Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:382:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 382, 13. listopadu 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 382

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
13. listopadu 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 382/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2017/C 382/02

Přidělení soudců k senátům

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 382/03

Věc C-591/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. září 2017 – Evropská komise v. Belgické království „Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Rozhodnutí 2011/678/EU — Státní podpora ve prospěch financování testů prováděných za účelem zjištění přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu — Podpora neslučitelná s vnitřním trhem — Povinnost navrácení — Neprovedení“

5

2017/C 382/04

Věc C-320/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. září 2017 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Článek 4 odst. 1 a 3 — Sekundární čištění nebo jiné rovnocenné čištění“

6

2017/C 382/05

Věc C-329/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Najwyższy – Polsko) – ENEA S.A. v. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki „Řízení o předběžné otázce — Státní podpory — Pojem ‚podpory poskytované státem nebo ze státních prostředků‘ — Povinnost kapitálové společnosti v oblasti energetiky, kterou zcela vlastní stát, vykupovat elektřinu vyráběnou kogenerací elektřiny a tepla“

6

2017/C 382/06

Věc C-552/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. září 2017 – Evropská komise v. Irsko „Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb služeb — Motorová vozidla — Nájem nebo leasing motorového vozidla osobou s bydlištěm v některém členském státě od poskytovatele usazeného v jiném členském státě — Registrační poplatek — Úhrada poplatku v plné výši v okamžiku registrace — Zásady pro vrácení poplatku — Přiměřenost“

7

2017/C 382/07

Věc C-569/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – X v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Uplatňování systémů sociálního zabezpečení — Migrující pracovníci — Určení použitelných právních předpisů — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 14 odst. 2 písm. b) bod i) — Osoba obvykle zaměstnaná na území dvou nebo více členských států — Osoba zaměstnaná v jednom členském státě vykonávající zaměstnání na území jiného členského státu během tříměsíční neplacené dovolené“

8

2017/C 382/08

Věc C-570/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – X v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Uplatňování systémů sociálního zabezpečení — Migrující pracovníci — Určení použitelných právních předpisů — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 14 odst. 2 písm. b) bod i) — Osoba obvykle zaměstnaná na území dvou nebo více členských států — Osoba zaměstnaná v jednom členském státě a vykonávající část činnosti v členském státě svého bydliště“

8

2017/C 382/09

Spojené věci C-588/15 P a C-622/15 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 14. září 2017 – LG Electronics, Inc. v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů a zákazníků a omezení produkce — Právo na obhajobu — Zaslání oznámení námitek pouze mateřským společnostem společného podniku, a nikoliv tomuto společnému podniku — Pokuta — Pokyny pro výpočet pokut (2006) — Bod 13 — Určení hodnoty prodejů, které souvisejí s protiprávním jednáním — Vnitroskupinové prodeje dotyčného výrobku mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) — Zohlednění prodejů konečných výrobků, které zahrnují dotyčný výrobek, uskutečněných v EHP — Rovné zacházení“

9

2017/C 382/10

Věc C-589/15 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. září 2017 – Alexios Anagnostakis v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Institucionální právo — Občanská iniciativa, která vyzývá Evropskou komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se zrušení veřejného dluhu pro členské státy nacházející se ve stavu nouze — Žádost o registraci — Odmítnutí Komise — Zjevný nedostatek pravomocí Komise — Nařízení (EU) č. 211/2011 — Článek 4 odst. 2 písm. b) — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 122 SFEU — Článek 136 SFEU — Porušení“

10

2017/C 382/11

Věc C-628/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. září 2017 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené království] – The Trustees of the BT Pension Scheme v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb kapitálu — Článek 63 SFEU — Rozsah působnosti — Daňové právní předpisy členského státu — Korporační daň — Sleva na dani — Penzijní fond — Neposkytnutí slevy na dani akcionářům, kteří nejsou osobami povinnými k dani z investičních příjmů, kterými jsou dividendy ze zahraničního příjmu — Výklad rozsudku ze dne 12. prosince 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Sleva na dani uplatněná protiprávně — Procesní prostředky“

10

2017/C 382/12

Věc C-646/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs „Řízení o předběžné otázce — Přímé daně — Svoboda usazování — Volný pohyb služeb — Volný pohyb kapitálu — Trust (svěřenský fond) — Trustees (svěřenští správci) — Jiné právnické osoby — Pojem — Daň z výnosů z majetku svěřenského fondu z důvodu přesunu daňového domicilu svěřenských správců do jiného členského státu — Stanovení výše daně v okamžiku tohoto přesunu — Okamžitá úhrada daně — Odůvodnění — Proporcionalita“

