Help Print this page 

Document C:2018:134:TOC

Title and reference
Úřední věstník Evropské unie, C 134, 16. dubna 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 134

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
16. dubna 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 134/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 134/02

Věc C-518/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles – Belgie) – Ville de Nivelles v. Rudy Matzak „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2003/88/ES — Ochrana bezpečnosti a zdraví pracovníků — Úprava pracovní doby — Článek 2 — Pojmy ‚pracovní doba‘ a ‚doba odpočinku‘ — Článek 17 — Odchylky — Hasiči — Doba pohotovosti — Domácí pohotovost“

2

2018/C 134/03

Věc C-16/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 20. února 2018 – Belgické království v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Ochrana spotřebitelů — Služby hazardních her on-line — Ochrana spotřebitelů a hráčů hazardních her on-line a prevence hraní těchto her nezletilými osobami — Doporučení Komise 2014/478/EU — Právně nezávazný unijní akt — Článek 263 SFEU“

3

2018/C 134/04

Věc C-103/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španělsko) – Jessica Porras Guisado v. Bankia SA a další „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 92/85/EHS — Opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň — Článek 2 písm. a) — Článek 10 body 1 až 3 — Zákaz propustit ze zaměstnání zaměstnankyni v době od počátku jejich těhotenství až do konce jejich mateřské dovolené — Oblast působnosti — Výjimečný případ nesouvisející se stavem dotčené zaměstnankyně — Směrnice 98/59/ES — Hromadné propouštění — Článek 1 odst. 1 písm. a) — Důvody, které nesouvisí s osobou zaměstnance — Těhotná zaměstnankyně, která byla propuštěna ze zaměstnání v rámci procesu hromadného propouštění — Odůvodnění výpovědi — Přednostní setrvání [těhotné] zaměstnankyně — Přednost pracovního přeřazení“

3

2018/C 134/05

Věc C-326/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. února 2018 – LL v. Parlament „Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Článek 263 šestý pododstavec SFEU — Přípustnost — Lhůta k podání žaloby — Počítání — Bývalý člen Evropského parlamentu — Rozhodnutí o vrácení příspěvku na parlamentní asistenci — Prováděcí opatření ke statutu poslanců Parlamentu — Článek 72 — Postup podávání stížností v rámci Parlamentu — Oznámení rozhodnutí nepříznivě zasahujícího do právního postavení — Doporučená poštovní zásilka, kterou si adresát nevyzvedl“

4

2018/C 134/06

Věc C-328/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Rozsudek Soudního dvora, kterým se určuje nesplnění povinnosti — Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku — Článek 260 odst. 2 SFEU — Peněžité sankce — Paušální částka — Penále“

5

2018/C 134/07

Věc C-336/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. února 2018 – Evropská komise v. Polská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2008/50/ES — Kvalita vnějšího ovzduší — Článek 13 odst. 1 — Článek 22 odst. 3 — Příloha XI — Koncentrace částic PM10 ve vnějším ovzduší — Překročení mezních hodnot v některých zónách a aglomeracích — Článek 23 odst. 1 — Plány zlepšování kvality ovzduší — ‚Co možná nejkratší období‘ překračování hodnot — Nepřijetí vhodných opatření k ochraně kvality vnějšího ovzduší v programech na ochranu ovzduší — Nesprávné provedení“

6

2018/C 134/08

Věc C-396/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v úpadku) v. Republika Slovenija „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Články 184 a 185 — Oprava odpočtu daně zaplacené na vstupu — Změna okolností zohledněných při výpočtu výše odpočtu — Pojem ‚plnění, která zůstala zcela nebo částečně nezaplacena‘ — Účinek pravomocného rozhodnutí o povolení vyrovnání“

7

2018/C 134/09

Spojené věci C-398/16 a C-399/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Články 49 a 54 SFEU — Svoboda usazování — Daňové právní předpisy — Daň z příjmů právnických osob — Výhody spojené s vytvořením jediné daňové jednotky — Vyloučení přeshraničních skupin“

7

2018/C 134/10

Věc C-545/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Položky sazebníku — Motorová vozidla pro přepravu nákladu — Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 — Nařízení (EU) 2015/221 — Platnost“

8

2018/C 134/11

Věc C-572/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – INEOS Köln GmbH v. Spolková republika Německo „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Rozhodnutí 2011/278/EU — Přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise — Období 2013–2020 — Žádost o přidělení — Chybné údaje — Oprava — Prekluzivní lhůta“

9

2018/C 134/12

Věc C-628/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzgericht – Rakousko) – Kreuzmayr GmbH v. Finanzamt Linz „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Po sobě následující dodání téhož zboží — Místo druhého dodání — Informace prvního dodavatele — Identifikační číslo pro účely DPH — Nárok na odpočet — Legitimní očekávání osoby povinné k dani stran existence podmínek nároku na odpočet“

9

2018/C 134/13

Věc C-132/17: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Peugeot Deutschland GmbH v. Deutsche Umwelthilfe eV „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Směrnice 2010/13/EU — Definice — Pojem ‚audiovizuální mediální služba‘ — Oblast působnosti — Kanál propagačních videí na modely nových osobních automobilů dostupný na YouTube“

