Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:052:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 52, 12. února 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 52

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
12. února 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 52/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 52/02

Věc C-600/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. prosince 2017 – Spolková republika Německo v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Vnější činnost Evropské unie — Článek 216 odst. 1 SFEU — Článek 218 odst. 9 SFEU — Stanovení postoje, který má být jménem Unie zaujat v orgánu zřízeném mezinárodní dohodou — Revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) — Změna Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní — Sdílená pravomoc Unie a jejích členských států — Vnější pravomoc Unie v oblasti, v níž Unie dosud nepřijala společná pravidla — Platnost rozhodnutí 2014/699/EU — Povinnost uvést odůvodnění — Zásada loajální spolupráce“

2

2018/C 52/03

Věc C-598/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španělsko) – Banco Santander, SA v. Cristobalina Sánchez López „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS — Spotřebitelské smlouvy — Zneužívající ujednání — Pravomoci vnitrostátního soudu — Efektivita ochrany přiznané spotřebitelům — Smlouva o hypotečním úvěru — Řízení o mimosoudním výkonu hypotečního zástavního práva — Zkrácené soudní řízení o uznání věcných práv vydražitele“

3

2018/C 52/04

Věc C-61/16 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. prosince 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) v. Giant (China) Co. Ltd, Rada Evropské unie, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Dumping — Nařízení (EU) č. 502/2013 — Dovoz jízdních kol pocházejících z Číny — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 18 odst. 1 — Spolupráce — Pojem ‚nezbytné informace‘ — Článek 9 odst. 5 — Žádost o individuální zacházení — Riziko obcházení“

3

2018/C 52/05

Věc C-189/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck v. Pensionsmyndigheten „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 46 odst. 2 — Článek 47 odst. 1 písm. d) — Článek 50 — Minimální důchod — Minimální dávky — Výpočet nároků na důchod“

4

2018/C 52/06

Věc C-230/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Německo) – Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH „Řízení o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 101 odst. 1 SFEU — Selektivní distribuce luxusních kosmetických výrobků — Ustanovení, které distributorům zakazuje využívat v rámci internetového prodeje služeb neschválené třetí strany — Nařízení (EU) č. 330/2010 — Článek 4 písm. b) a c)“

5

2018/C 52/07

Věc C-243/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 30 de Barcelona – Španělsko) – Antonio Miravitlles Ciurana a další v. Contimark SA, Jordi Socias Gispert „Řízení o předběžné otázce — Právo společností — Směrnice 2009/101/ES — Články 2 a 6 až 8 — Směrnice 2012/30/EU — Články 19 a 36 — Listina základních práv Evropské unie — Články 20, 21 a 51 — Vymáhání pracovněprávních pohledávek — Právo podat u stejného soudu žalobu proti společnosti a členu jejího statutárního orgánu jako osobě odpovědné za dluhy společnosti a solidárnímu dlužníkovi“

6

2018/C 52/08

Věc C-305/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Avon Cosmetics Ltd v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Šestá směrnice 77/388/EHS — Článek 11 bod A odst. 1 písm. a) — Základ daně — Článek 17 — Nárok na odpočet — Článek 27 — Zvláštní odchylná opatření — Rozhodnutí 89/534/EHS — Obchodní struktura založená na dodávání zboží osobami, které nejsou plátci daně — Daň z obvyklé ceny zboží určená ve fázi konečné spotřeby — Zahrnutí výdajů vynaložených uvedenými osobami“

6

2018/C 52/09

Věc C-329/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France v. Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé „Řízení o předběžné otázce — Zdravotnické prostředky — Směrnice 93/42/EHS — Rozsah působnosti — Pojem ‚zdravotnický prostředek‘ — Označení CE — Vnitrostátní právní úprava, podle níž musí podpůrné programové vybavení pro lékařské předpisy projít certifikačním postupem stanoveným vnitrostátním orgánem“

