Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:083:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 83, 5. března 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 83

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
5. března 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 83/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 83/02

Věc C-249/15: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 18. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Wind 1014 GmbH, Kurt Daell v. Skatteministeriet „Řízení o předběžné otázce — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Omezení — Vozidlo, které si formou leasingu pronajal státní příslušník členského státu od leasingové společnosti usazené v jiném členském státě — Registrační poplatek vypočítaný poměrně k době užívání vozidla — Nezbytnost souhlasu vnitrostátních daňových orgánů vydaného před uvedením vozidla do provozu — Odůvodnění — Předcházení obcházení daňových předpisů a jejich podvodnému nebo zneužívajícímu užívání — Ochrana fiskální pravomoci státu — Proporcionalita“

2

2018/C 83/03

Věc C-270/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 18. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca – Španělsko) – Carlos Enrique Ruiz Conejero v. Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Článek 2 odst. 2 písm. b) bod i) — Zákaz diskriminace na základě zdravotního postižení — Vnitrostátní právní úprava, která za určitých podmínek umožňuje propuštění zaměstnance z důvodu intermitentních nepřítomností v zaměstnání, třebaže odůvodněných — Nepřítomnosti zaměstnance z důvodu nemocí souvisejících s jeho zdravotním postižením — Rozdílné zacházení z důvodu zdravotního postižení — Nepřímá diskriminace — Odůvodnění — Boj proti absentérství v zaměstnání — Vhodnost — Proporcionalita“

3

2018/C 83/04

Věc C-363/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. ledna 2018 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Podpora prohlášená za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem — Povinnost vrátit podporu — Článek 108 odst. 2 druhý pododstavec SFEU — Nařízení č. (ES) 659/1999 — Článek 14 odst. 3 — Společnost-příjemce podpory, o jejímž úpadku bylo rozhodnuto — Insolvenční řízení — Zapsání pohledávek na seznam pohledávek — Ukončení činností — Pozastavení insolvenčního řízení za účelem přezkoumání možnosti obnovení činností — Informační povinnost — Nesplnění“

3

2018/C 83/05

Věc C-463/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 18. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Stadion Amsterdam CV v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 77/388/EHS — Článek 12 odst. 3 písm. a) třetí pododstavec — Snížená sazba DPH — Příloha H kategorie 7 — Jediné plnění složené ze dvou různých prvků — Použití snížené sazby pouze na jeden z těchto prvků — Turistická prohlídka nazvaná ‚World of Ajax‘ — Návštěva muzea AFC Ajax“

4

2018/C 83/06

Věc C-676/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyšší správní soud – Česká republika) – CORPORATE COMPANIES s.r.o. v. Ministerstvo financí ČR „Řízení o předběžné otázce — Předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu — Směrnice 2005/60/ES — Působnost — Článek 2 odst. 1 bod 3 písm. c) a čl. 3 bod 7 písm. a) — Předmět podnikání spočívající v prodeji obchodních společností již zapsaných do obchodního rejstříku a založených pouze za účelem jejich prodeje — Prodej realizovaný převodem podílu podniku v dříve založené společnosti“

5

2018/C 83/07

Věc C-45/17: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 18. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Frédéric Jahin v. Ministre de l’Économie et des Finances a Ministre des Affaires sociales et de la Santé „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb kapitálu — Články 63 a 65 SFEU — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Článek 11 — Odvody z kapitálových příjmů použité na financování systému sociálního zabezpečení členského státu — Osvobození pro státní příslušníky členského státu Evropské unie účastnící se systému sociálního zabezpečení jiného členského státu — Fyzické osoby, která se účastní systému sociálního zabezpečení třetího státu — Rozdílné zacházení — Omezení — Odůvodnění“

5

2018/C 83/08

Věc C-58/17: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 18. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – INEOS Köln GmbH v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Evropské unie — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Přechodná ustanovení upravující harmonizované přidělování bezplatných povolenek — Období 2013–2020 — Rozhodnutí 2011/278/EU — Článek 3 písm. h) — Pojem ‚dílčí zařízení pro emise z procesů‘ — Emise ze spalování částečně zoxidovaného uhlíku — Kapalné odpadové látky — Vyloučení“

6

2018/C 83/09

Věc C-240/17: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – E „Řízení o předběžné otázce — Státní příslušník třetí země neoprávněně pobývající na území členského státu — Ohrožení veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti — Směrnice 2008/115/ES — Článek 6 odst. 2 — Rozhodnutí o navrácení — Zákaz vstupu na území členských států — Záznam za účelem odepření vstupu do schengenského prostoru — Státní příslušník, jenž je držitelem platného povolení k pobytu vydaného jiným členským státem — Úmluva k provedení Schengenské dohody — Článek 25 odst. 2 — Konzultační postup mezi členským státem pořizujícím záznam a členským státem, který vydal povolení k pobytu — Lhůta — Nezaujetí stanoviska konzultovaným smluvním státem — Důsledky pro výkon rozhodnutí o navrácení a zákazu vstupu“

