Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:277:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 277, 21. srpna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 277

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
21. srpna 2017


Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 277/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 277/02

Věc C-258/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Alba Iulia – Rumunsko) – Eugenia Florescu a další v. Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a další „Řízení o předběžné otázce — Článek 143 SFEU — Obtíže s platební bilancí členského státu — Finanční pomoc Evropské unie — Memorandum o porozumění uzavřené mezi Evropskou unií a členským státem přijímajícím úvěr — Sociální politika — Zásada rovného zacházení — Vnitrostátní právní úprava, která zakazuje souběh veřejného starobního důchodu s příjmy plynoucími ze závislé činnosti vykonávané u veřejné instituce — Rozdílné zacházení s osobami, jejichž funkční období je stanoveno v ústavě, a s kariérními soudci“

2

2017/C 277/03

Vec C-368/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus – Finsko) – řízení zahájené Ilves Jakelu Oy „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 97/67/ES — Článek 9 — Volný pohyb služeb — Poštovní služby — Pojmy všeobecné služby a základní požadavky — Všeobecná a individuální oprávnění — Oprávnění k poskytování poštovních služeb na základě individuálně sjednaných smluv — Stanovené podmínky“

3

2017/C 277/04

Věc C-436/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra v. „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB „Řízení o předběžné otázce — Ochrana finančních zájmů Evropské unie — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článek 3 odst. 1 — Financování z Fondu soudržnosti — Projekt rozvoje regionálního systému odpadového hospodářství — Nesrovnalosti — Pojem ‚víceletý program‘ — Definitivní ukončení víceletého programu — Promlčecí lhůta“

4

2017/C 277/05

Věc C-513/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – řízení zahájené „Agrodetalė“ UAB „Řízení o předběžné otázce — Vnitřní trh — ES schvalování typu — Směrnice 2003/37/ES — Oblast působnosti — Zemědělské a lesnické traktory — Uvedení na trh a registrace v Evropské unii použitých nebo ojetých vozidel dovezených z třetích zemí — Pojmy ‚nové vozidlo‘ a ‚uvedení do provozu‘“

5

2017/C 277/06

Věc C-549/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Förvaltningsrätten i Linköping – Švédsko) – E.ON Biofor Sverige AB v. Statens energimyndighet „Řízení o předběžné otázce — Podpora energie z obnovitelných zdrojů — Biopaliva používaná v dopravě — Směrnice 2009/28/ES — Článek 18 odst. 1 — Systém ‚hmotnostní bilance‘, jehož cílem je zaručit, aby bioplyn splňoval předepsaná kritéria udržitelnosti — Platnost — Články 34 a 114 SFEU — Vnitrostátní právní úprava, která vyžaduje provedení hmotnostní bilance na jasně vymezeném místě — Praxe příslušného vnitrostátního úřadu, která připouští splnění uvedené podmínky, pokud je udržitelný bioplyn přepravován prostřednictvím vnitrostátní plynové soustavy — Příkaz uvedeného úřadu vylučující možnost splnění téže podmínky v případě dovozu udržitelného bioplynu z jiných členských států prostřednictvím propojených vnitrostátních plynových soustav — Volný pohyb zboží“

5

2017/C 277/07

Věc C-587/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. Gintaras Dockevičius, Jurgita Dockevičienė „Řízení o předběžné otázce — Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel — Nehoda, k níž došlo v roce 2006 mezi vozidly s obvyklým stanovištěm v různých členských státech — Vnitřní předpisy Rady národních kanceláří pojistitelů členských států — Nedostatek pravomoci Soudního dvora — Směrnice 2009/103/ES — Nepoužitelnost ratione temporis — Směrnice 72/166/EHS, 84/5/EHS a 2000/26/ES — Nepoužitelnost ratione materiae — Článek 47 Listiny základních práv Evropské unie — Nepoužitelnost — Neuplatňování práva Unie“

