EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:168:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 168, 29. května 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 168

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
29. května 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 168/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Soudní dvůr

2017/C 168/02

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 7. března 2017 o úředních svátcích a soudních prázdninách

2

 

Tribunál

2017/C 168/03

Rozhodnutí Tribunálu ze dne 5. dubna 2017 o soudních prázdninách

4


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 168/04

Věc C-598/14 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. dubna 2017 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v. Gilbert Szajner, Forge de Laguiole „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 4 — Článek 65 odst. 1 a 2 — Slovní ochranná známka LAGUIOLE — Návrh na prohlášení neplatnosti založený na starším právu, které vzniklo na základě vnitrostátního práva — Použití vnitrostátního práva úřadem EUIPO — Úloha unijního soudu“

5

2017/C 168/05

Spojené věci C-217/15 a C-350/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého 2017 senátu) ze dne 5. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Itálie) – trestní řízení proti Massimovi Orsimu (C-217/15), Lucianovi Baldettimu (C-350/15) „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Články 2 a 273 — Vnitrostátní právní úprava, která za nezaplacení daně z přidané hodnoty stanoví správní sankci i trestní sankci — Listina základních práv Evropské unie — Článek 50 — Zásada ne bis in idem — Totožnost osoby, proti níž je vedeno správní řízení nebo trestní řízení — Neexistence“

5

2017/C 168/06

Věc C-298/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – Litva) – UAB „Borta“ v. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija VĮ „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Směrnice 2004/17/ES — Zakázka, která nedosahuje prahové hodnoty stanovené touto směrnicí — Články 49 a 56 SFEU — Omezení využití subdodavatelů — Předložení společné nabídky — Odborné schopnosti uchazečů — Změny zadávacích podmínek“

6

2017/C 168/07

Věc C-336/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 6. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbetsdomstolen – Švédsko) – Unionen v. Almega Tjänsteförbunden, ISS Facility Services AB „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2001/23/ES — Článek 3 — Zachování práv zaměstnanců v případě převodu podniků — Kolektivní smlouvy použitelné na nabyvatele a na převodce — Dodatečná výpovědní doba přiznaná propuštěným zaměstnancům — Zohlednění doby odpracované u převodce“

7

2017/C 168/08

Věc C-337/15 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. dubna 2017 – Evropský veřejný ochránce práv v. Claire Staelen „Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie — Vyřízení stížnosti, která se týká vedení seznamu vhodných kandidátů vytvořeného na základě otevřeného výběrového řízení, evropským veřejným ochráncem práv — Porušení povinnosti postupovat s řádnou péčí — Pojem ‚dostatečně závažné porušení‘ pravidla unijního práva — Nemajetková újma — Ztráta důvěry v instituci evropského veřejného ochránce práv“

8

2017/C 168/09

Spojené věci C-376/15 P a C-377/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. dubna 2017 – Changshu City Standard Parts Factory, Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd v. Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) „Kasační opravný prostředek — Dumping — Prováděcí nařízení (EU) č. 924/2012 — Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky — Nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 2 odst. 2 a 11 — Vyloučení některých vývozních transakcí z výpočtu dumpingového rozpětí — Spravedlivé srovnání vývozní ceny a běžné hodnoty v případě dovozů ze země bez tržního hospodářství“

8

2017/C 168/10

Věc C-391/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – Španělsko) – Marina del Mediterráneo SL a další v. Agencia Pública de Puertos de Andalucía „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Přezkumné řízení — Směrnice 89/665/EHS — Článek 1 odst. 1 — Článek 2 odst. 1 — Rozhodnutí veřejného zadavatele týkající se umožnění hospodářskému subjektu podat nabídku — Rozhodnutí, proti němuž lze podat opravný prostředek podle použitelné vnitrostátní právní úpravy“

9

2017/C 168/11

Spojené věci C-435/15 a C-666/15: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg – Německo, Rechtbank Noord-Holland – Nizozemsko) – GROFA GmbH v. Hauptzollamt Hannover (C-435/15), X, GoPro Coöperatief UA v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane kantoor Rotterdam Rijnmond (C–666/15) „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Čísla a položky sazebníku — Zařazení zboží — Videokamery — Kombinovaná nomenklatura — Podpoložky 8525 80 30, 8525 80 91 a 8525 80 99 — Vysvětlivky — Výklad — Prováděcí nařízení (EU) č. 1249/2011 a č. 876/2014 — Výklad — Platnost“

