Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:437:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 437, 18. prosince 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 437

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
18. prosince 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 437/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 437/02

Věc C-389/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017 – Evropská komise v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o revidované Lisabonské dohodě o označeních původu a zeměpisných označeních — Článek 3 odst. 1 SFEU — Výlučná pravomoc Unie — Společná obchodní politika — Článek 207 odst. 1 SFEU — Obchodní aspekty duševního vlastnictví“

2

2017/C 437/03

Věc C-467/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. října 2017 – Evropská komise v. Italská republika „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Podpora poskytnutá Italskou republikou producentům mléka — Režim podpor spojený s vrácením dávky z mléka — Podmíněné rozhodnutí — Rozhodnutí přijaté Radou Evropské unie na základě čl. 108 odst. 2 třetího pododstavce SFEU — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Článek 1 písm. b) a c) — Existující podpora — Nová podpora — Pojmy — Změna existující podpory porušením podmínky zajišťující slučitelnost podpory s vnitřním trhem“

3

2017/C 437/04

Spojené věci C-593/15 P a C-594/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. října 2017 – Slovenská republika v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Vlastní zdroje Evropské unie — Rozhodnutí 2007/436/ES — Finanční odpovědnost členských států — Ztráta na určitém dovozním clu — Povinnost zaplatit Evropské komisi částku odpovídající výši ztráty — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Dopis Evropské komise — Pojem ‚napadnutelný akt‘“

3

2017/C 437/05

Věc C-599/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 25. října 2017 – Rumunsko v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Vlastní zdroje Evropské unie — Rozhodnutí 2007/436/ES — Finanční odpovědnost členských států — Ztráta na některých dovozních clech — Povinnost uhradit Evropské komisi částku odpovídající ztrátě — Žaloba na neplatnost — Přípustnost — Dopis Evropské komise — Pojem ‚napadnutelný akt‘“

4

2017/C 437/06

Věc C-650/15 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. října 2017 – Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS v. Evropská agentura pro chemické látky, Nizozemské království, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) — Článek 57 — Látky vzbuzující mimořádné obavy — Identifikace — Článek 2 odst. 8 písm. b) — Výjimka — Článek 3 bod 15 — Pojem ‚meziprodukt‘ — Akrylamid“

5

2017/C 437/07

Věc C-687/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017 – Evropská komise v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Závěry Rady Evropské unie o Světové radiokomunikační konferenci Mezinárodní telekomunikační unie v roce 2015 — Článek 218 odst. 9 SFEU — Odchylka od stanovené právní formy — Neuvedení právního základu“

5

2017/C 437/08

Věc C-39/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen – Belgie) – Argenta Spaarbank NV v. Belgische Staat „Řízení o předběžné otázce — Korporační daně — Směrnice 90/435/EHS — Článek 1 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 — Mateřské společnosti a dceřiné společnosti z různých členských států — Společný daňový režim — Odpočitatelnost zdanitelného zisku mateřské společnosti — Vnitrostátní ustanovení, jejichž předmětem je zrušení dvojího zdanění zisků rozdělovaných dceřinými společnostmi — Nezohlednění souvislosti mezi úroky ze zápůjčky a financováním podílu, z něhož plynou dividendy“

6

2017/C 437/09

Věc C-90/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. října 2017 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Spojené království] – The English Bridge Union Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození poskytnutí služeb, které úzce souvisejí s provozováním sportu, od daně — Pojem ‚sport‘ — Činnost vyznačující se tělesným aspektem — Hra sportovní bridž“

7

2017/C 437/10

Věc C-106/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy – Polsko) – řízení zahájené na návrh POLBUD – WYKONAWSTWO sp. z o.o., v likvidaci „Řízení o předběžné otázce — Svoboda usazování — Přeshraniční přeměna společnosti — Přemístění statutárního sídla bez přemístění skutečného sídla — Odmítnutí výmazu z obchodního rejstříku — Vnitrostátní právní úprava podmiňující výmaz z obchodního rejstříku zrušením společnosti po provedení likvidace — Oblast působnosti svobody usazování — Omezení svobody usazování — Ochrana zájmů věřitelů, menšinových společníků a zaměstnanců — Boj proti zneužívajícím praktikám“

7

2017/C 437/11

Věc C-195/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. řína 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Kehl – Německo) – trestní řízení proti I „Řízení o předběžné otázce — Doprava — Řidičské průkazy — Směrnice 2006/126/ES — Článek 2 odst. 1 — Vzájemné uznávání řidičských průkazů — Pojem ‚řidičský průkaz‘ — Osvědčení o zkoušce za účelem získání řidičského průkazu (dále jen ‚CEPC‘) opravňující svého držitele k řízení na území členského státu, který jej vydal, do doby, než je vydán finální řidičský průkaz — Situace, kdy držitel CEPC řídí vozidlo v jiném členském státě — Povinnost uznávání CEPC — Sankce uložené držiteli CEPC za řízení vozidla mimo území členského státu, který uvedený CEPC vydal — Přiměřenost“