6

2017/C 277/08

Věc C-591/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 13. června 2017 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (England & Wales) Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené království] – The Queen, na žádost: The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Her Majesty's Treasury „Řízení o předběžné otázce — Článek 355 odst. 3 SFEU — Status Gibraltaru — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Čistě vnitrostátní situace — Nepřípustnost“

7

2017/C 277/09

Věc C-610/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Stichting Brein v. Ziggo BV, XS4ALL Internet BV „Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Směrnice 2001/29/ES — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících — Článek 3 odst. 1 — Sdělování veřejnosti — Pojem — Online platforma pro sdílení — Sdílení chráněných souborů bez svolení nositele práv“

8

2017/C 277/10

Věc C-621/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – N. W, L. W, C. W v. Sanofi Pasteur MSD SNC, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, Carpimko „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 85/374/EHS — Odpovědnost za vadné výrobky — Článek 4 — Farmaceutické laboratoře — Očkování proti hepatitidě B — Roztroušená skleróza — Důkazy vady vakcíny a příčinné souvislosti mezi vadou a utrpěnou škodou — Důkazní břemeno — Způsoby dokazování — Neexistence vědeckého konsensu — Závažné, přesné a shodující se nepřímé důkazy ponechané na posouzení soudu rozhodujícímu ve věci samé — Přípustnost — Podmínky“

8

2017/C 277/11

Věc C-678/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Mohammad Zadeh Khorassani v. Kathrin Pflanz „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/39/ES — Trhy finančních nástrojů — Článek 4 odst. 1 bod 2 — Pojem ‚investiční služby‘ — Příloha I oddíl A bod 1 — Přijímání a předávání příkazů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů — Případné zahrnutí zprostředkování uzavření smlouvy o správě portfolia“

9

2017/C 277/12

Věc C-685/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesverwaltungsgericht Oberösterreich – Rakousko) – Online Games Handels GmbH a další v. Landespolizeidirektion Oberösterreich „Řízení o předběžné otázce — Článek 49 SFEU — Svoboda usazování — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Hazardní hry — Omezující právní úprava členského státu — Správní sankce trestněprávní povahy — Naléhavé důvody obecného zájmu — Přiměřenost — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Právo na účinnou soudní ochranu — Vnitrostátní právní úprava, jež soudu ukládá zkoumat skutkové okolnosti, s nimiž se seznámí v rámci stíhání správních přestupků trestněprávní povahy, z moci úřední — Slučitelnost“

10

2017/C 277/13

Věc C-9/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Kehl – Německo) – trestní řízení proti A „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Nařízení (ES) č. 562/2006 — Kodex Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) — Články 20 a 21 — Překračování vnitřních hranic — Kontroly na území — Vnitrostátní právní úprava povolující kontroly za účelem zjistit totožnost osob kontrolovaných v pásmu 30 km od společné státní hranice s jinými smluvními státy Úmluvy k provedení Schengenské dohody — Možnost kontroly bez ohledu na chování dotčené osoby nebo na existenci zvláštních okolností — Vnitrostátní právní úprava umožňující některá opatření kontroly osob v areálu železničních nádraží“

10

2017/C 277/14

Věc C-19/16 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. června 2017 – Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Ghunia Abdrabbah, Taher Nasuf, Sanabel Relief Agency Ltd v. Evropská komise, Rada Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) — Boj proti terorismu — Zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al Kajdá a Talibánem — Nařízení (ES) č. 881/2002 — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů fyzických a právnických osob zapsaných na seznam vyhotovený Výborem Organizace spojených národů pro sankce — Opětovné zařazení jmen a názvů těchto osob na seznam v příloze I nařízení č. 881/2002 po zrušení původního zařazení — Zánik právnické osoby v průběhu řízení — Procesní způsobilost“