10

2017/C 168/12

Věc C-488/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. dubna 2017 – Evropská komise v. Bulharská republika „Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 2008/50/ES — Kvalita vnějšího ovzduší — Článek 13 odst. 1 — Příloha XI — Denní a roční mezní hodnoty koncentrací PM10 — Systematické a trvající překračování mezních hodnot — Článek 22 — Prodloužení lhůt pro dosažení některých mezních hodnot — Podmínky uplatnění — Článek 23 odst. 1 — Plány kvality ovzduší — ‚Co možná nejkratší‘ období překročení — Náležitá opatření — Posuzované skutečnosti“

11

2017/C 168/13

Spojené věci C-497/15 a C-498/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 22. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Euro-Team Kft. (C-497/15), Spirál-Gép Kft. (C-498/15) v. Budapest Rendőrfőkapitánya „Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Silniční doprava — Daňová ustanovení — Směrnice 1999/62/ES — Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly — Mýtné — Povinnost členských států stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce — Paušální pokuta — Přiměřenost“

12

2017/C 168/14

Věc C-544/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 4. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – Sahar Fahimian v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2004/114/ES — Článek 6 odst. 1 písm. d) — Podmínky přijímání státních příslušníků třetích zemí — Odmítnutí přijetí — Pojem ‚hrozba pro veřejnou bezpečnost‘ — Prostor pro uvážení“

12

2017/C 168/15

Věc C-638/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – Eko-Tabak s.r.o. v. Generální ředitelství cel „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2011/64/EU — Článek 2 odst. 1 písm. c) — Článek 5 odst. 1 písm. a) — Pojmy ‚tabák ke kouření‘, ‚řezaný nebo jinak dělený tabák‘ a ‚průmyslové zpracování‘“

13

2017/C 168/16

Věc C-665/15: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. března 2017 – Evropská komise v. Portugalská republika „Nesplnění povinnosti státem — Doprava — Řidičský průkaz — Síť řidičských průkazů Evropské unie — Využívání unijní sítě a napojení na tuto síť“

14

2017/C 168/17

Věc C-668/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. dubna 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vestre Landsret – Dánsko) – Jyske Finans A/S v. Ligebehandlingsnævnet, jednající jménem Ismara Huskice „Řízení o předběžné otázce — Rovné zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ — Směrnice 2000/43/ES — Článek 2 odst. 2 písm. a) a b) — Úvěrová instituce, která vyžaduje doplňující důkaz o totožnosti ve formě kopie pasu nebo povolení k pobytu od osob, které žádají o půjčku na koupi motorového vozidla a které se identifikovaly prostřednictvím svého řidičského průkazu uvádějícího jinou zemi narození než členský stát Evropské unie nebo Evropského sdružení volného obchodu“

14

2017/C 168/18

Věc C-58/16: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 6. dubna 2017 – Evropská komise v. Spolková republika Německo „Nesplnění povinnosti státem — Zvýšení zabezpečení přístavů — Směrnice 2005/65/ES — Článek 2 odst. 3 a články 6, 7 a 9 — Porušení — Nevyhodnocení zabezpečení přístavů — Hranice přístavu, plán zabezpečení přístavu a bezpečnostní technik přístavu — Neexistence definice“

15

2017/C 168/19

Spojené věci C-124/16, C-188/16 et C-213/16: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 22. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht München, Landgericht München I – Německo) – trestní řízení proti Ianos Tranca (C-124/16), Tanja Reiter (C-213/16) Ionel Opria (C-188/16) „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Směrnice 2012/13/EU — Právo na informace v trestním řízení — Právo na informace o obvinění — Doručení trestního příkazu — Podmínky — Povinnost zvolit si zmocněnce — Obviněný, který nemá trvalé bydliště nebo trvalý pobyt — Lhůta pro podání odporu plynoucí od doručení zmocněnci“

15

2017/C 168/20

Věc C-153/16: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. dubna 2017 – Evropská komise v. Slovinská republika „Nesplnění povinnosti státem — Nevhodné ukládání velkého množství použitých pneumatik — Skládkování v rozporu s požadavky stanovenými směrnicemi 2008/98/ES a 1999/31/ES — Trvalé a pokračující nebezpečí pro životní prostředí a lidské zdraví“

16

2017/C 168/21

Věc C-83/16: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 2. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – „Heta Asset Resolution Bulgaria“ OOD v. Nachalnik na Mitnitsa Stolichna „Řízení o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 a článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Celní kodex — Dodatečné vývozní celní prohlášení — Pojem ‚dostatečný důkaz‘ — Posouzení dostatečnosti důkazů“

17

2017/C 168/22

Věc C-232/16 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 9. března 2017 – Simet SpA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Státní podpory — Odvětví dopravy — Služby meziregionální autobusové dopravy — Nařízení (EHS) č. 1191/69 — Nárok na náhradu nákladů vzniklých z plnění závazků veřejné služby — Vnitrostátní soudní rozhodnutí — Podpora neslučitelná s vnitřním trhem“

