Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:022:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 22, 22. ledna 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 22

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 61
22. ledna 2018


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2018/C 22/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2018/C 22/02

Věc C-472/15 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 23. listopadu 2017 – Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE), Sace BT SpA v. Evropská komise, Italská republika „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Pojištění vývozního úvěru — Zajišťovací krytí poskytnuté veřejným podnikem jeho dceřiné společnosti — Pojem státní podpora — Přičitatelnost státu — Kritérium soukromého investora“

2

2018/C 22/03

Spojené věci C-596/15 P a C-597/15 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. listopadu 2017 – Bionorica SE (C-596/15 P), Diapharm GmbH & Co. KG (C-597/15 P) v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Veřejné zdraví — Ochrana spotřebitele — Nařízení (ES) č. 1924/2006 — Zdravotní tvrzení při označování potravin — Článek 13 odst. 3 — Seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin — Rostlinné látky — Pozastavená zdravotní tvrzení — Žaloba pro nečinnost — Článek 265 SFEU — Zaujetí stanoviska Evropskou komisí — Právní zájem na podání žaloby — Aktivní legitimace“

3

2018/C 22/04

Věc C-658/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko) – Robeco Hollands Bezit NV a další v. Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/39/ES — Trhy finančních nástrojů — Článek 4 odst. 1 bod 14 — Pojem ‚regulovaný trh‘ — Oblast působnosti — Systém, kterého se účastní jednak makléři zastupující investory a jednak agenti investičních subjektů ‚otevřeného typu‘, kteří mají povinnost provádět příkazy vztahující se k jejich fondům“

3

2018/C 22/05

Věc C-671/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Président de l’Autorité de la concurrence v. Association des producteurs vendeurs d’endives (APVE) a další „Řízení o předběžné otázce — Společná zemědělská politika — Článek 42 SFEU — Nařízení (ES) č. 2200/96 — Nařízení (ES) č. 1182/2007 — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Jednání narušující hospodářskou soutěž — Článek 101 SFEU — Nařízení č. 26 — Nařízení (ES) č. 1184/2006 — Organizace producentů — Sdružení organizací producentů — Úlohy těchto organizací a sdružení — Jednání spočívající v určování minimální prodejní ceny — Jednání ve vzájemné shodě týkající se množství uváděného na trh — Jednání spočívající ve výměně strategických informací — Francouzský trh s čekankou“

4

2018/C 22/06

Věc C-691/15 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. listopadu 2017 – Evropská komise v. Bilbaína de Alquitranes, SA a další „Kasační opravný prostředek — Životní prostředí — Nařízení (ES) č. 1272/2008 — Klasifikace, označování a balení některých látek a směsí — Nařízení (EU) č. 944/2013 — Klasifikace látky ‚pitch, coal tar, high-temp.‘ (smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní) — Kategorie Akutní toxicita pro vodní prostředí (H400) a Chronická toxicita pro vodní prostředí (H410) — Povinnost řádné péče — Zjevně nesprávné posouzení“

5

2018/C 22/07

Věc C-122/16 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2017 – British Airways plc v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh letecké nákladní dopravy — Rozhodnutí Komise o dohodách a jednáních ve vzájemné shodě ve vztahu k několika složkám cen za služby letecké nákladní dopravy — Vada odůvodnění — Důvod veřejného pořádku uplatněný unijním soudem i bez návrhu — Zákaz rozhodnout ultra petitum — Návrhové žádání žaloby v prvním stupni směřující k částečnému zrušení sporného rozhodnutí — Zákaz, podle kterého Tribunál Evropské unie nemůže zrušit sporný akt v plném rozsahu — Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie — Právo na účinnou právní ochranu“

6

2018/C 22/08

Věc C-165/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2017 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené království] – Toufik Lounes v. Secretary of State for the Home Department „Řízení o předběžné otázce — Občanství Unie — Článek 21 SFEU — Směrnice 2004/38/ES — Oprávněné osoby — Dvojí občanství — Občan Unie, který nabyl občanství hostitelského členského státu a zároveň si ponechal původní občanství — Právo pobytu státního příslušníka třetího státu, který je rodinným příslušníkem občana Unie, v tomto členském státu“