11

2017/C 277/15

Věc C-20/16: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel v. Finanzamt Offenburg „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb pracovníků — Příjmy pobírané v jiném členském státě, než je členský stát bydliště — Metoda osvobození od daně s výhradou progresivity v členském státě bydliště — Příspěvky na důchodové pojištění a zdravotní pojištění srážené z příjmů pobíraných v jiném členském státě, než je členský stát bydliště — Odpočet těchto příspěvků — Podmínka týkající se neexistence přímé souvislosti s příjmy osvobozenými od daně“

12

2017/C 277/16

Věc C-26/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda v. Autoridade Tributária e Aduaneira „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Směrnice 2006/112/ES — Článek 138 odst. 2 písm. a) — Podmínky osvobození dodání nového dopravního prostředku uvnitř Společenství od daně — Bydliště kupujícího v členském státě určení — Přechodná registrace v členském státě určení — Nebezpečí daňových úniků — Dobrá víra prodávajícího — Povinnost řádné péče prodávajícího“

12

2017/C 277/17

Věc C-38/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Compass Contract Services Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty (DPH) — Vrácení bezdůvodně zaplacené DPH — Nárok na odpočet DPH — Podmínky — Zásady rovného zacházení a daňové neutrality — Zásada efektivity — Vnitrostátní právní úprava zavádějící promlčecí lhůtu“

13

2017/C 277/18

Věc C-49/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Unibet International Ltd. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Omezení — Podmínky pro udělení koncese k provozování internetových hazardních her — Praktická nemožnost získání takového povolení soukromými provozovateli usazenými v jiných členských státech“

14

2017/C 277/19

Věc C-75/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Ordinario di Verona – Itálie) – Livio Menini, Maria Antonia Rampanelli v. Banco Popolare – Società Cooperativa „Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Postupy alternativního řešení sporů — Směrnice 2008/52/ES — Směrnice 2013/11/EU — Článek 3 odst. 2 — Odpor podaný spotřebiteli v rámci řízení o platebním rozkazu zahájeného na návrh úvěrové instituce — Právo na přístup k soudnictví — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví povinné využití mediačního řízení — Povinné zastoupení advokátem — Podmínka přípustnosti žaloby k soudu“

15

2017/C 277/20

Věc C-126/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Midden-Nederland – Nizozemsko) – Federatie Nederlandse Vakvereniging a další v. Smallsteps BV „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2001/23/ES — Články 3 až 5 — Převody podniků — Zachování práv zaměstnanců — Výjimky — Insolvenční řízení — Pre-pack — Přežití podniku“

15

2017/C 277/21

Věc C-249/16: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Saale Kareda v. Stefan Benkö „Řízení o předběžné otázce — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Nařízení (EU) č. 1215/2012 — Článek 7 bod 1 — Pojmy ‚smlouva nebo nároky ze smlouvy‘ a ‚smlouva o poskytování služeb‘ — Regresní žaloba podaná mezi solidárními dlužníky ze smlouvy o úvěru — Určení místa plnění smlouvy o úvěru“

16

2017/C 277/22

Věc C-279/16 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. června 2017 – Španělské království v. Evropská komise, Lotyšská republika „Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — EZOZF, EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování Evropské unie — Výdaje vynaložené Španělským královstvím“

17

2017/C 277/23

Věc C-349/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgie) – T.KUP SAS v. Belgische Staat „Řízení o předběžné otázce — Dumping — Nařízení (ES) č. 1472/2006 — Dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Číny a z Vietnamu — Platnost prováděcího nařízení (EU) č. 1294/2009 — Přezkum antidumpingových opatření, která pozbývají platnosti — Nezávislí dovozci — Výběr vzorku — Zájem Evropské unie“

17

2017/C 277/24

Věc C-422/16: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 14. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Trier – Německo) – Verband Sozialer Wettbewerb eV v. TofuTown.com GmbH „Řízení o předběžné otázce — Společná organizace trhů se zemědělskými produkty — Nařízení (EU) č. 1308/2013 — Článek 78 a příloha VII část III — Rozhodnutí 2010/791/EU — Definice, označení a obchodní názvy — ‚Mléko‘ a ‚mléčné výrobky‘ — Názvy používané při propagaci čistě rostlinných potravin a jejich uvádění na trh“