7

2018/C 52/10

Věc C-403/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 13. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Soufiane El Hassani v. Minister Spraw Zagranicznych „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Nařízení (ES) č. 810/2009 — Článek 32 odst. 3 — Vízový kodex Společenství — Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení víza — Právo žadatele podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí — Povinnost členského státu zaručit právo na soudní přezkum“

8

2018/C 52/11

Věc C-408/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, dříve Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA v. Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/18/ES — Působnost — Nařízení (ES) č. 1083/2006 — Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti — Smlouva o financování výstavby dálnice uzavřená s Evropskou investiční bankou před přistoupením členského státu k Evropské unii — Pojem ‚nesrovnalost‘ ve smyslu nařízení č. 1083/2006“

9

2018/C 52/12

Věc C-487/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. prosince 2017 – Telefónica SA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Portugalský a španělský trh s telekomunikacemi — Konkurenční doložka obsažená v dohodě mezi dvěma společnostmi — Omezení z hlediska účelu — Právo na obhajobu — Odmítnutí výslechu svědků — Pokuty — Závažnost protiprávního jednání — Polehčující okolnosti“

10

2018/C 52/13

Věc C-567/16: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Courf of Justice (Chancery Division) – Spojené království) – Merck Sharp & Dohme Corporation v. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks „Řízení o předběžné otázce — Průmyslové a obchodní vlastnictví — Patentové právo — Humánní léčivé přípravky — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 3 písm. b) — Dodatkové ochranné osvědčení — Podmínky získání — Článek 10 odst. 3 — Vydání osvědčení nebo zamítnutí žádosti o osvědčení — Směrnice 2001/83/ES — Článek 28 odst. 4 — Decentralizovaný postup“

10

2018/C 52/14

Věc C-630/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 14. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Helsingin hallinto-oikeus – Finsko) – řízení zahájené Anstar Oy „Řízení o předběžné otázce — Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh — Harmonizovaná norma EN 1090 1:2009+A1:2011 — Kritéria pro učení oblasti působnosti normy přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN) na základě mandátu Evropské komise — Ukotvovací díly určené k upevnění do betonu před jeho ztvrdnutím, které se používají ke spojení fasádních panelů a podpěr zdiva se skeletem budov“

11

2018/C 52/15

Věc C-636/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no1 de Pamplona – Španělsko) – Wilber López Pastuzano v. Delegación del Gobierno en Navarra „Řízení o předběžné otázce — Právní postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty — Směrnice 2003/109/ES — Článek 12 — Přijetí rozhodnutí o vyhoštění dlouhodobě pobývajícího rezidenta — Skutečnosti, které je třeba vzít v úvahu — Vnitrostátní právní úprava — Nezohlednění těchto skutečností — Slučitelnost“

11

2018/C 52/16

Věc C-42/17: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 5. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte costituzionale – Itálie) – trestní řízení proti M.A.S., M.B. „Řízení o předběžné otázce — Článek 325 SFEU — Rozsudek ze dne 8. září 2015, Taricco a další (C 105/14, EU:C:2015:555) — Trestní řízení týkající se trestných činů v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) — Vnitrostátní právní předpisy, které stanoví promlčecí lhůty, které mohou vést k beztrestnosti trestných činů — Poškozování finančních zájmů Evropské unie — Povinnost nepoužít jakákoli ustanovení vnitrostátního práva, jež by mohla ohrozit splnění závazků, které unijní právo ukládá členským státům — Zásada zákonnosti trestných činů a trestů“

12

2018/C 52/17

Věc C-66/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. prosince 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Polsko) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś v. DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 805/2004 — Oblast působnosti — Evropský exekuční titul pro nesporné nároky — Exekuční tituly, které mohou být potvrzeny jako evropský exekuční titul — Rozhodnutí o výši nákladů spojených se soudním řízením obsažené v rozsudku, který se netýká nesporného nároku — Vyloučení“

