Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:046:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 46, 13. února 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 46

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
13. února 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 46/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 46/02

Věc C-492/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. září 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgie) – Essent Belgium NV v. Vlaams Gewest, Inter-Energa a další „Řízení o předběžné otázce — Regionální právní úprava, která stanoví bezplatnou distribuci elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v sítích nacházejících se v dotčeném regionu — Rozlišení v závislosti na původu zelené elektřiny — Články 28 a 30 ES — Volný pohyb zboží — Směrnice 2001/77/ES — Články 3 a 4 — Regionální mechanismy podpory produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů — Směrnice 2003/54/ES — Články 3 a 20 — Směrnice 96/92/ES — Články 3 a 16 — Vnitřní trh s elektřinou — Přístup k distribuční síti za nediskriminačních tarifních podmínek — Závazek veřejné služby — Nedostatek proporcionality“

2

2017/C 46/03

Věc C-171/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Connexxion Taxi Services BV v. Staat der Nederlanden, Transvision BV, Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC BV, Zorgvervoercentrale Nederland BV „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na služby — Směrnice 2004/18/ES — Článek 45 odst. 2 — Osobní situace zájemce nebo uchazeče — Fakultativní důvody pro vyloučení — Vážné profesní pochybení — Vnitrostátní právní předpisy, které stanoví individuální posouzení jednotlivých případů podle zásady proporcionality — Rozhodnutí veřejných zadavatelů — Směrnice 89/665/EHS — Soudní přezkum“

3

2017/C 46/04

Věc C-238/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 14. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif – Lucembursko) – Maria do Céu Bragança Linares Verruga, Jacinto Manuel Sousa Verruga, André Angelo Linares Verruga v. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb osob — Rovné zacházení — Sociální výhody — Nařízení (EU) č. 492/2011 — Článek 7 odst. 2 — Finanční podpora na vysokoškolské studium — Podmínka stanovená pro studenty, kteří nemají bydliště na území dotčeného členského státu, být dětmi pracovníků, kteří ke dni podání žádosti o finanční podporu byli zaměstnaní nebo vykonávali samostatně výdělečnou činnost v tomto členském státě nepřetržitě po dobu alespoň pěti let — Nepřímá diskriminace — Odůvodnění — Cíl směřující ke zvýšení podílu tuzemských osob s vysokoškolským vzděláním — Vhodnost — Proporcionalita“

4

2017/C 46/05

Věc C-256/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 15. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Drago Nemec v. Republika Slovenija „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2000/35/ES — Postup proti opožděným platbám — Pravomoc Soudního dvora — Transakce uzavřená před přistoupením Slovinska k Evropské unii — Působnost — Pojem ‚obchodní transakce‘ — Pojem ‚podnik‘ — Maximální částka dlužného úroku z prodlení“

4

2017/C 46/06

Věc C-378/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 14. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione tributaria regionale di Roma – Itálie) – Mercedes Benz Italia SpA v. Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 77/388/EHS — Článek 17 odst. 5 třetí pododstavec písm. d) — Působnost — Použití odpočitatelného podílu daně z přidané hodnoty, které podléhá pořízení veškerého zboží a služeb používaných osobou povinnou k dani — Příležitostná plnění — Použití obratu jako indicie“

5

2017/C 46/07

Spojené věci C-401/15 až C-403/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 15. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative – Lucembursko) – Noémie Depesme, Saïd Kerrou (C-401/15), Adrien Kauffmann (C-402/15), Maxime Lefort (C-403/15) v. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb osob — Práva pracovníků — Rovné zacházení — Sociální výhody — Finanční pomoc na vysokoškolská studia — Podmínka rodičovství — Pojem ‚dítě‘ — Dítě manžela či manželky nebo registrovaného partnera či partnerky — Příspěvek na výživu tohoto dítěte“

6

2017/C 46/08

Věc C-558/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Alberto José Vieira de Azevedo a další v. CED Portugal Unipessoal, Lda, Instituto de Seguros de Portugal – Fundo de Garantia Automóvel „Řízení o předběžné otázce — Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrola povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění — Směrnice 2000/26/ES — Článek 4 odst. 5 — Pojišťovna — Škodní zástupce — Dostatečné pravomoci k zastupování — Možnost žalovat u soudů“

7

2017/C 46/09

Věc C-577/15 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2016 – SV Capital OÜ v. Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Žádost o zahájení šetření směrující na estonské a finské orgány dohledu — Rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) — Rozhodnutí odvolacího senátu evropských orgánů dohledu — Nařízení (EU) č. 1093/2010 — Články 17 a 60 — Odvolací senát — Lhůta k podání žaloby — Omluvitelný omyl“