11

2017/C 382/13

Věc C-648/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. září 2017 – Rakouská republika v. Spolková republika Německo „Článek 273 SFEU — Spor mezi členskými státy předložený Soudnímu dvoru na základě rozhodčí smlouvy — Daně — Dvoustranná smlouva o zamezení dvojímu zdanění — Zdanění úroků z převoditelných cenných papírů — Pojem ‚pohledávky s účastí na zisku‘“

12

2017/C 382/14

Spojené věci C-673/15 P až C-676/15 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. září 2017 – The Tea Board v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Delta Lingerie „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní a obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek ‚darjeeling‘ nebo ‚darjeeling collection de lingerie‘ — Námitky majitele kolektivních ochranných známek Evropské unie — Kolektivní ochranné známky tvořené zeměpisným označením ‚Darjeeling‘ — Článek 66 odst. 2 — Základní funkce — Střet s přihláškami individuálních ochranných známek — Nebezpečí záměny — Pojem — Podobnost mezi výrobky nebo službami — Kritéria pro posouzení — Článek 8 odst. 5“

13

2017/C 382/15

Věc C-18/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Nizozemsko) – K. v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie „Předběžná otázka — Normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu — Směrnice 2013/32/EU — Článek 9 — Právo setrvat v členském státě až do posouzení žádosti — Směrnice 2013/33/EU — Článek 8 odst. 3 první pododstavec písm. a) a b) — Zajištění — Ověření totožnosti nebo státní příslušnosti — Určení skutečností, na nichž je založena žádost o mezinárodní ochranu — Platnost — Listina základních práv Evropské unie — Články 6 a 52 — Omezení — Proporcionalita“

13

2017/C 382/16

Věc C-56/16 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. září 2017 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co.Ltd „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. d) — Slovní ochranná známka Evropské unie PORT CHARLOTTE — Návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky — Ochrana přiznaná starším označením původu ‚Porto‘ a ‚Port‘ na základě nařízení (ES) č. 1234/2007 a vnitrostátního práva — Vyčerpávající povaha ochrany přiznané těmto označením původu — Článek 118m nařízení (ES) č. 1234/2007 — Pojmy ‚používání‘ a ‚připomenutí‘ chráněného označení původu“

14

2017/C 382/17

Věc C-60/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Švédsko) – Mohammad Khir Amayry v. Migrationsverket „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Článek 28 — Zajištění dotyčného za účelem jeho přemístění do příslušného členského státu — Lhůta pro provedení přemístění — Maximální délka zajištění — Výpočet — Přijetí žádosti o převzetí dotčené osoby před jejím zajištěním — Odložení výkonu rozhodnutí o přemístění“

15

2017/C 382/18

Věc C-111/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Udine – Itálie) – trestní řízení proti Giorgiu Fidenatovi, Leandru Tabogovi, Lucianu Tabogovi „Řízení o předběžné otázce — Zemědělství — Geneticky modifikované potraviny a krmiva — Mimořádná opatření — Vnitrostátní opatření, kterým se zakazuje pěstování geneticky modifikované kukuřice MON 810 — Zachování opatření nebo prodloužení jeho platnosti — Nařízení (ES) č. 1829/2003 — Článek 34 — Nařízení (ES) č. 178/2002 — Články 53 a 54 — Podmínky uplatnění — Zásada předběžné opatrnosti“

16

2017/C 382/19

Věc C-132/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofia v. „Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments“ EOOD „Řízení o předběžné otázce — Daně — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 26 odst. 1 písm. b) a články 168 a 176 — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Služby výstavby nebo zhodnocení nemovitosti, jejímž vlastníkem je třetí osoba — Užívání služeb třetí osobou a osobou povinnou k dani — Bezúplatné poskytnutí služby třetí osobě — Zaúčtování nákladů vynaložených na poskytnuté služby jako součásti obecných nákladů osoby povinné k dani — Určení existence přímé a bezprostřední souvislosti s ekonomickou činností osoby povinné k dani“

17

2017/C 382/20

Spojené věci C-168/16 a C-169/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Mons – Belgie) – Sandra Nogueira a další v. Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar v. Ryanair Designated Activity Company, původně Ryanair Ltd (C-169/16) „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Soudní příslušnost — Příslušnost ve věcech týkajících se individuálních pracovních smluv — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 19 bod 2 písm. a) — Pojem ‚místo, kde zaměstnanec obvykle vykonává svou práci‘ — Odvětví letecké přepravy — Palubní průvodčí — Nařízení (EHS) č. 3922/91 — Pojem ‚mateřské letiště‘“