17

2017/C 168/23

Věc C-497/16: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 2. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího soudu České republiky – Česká republika) – trestní řízení proti Juraji Sokáčovi „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Prekursory drog — Nařízení (ES) č. 273/2004 — Článek 2 písm. a) — Pojem ‚uvedená látka‘ — Vyloučení léčivých přípravků — Směrnice 2001/83/ES — Článek 1 bod 2 — Pojem ‚léčivý přípravek‘ — Léčivý přípravek s obsahem efedrinu či pseudoefedrinu — Nařízení (ES) č. 111/2005 — Článek 2 písm. a) — Pojem ‚uvedená látka‘ — Příloha — Zahrnutí léčivých přípravků obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin — Žádný vliv na působnost nařízení (ES) č. 273/2004“

18

2017/C 168/24

Věc C-515/16: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. března 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Versailles – Francie) – Enedis, SA v. Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Články 107 a 108 SFEU — Státní podpora — Pojem ‚státní zásah nebo státních prostředků prostřednictvím‘ — Sluneční energie — Povinnost výkupu za cenu vyšší, než je tržní cena — Plná kompenzace — Neprovedení přechozího oznámení“

19

2017/C 168/25

Věc C-14/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 11. ledna 2017 – VAR Srl v. Iveco Orecchia SpA

19

2017/C 168/26

Věc C-83/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 15. února 2017 – KP, zastoupené matkou, v. LO

20

2017/C 168/27

Věc C-99/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2017 společností Infineon Technologies AG proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. prosince 2016 ve věci T-758/14, Infineon Technologies AG v. Evropská komise

20

2017/C 168/28

Věc C-100/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2017 společností Gul Ahmed Textile Mills Ltd proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 15. prosince 2016 ve věci T-199/04, Gul Ahmed Textile Mills Ltd v. Rada Evropské unie

21

2017/C 168/29

Věc C-104/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Pitești (Rumunsko) dne 27. února 2017 – SC Cali Esprou SRL v. Administraţia Fondului pentru Mediu

22

2017/C 168/30

Věc C-113/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 6. března 2017 – QJ v. Ministerstvo vnútra SR, Migračný úrad

23

2017/C 168/31

Věc C-120/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Satversmes tiesa (Lotyšsko) dne 7. března 2017 – Administratīvā rajona tiesa v. Ministru kabinets

23

2017/C 168/32

Věc C-131/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) dne 13. března 2017 – Hélder José Cunha Martins v. Fundo de Garantia Automóvel

24

2017/C 168/33

Věc C-136/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 15. března 2017 – G. C., A. F., B. H., E. D. v. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)

24

2017/C 168/34

Věc C-156/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 27. března 2017 – Köln-Aktienfonds Deka v. Staatssecretaris van Financiën

26

2017/C 168/35

Věc C-157/17: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 27. března 2017 – X v. Staatssecretaris van Financiën

27

2017/C 168/36

Věc C-172/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2017 ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 25. ledna 2017 ve věci T-768/14, ANKO v. Evropská komise

27

2017/C 168/37

Věc C-173/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 5. dubna 2017 ANKO A.E. Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 25. ledna 2017 ve věci T-771/14, ANKO v. Evropská komise

28

2017/C 168/38

Věc C-184/17 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. dubna 2017 International Management Group (IMG) proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 2. února 2017 ve věci T-381/15, IMG v. Komise

29

 

Tribunál

2017/C 168/39

Věc T-201/17: Žaloba podaná dne 31. března 2017 – Printeos v. Komise

30

2017/C 168/40

Věc T-207/17: Žaloba podaná dne 5. dubna 2017 – Senetic v. EUIPO – HP Hewlett Packard Group (hp)

31

2017/C 168/41

Věc T-208/17: Žaloba podaná dne 5. dubna 2017 – Senetic v. EUIPO – HP Hewlett Packard Group (HP)

31

2017/C 168/42

Věc T-209/17: Žaloba podaná dne 4. dubna 2017 – ZGS v. EUIPO (Schülerhilfe1)

32

2017/C 168/43

Věc T-213/17: Žaloba podaná dne 5. dubna 2017 – Romantik Hotels & Restaurants v. EUIPO – Hotel Preidlhof (ROMANTIK)

33

2017/C 168/44

Věc T-215/17: Žaloba podaná dne 7. dubna 2017 – Pear Technologies v. EUIPO – Apple (PEAR)

33


CS

 

Top