13

2018/C 52/18

Věc C-344/17: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 30. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Torino – Itálie) – IJDF Italy Srl v. Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando „Řízení o předběžné otázce — Spotřebitelské smlouvy — Směrnice 93/13/EHS — Vnitrostátní právní předpisy umožňující žalovat hlavního dlužníka a ručitele u téhož soudu — Výjimka z pravidel o soudní příslušnosti ve věcech spotřebitelských smluv — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora“

13

2018/C 52/19

Věc C-622/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná (Vilniaus apygardos administracinis teismas – Litva) dne 3. listopadu 2017 – Baltic Media Alliance Ltd. v. Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Věc C-626/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di Pace di Roma (Itálie) dne 3. listopadu 2017 – Alberto Rossi a další v. Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Věc C-634/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Oldenburg (Německo) dne 13. listopadu 2017 – ReFood GmbH & Co. KG v. Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Věc C-638/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 15. listopadu 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. „Skonis ir kvapas“ UAB

16

2018/C 52/23

Věc C-639/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 15. listopadu 2017 – SIA „KPMG Baltics“, správce konkurzní podstaty společnosti AS „Latvijas Krājbanka“ v. SIA „Ķipars AI“

17

2018/C 52/24

Věc C-643/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) dne 17. listopadu 2017 – GE Power Controls Portugal – Unipessoal Lda v. Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Věc C-644/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 17. listopadu 2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Věc C-646/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Brindisi (Itálie) dne 17. listopadu 2017 – trestní řízení proti Gianlucovi Moro

19

2018/C 52/27

Věc C-647/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) dne 20. listopadu 2017 – Skatteverket v. Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Věc C-650/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgericht (Německo) dne 21. listopadu 2017 – QH

20

2018/C 52/29

Věc C-657/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 24. listopadu 2017 – Hussein Mohamad Hussein v. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

20

2018/C 52/30

Věc C-659/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 24. listopadu 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) v. Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Věc C-667/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itálie) dne 24. listopadu 2017 – Francesca Cadeddu v. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari a další

22

2018/C 52/32

Věc C-672/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) dne 28. listopadu 2017 – Tratave–Tratamento de Águas Residuais do Ave SA v. Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Věc C-675/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 30. listopadu 2017 – Ministero della Salute v. Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Věc C-683/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) dne 6. prosince 2017 – Cofemel — Sociedade de Vestuário S.A. v. G-Star Raw CV

23

 

Tribunál

2018/C 52/35

Věc T-505/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Maďarsko v. Komise „EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Nařízení (ES) č. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 a 1122/2009 — Výdaje vynaložené Maďarskem — Podmíněnost — Kontrola povinných požadavků na hospodaření — Kontrola požadavků týkajících se dobrého zemědělského a environmentálního stavu — Paušální a jednorázové opravy — Riziko pro Fondy“

25

2018/C 52/36

Věc T-304/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – bet365 Group v. EUIPO – Hansen (BET 365) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie BET 365 — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Rozlišovací způsobilost získaná užíváním — Důkaz — Užívání ochranné známky k několika účelům — Článek 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 3 a čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2018/C 52/37

Věc T-609/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – PB v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Přijímání do zaměstnání — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Lékaři pro pracoviště Lucemburk — Nepřipuštění ke zkouškám v hodnotícím středisku — Zúžení výběru druhého jazyka na omezený počet úředních jazyků Unie — Námitka protiprávnosti — Zjevně nesprávné posouzení — Odpovědnost — Nemajetková újma“

26

2018/C 52/38

Věc T-792/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – N & C Franchise v. EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie OJO sunglasses — Starší mezinárodní slovní ochranná známka oio — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

27

2018/C 52/39

Věc T-21/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – RL v. Soudní dvůr Evropské unie „Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací řízení 2015 — Rozhodnutí, že žalobce nebude povýšen do platové třídy AD 10 s účinností ode dne 1. července 2015 — Převedení mezi orgány — Systém prorata temporis — Zvážení srovnatelných zásluh — Článek 45 služebního řádu — Odpovědnost“

