EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:123:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 123, 9. dubna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 123

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
9. dubna 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 123/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 123/02

Věc C-304/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené království) – The Queen, na žádost: American Express Co. v. The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) 2015/751 — Mezibankovní poplatky za karetní platební transakce — Článek 1 odst. 5 — Postavení třístranného schématu platebních karet na roveň čtyřstrannému schématu platebních karet — Podmínky — Vydávání karetních platebních prostředků třístranným schématem platebních karet ‚s partnerem v rámci společného označování (»co-branding«) nebo prostřednictvím zástupce‘ — Článek 2 bod 18 — Pojem ‚třístranné schéma platebních karet‘ — Platnost“

2

2018/C 123/03

Věc C-359/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 6. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van Cassatie – Belgie) – trestní řízení proti Ömeru Altunovi, Abubekiru Altunovi, Sedrettinu Maksutogullarimu, Yunusu Altunovi, Absa NV, M. Sedat BVBA, Alnur BVBA „Řízení o předběžné otázce — Migrující pracovníci — Sociální zabezpečení — Použitelné právní předpisy — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 14 bod 1 písm. a) — Vyslaní pracovníci — Nařízení (EHS) č. 574/72 — Článek 11 odst. 1 písm. a) — Potvrzení E 101 — Důkazní síla — Potvrzení získané nebo uplatněné podvodně“

3

2018/C 123/04

Věc C-380/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. února 2018 – Evropská komise v. Spolková republika Německo „Nesplnění povinností státem — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 73 — Základ daně — Články 306 až 310 — Zvláštní režim pro cestovní kanceláře — Vyloučení prodejů podnikům podléhajícím dani z tohoto režimu — Celkové určení základu daně pro dané období — Neslučitelnost“

3

2018/C 123/05

Věc C-590/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. února 2018 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2008/118/ES — Článek 7 — Obecná úprava spotřebních daní — Dodávky ropných produktů bez uložení spotřebních daní — Čerpací stanice na hranicích Řecké republiky se třetími zeměmi — Vznik daňové povinnosti ke spotřební dani — Pojem ‚propuštění ke spotřebě‘ zboží podléhajícího spotřební dani — Pojem ‚situace, kdy zboží opustí režim s podmíněným osvobozením od daně‘“

4

2018/C 123/06

Věc C-643/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. února 2018 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Správní soud) – Spojené království] – The Queen, na žádost: American Express Co. v. The Lords Commissioners of Her Majesty’s Treasury „Řízení o předběžné otázce — Směrnice (EU) 2015/2366 — Platební služby na vnitřním trhu — Článek 35 odst. 1 — Požadavky na přístup povolených nebo registrovaných poskytovatelů platebních služeb k platebním systémům — Článek 35 odst. 2 první pododstavec písm. b) — Nepoužitelnost těchto požadavků na platební systémy složené výlučně z poskytovatelů platebních služeb patřících do téže skupiny — Použitelnost uvedených požadavků na třístranná schémata platebních karet, která uzavřela dohody o společném označování nebo o zastupování — Platnost“

5

2018/C 123/07

Věc C-144/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 8. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale Calabria – Itálie) – Lloyd's of London v. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Články 49 a 56 SFEU — Směrnice 2004/18/ES — Důvody pro vyloučení z účasti v zadávacím řízení — Pojišťovací služby — Účast více syndikátů sdružení Lloyd’s of London v tomtéž zadávacím řízení — Podpis nabídek oprávněným zástupcem Lloyd’s of London pro dotyčnou zemi — Zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace — Proporcionalita“

6

2018/C 123/08

Věc C-181/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 8. února 2018 – Evropská komise v. Španělské království „Nesplnění povinností státem — Dopravní politika — Nařízení (ES) č. 1071/2009 — Podnikatel v silniční dopravě — Povolení pro veřejnou dopravu — Podmínky udělení — Článek 3 odst. 1 a 2 — Článek 5 písm. b) — Potřebný počet vozidel — Vnitrostátní právní úprava — Přísnější podmínky udělení — Vyšší minimální počet vozidel“

6

2018/C 123/09

Věc C-508/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. srpna 2017 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 19. června 2017 ve věci T-906/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH v. Evropská komise

7

2018/C 123/10

Věc C-703/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Wien (Rakousko) dne 15. prosince 2017 – Adelheid Krah v. Universität Wien

7

2018/C 123/11

Věc C-713/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Rakousko) dne 21. prosince 2017 – Ahmad Shah Ayubi

8

2018/C 123/12

Věc C-721/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 27. prosince 2017 – Sebastien Vollmer, Vera Sagalov v. Swiss Global Air Lines AG

8

2018/C 123/13

Věc C-4/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 3. ledna 2018 – Michael Winterhoff jako insolvenční správce majetku společnosti DIREKTexpress Holding AG v. Finanzamt Ulm

9

2018/C 123/14

Věc C-5/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 3. ledna 2018 – Jochen Eisenbeis jako insolvenční správce majetku společnosti JUREX GmbH v. Bundeszentralamt für Steuern

10

2018/C 123/15

Věc C-16/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 9. ledna 2018 – Michael Dobersberger

10

2018/C 123/16

Věc C-17/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Mureş (Rumunsko) dne 9. ledna 2018 – trestní řízení proti Virgilovi Mailatovi, Delii Eleně Mailat a Apcom Select SA

11

2018/C 123/17

Věc C-22/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Darmstadt (Německo) dne 11. ledna 2018 – TopFit e.V., Daniele Biffi v. Deutscher Leichtathletikverband e.V.