8

2017/C 437/12

Věc C-201/16: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 25. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Majid Shiri, také známý jako Madzhdi Shiri „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané v jednom z členských států státním příslušníkem třetí země — Článek 27 — Opravný prostředek — Rozsah soudního přezkumu — Článek 29 — Lhůta pro přemístění — Nepřemístění ve stanovené lhůtě — Povinnosti příslušného členského státu — Přenesení příslušnosti — Požadavek na rozhodnutí příslušného členského státu“

9

2017/C 437/13

Věc C-347/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Balgarska energijna borsa AD (BEB) v. Komisia za energijno i vodno regulirane (KEVR) „Řízení o předběžné otázce — Články 101 a 102 SFEU — Směrnice 2009/72/ES — Články 9, 10, 13 a 14 — Nařízení (ES) č. 714/2009 — Článek 3 — Nařízení (EU) č. 1227/2011 — Článek 2 bod 3 — Nařízení (EU) 2015/1222 — Článek 1 odst. 3 — Certifikace a určení nezávislého provozovatele přenosové soustavy — Omezení počtu držitelů licence k přenosu elektřiny v tuzemsku“

10

2017/C 437/14

Věc C-407/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – „Aqua Pro“ SIA v. Valsts ieņēmumu dienests „Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Celní kodex Společenství — Článek 220 odst. 1 a odst. 2 písm. b) — Dodatečné vybrání dovozního nebo vývozního cla — Pojem ‚zaúčtování dovozního cla‘ — Rozhodnutí příslušného celního orgánu — Lhůta k podání žádosti o vrácení nebo prominutí cla — Povinnost předat věc Evropské komisi — Důkazní materiál v případě opravného prostředku proti rozhodnutí příslušného orgánu členského státu dovozu“

11

2017/C 437/15

Spojené věci C-454/16 P až C-456/16 P a C-458/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. října 2017 – Global Steel Wire, SA (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-455/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-458/16 P) v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh předepjaté oceli — Porušení článku 101 SFEU — Pokuty — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Bod 35 — Schopnost zaplatit pokutu — Nová žádost o snížení pokuty z důvodu neschopnosti zaplatit pokutu — Zamítající dopis — Žaloba proti tomuto dopisu — Přípustnost“

13

2017/C 437/16

Spojené věci C-457/16 P a C-459/16 P až C-461/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. října 2017 – Global Steel Wire, SA (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC SL (C-459/16 P), Trefilerías Quijano SA (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías SA (C-461/16 P) v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh předepjaté oceli — Porušení článku 101 SFEU — Přičitatelnost protiprávního jednání dceřiných společností jejich mateřské společnosti — Pojem ‚podnik‘ — Nepřímé důkazy existence hospodářské jednotky — Domněnka skutečného výkonu rozhodujícího vlivu — Nástupnictví podniků — Výše pokuty — Platební schopnost — Podmínky — Respekt práv na obhajobu“

13

2017/C 437/17

Věc C-534/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. října 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyšší súd Slovenskej republiky – Slovensko) – Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v. BB construct s. r. o. „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Registrace osob povinných k dani k DPH — Vnitrostátní právní předpisy ukládající složení jistoty — Boj proti podvodům — Listina základních práv Evropské unie — Svoboda podnikání — Zásada zákazu diskriminace — Zásada ne bis in idem — Zásada zákazu zpětné účinnosti“

14

2017/C 437/18

Věc C-505/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. srpna 2017 Groupe Léa Nature proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 8. června 2017 ve věci T-341/13, Groupe Léa Nature v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

15

2017/C 437/19

Věc C-548/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. září 2017 – Finanzamt Goslar v. baumgarten sports & more GmbH

16

2017/C 437/20

Věc C-552/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 21. září 2017 – Alpenchalets Resorts GmbH v. Finanzamt München Abteilung Körperschaften

16

2017/C 437/21

Věc C-558/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. září 2017 OZ proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 13. července 2017 ve věci T-607/16, OZ v. Evropská investiční banka

17

2017/C 437/22

Věc C-562/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Nacional (Španělsko) dne 25. září 2017 – Nestrade S.A. v. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) a Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

19

2017/C 437/23

Věc C-575/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d’État (Francie) dne 28. září 2017 – Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA v. Ministre de l’Action et des Comptes Publics

19

2017/C 437/24

Věc C-590/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 12. října 2017 – Henri Pouvin, Marie Dijoux, manželka H. Pouvina v. Electricité de France (EDF)

20

2017/C 437/25

Věc C-595/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Francie) dne 16. října 2017 – Apple Sales International, Apple Inc. a Apple retail France EURL v. MJA, jako zmocněný likvidátor společnosti eBizcuss.com (eBizcuss)

21

2017/C 437/26

Věc C-596/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 16. října 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS v. Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

22

2017/C 437/27

Věc C-600/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Roma (Itálie) dne 16. října 2017 – Pina Cipollone v. Ministero della Giustizia