10

2018/C 134/14

Věc C-182/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 2 odst. 1 písm. c), článek 9 a čl. 13 odst. 1 — Vynětí z daňové povinnosti — Pojem ‚veřejnoprávní subjekt‘ — Obchodní společnost ve 100 % vlastnictví obce pověřená určitými úkoly ve veřejném zájmu příslušejícími dané obci — Určení těchto úkolů a odměny za ně ve smlouvě uzavřené mezi touto společností a danou obcí“

11

2018/C 134/15

Věc C-185/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad – Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna v. „SAKSA“ OOD „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Zařazení zboží — Evropská harmonizovaná norma EN 590:2013 — Podpoložka 2710 19 43 kombinované nomenklatury — Relevantní kritéria s ohledem na zařazení zboží jako plynového oleje“

11

2018/C 134/16

Věc C-658/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim (Polsko) dne 24. listopadu 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Věc C-698/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2017 Tonim Klementem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 10. října 2017 ve věci T-211/14 RENV, Toni Klement v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Věc C-711/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 19. prosince 2017 – Anke Hartog v. British Airways plc

14

2018/C 134/19

Věc C-727/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Wojewódzkym Sądem Administracyjnym w Kielcach (Polsko) dne 29. prosince 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie v. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Věc C-9/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Karlsruhe (Německo) dne 4. ledna 2018 – Trestní řízení proti Detlefovi Meynovi

15

2018/C 134/21

Věc C-71/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vestre Landsret (Dánsko) dne 2. února 2018 – Skatteministeriet v. KPC Herning

16

2018/C 134/22

Věc C-90/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Visoki upravni sud (Chorvatsko) dne 8. února 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) v. Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Věc C-129/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 19. února 2018 – SM v. Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Tribunál

2018/C 134/24

Věc T-166/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Gramberg v. EUIPO – Mahdavi Sabet (Pouzdro na mobilní telefon) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující pouzdro na mobilní telefon — Zpřístupnění (průmyslového) vzoru — Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

18

2018/C 134/25

Věc T-222/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Hansen Medical v. EUIPO – Covidien (MAGELLAN) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie MAGELLAN — Skutečné užívání — Důkazní břemeno — Článek 15 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 18 a čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] — Procesní nesrovnalost, které se dopustilo zrušovací oddělení — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 94 nařízení 2017/1001] — Ústní část řízení — Článek 77 nařízení č. 207/2009 [nyní článek 96 nařízení 2017/1001]“

19

2018/C 134/26

Věc T-307/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – CEE Bankwatch Network v. Komise „Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí Komise o poskytnutí úvěru z nástroje Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšení bezpečnosti bloků jaderných elektráren — Částečné odepření přístupu — Výjimka týkající se veřejného zájmu v oblasti mezinárodních vztahů — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů — Převažující veřejný zájem — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Použití na dokumenty týkající se rozhodnutí přijímaných v rámci Smlouvy o ESAE“

19

2018/C 134/27

Věc T-338/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2018 – Zink v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Odměny — Náhrada za pobyt v zahraničí — Nevyplácení příspěvku během několika let v důsledku administrativní chyby — Článek 90 odstavec 1 služebního řádu — Přiměřená lhůta“

20

2018/C 134/28

Věc T-260/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. února 2018 – Iberdrola v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Režim podpor stanovený španělskými daňovými předpisy — Návrh na odklad vykonatelnosti — Neexistence naléhavosti“

21

2018/C 134/29

Věc T-764/17: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo v. Komise

21

2018/C 134/30

Věc T-50/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Tassi v. Soudní dvůr

22

2018/C 134/31

Věc T-51/18: Žaloba podaná dne 30. ledna 2018 – Kleani v. Soudní dvůr

22

2018/C 134/32

Věc T-61/18: Žaloba podaná dne 5. února 2018 – Rodriguez Prieto v. Komise

23

2018/C 134/33

Věc T-63/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Torro Entertainment v. EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Věc T-65/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Venezuela v. Rada

24

2018/C 134/35

Věc T-66/18: Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – Tsapakidou v. Soudní dvůr

25

2018/C 134/36

Věc T-76/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CN v. Parlament

25

2018/C 134/37

Věc T-77/18: Žaloba podaná dne 12. února 2018 – VE v. ESMA

26

2018/C 134/38

Věc T-79/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – Bekat v. EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Věc T-82/18: Žaloba podaná dne 13. února 2018 – Husky CZ v. EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Věc T-83/18: Žaloba podaná dne 9. února 2018 – CH v. Parlament

28

2018/C 134/41

Věc T-88/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Věc T-89/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Věc T-90/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Věc T-91/18: Žaloba podaná dne 16. února 2018 – Equity Cheque Capital Corporation v. EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Věc T-94/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Věc T-96/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Cabell v. EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Věc T-97/18: Žaloba podaná dne 16. února 2018 – DeepMind Technologies v. EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Věc T-98/18: Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Multifit Tiernahrungs v. EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Věc T-99/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Stamatopoulos v. ENISA

34

2018/C 134/50

Věc T-102/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – Knauf v. EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Věc T-103/18: Žaloba podaná dne 19. února 2018 – S & V Technologies v. EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Věc T-104/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation v. REA

36

2018/C 134/53

Věc T-105/18: Žaloba podaná dne 22. února 2018 – Deray v. EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Věc T-107/18: Žaloba podaná dne 20. února 2018 – Aytekin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Věc T-116/07: Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Francie v. Komise

39

2018/C 134/56

Věc T-288/07: Usnesení Tribunálu ze dne 22. února 2018 – Alcan France v. Komise

39


CS

 

Top