Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:030:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 30, 30. ledna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 30

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
30. ledna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 30/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 30/02

Věc C-673/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. listopadu 2016 – Evropská komise v. Stichting Greenpeace Nederland, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) „Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Životní prostředí — Aarhuská úmluva — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Článek 6 odst. 1 — Riziko porušení ochrany obchodních zájmů fyzické nebo právnické osoby — Pojem ‚informace týkající se emisí do životního prostředí‘ — Dokumenty týkající se řízení o povolení účinné látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin — Účinná látka glyfosát“

2

2017/C 30/03

Věc C-442/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 23. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko) – Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting v. College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Aarhuská úmluva — Směrnice 2003/4/ES — Článek 4 odst. 2 — Přístup veřejnosti k informacím — Pojem ‚informace o emisích do životního prostředí‘ — Směrnice 91/414/EHS — Směrnice 98/8/ES — Nařízení (ES) č. 1107/2009 — Uvádění přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků na trh — Důvěrnost — Ochrana obchodních a průmyslových zájmů“

3

2017/C 30/04

Věc C-461/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. listopadu 2016 – Evropská komise v. Španělské království „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2009/147/ES — Ochrana volně žijících ptáků — Zvláště chráněné oblasti — Směrnice 85/337/EHS — Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť“

4

2017/C 30/05

Věc C-464/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 24. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Tributário de Lisboa – Portugalsko) – SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento SA v. Fazenda Pública „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb kapitálu — Články 63 až 65 SFEU — Dohoda zakládající přidružení mezi ES a Tuniskem — Články 31, 34 a 89 — Dohoda zakládající přidružení mezi ES a Libanonem — Články 31, 33 a 85 — Daň z příjmu právnických osob — Dividendy, které byly vyplaceny společností se sídlem v členském státě, v němž má sídlo společnost, která je příjemcem — Dividendy, které byly vyplaceny společností se sídlem ve třetím státě, který je stranou dohody o přidružení — Rozdílné zacházení — Omezení — Odůvodnění — Účinnost daňového dohledu — Možnost dovolat se článku 64 SFEU při existenci dohody zakládající přidružení mezi ES a Tuniskem a dohody zakládající přidružení mezi ES a Libanonem“

5

2017/C 30/06

Věc C-177/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 23. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Nelsons GmbH v. Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd „Řízení o předběžné otázce — Informování a ochrana spotřebitelů — Nařízení (ES) č. 1924/2006 — Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin — Přechodná opatření — Článek 28 odst. 2 — Produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou existující před 1. lednem 2005 — Přípravky ‚Bachovy květové esence‘ — Ochranná známka Evropské unie RESCUE — Produkty uváděné na trh jako léčivé přípravky před 1. lednem 2005 a po tomto datu jako potraviny“

7

2017/C 30/07

Věc C-314/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 23. listopadu 2016 – Evropská komise v. Francouzská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Článek 4 odst. 1 a 3 — Sekundární či rovnocenné čištění“

8

2017/C 30/08

Věc C-395/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona, Španělsko) – Mohamed Daouidi v. Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Články 1 až 3 — Zákaz diskriminace z důvodu zdravotního postižení — Existence ‚zdravotního postižení‘ — Pojem ‚dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení‘ — Listina základních práv Evropské unie — Články 3, 15, 21, 30, 31, 34 a 35 — Propuštění pracovníka ve stavu dočasné pracovní neschopnosti – na neurčitou dobu – ve smyslu vnitrostátního práva“

9

2017/C 30/09

Spojené věci C-408/15 P a C-409/15 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 24. listopadu 2016 – Ackermann Saatzucht GmbH & Co.KG a další (C-408/15 P), ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV a další (C-409/15 P) v. Evropský parlament, Rada Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Právo podat žalobu — Aktivní legitimace — Akt, který se osobně dotýká fyzických nebo právnických osob z důvodu z důvodu ‚určitých vlastností, které jsou pro ně zvláštní‘ — Nařízení (EU) č. 511/2014 — Opatření pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii — Nařízení (ES) č. 2100/94 — Omezení účinků odrůdových práv Společenství — Výjimka pro šlechtitele“

