Ryanair Ltd

23

2018/C 166/31

Věc C-169/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Irsko) dne 2. března 2018 – Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon v. Minister for Justice and Equality

24

2018/C 166/32

Věc C-174/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 5. března 2018 – Jean Jacob, Dominique Lennertz v. État belge

25

2018/C 166/33

Věc C-190/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná justice de paix de Schaerbeek (Belgie) dne 13. března 2018 – Société nationale de chemins de fer belges (SNCB) v. Gherasim Sorin Rusu

25

 

Tribunál

2018/C 166/34

Věc T-80/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Shire Pharmaceuticals Ireland v. EMA „Humánní léčivé přípravky — Schválení žádosti o stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění — Významný užitek — Rozhodnutí EMA, kterým se zamítá schválení žádosti o stanovení léčivého přípravku jako léčivého přípravku pro vzácná onemocnění — Článek 3 odstavec 1 písm. b) a článek 5 odstavce 1, 2 a 4 nařízení (ES) č. 141/2000“

27

2018/C 166/35

Věc T-581/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Popotas v. Veřejný ochránce práv „Veřejná služba — Úředníci — Výzva k vyjádření zájmu — Generální tajemník kanceláře Evropského veřejného ochránce práv — Stanovisko poradního výboru — Nezohlednění tohoto stanoviska — Porušení výběrového řízení — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Zásada řádné správy — Odpovědnost“

27

2018/C 166/36

Věc T-806/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Agricola J.M. v. EUIPO – Miguel Torres (CLOS DE LA TORRE) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CLOS DE LA TORRE — Starší slovní ochranná známka Evropské unie TORRES — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Nebezpečí záměny“

28

2018/C 166/37

Věc T-235/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Dometic Sweden v. EUIPO (MOBILE LIVING MADE EASY) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MOBILE LIVING MADE EASY — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001)“

29

2018/C 166/38

Věc T-229/16: Usnesení Tribunálu ze dne 19. března 2018 – Pio De Bragança v. EUIPO – Ordem de São Miguel da Ala (QUIS UT DEUS) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie QUIS UT DEUS — Nepodání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky — Výmaz ochranné známky po uplynutí doby platnosti zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

29

2018/C 166/39

Věc T-822/16: Usnesení Tribunálu ze dne 16. března 2018 – Kik Textilien und Non-Food v. EUIPO – FF Group Romania (_kix) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie _kix — Zrušení napadeného rozhodnutí — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé — Článek 173 odst. 1 a 2 jednacího řádu — Vedlejší účastenství dalšího účastníka řízení před odvolacím senátem — Vyjádření k žalobě předložené po lhůtě“

30

2018/C 166/40

Věc T-130/17: Usnesení Tribunálu ze dne 15. března 2018 – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo v. Komise „Žaloba na neplatnost — Vnitřní trh se zemním plynem — Směrnice 2009/73/ES — Rozhodnutí Komise o změně podmínek pro vynětí pravidel provozování plynovodu OPAL týkajících se přístupu třetích osob a regulace sazeb z působnosti unijních předpisů — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

31

2018/C 166/41

Věc T-134/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. března 2018 – Hércules Club de Fútbol v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Přístup k dokumentům — Dokumenty týkající se správního řízení předcházejícího přijetí rozhodnutí Komise o státní podpoře poskytnuté Španělskem ve prospěch tří profesionálních fotbalových klubů — Práva na obhajobu — Odmítnutí přístupu — Návrh na nařízení předběžného opatření — Neexistence naléhavosti“

32

2018/C 166/42

Věc T-108/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Univerzita Koblenz-Landau v. Komise a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

32

2018/C 166/43

Věc T-110/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Grange Backup Power v. Komise

33

2018/C 166/44

Věc T-136/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – Kuota International v. EUIPO – Sintema Sport (K)

34

2018/C 166/45

Věc T-137/18: Žaloba podaná dne 2. března 2018 – Chrome Hearts v. EUIPO – Shenzhen Van St. Lonh Jewelry (Vyobrazení kříže)

35

2018/C 166/46

Věc T-147/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – APG Intercon a další v. Rada a další

36

2018/C 166/47

Věc T-148/18: Žaloba podaná dne 2. března 2018 – EU v. Komise

37

2018/C 166/48

Věc T-179/18: Žaloba podaná dne 7. března 2018 – Scordis, Papapetrou & Co a další v. Rada a další

37

2018/C 166/49

Věc T-183/18: Žaloba podaná dne 12. března 2018 – VL a další v. Parlament

38

2018/C 166/50

Věc T-187/18: Žaloba podaná dne 9. března 2018 – VP v. CEDEFOP

39

2018/C 166/51

Věc T-188/18: Žaloba podaná dne 12. března 2018 – Papaconstantinou a další v. Rada a další

40

2018/C 166/52

Věc T-189/18: Žaloba podaná dne 15. března 2018 – Lipitalia 2000 a Assograssi v. Komise

40

2018/C 166/53

Věc T-193/18: Žaloba podaná dne 19. března 2018 – Andreas Stihl v. EUIPO – Giro Travel (Kombinace barev šedé a oranžové)

42

2018/C 166/54

Věc T-194/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Rewe-Beteiligungs-Holding International v. EUIPO – Wessanen Benelux (BonNatura)

42

2018/C 166/55

Věc T-196/18: Žaloba podaná dne 20. března 2018 – Vital Capital Investments a další v. Rada a další

43

2018/C 166/56

Věc T-201/18: Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Diusa Rendering a Assograssi v. Komise

44

2018/C 166/57

Věc T-202/18: Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Bruel v. Komise

45

2018/C 166/58

Věc T-209/18: Žaloba podaná dne 22. března 2018 – Porsche v. EUIPO – Autec (motorová vozidla)

46

2018/C 166/59

Věc T-210/18: Žaloba podaná dne 22. března 2018 – Porsche v. EUIPO – Autec (osobní motorové vozidlo)

46

2018/C 166/60

Věc T-213/18: Žaloba podaná dne 27. března 2018 – Brita v. EUIPO (Tvar kohoutku pro přípravu a nalévání nápojů)

47

2018/C 166/61

Věc T-222/18: Žaloba podaná dne 23. března 2018 – Aliança – Vinhos de Portugal v. EUIPO – Lidl Stiftung (ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL)

48

2018/C 166/62

Věc T-684/17: Usnesení Tribunálu ze dne 13. března 2018 – Amorepacific v. EUIPO – Primavera Life (p primera Pure Sprout Energy)

49


CS

 

Top