Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:134:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 134, 16. dubna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 134

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
16. dubna 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 134/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 134/02

Věc C-518/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles – Belgie) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/88/ES — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Článek 2 — Pojmy ‚pracovní doba‘ a ‚doba odpočinku‘ — Článek 17 — Odchylky — Hasiči — Doba pohotovosti — Domácí pohotovost“

2

2018/C 134/03

Věc C-16/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. února 2018 – Belgické království v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Ochrana spotřebitelů — Služby hazardních her on-line — Ochrana spotřebitelů a hráčů hazardních her on-line a prevence hraní těchto her nezletilými osobami — Doporučení Komise 2014/478/EU — Právně nezávazný unijní akt — Článek 263 SFEU“

3

2018/C 134/04

Věc C-103/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španělsko) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA a další „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 92/85/EHS — Opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň — Článek 2 písm. a) — Článek 10 body 1 až 3 — Zákaz propustit ze zaměstnání zaměstnankyni v době od počátku jejich těhotenství až do konce jejich mateřské dovolené — Oblast působnosti — Výjimečný případ nesouvisející se stavem dotčené zaměstnankyně — Směrnice 98/59/ES — Hromadné propouštění — Článek 1 odst. 1 písm. a) — Důvody, které nesouvisí s osobou zaměstnance — Těhotná zaměstnankyně, která byla propuštěna ze zaměstnání v rámci procesu hromadného propouštění — Odůvodnění výpovědi — Přednostní setrvání [těhotné] zaměstnankyně — Přednost pracovního přeřazení“

3

2018/C 134/05

Věc C-326/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 – LL v. Parlament „Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Článek 263 šestý pododstavec SFEU — Přípustnost — Lhůta k podání žaloby — Počítání — Bývalý člen Evropského parlamentu — Rozhodnutí o vrácení příspěvku na parlamentní asistenci — Prováděcí opatření ke statutu poslanců Parlamentu — Článek 72 — Postup podávání stížností v rámci Parlamentu — Oznámení rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení — Doporučená poštovní zásilka, kterou si adresát nevyzvedl“

4

2018/C 134/06

Věc C-328/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti — Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku — Článek 260 odst. 2 SFEU — Peněžité sankce — Paušální částka — Penále“

5

2018/C 134/07

Věc C-336/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Polská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2008/50/ES — Kvalita vnějšího ovzduší — Článek 13 odst. 1 — Článek 22 odst. 3 — Příloha XI — Koncentrace částic PM10 ve vnějším ovzduší — Překročení mezních hodnot v některých zónách a aglomeracích — Článek 23 odst. 1 — Plány zlepšování kvality ovzduší — ‚Co možná nejkratší období‘ překračování hodnot — Nepřijetí vhodných opatření k ochraně kvality vnějšího ovzduší v programech na ochranu ovzduší — Nesprávné provedení“

6

2018/C 134/08

Věc C-396/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v úpadku) v. Republika Slovenija „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Články 184 a 185 — Oprava odpočtu daně zaplacené na vstupu — Změna okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu — Pojem ‚plnění, která zůstala zcela nebo částečně nezaplacena‘ — Účinek pravomocného rozhodnutí o povolení vyrovnání“

7

2018/C 134/09

Spojené věci C-398/16 a C-399/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Články 49 a 54 SFEU — Svoboda usazování — Daňové právní předpisy — Daň z příjmů právnických osob — Výhody spojené s vytvořením jediné daňové jednotky — Vyloučení přeshraničních skupin“

7

2018/C 134/10

Věc C-545/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Položky sazebníku — Motorová vozidla pro přepravu nákladu — Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 — Nařízení (EU) 2015/221 — Platnost“

8

2018/C 134/11

Věc C-572/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – INEOS Köln GmbH v. Spolková republika Německo „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Rozhodnutí 2011/278/EU — Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise — Období 2013–2020 — Žádost o přidělení — Chybné údaje — Oprava — Prekluzivní lhůta“

9

2018/C 134/12

Věc C-628/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzgericht – Rakousko) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Po sobě následující dodání téhož zboží — Místo druhého dodání — Informace prvního dodavatele — Identifikační číslo pro účely DPH — Nárok na odpočet — Legitimní očekávání osoby povinné k dani stran existence podmínek nároku na odpočet“