7

2017/C 46/10

Věc C-644/15 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 15. prosince 2016 – Maďarsko v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Nařízení (ES) č. 1234/2007 — Společná organizace zemědělských trhů — Odvětví ovoce a zeleniny — Článek 103e — Vnitrostátní finanční podpora poskytnutá organizacím producentů v odvětví ovoce a zeleniny — Nařízení (ES) č. 1580/2007 — Článek 97 — Rozhodnutí Komise o unijní úhradě vnitrostátní finanční podpory poskytnuté Maďarskem organizacím producentů“

8

2017/C 46/11

Věc C-667/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hof van beroep te Antwerpen – Belgie) – Loterie Nationale – Nationale Loterij NV van publiek recht v. Paul Adriaensen, Werner De Kesel, The Right Frequency VZW „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2005/29/ES — Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům — Klamavá obchodní praktika — Pyramidový program — Platby poskytnuté novými členy a odměny, které obdrží stávající členové — Nepřímá finanční souvislost“

8

2017/C 46/12

Věc C-700/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 15. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – LEK Farmacevtska Družba d. d. v. Republika Slovinsko „Řízení o předběžné otázce — Kombinovaná nomenklatura — Zařazení zboží — Potravinové doplňky spadající do sazebníkového čísla 2106 — Účinná látka jakožto základní složka — Případné zařazení do kapitoly 30 kombinované nomenklatury — Nabízení a prodej výrobků jako léčivých přípravků“

9

2017/C 46/13

Věc C-412/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. července 2016 Ice Mountain Ibiza, S.L. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 25. května 2016 ve věci T-5/15, Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza)

10

2017/C 46/14

Věc C-413/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. července 2016 Ice Mountain Ibiza, S.L. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 25. května 2016 ve věci T-6/15, Ice Mountain Ibiza v. EUIPO – Marbella Atlantic Ocean Club (ocean ibiza)

11

2017/C 46/15

Věc C-554/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 31. října 2016 – EP Agrarhandel GmbH v. Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

12

2017/C 46/16

Věc C-562/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Hannover (Německo) dne 7. listopadu 2016 – Peter Roßnagel, Alexandre Schröter v. TUIfly GmbH

13

2017/C 46/17

Věc C-585/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko), dne 18. listopadu 2016 – Serin Alheto v. Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite

14

2017/C 46/18

Věc C-621/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věcech T-353/14 a T-17/15, Itálie v. Komise

16

2017/C 46/19

Věc C-633/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sø- og Handelsretten (Dánsko) dne 7. prosince 2016 – Ernst & Young P/S v. Konkurrencerådet

17

2017/C 46/20

Věc C-636/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona (Španělsko) dne 9. prosince 2016 – Wilber López Pastuzano v. Delegación del Gobierno de Navarra

18

 

Tribunál

2017/C 46/21

Věc T-713/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – IPSO v. ECB „ECB — Zaměstnanci ECB — Agenturní pracovníci — Omezení maximální doby působení agenturního pracovníka — Žaloba na neplatnost — Napadnutelný akt — Bezprostřední a osobní dotčení — Právní zájem na podání žaloby — Lhůta k podání žaloby — Přípustnost — Neinformování žalující odborové organizace a neprojednání věci s ní — Mimosmluvní odpovědnost“

19

2017/C 46/22

Věc T-833/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Karp v. Parlament

19

2017/C 46/23

Věc T-858/16: Žaloba podaná dne 6. prosince 2016 – Dow Corning a Dow Corning Europe v. Komise

20

2017/C 46/24

Věc T-867/16: Žaloba podaná dne 5. prosince 2016 – Nomacorc v. Komise

21

2017/C 46/25

Věc T-874/16: Žaloba podaná dne 9. prosince 2016 – RA v. Účetní dvůr

22

2017/C 46/26

Věc T-875/16: Žaloba podaná dne 12. prosince 2016 – Falcon Technologies International v. Komise

23

2017/C 46/27

Věc T-881/16: Žaloba podaná dne 14. prosince 2016 – HJ v. EMA

24

2017/C 46/28

Věc T-882/16: Žaloba podaná dne 15. prosince 2016 – Sipral World v. EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)

25

2017/C 46/29

Věc T-893/16: Žaloba podaná dne 19. prosince 2016 – Xiaomi v. EUIPO – Apple (MI PAD)

26

2017/C 46/30

Věc T-894/16: Žaloba podaná dne 19. prosince 2016 – Air France v. Komise

26

2017/C 46/31

Věc T-895/16: Žaloba podaná dne 13. prosince 2016 – Toontrack Music AB v. EUIPO (SUPERIOR DRUMMER)

27

2017/C 46/32

Věc T-908/16: Žaloba podaná dne 20. prosince 2016 – Starbucks (HK) v. EUIPO – Now Wireless (nowwireless)

28

2017/C 46/33

Věc T-916/16: Žaloba podaná dne 28. prosince 2016 – Winkler v. Komise

28


CS

 

Top