18

2017/C 277/25

Spojené věci C-444/16 a C-445/16: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 15. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Mons – Belgie) – Immo Chiaradia SPRL (C-444/16), Docteur De Bruyne SPRL (C-445/16) v. État belge „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 78/660/EHS — Roční účetní závěrky některých forem společností — Zásada pravdivého a věrného obrazu — Zásada obezřetnosti — Společnost emitující opci na akcie, která zahrnuje do účetnictví jako výnos kupní cenu opce v průběhu účetního období, během kterého je uvedená opce uplatněna, nebo na konci doby její platnosti“

19

2017/C 277/26

Věc C-449/16: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 21. června 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte d'appello di Genova – Itálie) – Kerly Del Rosario Martinez Silva v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Comune di Genova „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Článek 3 — Rodinné dávky — Směrnice 2011/98/EU — Článek 12 — Právo na rovné zacházení — Státní příslušníci třetích zemí, jež jsou držiteli jednotného povolení“

19

2017/C 277/27

Věc C-662/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. prosince 2016 Laboratoire de la mer proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 18. října 2016 ve věci T-109/16, Laboratoire de la mer v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

20

2017/C 277/28

Věc C-37/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. ledna 2017 Rudolfem Keilem proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 15. prosince 2016 ve věci T-330/15, Rudolf Keil v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

20

2017/C 277/29

Věc C-87/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. února 2017 CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 19. prosince 2016 ve věci T-655/16, CBA Spielapparate- und Restaurantbetriebs GmbH v. Soudní dvůr Evropské unie

20

2017/C 277/30

Věc C-177/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itálie) dne 5. dubna 2017 – Demarchi Gino S.a.s. v. Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/31

Věc C-178/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Itálie) dne 5. dubna 2017 – Graziano Garavaldi v. Ministero della Giustizia

21

2017/C 277/32

Věc C-207/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (Itálie) dne 21. dubna 2017 – Rotho Blaas Srl v. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

22

2017/C 277/33

Věc C-216/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 24. dubna 2017 – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl v. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST) a další

23

2017/C 277/34

Věc C-270/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 18. května 2017 – Openbaar Ministerie v. Tadas Tupikas

24

2017/C 277/35

Věc C-271/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 18. května 2017 – Openbaar Ministerie v. Sławomir Andrzej Zdziaszek

24

2017/C 277/36

Věc C-272/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 18. května 2017 – K. M. Zyla v. Staatssecretaris van Financiën

25

2017/C 277/37

Věc C-322/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 30. května 2017 – Eugen Bogatu v. Minister for Social Protection

26

2017/C 277/38

Věc C-323/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court (Irsko) dne 30. května 2017 – People Over Wind, Peter Sweetman v. Coillte Teoranta

26

2017/C 277/39

Věc C-345/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 12. června 2017 – Sergejs Buivids

27

2017/C 277/40

Věc C-382/17: Žaloba podaná dne 26. června 2017 – Evropská komise v. Portugalská republika

27

2017/C 277/41

Věc C-383/17: Žaloba podaná dne 26. června 2017 – Evropská komise v. Portugalská republika

28

2017/C 277/42

Věc C-415/17: Žaloba podaná dne 10. července 2017 – Evropská komise v. Chorvatská republika

28

 

Tribunál

2017/C 277/43

Věc T-67/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2017 – Viraj Profiles v. Rada „Dumping — Dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie — Určení výrobních nákladů — Prodejní, režijní a správní náklady — Povinnost odůvodnění — Újma — Příčinná souvislost — Stížnost — Zahájení řízení — Zjevně nesprávné posouzení“