22

2017/C 437/28

Věc C-602/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de première instance de Liège (Belgie) dne 19. října 2017 – Benoît Sauvage, Kristel Lejeune v. Belgický stát

23

2017/C 437/29

Věc C-603/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom dne 20. října 2017 – Peter Bosworth, Colin Hurley v. Arcadia Petroleum Limited a další

24

 

Tribunál

2017/C 437/30

Věc T-627/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2017 – Frame v. EUIPO – Bianca Moden (BIANCALUNA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie BIANCALUNA — Starší obrazová národní ochranná známka bianca — Hospodárnost řízení — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Totožnost výrobků — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2017/C 437/31

Věc T-628/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2017 – Frame v. EUIPO – Bianca-Moden (BiancalunA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie BiancalunA – Rejet — Starší národní obrazová ochranná známka bianca — Relativní důvod pro zamítnutí zápis — Neexistence nebezpečí záměny — Totožnost výrobků — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

26

2017/C 437/32

Věc T-42/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2017 – De Nicola v. Rada a Soudní dvůr Evropské unie „Mimosmluvní odpovědnost — Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Pokyny týkající se laserové terapie — Článek 47 Listiny základních práv — Přiměřená lhůta — Nedodržení pravidel spravedlivého procesu — Majetková újma — Nehmotná újma — Návrhová žádání předložená žalobcem v rámci věci projednávané Soudem pro veřejnou službu — Částečné vrácení věci zpět Tribunálu“

27

2017/C 437/33

Věc T-99/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2017 – De Nicola v. Soudní dvůr Evropské unie „Mimosmluvní odpovědnost — Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Psychické obtěžování — Nedodržení pravidel spravedlivého procesu — Článek 47 Listiny základních práv — Přiměřená lhůta — Návrhy na náhradu škody předložené v rámci žaloby projednávané před Soudem pro veřejnou službu — Částečné vrácení věci Soudu“

28

2017/C 437/34

Věc T-144/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. listopadu 2017 – Mundipharma v. EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MULTIPHARMA — Starší slovní ochranná známka Evropské unie MUNDIPHARMA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

29

2017/C 437/35

Věc T-754/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2017 – Oakley v. EUIPO – Xuebo Ye (Vyobrazení siluety ve tvaru přerušované elipsy) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie zobrazující siluetu ve tvaru přerušované elipsy — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie představující elipsu — Relativní důvody zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001]“

29

2017/C 437/36

Věc T-776/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2017 – Isocell v. EUIPO – iCell (iCell.) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie iCell. — Starší slovní ochranná známka Evropské unie Isocell, starší mezinárodní slovní ochranná známka Isocell a starší mezinárodní a národní slovní ochranná známka ISOCELL — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

30

2017/C 437/37

Věc T-777/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2017 – Isocell v. EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie iCell. Insulation Technology Made in Sweden — Starší slovní ochranná známka Evropské unie Isocell, starší mezinárodní slovní ochranná známka Isocell a starší mezinárodní a národní slovní ochranné známky ISOCELL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

31

2017/C 437/38

Věc T-80/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 8. listopadu 2017 – Steiniger v. EUIPO – ista Deutschland (IST) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie IST — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie ISTA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Relevantní veřejnost — Podobnost výrobků nebo služeb — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001]“

31

2017/C 437/39

Věc T-623/17: Žaloba podaná dne 11. září 2017 – Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija v. SRB

32

2017/C 437/40

Věc T-657/17: Žaloba podaná dne 27. září 2017 – Anabi Blanga v. EUIPO – Polo/Lauren (HPC POLO)

33

2017/C 437/41

Věc T-667/17: Žaloba podaná dne 21. září 2017 – Alkarim for Trade and Industry v. Rada

33

2017/C 437/42

Věc T-698/17: Žaloba podaná dne 11. října 2017 – Man Truck & Bus v. EUIPO – Halla Holdings (MANDO)

35

2017/C 437/43

Věc T-703/17: Žaloba podaná dne 12. října 2017 – Kypr v. EUIPO – Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

35

2017/C 437/44

Věc T-708/17: Žaloba podaná dne 12. října 2017 – OPS Újpest v. Komise

36

2017/C 437/45

Věc T-709/17: Žaloba podaná dne 13. října 2017 – M-Sansz v. Komise

37

2017/C 437/46

Věc T-710/17: Žaloba podaná dne 13. října 2017 – Lux-Rehab Non-Profit v. Komise

38

2017/C 437/47

Věc T-712/17: Žaloba podaná dne 9. října 2017 – Ntolas v. EUIPO – General Nutrition Investment (GN Laboratories)

40

2017/C 437/48

Věc T-713/17: Žaloba podaná dne 14. října 2017 – Motex v. Komise

40

2017/C 437/49

Věc T-714/17: Žaloba podaná dne 10. října 2017 – Aeris Invest v. SRB

42

2017/C 437/50

Věc T-97/17: Usnesení Tribunálu ze dne 25. října 2017 – Franmax v. EUIPO – R. Seelig & Hille (her-bea)

42


CS

 

Top