7

2018/C 22/09

Věc C-224/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varchoven administrativen sad – Bulharsko) – Asociacija na balgarskite predprijatija za meždunarodni prevozi i patištata (Aebtri) v. Načalnik na Mitnica Burgas „Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Vnější tranzit — Silniční přeprava zboží na podkladě karnetu TIR — Článek 267 SFEU — Pravomoc Soudního dvora vykládat články 8 a 11 Úmluvy TIR — Nevyřízená operace TIR — Odpovědnost záručního sdružení — Článek 8 odst. 7 Úmluvy TIR — Povinnost podle možnosti žádat o zaplacení osobu nebo osoby, které jsou přímými dlužníky, dříve než je nárok uplatněn vůči záručnímu sdružení — Vysvětlivky přiložené jako příloha k Úmluvě TIR — Nařízení (EHS) č. 2454/93 — Článek 457 odst. 2 — Celní kodex Společenství — Články 203 a 213 — Osoby, které získaly nebo držely zboží a byly si nebo si měly být vědomy, že zboží bylo odňato celnímu dohledu“

8

2018/C 22/10

Věc C-246/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria provinciale di Siracusa – Itálie) – Enzo Di Maura v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Základ daně — Šestá směrnice 77/388/EHS — Článek 11 část C odst. 1 druhý pododstavec — Omezení práva snížit si základ daně v případě nezaplacení smluvního partnera — Prostor pro uvážení, který mají členské státy při jeho provedení — Přiměřenost doby předfinancování hospodářským subjektem“

9

2018/C 22/11

Věc C-250/16 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 16. listopadu 2017 – Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Rozhodčí doložka — Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace (2002-2006) — Vrácení části záloh vyplacených navrhovatelce — Paušální náhrada škody“

9

2018/C 22/12

Věc C-251/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court – Irsko) – Edward Cussens, John Jennings, Vincent Kingston v. T. G. Brosnan „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Šestá směrnice 77/388/EHS — Článek 4 odst. 3 písm. a) a čl. 13 část B písm. g) — Osvobození dodání budov a pozemků, na nichž stojí, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 3 písm. a), od daně — Zásada zákazu zneužití — Použitelnost v případě neexistence vnitrostátních předpisů provádějících tuto zásadu — Zásada právní jistoty a zásada ochrany legitimního čekávání“

10

2018/C 22/13

Věc C-292/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Helsingin hallinto-oikeus – Finsko) – řízení zahájené A Oy „Řízení o předběžné otázce — Svoboda usazování — Přímé daně — Korporační daň — Směrnice 90/434/EHS — Článek 10 odst. 2 — Převod aktiv — Stálá provozovna-nerezident převedená v rámci převodu aktiv na přijímající společnost, která rovněž není rezidentem — Právo členského státu převádějící společnosti zdanit zisky nebo kapitálové zisky této provozovny plynoucí z převodu aktiv — Vnitrostátní právní úprava stanovící okamžité zdanění zisků nebo kapitálových zisků již v roce převodu — Výběr dlužné daně jako z příjmu za zdaňovací období roku, ve kterém se uskutečnila operace převodu aktiv“

11

2018/C 22/14

Věc C-308/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Kozuba Premium Selection sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie „Řízení o předběžné otázce — Daně — Společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 12 odst. 1 a 2 — Článek 135 odst. 1 písm. j) — Zdanitelná plnění — Osvobození dodání budov — Pojem ‚první obydlení‘ — Pojem ‚přestavba‘“

11

2018/C 22/15

Spojené věci C-374/16 a C-375/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Rochus Geissel, likvidátor společnosti RGEX GmbH i. L v. Finanzamt Neuss (C-374/16) a Finanzamt Bergisch Gladbach v. Igor Butin (C-375/16) „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 168 písm. a), čl. 178 písm. a) a čl. 226 bod 5 — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Údaje povinně uváděné na fakturách — Legitimní očekávání osoby povinné k dani stran existence podmínek nároku na odpočet“

12

2018/C 22/16

Věc C-381/16: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 23. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Salvador Benjumea Bravo de Laguna v. Esteban Torras Ferrazzuolo „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Evropské unie — Článek 16 — Ochranná známka jako předmět vlastnictví — Rovné zacházení s ochrannou známkou EU jako s národní ochrannou známkou — Článek 18 — Převod ochranné známky zapsané na jméno jednatele nebo zástupce majitele ochranné známky — Vnitrostátní ustanovení umožňující podat žalobu na určení vlastnictví národní ochranné známky, při jejímž zápisu došlo k porušení práv majitele nebo zákonné či smluvní povinnosti — Slučitelnost s nařízením č. 207/2009“