30

2017/C 277/44

Věc T-74/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2017 – Francie v. Komise „Státní podpory — Podpory poskytnuté Francií ve prospěch společnosti SNCM — Podpory na restrukturalizaci a opatření přijatá v rámci programu privatizace — Kritérium soukromého investora v tržním hospodářství — Rozhodnutí, kterým se podpory prohlašují za protiprávní a neslučitelné s vnitřním trhem — Opětovné zahájení formálního vyšetřovacího řízení — Povinnost uvést odůvodnění“

30

2017/C 277/45

Věc T-343/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. června 2017 – Cipriani v. EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie CIPRIANI — Dobrá víra — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neporušení práva na jméno proslulé osoby — Článek 53 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009“

31

2017/C 277/46

Věc T-1/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2017 – SNCM v. Komise „Státní podpory — Podpory poskytnuté Francií ve prospěch společnosti SNCM — Podpory na restrukturalizaci a opatření přijatá v rámci programu privatizace — Kritérium soukromého investora v tržním hospodářství — Rozhodnutí, jímž jsou podpory prohlášeny za protiprávní a neslučitelné s vnitřním trhem — Sociální politika členských států — Opětovné zahájení formálního vyšetřovacího řízení — Povinnost odůvodnění — Rovné zacházení — Článek 41 Listiny základních práv“

32

2017/C 277/47

Věc T-215/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2017 – Azarov v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobce na seznamu — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Právo na vlastnictví — Právo vykonávat hospodářskou činnost — Proporcionalita — Zneužití pravomoci — Zásada řádné správy — Zjevně nesprávné posouzení“

32

2017/C 277/48

Věc T-221/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2017 – Arbuzov v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vzhledem k situaci na Ukrajině — Zmrazení finančních prostředků — Seznam osob, subjektů a orgánů, jimž se zmrazují finanční prostředky a hospodářské zdroje — Ponechání jména žalobce na seznamu — Zásada řádné správy — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na vlastnictví“

33

2017/C 277/49

Věc T-234/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2017 – Systema Teknolotzis v. Komise „Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) — Grantové dohody k projektům PlayMancer, Mobiserv a PowerUp — Článek 299 SFEU — Rozhodnutí, které je exekučním titulem — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt — Přípustnost — Proporcionalita — Povinnost řádné péče — Povinnost uvést odůvodnění“

34

2017/C 277/50

Věc T-287/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2017 – Tayto Group v. EUIPO – MIP Metro (real) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie real — Skutečné užívání — Podoba, která se liší v prvcích neměnících rozlišovací způsobilost — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Užití ochranné známky třetí osobou — Článek15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Důkaz o skutečném užívání — Článek15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění“

34

2017/C 277/51

Věc T-333/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2017 – Josel v. EUIPO – Nationale Nederlanden Nederland (NN) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka NN — Starší národní slovní ochranná známka NN — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Absence skutečného užívání starší slovní ochranné známky — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a článek 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Podoba, která se liší prvky měnícími rozlišovací způsobilost“

35

2017/C 277/52

Věc T-392/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2017 – European Dynamics Luxembourg a další v. Agentura Evropské unie pro železnice „Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení — Poskytnutí externích služeb za účelem vývoje informačních systémů pro Agenturu Evropské unie pro železnice — Zařazení nabídky uchazeče — Odmítnutí nabídky uchazeče — Povinnost uvést odůvodnění — Neobvykle nízká nabídka“

36

2017/C 277/53

Věc T-623/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2017 – Lidl Stiftung v. EUIPO (JEDE FLASCHE ZÄHLT!) „Ochranná známka Evroské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie JEDE FLASCHE ZÄHLT! — Ochranná známka tvořená reklamním sloganem — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

36

2017/C 277/54

Věc T-3/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. července 2017 – Allstate Insurance v. EUIPO (DRIVEWISE) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška k zápisu slovní ochranné známky Evropské unie DRIVEWISE — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

