Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:161:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 161, 7. května 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 161

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
7. května 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 161/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Soudní dvůr

2018/C 161/02

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. března 2018 o úředních svátcích a soudních prázdninách

2

 

Tribunál

2018/C 161/03

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 21. března 2018 o soudních prázdninách

4


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 161/04

Spojené věci C-52/16 a C-113/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – „SEGRO“ Kft. v. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala (C-52/16), Günther Horváth v. Vas Megyei Kormányhivatal (C-113/16) „Řízení o předběžné otázce — Článek 63 SFEU — Volný pohyb kapitálu — Požívací práva k zemědělské půdě — Vnitrostátní právní úprava, která do budoucna vyhrazuje možnost nabýt takových práv pouze osobám s blízkým příbuzenským vztahem k vlastníkovi půdy a ruší práva dříve nabytá právnickými osobami nebo fyzickými osobami, které nemohou prokázat blízký příbuzenský vztah k uvedenému vlastníkovi, aniž stanoví odškodnění“

5

2018/C 161/05

Věc C-127/16 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. března 2018 – SNCF Mobilités, dříve Société nationale des chemins de fer français (SNCF) v. Evropská komise, Francouzská republika, Mory SA, v likvidaci, Mory Team, v likvidaci „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Podpory poskytnuté Francouzskou republikou společnosti Sernam — Podpora na restrukturalizaci a navýšení kapitálu, záruky a odepsání pohledávek společností SNCF vůči společnosti Sernam — Rozhodnutí, kterým se tyto podpory prohlašují za neslučitelné se společným trhem a nařizuje se jejich navrácení — Prodej aktiv v celku — Pojem ‚prodej‘ — Záměna mezi předmětem a cenou prodeje aktiv v celku — Otevřené a transparentní řízení — Kritérium soukromého investora — Použití této zásady na převod aktiv v celku — Kompenzační opatření“

6

2018/C 161/06

Spojené věci C-274/16, C-447/16 a C-448/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Düsseldorf, Bundesgerichtshof – Německo) – flightright GmbH v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-274/16), Roland Becker v. Hainan Airlines Co. Ltd (C-447/16), Mohamed Barkan a další v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (C-448/16) „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 5 bod 1 — Nařízení (EU) č. 1215/2012 — Článek 7 bod 1 — Pojem ‚pokud předmět sporu tvoří smlouva nebo nároky ze smlouvy [nároky ze smlouvy]‘ — Smlouva o poskytování služeb — Let s přestupem uskutečněný různými leteckými dopravci — Pojem ‚místo plnění‘ — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Právo cestujících na náhradu škody v případě odepření nástupu na palubu a významného zpoždění letu — Žaloba na náhradu škody vůči provozujícímu leteckému dopravci, který nemá sídlo na území členského státu nebo s nímž cestující nemají žádný smluvní vztah“

6

2018/C 161/07

Věc C-284/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Slowakische Republik (Slovenská republika) v. Achmea BV „Řízení o předběžné otázce — Dvoustranná dohoda o investicích uzavřená v roce 1991 mezi Nizozemským královstvím a Českou a Slovenskou Federativní republikou, která je nadále použitelná mezi Nizozemským královstvím a Slovenskou republikou — Ustanovení, které umožňuje investorovi jedné smluvní strany obrátit se na rozhodčí soud v případě sporu s druhou smluvní stranou — Slučitelnost s články 18, 267 a 344 SFEU — Pojem ‚soud‘ — Autonomie unijního práva“

7

2018/C 161/08

Věc C-395/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 8. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – DOCERAM GmbH v. CeramTec GmbH „Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Nařízení (ES) č. 6/2002 — (Průmyslový) vzor Společenství — Článek 8 odst. 1 — Vzhledové znaky výrobku, které jsou podmíněné pouze jeho technickou funkcí — Kritéria pro posouzení — Existence alternativních (průmyslových) vzorů — Zohlednění hlediska ‚objektivního pozorovatele‘“

8

2018/C 161/09

Věc C-494/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale civile di Trapani – Itálie) – Giuseppa Santoro v. Comune di Valderice, Presidenza del Consiglio dei Ministri „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Pracovní poměry na dobu určitou — Smlouvy uzavřené se zaměstnavatelem z veřejného sektoru — Opatření, která mají sankcionovat zneužívání smluv na dobu určitou — Zásady rovnocennosti a efektivity“