13

2018/C 22/17

Spojené věci C-427/16 a C-428/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sofiyski rayonen sad – Bulharsko) – „CHEZ Elektro Bulgaria“ AD v. Yordan Kotsev (C-427/16) a„FrontEx International“ EAD v. Emil Yanakiev (C-428/16), „Řízení o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Volný pohyb služeb — Určování minimálních odměn profesní organizací advokátů — Zákaz, na základě kterého nemůže soud uložit náhradu odměny, která je nižší než uvedené minimální odměny — Vnitrostátní právní úprava, na jejímž základě tvoří daň z přidané hodnoty (DPH) nedílnou součást ceny za služby poskytované v rámci výkonu svobodného povolání“

13

2018/C 22/18

Věc C-507/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Entertainment Bulgaria System EOOD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ – Sofia „Řízení o předběžné otázce — Daně — Směrnice 2006/112/ES — Článek 168 písm. a) a článek 169 písm. a), článek 214 odst. 1 písm. d) a e) a články 289 a 290 — Odpočítatelnost daně z přidané hodnoty (DPH) splatné nebo zaplacené na vstupu — Plnění uskutečněná na výstupu v jiných členských státech — Režim osvobození od daně v členském státě, ve kterém bylo uplatněno právo na odpočet daně“

14

2018/C 22/19

Věc C-547/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. listopadu 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Gasorba SL, Josefa Rico Gil, Antonio Ferrándiz González v. Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA „Hospodářská soutěž — Článek 101 SFEU — Dohody mezi podniky — Obchodní vztahy mezi provozovateli čerpacích stanic a petrochemickými podniky — Dlouhodobá smlouva o výhradním odběru pohonných hmot — Rozhodnutí, jímž Evropská komise prohlásila závazky podniku za závazné — Rozsah závaznosti rozhodnutí Komise o závazcích pro vnitrostátní soudy — Článek 9 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 nařízení (ES) č. 1/2003“

15

2018/C 22/20

Věc C-424/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. července 2017 Vilislavem Andrejevem Kalejčevem proti usnesení Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 22. června 2017 ve věci T-58/17, Kalejčev v. Evropský soud pro lidská práva

16

2018/C 22/21

Věc C-455/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 31. července 2017 – Benedikt Brisch v. TUIfly GmbH

16

2018/C 22/22

Věc C-456/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Köln (Německo) dne 31. července 2017 – Gabriela Verena Glanzmann a další v. Deutsche Lufthansa AG

16

2018/C 22/23

Věc C-470/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 7. srpna 2017 – Teresa Coria Garcia a daší v. Austrian Airlines AG

17

2018/C 22/24

Věc C-549/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2017 Ukrajinou proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 19. července 2017 ve věci T-346/14 DEP, Janukovyč v. Rada

17

2018/C 22/25

Věc C-550/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2017 Ukrajina proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 19. července 2017 ve věci T-347/14, Janukovyč v. Rada

17

2018/C 22/26

Věc C-551/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2017 Ukrajinou proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 19. července 2017 ve věci T-348/14 DEP, Janukovyč v. Rada

18

2018/C 22/27

Věc C-577/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 2. října 2017 – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2018/C 22/28

Věc C-589/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Španělsko) dne 10. října 2017 – Prenatal S.A. v. Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (T.E.A.R.C.)

19

2018/C 22/29

Věc C-597/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 16. října 2017 – Belgisch Syndicaat van Chiropraxie a další v. Ministerraad

19

2018/C 22/30

Věc C-598/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 16. října 2017 – A-Fonds v. Inspecteur van de Belastingdienst

20

2018/C 22/31

Věc C-601/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hamburg (Německo) dne 18. října 2017 – Dirk Harms a další v. Vueling Airlines SA

21

2018/C 22/32

Věc C-604/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varchoven kasacionen sad (Bulharsko) dne 23. října 2017 – PM v. AH

21

2018/C 22/33

Věc C-606/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 20. října 2017 – IBA Molecular Italy Srl v. Azienda ULSS n. 3 a další

22

2018/C 22/34

Věc C-612/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte dei Conti (Itálie) dne 24. října 2017 – Federazione Italiana Golf (FIG) v. Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, Ministero dell’Economia e delle Finanze

23

2018/C 22/35

Věc C-613/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte dei Conti (Itálie) dne 24. října 2017 – Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) v. Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

23

2018/C 22/36

Věc C-616/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal correctionnel de Foix (Francie) dne 26. října 2017 – Procureur de la République v. Mathieu Blaise a další