37

2017/C 277/55

Věc T-27/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. června 2017 – Spojené království v. Komise „EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Ovoce a zelenina — Nesprávné právní posouzení — Článek 3 odstavce 1 a 3 nařízení (ES) č. 1433/2003 — Článek 52 odstavce 1 a 2 nařízení (ES) č. 1580/2007 — Zásada zákonnosti — Právní jistota — Rovnost zacházení — Zásada zákazu diskriminace — Povinnost uvést odůvodnění“

37

2017/C 277/56

Věc T-63/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. června 2017 – E-Control v. ACER „Energetika — Podmínky přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou — Rozhodnutí národních regulačních orgánů o schválení metod přidělování přeshraniční přenosové kapacity — Slučitelnost s nařízením (ES) č. 714/2009 — Stanovisko ACER — Pojem rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání k ACER — Článek 19 nařízení (ES) č. 713/2009 — Rozhodnutí odvolacího senátu ACER, kterým bylo odmítnuto odvolání jako nepřípustné — Nesprávné právní posouzení — Povinnost uvést odůvodnění“

38

2017/C 277/57

Věc T-81/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2017 – Pirelli Tyre v. EUIPO (Umístění dvou zvlněných pruhů na boční straně pneumatiky) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška ochranné známky Evropské unie znázorňující dva zvlněné pruhy na boční straně pneumatiky — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 — Článek75 nařízení č. 207/2009 — Článek 76 nařízení č. 207/2009“

39

2017/C 277/58

Věc T-90/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. července 2017 – Murphy v. EUIPO – Nike Innovate (Elektronické náramkové hodinky) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující elektronické náramkové hodinky — Starší (průmyslový) vzor Společenství — Důvod neplatnosti — Individuální povaha — Odlišný celkový dojem — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 62 nařízení č. 6/2002“

39

2017/C 277/59

Věc T-306/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. července 2017 – Gamet v. EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (dveřní klika) „(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství znázorňující dveřní kliku — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Absence individuální povahy — Míra volnosti původce — Absence odlišného celkového dojmu — Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002 — Důkazy předložené na podporu námitek po uplynutí stanovené lhůty — Předložení důkazů poprvé až před odvolacím senátem — Posuzovací pravomoc odvolacího senátu — Článek 63 nařízení č. 6/2002“

40

2017/C 277/60

Věc T-359/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. července 2017 – Axel Springer v. EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie TestBild — Starší národní slovní ochranná známka test — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Podobnost výrobků nebo služeb — Podobnost označení — Inherentní rozlišovací způsobilost — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

41

2017/C 277/61

Věc T-406/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2017 – Dogg Label v. EUIPO – Chemoul (JAPRAG) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie JAPRAG — Starší národní obrazová ochranná známka JAPAN-RAG — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

41

2017/C 277/62

Spojené věci T-427/16 až T-429/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. června 2017 – Martín Osete v. EUIPO – Danielle Rey (AN IDEAL WIFE A DALŠÍ) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranné známky Evropské unie AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER a AN IDEAL HUSBAND — Absence skutečného užívání ochranných známek — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence řádného důvodu pro neužívání“

42

2017/C 277/63

Věc T-448/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. června 2017 – Mr. Kebab v. EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška k zápisu obrazové ochranné známka Evropské unie Mr. KEBAB — Starší španělská obrazová ochranná známka MISTER KEBAP — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

43

2017/C 277/64

Věc T-470/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2017 – X-cen-tek v. EUIPO (vyobrazení trojúhelníku) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie zobrazující trojúhelník — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

43

2017/C 277/65

Věc T-479/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. června 2017 – Colgate-Palmolive v. EUIPO (AROMASENSATIONS) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie AROMASENSATIONS — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) a odstavec 2 nařízení (ES) č. 207/2009“