9

2018/C 134/13

Věc C-132/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Směrnice 2010/13/EU — Definice — Pojem ‚audiovizuální mediální služba‘ — Oblast působnosti — Kanál propagačních videí na modely nových osobních automobilů dostupný na YouTube“

10

2018/C 134/14

Věc C-182/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 2 odst. 1 písm. c), článek 9 a čl. 13 odst. 1 — Vynětí z daňové povinnosti — Pojem ‚veřejnoprávní subjekt‘ — Obchodní společnost ve 100 % vlastnictví obce pověřená určitými úkoly ve veřejném zájmu příslušejícími dané obci — Určení těchto úkolů a odměny za ně ve smlouvě uzavřené mezi touto společností a danou obcí“

11

2018/C 134/15

Věc C-185/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna v. „SAKSA“ OOD „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Zařazení zboží — Evropská harmonizovaná norma EN 590:2013 — Podpoložka 2710 19 43 kombinované nomenklatury — Relevantní kritéria s ohledem na zařazení zboží jako plynového oleje“

11

2018/C 134/16

Věc C-658/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim (Polsko) dne 24. listopadu 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Věc C-698/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2017 Tonim Klementem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-211/14 RENV, Toni Klement v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Věc C-711/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 19. prosince 2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

14

2018/C 134/19

Věc C-727/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkym Sądem Administracyjnym w Kielcach (Polsko) dne 29. prosince 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Věc C-9/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Karlsruhe (Německo) dne 4. ledna 2018 – Trestní řízení proti Detlefovi Meynovi

15

2018/C 134/21

Věc C-71/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 2. února 2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

16

2018/C 134/22

Věc C-90/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki upravni sud (Chorvatsko) dne 8. února 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Věc C-129/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 19. února 2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunál

2018/C 134/24

Věc T-166/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Pouzdro na mobilní telefon) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující pouzdro na mobilní telefon — Zpřístupnění (průmyslového) vzoru — Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

18

2018/C 134/25

Věc T-222/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie MAGELLAN — Skutečné užívání — Důkazní břemeno — Článek 15 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 18 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] — Procesní nesrovnalost, které se dopustilo zrušovací oddělení — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 94 nařízení 2017/1001] — Ústní část řízení — Článek 77 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 96 nařízení 2017/1001]“

19

2018/C 134/26

Věc T-307/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – CEE Bankwatch Network v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů — Převažující veřejný zájem — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Použití na dokumenty týkající se rozhodnutí přijímaných v rámci Smlouvy o ESAE“

19

2018/C 134/27

Věc T-338/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Zink v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odměny — Náhrada za pobyt v zahraničí — Nevyplácení příspěvku během několika let v důsledku administrativní chyby — Článek 90 odstavec 1 služebního řádu — Přiměřená lhůta“

20

2018/C 134/28

Věc T-260/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. února 2018 – Iberdrola v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Režim podpor stanovený španělskými daňovými předpisy — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

21

2018/C 134/29

Věc T-764/17: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. Komise

21

2018/C 134/30

Věc T-50/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Tassi v. Soudní dvůr

22

2018/C 134/31

Věc T-51/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Kleani v. Soudní dvůr

22

2018/C 134/32

Věc T-61/18: Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Rodriguez Prieto v. Komise

23

2018/C 134/33

Věc T-63/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Věc T-65/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Venezuela v. Rada

24

2018/C 134/35

Věc T-66/18: Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – Tsapakidou v. Soudní dvůr

25

2018/C 134/36

Věc T-76/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CN v. Parlament

25

2018/C 134/37

Věc T-77/18: Žaloba podaná dne 12. února 2018 – VE v. ESMA

26

2018/C 134/38

Věc T-79/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Věc T-82/18: Žaloba podaná dne 13. února 2018 – Husky CZ v. EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Věc T-83/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CH v. Parlament

28

2018/C 134/41

Věc T-88/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Věc T-89/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Věc T-90/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Věc T-91/18: Žaloba podaná dne 16. února 2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Věc T-94/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Věc T-96/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Věc T-97/18: Žaloba podaná dne 16. února 2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Věc T-98/18: Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Věc T-99/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Stamatopoulos v. ENISA

34

2018/C 134/50

Věc T-102/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Věc T-103/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Věc T-104/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

36

2018/C 134/53

Věc T-105/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Věc T-107/18: Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Věc T-116/07: Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Francie v. Komise

39

2018/C 134/56

Věc T-288/07: Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Alcan France v. Komise

39


CS

 

Top