24

2018/C 22/37

Věc C-618/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'Instance de Limoges (Francie) dne 30. října 2017 – BNP Paribas Personal Finance SA jako právní nástupkyně společnosti Solfea v. Roger Ducloux, Josée Ducloux roz. Lecay

25

2018/C 22/38

Věc C-619/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 3. listopadu 2017 – Ministerio de Defensa v. Ana de Diego Porras

26

2018/C 22/39

Věc C-620/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Székesfehérvári Törvényszék (Maďarsko) dne 2. listopadu 2017 – Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe v. Fővárosi Törvényszék

26

2018/C 22/40

Věc C-621/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 3. listopadu 2017 – Kiss Gyula v. CIB Bank Zrt. a další

29

2018/C 22/41

Věc C-623/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Investigatory Powers Tribunal – London (Spojené království) dne 31. října 2017 – Privacy International v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs a další

29

2018/C 22/42

Věc C-630/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinskim Sudem u Rijeci (Chorvatsko) dne 9. listopadu 2017 – Anica Milivojević v. Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

30

2018/C 22/43

Věc C-678/17: Žaloba podaná dne 5. prosince 2017 – Evropská komise v. Irsko

31

 

Tribunál

2018/C 22/44

Spojené věci T-101/15 a T-102/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017 – Red Bull v. EUIPO – Optimum Mark (Kombinace modré a stříbrné barvy) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Ochranná známka Evropské unie tvořená kombinací modré a stříbrné barvy — Absolutní důvod pro zamítnutí — Dostatečně jasné a přesné grafické ztvárnění — Nezbytnost systematického uspořádání, které přiřazuje barvy předem určeným a stálým způsobem — Legitimní očekávání — Článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001]“

33

2018/C 22/45

Věc T-31/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. listopadu 2017 – adp Gauselmann v. EUIPO – (Juwel) „Ochranná známky Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Juwel — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

33

2018/C 22/46

Věc T-239/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. listopadu 2017 – Polskie Zdroje v. EUIPO (perlage) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie perlage — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“

34

2018/C 22/47

Věc T-254/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. listopadu 2017 – Steel Invest & Finance (Luxembourg) v. Komise „Státní podpory — Ocelářské odvětví — Podpory poskytnuté Belgií ve prospěch několika podniků ocelářského odvětví — Rozhodnutí, kterým byly prohlášeny podpory za neslučitelné s vnitřním trhem a kterým bylo nařízeno jejich navrácení — Povinnost uvést odůvodnění — Pojem státní podpora — Zvýhodnění — Kritérium soukromého investora“

35

2018/C 22/48

Věc T-475/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017 – FTI Touristik v. EUIPO – Prantner a Giersch (Fl) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Fl — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie fly.de — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

35

2018/C 22/49

Věc T-633/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2017 – Bilde v. Parlament „Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Příspěvky na parlamentní asistenci — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Pravomoc generálního tajemníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Důkazní břemeno — Povinnost odůvodnění — Legitimní očekávání — Politická práva — Rovné zacházení — Zneužití pravomoci — Nezávislost poslanců — Skutkový omyl — Proporcionalita“

36

2018/C 22/50

Věc T-634/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2017 – Montel v. Parlament „Pravidla pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Příspěvky na parlamentní asistenci — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Pravomoc generálního tajemníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Důkazní břemeno — Povinnost uvést odůvodnění — Legitimní očekávání — Politická práva — Rovnost zacházení — Zneužití pravomoci — Nezávislost poslanců — Skutkový omyl — – Proporcionalita“

37

2018/C 22/51

Věc T-687/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017 – Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Evropské unie STYLO & KOTON — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 59 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Případ, kdy se nejedná o nedostatek dobré víry“

37

2018/C 22/52

Věc T-798/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017 – Hanso Holding v. EUIPO (REAL) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie REAL — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 3 nařízení (EU) 2017/1001]“

38

2018/C 22/53

Věc T-895/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017 – Toontrack Music v. EUIPO (SUPERIOR DRUMMER) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SUPERIOR DRUMMER — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 – [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

39

2018/C 22/54

Věc T-909/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. listopadu 2017 – Laboratorios Ern v. EUIPO – Sharma (NRIM Life Sciences) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie NRIM Life Sciences — Starší slovní ochranná známka RYM — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/2001]“