9

2018/C 161/10

Věc C-560/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího soudu České republiky – Česká republika) – E.ON Czech Holding AG v. Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Výlučná příslušnost — Článek 22 bod 2 — Platnost usnesení orgánů společností nebo jiných právnických osob se sídlem na území členského státu — Výlučná příslušnost soudů tohoto členského státu — Rozhodnutí valné hromady společnosti o nuceném přechodu cenných papírů menšinových akcionářů této společnosti na jejího většinového akcionáře a o určení výše protiplnění, které je většinový akcionář povinen poskytnout menšinovým akcionářům — Soudní řízení, jehož předmětem je přezkoumání přiměřenosti tohoto protiplnění“

9

2018/C 161/11

Věc C-579/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. března 2018 – Evropská komise v. FIH Holding A/S, FIH Erhvervsbank A/S „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Pojem ‚podpora‘ — Pojem ‚hospodářské zvýhodnění‘ — Zásada soukromého subjektu v tržním hospodářství — Podmínky uplatnitelnosti a uplatnění — Finanční krize — Postupné zásahy na záchranu banky — Otázka, zda se při posuzování druhého zásahu přihlíží k rizikům vyplývajícím ze závazků, jež na sebe vzal členský stát při prvním zásahu“

10

2018/C 161/12

Věc C-651/16: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 7. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – DW v. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Dávky v mateřství — Výpočet částky na základě příjmů pojištěnkyně během referenčního období v délce dvanácti měsíců — Osoba, která byla během tohoto období zaměstnána v orgánu Evropské unie — Vnitrostátní právní předpisy upravující stanovení dotčené částky ve výši 70 % průměrného vyměřovacího základu pro pojistné — Omezení volného pohybu pracovníků — Zásada loajální spolupráce“

11

2018/C 161/13

Věc C-31/17: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Cristal Union, právní nástupce Sucrerie de Toury SA v. Ministre de l'Économie et des Finances „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/96/ES — Zdanění energetických produktů a elektřiny — Článek 14 odst. 1 písm. a) — Energetické produkty použité k výrobě elektřiny — Povinnost osvobodit od daně — Článek 15 odst. 1 písm. c) — Energetické produkty použité pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie — Možnost osvobodit od daně nebo snížit úroveň zdanění — Zemní plyn určený pro kogeneraci tepla a elektřiny“

11

2018/C 161/14

Věc C-64/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 8. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Saey Home & Garden NV/SA v. Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Příslušnost a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Nařízení (EU) č. 1215/2012 — Článek 25 — Existence ujednání o soudní příslušnosti — Ústní dohoda bez písemného potvrzení — Ujednání obsažené v obecných prodejních podmínkách zmíněných na fakturách — Článek 7 bod 1 písm. b) — Smlouva o autorizovaném prodeji mezi společnostmi se sídly ve dvou různých členských státech, jež se týká trhu ve třetím státě — Článek 7 bod 1 písm. b) druhá odrážka — Určení příslušného soudu — Místo výkonu závazků charakteristických pro takovou smlouvu“

12

2018/C 161/15

Věc C-159/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 7. března 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Constanţa – Rumunsko) – Întreprinderea Individuală Dobre M. Marius v. Ministerul Finanţelor Publice – A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Galaţi – Serviciul Soluţionare Contestaţii, A.N.A.F – D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Fizice 2 Constanţa „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Zrušení registrace pro účely DPH — Povinnost zaplatit DPH vybranou v období, ve kterém bylo zrušeno identifikační číslo k DPH — Neuznání práva na odpočet DPH z nákupů uskutečněných v tomto období“

13

2018/C 161/16

Věc C-642/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. listopadu 2017 společností Arrigoni SpA proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 22. září 2017 ve věci T-454/16, Arrigoni v. EUIPO – Arrigoni Battista (Arrigoni Valtaleggio)

14

2018/C 161/17

Věc C-67/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. ledna 2018 Dominique Bilde proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 29. listopadu 2017 ve věci T-633/16, Bilde v. Parlament

14

2018/C 161/18

Věc C-70/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 2. února 2018 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v. A a další

16

2018/C 161/19

Věc C-72/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Španělsko) dne 5. února 2018 – Daniel Ustariz Aróstegui v. Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

17

2018/C 161/20

Věc C-84/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. února 2018 Sophií Montel proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 29. listopadu 2017 ve věci T-634/16, Montel v. Parlament

17

2018/C 161/21

Věc C-86/18: Žaloba podaná dne 7. února 2018 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

19

2018/C 161/22

Věc C-87/18: Žaloba podaná dne 7. února 2018 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

20

2018/C 161/23

Věc C-88/18: Žaloba podaná dne 7. února 2018 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

20

2018/C 161/24

Věc C-95/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 9. února 2018 – Sociale Verzekeringsbank (Svb) v. F. van den Berg, H.D. Giessen