28

2018/C 52/40

Věc T-559/16: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2017 – Durazzo v. ESVČ „Veřejná služba — Úředníci — Povýšení — Povyšovací řízení za rok 2014 — Akty nezasahující nepříznivě do právního postavení — Zjevná nepřípustnost — Rozhodnutí, že žalobce nebude povýšen do vyšší platové třídy — Článek 43 a čl. 45 odst. 1 služebního řádu — Zvážení srovnatelných zásluh — Zohlednění hodnotících posudků vydaných pro účely povýšení — Výhradně slovní hodnocení — Neexistence metody umožňující srovnání hodnotících posudků vydaných pro účely povýšení — Zjevně opodstatněná žaloba“

28

2018/C 52/41

Věc T-849/16: Usnesení Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – PGNiG Supply & Trading v. Komise „Žaloba na neplatnost — Vnitřní trh se zemním plynem — Směrnice 2009/73/ES — Rozhodnutí Komise o změně podmínek pro výjimky plynovodu OPAL z unijních pravidel pro přístup třetích osob a pro regulaci sazeb — Chybějící přímé dotčení — Nepřípustnost“

29

2018/C 52/42

Věc T-853/16: Usnesení Tribunálu ze dne 7. prosince 2017 – Techniplan v. Komise „Žaloba pro nečinnost — Zaujetí stanoviska Komisí — Žaloba na náhradu škody — Nedodržení formálních náležitostí — Návrh na vydání příkazu — Zjevná nepřípustnost — Zjevný nedostatek pravomoci“

30

2018/C 52/43

Věc T-284/17: Usnesení Tribunálu ze dne 15. prosince 2017 – Le Pen v. Parlament „Žaloba na neplatnost a na náhradu škody — Institucionální právo — Poslanec Evropského parlamentu — Výsady a imunity — Rozhodnutí o zbavení poslanecké imunity — Zánik právního zájmu na pokračování v řízení — Částečné nevydání rozhodnutí ve věci — Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

30

2018/C 52/44

Věc T-475/17: Usnesení Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Rogesa v. Komise „Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkající se zařízení na výrobu směsi pelet a aglomerované rudy — Implicitní odepření přístupu — Explicitní rozhodnutí přijaté před podáním žaloby — Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci samé — Právní zájem na podání žaloby — Zjevná nepřípustnost“

31

2018/C 52/45

Věc T-768/17: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções a další v. ECB

31

2018/C 52/46

Věc T-780/17: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2017 – US v. ECB

34

2018/C 52/47

Věc T-793/17: Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – Bruel v. Komise a ESVČ

35

2018/C 52/48

Věc T-805/17: Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – BASF v. ECHA

36

2018/C 52/49

Věc T-806/17: Žaloba podaná dne 11. prosince 2017 – BASF a REACH & colours v. ECHA

37

2018/C 52/50

Věc T-811/17: Žaloba podaná dne 12. prosince 2017 – Classic Media v. EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Věc T-812/17: Žaloba podaná dne 15. prosince 2017 – Seco Belgium a Vinçotte v. Parlament

39

2018/C 52/52

Věc T-813/17: Žaloba podaná dne 14. prosince 2017 – Nerantzaki v. Komise

39

2018/C 52/53

Věc T-814/17: Žaloba podaná dne 14. prosince 2017 – Lietuvos geležinkeliai v. Komise

40

2018/C 52/54

Věc T-821/17: Žaloba podaná dne 12. prosince 2017 – Vitromed v. EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Věc T-825/17: Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – Carbon System Verwaltungs v. EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Věc T-826/17: Žaloba podaná dne 22. prosince 2017 – TeamBank v. EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Věc T-831/17: Žaloba podaná dne 29. prosince 2017 – DRH Licensing & Managing v. EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Věc T-305/15: Usnesení Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Airdata v. Komise

44

2018/C 52/59

Věc T-234/16: Usnesení Tribunálu ze dne 14. prosince 2017 – Meissen Keramik v. EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Věc T-451/17: Usnesení Tribunálu ze dne 18. prosince 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie v. Komise

44


CS

 

Top