39

2018/C 22/55

Věc T-50/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2017 – Mackevision Medien Design v. EUIPO (TO CREATE REALITY) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TO CREATE REALITY — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) 2017/1001]“

40

2018/C 22/56

Věc T-670/16: Usnesení Tribunálu ze dne 22. listopadu 2017 – Digital Rights Ireland v. Komise „Žaloba na neplatnost — Prostor svobody, práva a bezpečnosti — Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů — Přenos osobních údajů do Spojených států — Nezisková organizace založená podle irského práva — Neexistence ochrany osobních údajů právnických osob — Správce — Žaloba jménem členů a podpůrců — Žaloba ve veřejném zájmu — Nepřípustnost“

40

2018/C 22/57

Věc T-423/17 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. listopadu 2017 – Nexans France a Nexans v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Elektrické kabely — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s určitými informacemi obsaženými v rozhodnutí, kterými bylo konstatováno porušení článku 101 SFEU — Návrh na vydání předběžného opatření — Neexistence naléhavosti“

41

2018/C 22/58

Věc T-526/17: Žaloba podaná dne 7. srpna 2017 – Ruiz Jayo a další v. SRB

42

2018/C 22/59

Věc T-693/17: Žaloba podaná dne 5. října 2017 – García Gómez a další v. SRB

42

2018/C 22/60

Věc T-719/17: Žaloba podaná dne 23. října 2017 – DuPont de Nemours a další v. Komise

43

2018/C 22/61

Věc T-727/17: Žaloba podaná dne 26. října 2017 – PP a další v. ESVČ

45

2018/C 22/62

Věc T-728/17: Žaloba podaná dne 24. října 2017 – Marinvest a Porting v. Komise

46

2018/C 22/63

Věc T-731/17: Žaloba podaná dne 30. října 2017 – Escribà Serra a další v. SRB

48

2018/C 22/64

Věc T-734/17: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2017 – ViaSat v. Komise

48

2018/C 22/65

Věc T-738/17: Žaloba podaná dne 3. listopadu – STIF-IDF v. Komise

49

2018/C 22/66

Věc T-748/17: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat)

50

2018/C 22/67

Věc T-749/17: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2017 – TrekStor v. EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jess)

50

2018/C 22/68

Věc T-750/17: Žaloba podaná dne 10. listopadu 2017 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych v. Komise

51

2018/C 22/69

Věc T-756/17: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2017 – CMS Hasche Sigle v. EUIPO (WORLD LAW GROUP)

53

2018/C 22/70

Věc T-758/17: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2017 – Perfect Bar v. EUIPO (PERFECT BAR)

53

2018/C 22/71

Věc T-759/17: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2017 – Perfect Bar v. EUIPO (PERFECT Bar)

54

2018/C 22/72

Věc T-760/17: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2017 – Meesenburg Großhandel v. EUIPO (Triotherm+)

55

2018/C 22/73

Věc T-762/17: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2017 – Grammer v. EUIPO (Vyobrazení geometrické figury)

55

2018/C 22/74

Věc T-763/17: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2017 – Septona v. EUIPO – Intersnack Group (welly)

56

2018/C 22/75

Věc T-765/17: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2017 – Kiku v. EUIPO – Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Pinova)

56

2018/C 22/76

Věc T-766/17: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2017 – Eglo Leuchten v. EUIPO (Di Ka (Leuchtendesign)

57

2018/C 22/77

Věc T-767/17: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2017 – Eglo Leuchten v. EUIPO – Briloner Leuchten (Wandelampe)

58

2018/C 22/78

Věc T-769/17: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2017 – roelliroelli confectionery schweiz v. EUIPO – Tanner (ALPRAUSCH)

58

2018/C 22/79

Věc T-772/17: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2017 – Café del Mar a další v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

59

2018/C 22/80

Věc T-773/17: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2017 – Café del Mar a další v. EUIPO – Guiral Broto (Café del Mar)

60

2018/C 22/81

Věc T-774/17: podaná dne 29. listopadu 2017 – Café del Mar a další v. EUIPO – Guiral Broto (C del M)

60

2018/C 22/82

Věc T-777/17: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2017 – Pan v. EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA)

61

2018/C 22/83

Věc T-509/16: Usnesení Tribunálu ze dne 22. listopadu 2017 – Baradel a další v. EIF

62

2018/C 22/84

Věc T-244/17: Usnesení Tribunálu ze dne 17. listopadu 2017 – António Conde & Companhia v. Komise

62


CS

 

Top