21

2018/C 161/25

Věc C-96/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 9. února 2018 – Sociale Verzekeringsbank (Svb) v. C.E. Franzen

22

2018/C 161/26

Věc C-100/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 12. února 2018 – Línea Directa Aseguradora S. A. v. Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros

23

2018/C 161/27

Věc C-103/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 8 de Madrid (Španělsko) dne 13. února 2018 – Domingo Sánchez Ruiz v. Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud)

23

2018/C 161/28

Věc C-105/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) v. Administración General del Estado

25

2018/C 161/29

Věc C-106/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Energía de Galicia (Engasa) S.A. v. Administración General del Estado

26

2018/C 161/30

Věc C-107/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Duerocanto S.L. v. Administración General del Estado

27

2018/C 161/31

Věc C-108/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Corporación Acciona Hidráulica (Acciona) S.L.U. v. Administración General del Estado

28

2018/C 161/32

Věc C-109/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica v. Administración General del Estado

29

2018/C 161/33

Věc C-110/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – José Manuel Burgos Pérez a María del Amor Guinea Bueno v. Administración General del Estado

30

2018/C 161/34

Věc C-111/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Endesa Generación S.A. v. Administración General del Estado

30

2018/C 161/35

Věc C-112/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) v. Administración General del Estado

31

2018/C 161/36

Věc C-113/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 13. února 2018 – Parc del Segre S.A. a další v. Administración General del Estado

32

2018/C 161/37

Věc C-117/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. února 2018 společností PGNiG Supply & Trading GmbH proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 14. prosince 2018 ve věci T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH v. Evropská komise

33

2018/C 161/38

Věc C-119/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 13. února 2018 – Telefónica Móviles España S. A. U. v. Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

34

2018/C 161/39

Věc C-120/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 13. února 2018 – Orange España S. A. U. v. Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

35

2018/C 161/40

Věc C-121/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 14. února 2018 – Vodafone España S. A. U. v. Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

36

2018/C 161/41

Věc C-123/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. února 2018 společností HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. prosince 2017 ve věci T-692/15, HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH v. Rada Evropské unie

37

2018/C 161/42

Věc C-132/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 15. února 2018 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 5. prosince 2017 ve věci T-728/16, Tuerck v. Komise

38

2018/C 161/43

Věc C-142/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel de Bruxelles (Belgie) dne 23. února 2018 – Skype Communications Sàrl v. Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)

39

2018/C 161/44

Věc C-145/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 23. února 2018 – Regards Photographiques SARL v. Ministre de l’Action et des Comptes publics

40

2018/C 161/45

Věc C-149/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Relação de Lisboa (Portugalsko) dne 26. února 2018 – Agostinho da Silva Martins v. Dekra Claims Services Portugal SA

41

2018/C 161/46

Věc C-152/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2018 Crédit mutuel Arkéa proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2017 ve věci T-712/15 Crédit mutuel Arkéa v. Evropská centrální banka

41

2018/C 161/47

Věc C-153/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. února 2018 Crédit mutuel Arkéa proti rozsudku Tribunálu (druhého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2017 ve věci T-52/16 Crédit mutuel Arkéa v. Evropská centrální banka

42

2018/C 161/48

Věc C-202/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Ilmārs Rimšēvičs v. Lotyšská republika

43

2018/C 161/49

Věc C-238/18: Žaloba podaná dne 3. dubna 2018 – Evropská centrální banka v. Lotyšská republika

44

 

Tribunál

2018/C 161/50

Věc T-540/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – De Capitani v. Parlament „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se probíhajícího legislativního postupu — Třístranná jednání — Tabulka o čtyřech sloupcích týkající se návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Europolu a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV — Částečné odepření přístupu — Žaloba na neplatnost — Právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Článek 4 odst. 3 první pododstavec nařízení č. 1049/2001 — Výjimka týkající se ochrany rozhodovacího procesu — Neexistence obecné domněnky o odepření přístupu k tabulkám o čtyřech sloupcích vypracovaným v rámci třístranných jednání“

46

2018/C 161/51

Věc T-242/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Stavytskyi v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobce na seznamu — Povinnost uvést odůvodnění — Námitka protiprávnosti — Proporcionalita — Právní základ — Zjevně nesprávné posouzení“

47

2018/C 161/52

Věc T-442/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. března 2018 – Šroubárna Ždánice v. Rada „Návrh na vrácení antidumpingového cla — Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny nebo zasílaných z Malajsie — Nařízení (ES) č. 91/2009 a prováděcí nařízení (EU) č. 723/2011 — Pravomoc vnitrostátního soudu — Nedostatek pravomoci Tribunálu“