17

2017/C 382/21

Věc C-177/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība v. Konkurences padome „Řízení o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Článek 102 SFEU — Zneužití dominantního postavení — Pojem ‚nepřiměřená cena‘ — Poplatky vybírané organizací pro kolektivní správu autorských práv — Srovnání s poplatky účtovanými v jiných členských státech — Volba referenčních států — Kritéria pro posouzení cen — Výpočet pokuty“

18

2017/C 382/22

Věc C-183/16 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. září 2017 – Tilly-Sabco SAS v. Evropská komise, Doux SA „Kasační opravný prostředek — Zemědělství — Drůbeží maso — Zmrazená kuřata — Vývozní náhrady — Prováděcí nařízení (EU) č. 689/2013 stanovující náhrady v nulové výši — Legalita — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Články 162 a 164 — Předmět a povaha náhrad — Kritéria stanovení jejich výše — Pravomoc generálního ředitele Generálního ředitelství (GŘ) pro zemědělství a rozvoj venkova podepsat sporné nařízení — Zneužití pravomoci — ‚Postup projednávání ve výborech‘ — Nařízení (EU) č. 182/2011 — Článek 3 odst. 3 — Konzultace Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů — Předložení návrhu prováděcího nařízení během zasedání tohoto výboru — Dodržení lhůt — Porušení podstatných formálních náležitostí — Zrušení se zachováním účinků“

19

2017/C 382/23

Věc C-184/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Řecko) – Ovidiu-Mihăiță Petrea v. Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/38/ES — Směrnice 2008/115/ES — Právo na volný pohyb a pobyt na území členských států — Pobyt státního příslušníka členského státu na území jiného členského státu i přes zákaz pobytu na území tohoto státu — Legalita rozhodnutí o zrušení osvědčení o registraci jeho autorem ab initio a druhé rozhodnutí o vyhoštění — Možnost dovolávat se prostřednictvím námitky protiprávnosti dřívějšího rozhodnutí — Povinnost překladu“

20

2017/C 382/24

Věc C-186/16: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 20. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Oradea – Rumunsko) – Ruxandra Paula Andriciuc a další v. Banca Românească SA „Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Směrnice 93/13/EHS — Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách — Článek 3 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 — Posouzení zneužívající povahy smluvních ujednání — Smlouva o úvěru vyjádřeném v cizí měně — Kurzové riziko plně v neprospěch spotřebitele — Významná nerovnováha v právech a povinnostech stran, které vyplývají ze smlouvy — Doba, kdy musí být posouzena tato nerovnováha — Rozsah pojmu ujednání ‚sepsána jasným a srozumitelným jazykem‘ — Úroveň informací, jež musí banka poskytnout“

21

2017/C 382/25

Spojené věci C-215/16, C-216/16, C-220/16 a C-221/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španělsko) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16) v. Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Elektrická energie z větrných elektráren — Směrnice 2009/28/ES — Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů — Článek 2 druhý pododstavec písm. k) — Režim podpory — Článek 13 odst. 1 druhý pododstavec písm. e) — Správní poplatky — Směrnice 2008/118/ES — Obecná úprava spotřebních daní — Článek 1 odst. 2 — Další nepřímé daně vybírané ze zvláštních důvodů — Směrnice 2003/96/ES — Zdanění energetických produktů a elektřiny — Článek 4 — Minimální úroveň zdanění energie — Poplatek zatěžující větrné generátory určené na výrobu elektrické energie“

22

2017/C 382/26

Věc C-223/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Casertana Costruzioni Srl v. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Azienda Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S. „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/18/ES — Článek 47 odst. 2 a čl. 48 odst. 3 — Uchazeč, který ke splnění požadavků zadavatele využije schopností jiných subjektů — Ztráta požadovaných schopností na straně těchto subjektů — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví vyloučení uchazeče a zadání zakázky konkurentovi“

23

2017/C 382/27

Věc C-300/16 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 20. září 2017 – Evropská komise v. Frucona Košice a. s. „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Pojem ‚podpora‘ — Pojem ‚hospodářské zvýhodnění‘ — Kritérium soukromého věřitele — Podmínky použitelnosti — Použití — Vyšetřovací povinnosti Evropské komise“

24

2017/C 382/28

Věc C-350/16 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. září 2017 – Salvatore Aniello Pappalardo a další v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Společná rybářská politika — Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie — Žaloba na náhradu škody — Nařízení (ES) č. 530/2008 — Naléhavá opatření přijatá Evropskou komisí — Dostatečně závažné porušení právní normy — Možnost dovolávat se tohoto porušení — Zásada zákazu diskriminace — Překážka věci rozsouzené“