7

2018/C 83/10

Spojené věci C-654/16, C-657/16 a C-658/16: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. ledna 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Itálie) – Amber Capital Italia Sgr SpA (C-654/16), Amber Capital Uk Llp (C-654/16), Bluebell Partners Limited (C-657/16), Elliot International LP (C-658/16), The Liverpool Limited Partnership (C-658/16), Elliot Associates LP (C-658/16) v. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) „Řízení o předběžné otázce — Právo společností — Směrnice 2004/25/ES — Veřejné nabídky převzetí — Článek 5 odst. 4 druhý pododstavec — Možnost upravit cenu nabídky převzetí za jasně určených okolností a v souladu s jasně určenými kritérii — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví určení ceny nabídky převzetí jako zjištěné ceny v případě koluze mezi předkladatelem nabídky nebo osobami, které jednají ve shodě s ním, a jedním nebo více prodávajícími — Pojem ‚jasně určené kritérium‘“

8

2018/C 83/11

Věc C-678/16 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 18. ledna 2018 – Monster Energy Company v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) „Kasační opravný prostředek — Jednací řád — Článek 181 — Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvky ‚HotoGo self-heating can technology‘ — Kombinovaná ochranná známka — Přihláška k zápisu — Námitka — Zamítnutí — Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“

8

2018/C 83/12

Věc C-101/17 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 14. prosince 2017 – Verus Eood v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Maquet GmbH „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie LUCEO — Prohlášení neplatnosti“

9

2018/C 83/13

Věc C-499/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. srpna 2017 Miguel Torres, SA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 31. května 2017 ve věci T-637/15, Alma – The Soul of Italian Wine v. EUIPO – Miguel Torres

9

2018/C 83/14

Věc C-536/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2017 společností Josel, SL proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 28. června 2017 ve věci T-333/15, Josel v. EUIPO – Nationale-Nederlanden Nederland

10

2018/C 83/15

Věc C-559/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. září 2017 společností Cafés Pont SL proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 20. července 2017 ve věci T-309/16, Cafés Pont v. EUIPO – Giordano Vini

10

2018/C 83/16

Věc C-668/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2017 Viridis Pharmaceutical Ltd proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 15. září 2017 ve věci T-276/16, Viridis Pharmaceutical Ltd. v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

10

2018/C 83/17

Věc C-695/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin käräjäoikeus (Finsko) dne 12. prosince 2017 – Metirato Oy v likvidaci v. Suomen valtio/Verohallinto, Eesti Vabariik/Maksu- ja Tolliamet

11

2018/C 83/18

Věc C-704/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 15. prosince 2017 – D. H. v. Ministerstvo vnitra

12

2018/C 83/19

Věc C-705/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Svea hovrätt (Švédsko) dne 15. prosince 2017 – Patent-och registreringsverket v. Mats Hansson

12

2018/C 83/20

Věc C-716/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Østre Landsret (Dánsko) dne 22. prosince 2017 – A

13

2018/C 83/21

Věc C-724/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 22. prosince 2017 – Vantaan kaupunki v. Skanska Industrial Solutions Oy, NCC Industry Oy, Asfaltmix Oy

14

2018/C 83/22

Věc C-729/17: Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Evropská komise v. Řecká republika

14

2018/C 83/23

Věc C-19/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. ledna 2018 MS proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 31. května 2017 ve věci T-17/16, MS v. Komise

16

2018/C 83/24

Věc C-27/18: Žaloba podaná dne 16. ledna 2018 – Evropská komise v. Bulharská republika

17

2018/C 83/25

Věc C-415/16: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Judicial da Comarca do Porto – Portugalsko) – David Fernando Leal da Foncesa v. Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

18

2018/C 83/26

Věc C-269/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hamburg – Německo) – Andreas Niemeyer v. Brussels Airlines SA/NV

18

2018/C 83/27

Věc C-277/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 15. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hannover – Německo) – Heinz-Gerhard Albrecht v. TUIfly GmbH

18

2018/C 83/28

Věc C-420/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. prosince 2017 – Evropská komise v. Francouzská republika

18

2018/C 83/29

Věc C-534/17: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 14. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Hannover – Německo) – Ursula Kaufmann, Viktor Schay v. TUIfly GmbH

19

 

Tribunál

2018/C 83/30

Věc T-639/16 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2018 – FV v. Rada „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Hodnotící zpráva služebního postupu — Hodnocení za rok 2013 — Zamítnutí žaloby v prvním stupni — Složení soudního kolegia, které vydalo rozsudek v prvním stupni — Postup jmenování soudce Soudu pro veřejnou službu — Soud zřízený zákonem — Zásada zákonného soudce“

20

2018/C 83/31

Věc T-869/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2018 – Wenger v. EUIPO – Swissgear (SWISSGEAR) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie SWISSGEAR — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001] — Článek 52 odst. 1 písm. a) a článek 76 nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. a) a článek 95 nařízení 2017/1001]“

20

2018/C 83/32

Věc T-250/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. ledna 2018 – avanti v. EUIPO (avanti) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie avanti — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

21

2018/C 83/33

Věc T-15/18: Žaloba podaná dne 17. ledna 2018 – OCU v. ECB

22

2018/C 83/34

Věc T-16/18: Žaloba podaná dne 17. ledna 2018 – Activos e Inversiones Monterroso v. SRB

22

2018/C 83/35

Věc T-862/16: Usnesení Tribunálu ze dne 16. ledna 2018 – fritz-kulturgüter v. EUIPO – Sumol + Compal Marcas (fritz-wasser)

23


CS

 

Top