47

2018/C 161/53

Věc T-579/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – HJ v. EMA „Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Neobnovení smlouvy na dobu určitou — Článek 8 první pododstavec PŘOZ — Překvalifikování smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost poskytnout péči — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na slyšení — Hodnotící zpráva — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“

48

2018/C 161/54

Věc T-734/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. března 2018 – Argyraki v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Výpočet odpracovaných let — Zohlednění odpracovaných let jako pomocný zaměstnanec — Podmínky — Právní základ“

49

2018/C 161/55

Věc T-60/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Safe Skies v. EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie TSA LOCK — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Rozlišovací způsobilost — Neexistence popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (ES) č. 207/2009 – [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (EU) 2017/1001]“

50

2018/C 161/56

Věc T-272/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. března 2018 – Webgarden v. EUIPO (Dating Bracelet) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Dating Bracelet — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001] — Dřívější praxe EUIPO — Rovné zacházení — Právní jistota“

50

2018/C 161/57

Věc T-246/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. března 2018 – Aurora Group Danmark v. EUIPO – Retail Distribution (PANZER) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

51

2018/C 161/58

Věc T-567/17: Usnesení Tribunálu ze dne 13. března 2018 – Disney Enterprises v. EUIPO – Di Molfetta (DiSNEY FROZEN) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Zpětvzetí přihlášky k zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

51

2018/C 161/59

Věc T-46/18: Usnesení Tribunálu ze dne 8. března 2018 – Comune di Milano v. Rada „Upuštění od projednání věci“

52

2018/C 161/60

Věc T-109/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – VI v. Komise

53

2018/C 161/61

Věc T-115/18: Žaloba podaná dne 29. února 2018 – Tomasz KawałkoTrofeum v. EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS)

54

2018/C 161/62

Věc T-129/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – HMV (Brands) v. EUIPO – Our Price Records (OUR PRICE)

54

2018/C 161/63

Věc T-140/18: Žaloba podaná dne 28. února 2018 – LMP Lichttechnik Vertriebs v. EUIPO (LITECRAFT)

55

2018/C 161/64

Věc T-143/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – Société générale v. ECB

56

2018/C 161/65

Věc T-144/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – Crédit Agricole a další v. ECB

57

2018/C 161/66

Věc T-145/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – Confédération nationale du Crédit mutuel a další v. ECB

57

2018/C 161/67

Věc T-146/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – BPCE a další v. ECB

58

2018/C 161/68

Věc T-149/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – Arkéa Direct Bank a další v. ECB

58

2018/C 161/69

Věc T-150/18: Žaloba podaná dne 1. března 2018 – BNP Paribas v. ECB

59

2018/C 161/70

Věc T-156/18: Žaloba podaná dne 26. února 2018 – Legutko a Poręba v. Parlament

59

2018/C 161/71

Věc T-163/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Amisi Kumba v. Rada

60

2018/C 161/72

Věc T-164/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kampete v. Rada

61

2018/C 161/73

Věc T-165/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kahimbi Kasagwe v. Rada

61

2018/C 161/74

Věc T-166/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Ilunga Luyoyo v. Rada

62

2018/C 161/75

Věc T-167/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kanyama v. Rada

63

2018/C 161/76

Věc T-168/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Numbi v. Rada

63

2018/C 161/77

Věc T-169/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kibelisa Ngambasai v. Rada

64

2018/C 161/78

Věc T-170/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kande Mupompa v. Rada

64

2018/C 161/79

Věc T-171/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Boshab v. Rada

65

2018/C 161/80

Věc T-172/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Akili Mundos v. Rada

65

2018/C 161/81

Věc T-173/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Ramazani Shadary v. Rada

66

2018/C 161/82

Věc T-174/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Mutondo v. Rada

67

2018/C 161/83

Věc T-175/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Ruhorimbere v. Rada

67

2018/C 161/84

Věc T-176/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Mende Omalanga v. Rada

68

2018/C 161/85

Věc T-177/18: Žaloba podaná dne 8. března 2018 – Kazembe Musonda v. Rada

68

2018/C 161/86

Věc T-180/18: Žaloba podaná dne 12. března 2018 – VJ v. ESVČ

69

2018/C 161/87

Věc T-181/18: Žaloba podaná dne 9. března 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (TAKE CARE)

70

2018/C 161/88

Věc T-185/18: Žaloba podaná dne 14. března 2018 – Lucchini v. Komise

70

2018/C 161/89

Věc T-191/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Rietze v. EUIPO – Volkswagen (motorová vozidla)

71

2018/C 161/90

Věc T-192/18: Žaloba podaná dne 16. března 2018 – Rietze v. EUIPO – Volkswagen (motorová vozidla)

72


CS

 

Top