24

2017/C 382/29

Věc C-503/16: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação de Évora – Portugalsko) – Luís Isidro Delgado Mendes v. Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA „Řízení o předběžné otázce — Povinné pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Směrnice 72/166/EHS, 84/5/EHS, 90/232/EHS a 2009/103/ES — Krádež vozidla — Dopravní nehoda — Tělesná a věcná újma, kterou utrpěl pojištěný a současně majitel vozidla jako chodec — Občanskoprávní odpovědnost — Náhrada škody — Krytí povinným pojištěním — Výluky — Vnitrostátní právní úprava vylučující pojištěného, který je majitelem vozidla, z náhrady škody pojišťovnou — Slučitelnost s uvedenými směrnicemi — Pojem ‚třetí osoba poškozená nehodou‘“

25

2017/C 382/30

Věc C-158/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. března 2017 Antonem Riemerschmidem Weinbrennereiem und Likörfabrik GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 25. ledna 2017 ve věci T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

26

2017/C 382/31

Věc C-188/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. dubna 2017 Slavčem Asenovem Todorovem proti usnesení Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. března 2017 ve věci T-839/16, Todorov v. Soudní dvůr Evropské unie

26

2017/C 382/32

Věc C-245/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španělsko) dne 11. května 2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez a Emilia de la Vara González v. Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Věc C-321/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal du travail de Nivelles (Belgie) dne 29. května 2017 – v. Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Věc C-437/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 19. července 2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH v. EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Věc C-448/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Krajským súdem v Prešove (Slovensko) dne 25. července 2017 – EOS KSI Slovensko s.r.o. v. Ján Danko, Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Věc C-469/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 4. srpna 2017 – Funke Medien NRW GmbH v. Spolková republika Německo

30

2017/C 382/37

Věc C-473/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 2. srpna 2017 – Repsol Butano S.A. v. Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Věc C-474/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 8. srpna 2017 – Spolková republika Německo v. Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Věc C-480/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Köln (Německo) dne 9. srpna 2017 – Frank Montag v. Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Věc C-513/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Köln (Německo) dne 22. srpna 2017 – Sankční řízení proti Josefu Baumgartnerovi

33

2017/C 382/41

Věc C-521/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tallinna Ringkonnakohus (Estonsko) dne 1. září 2017 – c.v. SNB-REACT u. a. v. Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Věc C-564/17: Žaloba podaná dne 25. září 2017 – Evropská komise v. Belgické království

34

2017/C 382/43

Věc C-574/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. září 2017 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 19. července 2017 ve věci T-752/14, Combaro SA v. Evropská komise

35

 

Tribunál

2017/C 382/44

Věc T-138/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. září 2017 – Aanbestedingskalender a další v. Komise „Státní podpory — Financování poskytnuté nizozemskými orgány na vytvoření a zavedení platformy TenderNed pro elektronické zadávání veřejných zakázek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje neexistence státní podpory — Služby obecného zájmu nehospodářské povahy“

37

2017/C 382/45

Věc T-411/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. října 2017 – Ell Gappol Marzena Porczyńska v. EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie GAPPOL — Starší slovní ochranná známka Evropské unie GAP — Incidenční žaloba — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001] — Dobré jméno — Neoprávněné těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001) — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001)“

38

2017/C 382/46

Věc T-695/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. října 2017 – BMB v. EUIPO – Ferrero (Bonboniéra) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující bonboniéru — Starší třírozměrná mezinárodní ochranná známka — Tvar běžné nádoby, kterou je možné používat i na sladkosti — Nebezpečí záměny — Použití mezinárodního práva — Článek 25 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 6/2002 — Článek 62 a čl. 63 odst. 1 nařízení č. 6/2002“

39

2017/C 382/47

Věc T-765/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. září 2017 – BelTechExport v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Bělorusku — Zmrazení finančních prostředků — Pozastavení opatření — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo být vyslechnut — Nesprávné posouzení“

39

2017/C 382/48

Věc T-206/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. září 2017 – Bodegas Verdúguez v. EUIPO (TRES TOROS 3) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TRES TOROS 3 — Absolutní důvod pro zamítnutí — Ochranná známka pro vína obsahující zeměpisná označení — Článek 7odst. 1 písm. j) nařízení (ES) č. 207/2009“

40

2017/C 382/49

Věc T-453/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. října 2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 v. EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie 520Barcode Hellas — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1001] — Určení povahy namítaného označení — Jiné starší označení 520 — Určení výrobků a služeb, na kterých se zakládá námitka“