44

2017/C 277/66

Věc T-506/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2017 – Bodson a další v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Smluvní povaha pracovního vztahu — Odměna za práci — Reforma systému odměňování a platového postupu — Legitimní očekávání — Právní jistota — Zjevně nesprávné posouzení — Přiměřenost — Povinnost péče — Článek 11 odst. 3 interního nařízení EIB“

44

2017/C 277/67

Věc T-508/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2017 – Bodson a další v. EIB „Veřejná služba — Zaměstnanci EIB — Smluvní povaha pracovněprávního vztahu — Odměňování — Reforma systému prémií — Legitimní očekávání — Právní jistota — Zjevně nesprávné posouzení — Proporcionalita — Povinnost jednat s náležitou péčí — Čl. 11 odst. 3 jednacího řádu EIB — Rovné zacházení“

45

2017/C 277/68

Věc T-282/17: Žaloba podaná dne 11. května 2017 –  UI ( *1 ) v. Rada

46

2017/C 277/69

Věc T-338/17: Žaloba podaná dne 30. května 2017 – Air France v. Komise

46

2017/C 277/70

Věc T-377/17: Žaloba podaná dne 15. června 2017 – SQ v. EIB

48

2017/C 277/71

Věc T-399/17: Žaloba podaná dne 28. června 2017 – Dalli v. Komise

49

2017/C 277/72

Věc T-402/17: Žaloba podaná dne 27. června 2017 – Vienna International Hotelmanagement v. EUIPO (Vienna House)

50

2017/C 277/73

Věc T-403/17: Žaloba podaná dne 27. června 2017 – Vienna International Hotelmanagement v. EUIPO (VIENNA HOUSE)

51

2017/C 277/74

Věc T-411/17: Žaloba podaná dne 30. června 2017 – Landesbank Baden-Württemberg v. SRB

51

2017/C 277/75

Věc T-413/17: Žaloba podaná dne 29. června 2017 – Karl Storz v. EUIPO (3D)

52

2017/C 277/76

Věc T-414/17: Žaloba podaná dne 3. července 2017 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

53

2017/C 277/77

Věc T-416/17: Žaloba podaná dne 3. července 2017 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO – Papouis Dairies (fino)

53

2017/C 277/78

Věc T-417/17: Žaloba podaná dne 3. července 2017 – Kypr v. EUIPO – Papouis Dairies (fino Cyprus Halloumi Cheese)

54

2017/C 277/79

Věc T-418/17: Žaloba podaná dne 4. července 2017 – Eduard Meier v. EUIPO – Calzaturificio Elisabet (Safari Club)

55

2017/C 277/80

Věc T-419/17: Žaloba podaná dne 4. července 2017 – Mendes v. EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3)

55

2017/C 277/81

Věc T-420/17: Žaloba podaná dne 10. července 2017 – Portigon v. SRB

56

2017/C 277/82

Věc T-425/17: Žaloba podaná dne 3. července 2017 – Capo d’Anzio v. Komise

57

2017/C 277/83

Věc T-426/17: Žaloba podaná dne 5. července 2017 – Item Industrietechnik v. EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/84

Věc T-427/17: Žaloba podaná dne 5. července 2017 – Item Industrietechnik v. EUIPO (EFUSE)

59

2017/C 277/85

Věc T-428/17: Žaloba podaná dne 11. července 2017 – Alpine Welten Die Bergführer v. EUIPO (ALPINEWELTEN Die Bergführer)

60

2017/C 277/86

Věc T-778/15: Usnesení Tribunálu ze dne 29. června 2017 – It Works v. EUIPO – KESA Holdings Luxembourg (IT it WORKS)

60

2017/C 277/87

Věc T-53/17: Usnesení Tribunálu ze dne 30. června 2017 – Austrian Power Grid v. ACER

61


 


CS

 

S ohledem na ochranu osobních dat nelze zobrazit některé údaje obsažené v tomto vydání, a proto byla publikovaná nová autentické verze.

Top