12

2018/C 123/18

Věc C-13/18: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 17. ledna 2018 – „Elektrorazpredelenie Jug“ EAD v. Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)

12

2018/C 123/19

Věc C-122/18: Žaloba podaná dne 14. února 2018 – Evropská komise v. Italská republika

13

 

Tribunál

2018/C 123/20

Věc T-731/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. února 2018 – Klyuyev v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, kterým se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání žalobcova jména na seznamu — Povinnost uvést odůvodnění — Právní základ — Skutkový základ — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu — Právo na vlastnictví — Právo na ochranu dobré pověsti — Proporcionalita — Ochrana základních práv rovnocenná ochraně zaručené v Unii — Námitka protiprávnosti“

15

2018/C 123/21

Věc T-118/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. února 2018 – Deutsche Post v. EUIPO – bpost (BEPOST) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie BEPOST — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie ePost a starší národní slovní ochranná známka POST — Nezapsaná ochranná známka nebo označení užívané v obchodním styku POST — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 8 odstavec 4 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 8 odstavec 4 nařízení 2017/1001) — Neexistence poškození dobrého jména a neexistence oslabení — Článek 8 odstavec 5 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 8 odstavec 5 nařízení 2017/1001) — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

16

2018/C 123/22

Věc T-445/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. února 2018 – Schniga v. CPVO (Gala Schnico) „Odrůdová práva — Žádost o odrůdové právo Společenství pro odrůdu Gala Schnico — Technické zkoušení — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení (ES) č. 2100/94 — Uniformita — Článek 8 nařízení č. 2100/94 — Dodatečné zkoušení — Článek 57 odst. 3 nařízení č. 2100/94 — Rovné zacházení — Zjišťování skutkového stavu úřadem CPVO z moci úřední — Článek 76 nařízení č. 2100/94“

17

2018/C 123/23

Věc T-727/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. února 2018 – Repower v. EUIPO – repowermap.org (REPOWER) „Ochranná známka Evropské unie — Rozhodnutí odvolacího senátu zrušující dřívější rozhodnutí — Článek 80 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 103 nařízení (EU) 2017/1001] — Obecná právní zásada opravňující zrušit protiprávní správní akt“

17

2018/C 123/24

Věc T-45/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 20. února 2018 – Kwang Yang Motor v. EUIPO – Schmidt (CK1) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie CK1 — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie CK — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

18

2018/C 123/25

Věc T-179/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. února 2018 – Laboratoire Nuxe v. EUIPO –Camille a Tariot (NYouX) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie NY nebo X — Starší národní slovní ochranná známka NUXE — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 94 odstavec 1, první věta nařízení (EU) 2017/1001] — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků — Podobnost označení — Rozlišovací způsobilost — Článek 8 odstavec l písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení 2017/1001]“

19

2018/C 123/26

Věc T-210/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. února 2018 – International Gaming Projects v. EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie TRIPLE TURBO — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie TURBO — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

19

2018/C 123/27

Věc T-711/14: Usnesení Tribunálu ze dne 9. února 2018 – Arcofin a další v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Podpora poskytnutá Belgií finančním družstevním společnostem skupiny ARCO — Záruční režim chránící podíly fyzických osob, které jsou společníky těchto společností — Rozhodnutí o neslučitelnosti státní podpory s vnitřním trhem — Selektivní výhoda — Opatření narušující hospodářskou soutěž nebo hrozící jejím narušením a ovlivňující obchod mezi členskými státy — Opatření, které má napravit vážnou poruchu v hospodářství členského státu — Legitimní očekávání — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

20

2018/C 123/28

Věc T-436/16: Usnesení Tribunálu ze dne 7. února 2018 – AEIM a Kazenas v. Komise „Žaloba na náhradu škody — Promlčení — Absence důkazů o škodě — Zjevně zamítnutelná žaloba“

21

2018/C 123/29

Věc T-919/16: Usnesení Tribunálu ze dne 1. února 2018 – Collins v. Parlament „Výsady a imunity — Člen Evropského parlamentu — Rozhodnutí nechránit výsady a imunity — Zjevně nepřípustná žaloba — Zjevná nepříslušnost — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

21

2018/C 123/30

Věc T-786/16: Žaloba podaná dne 12. prosince 2017 – PV v. Komise

22

2018/C 123/31

Věc T-47/18: Žaloba podaná dne 29. ledna 2018 – UZ v. Parlament

24

2018/C 123/32

Věc T-54/18: Žaloba podaná dne 31. ledna 2018 – Fashion Energy v. EUIPO – Retail Royalty (1st AMERICAN)

25

2018/C 123/33

Věc T-62/18: Žaloba podaná dne 6. února 2018 – Aeris Invest v. SRB

25

2018/C 123/34

Věc T-204/17: Usnesení Tribunálu ze dne 7. února 2018 – Alfa Laval Flow Equipment (Kunshan) v. Komise

27


CS

 

Top