41

2017/C 382/50

Spojené věci T-495/16 RENV I a T-495/16 RENV II: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. září 2017 – Hristov v. Komise a EMA „Veřejná služba — Jmenování — Pozice výkonného ředitele regulační agentury — EMA — Postup při výběru a jmenování — Složení výboru pro předběžný výběr — Nestrannost — Kritéria pro zhodnocení — Jmenování jiného kandidáta — Překážka věci rozsouzené“

42

2017/C 382/51

Věc T-562/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. září 2017 – Hanschmann v. Europol „Veřejná služba — Europol — Neprodloužení smlouvy — Neposkytnutí smlouvy na dobu neurčitou — Náhrada — Zrušení Soudem pro veřejnou službu — Splnění povinností vyplývajících z rozsudků ve věcech F-27/09 et F-104/12“

42

2017/C 382/52

Věc T-563/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. září 2017 – Knöll v. Europol „Veřejná služba — Europol — Neprodloužení smlouvy — Neposkytnutí smlouvy na dobu neurčitou — Náhrada — Zrušení Soudem pro veřejnou službu — Splnění povinností vyplývajících z rozsudků ve věcech F-44/09 a F105/12“

43

2017/C 382/53

Věc T-717/16: Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. září 2017 – Waldhausen v. EUIPO (Zobrazení siluety koňské hlavy) „Ochranka známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie představující siluetu koňské hlavy — Absolutní důvod zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“

44

2017/C 382/54

Věc T-755/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 26. září 2017 – La Rocca v. EUIPO (Take your time Pay After) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Take your time Pay After — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009“

44

2017/C 382/55

Věc T-779/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. září 2017 – Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (lampa v tvaru hvězdy) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující lampu ve tvaru hvězdy — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Odlišný celkový dojem — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“

45

2017/C 382/56

Věc T-153/17: Žaloba podaná dne 30. září 2017 – FV v. Rada

45

2017/C 382/57

Věc T-521/17: Žaloba podaná dne 6. srpna 2017 – Hernández Díaz v. Jednotný výbor pro řešení krizí

46

2017/C 382/58

Věc T-554/17: Žaloba podaná dne 16. srpna 2017 – Gonzalez Calvet v. SRB

47

2017/C 382/59

Věc T-575/17: Žaloba podaná dne 17. srpna 2017 – Algebris (UK) a další v. SRB

47

2017/C 382/60

Věc T-600/17: Žaloba podaná dne 4. září 2017 – Remolcadores Nosa Terra a další v. Komise a SRB

48

2017/C 382/61

Věc T-609/17: Žaloba podaná dne 6. září 2017 – Francie v. Komise

49

2017/C 382/62

Věc T-615/17: Žaloba podaná dne 8. září 2017 – Ardigo a UO v. Komise

50

2017/C 382/63

Věc T-631/17: Žaloba podaná dne 19. září 2017 – Hola v. Komise a Jednotný výbor pro řešení krizí

50

2017/C 382/64

Věc T-632/17: Žaloba podaná dne 15. září 2017 – Erdősi Galcsikné v. Komise

51

2017/C 382/65

Věc T-633/17: Žaloba podaná dne 15. září 2017 – Sárossy v. Komise

52

2017/C 382/66

Věc T-634/17: Žaloba podaná dne 15. září 2017 – Pint v. Komise

53

2017/C 382/67

Věc T-636/17: Žaloba podaná dne 15. září 2017 – PlasticsEurope v. ECHA

54

2017/C 382/68

Věc T-637/17: Žaloba podaná dne 20. září 2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros a Medicina Asturiana v. Komise a SRB

55

2017/C 382/69

Věc T-638/17: Žaloba podaná dne 21. září 2017 – Helibética v. Komise a SRB

56

2017/C 382/70

Věc T-641/17: Žaloba podaná dne 20. září 2017 – Ferri v. ECB

57

2017/C 382/71

Věc T-652/17: Žaloba podaná dne 26. září 2017 – Eddy’s Snack Company v. EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Věc T-668/17: Žaloba podaná dne 27. září 2017 – Maico Holding v. EUIPO – Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Věc T-673/17: Žaloba podaná dne 26. září 2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest a další v. Komise

59

2017/C 382/74

Věc T-674/17: Žaloba podaná dne 26. září 2017 – Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale v. Komise

60

2017/C 382/75

Věc T-393/16: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Věc T-394/16: Usnesení Tribunálu ze dne 13. září 2017 – Omnicom International Holdings v. EUIPO – eBay (DATABAY)

61


 


CS

 

S ohledem na ochranu osobních dat nelze zobrazit některé údaje obsažené v tomto vydání, a proto byla publikovaná nová autentické verze.

Top