10

2017/C 30/10

Věc C-443/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 24. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce The Labour Court – Irsko) – David L. Parris v. Trinity College Dublin a další „Řízení o předběžné otázce — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Směrnice 2000/78 — Článek 2 — Zákaz diskriminace na základě sexuální orientace a věku — Vnitrostátní důchodový systém — Vyplácení pozůstalostní dávky registrovanému partnerovi — Podmínka — Uzavření partnerství před dosažením šedesáti let věku účastníka uvedeného systému — Registrované partnerství — Nemožnost uzavření v dotyčném členském státě před rokem 2010 — Prokázaný trvalý vztah — Článek 6 odst. 2 — Odůvodnění nerovného zacházení na základě věku“

11

2017/C 30/11

Věc C-454/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 24. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hessisches Landesarbeitsgericht – Německo) – Jürgen Webb-Sämann v. Christopher Seagon (jako insolvenční správce majetku společnosti Baumarkt Praktiker DIY GmbH) „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2008/94/ES — Článek 8 — Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele — Ustanovení o sociálním zabezpečení — Působnost — Opatření nezbytná k ochraně nabytých nebo nabývaných práv zaměstnanců v rámci doplňkového důchodového systému — Povinnost stanovit právo na vyloučení nezaplacených důchodových příspěvků z majetkové podstaty v insolvenčním řízení — Neexistence“

12

2017/C 30/12

Věc C-486/15 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 30. listopadu 2016 – Evropská komise v. Francouzská republika, Orange, Spolková republika Německo „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Finanční opatření ve prospěch France Télécom — Návrh akcionářské půjčky — Veřejná prohlášení představitelů francouzského státu — Rozhodnutí, kterým se prohlašuje podpora za neslučitelnou se společným trhem — Pojem ‚podpora‘ — Pojem ‚hospodářská výhoda‘ — Kritérium obezřetného soukromého investora — Povinnost Tribunálu uvést odůvodnění — Meze soudního přezkumu — Zkreslení sporného rozhodnutí“

12

2017/C 30/13

Věc C-642/15 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 1. prosince 2016 – Toni Klement v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Bullerjan GmbH „Kasační opravný prostředek — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Ochranná známka Evropské unie — Trojrozměrná ochranná známka ve tvaru trouby — Článek 51 odst. 1 písm. a) — Návrh na zrušení ochranné známky Evropské unie — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) — Skutečné užívání ochranné známky — Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti“

13

2017/C 30/14

Věc C-645/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 24. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Německo) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde v. Freistaat Bayern „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí — Směrnice 2011/92/EU — Záměr podléhající posouzení — Bod 7 přílohy I — Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR) — Rozšíření čtyřproudé silnice v délce kratší než 10 km“

13

2017/C 30/15

Věc C-662/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 24. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG v. BIOS Medical Services GmbH, dříve BIOS Naturprodukte GmbH „Řízení o předběžné otázce — Sbližování právních předpisů — Směrnice 93/42/EHS — Zdravotnické prostředky — Prostředek spadající do třídy I (chirurgické obvazy), u něhož výrobce provedl postupy posouzení shody — Paralelní dovoz — Uvedení na značení také údajů týkajících se dovozce — Doplňující postup posouzení shody“

14

2017/C 30/16

Věc C-152/16: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 1. prosince 2016 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství „Nesplnění povinnosti státem — Nařízení (ES) č. 1071/2009 — Společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě — Článek 16 odst. 1 a 5 — Vnitrostátní elektronický rejstřík podniků silniční dopravy — Nepropojení s vnitrostátními elektronickými rejstříky ostatních členských států“

15

2017/C 30/17

Věc C-520/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 5. října 2016 – Andrea Witzel, Jannis Witzel, Jazz Witzel v. Germanwings GmbH

15

2017/C 30/18

Věc C-521/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Hannover (Německo) dne 5. října 2016 – Ralf-Achim Vetter, Susanne Glang-Vetter, Anna Louisa Vetter, Carolin Marie Vetter v. Germanwings GmbH

16

2017/C 30/19

Věc C-529/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 17. října 2016 – Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH v. Hauptzollamt München

17

2017/C 30/20

Věc C-538/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 25. října 2016 – Kevin Joseph Devine v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

17

2017/C 30/21

Věc C-539/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgerichts Frankfurt am Main (Německo) dne 25. října 2016 – Richard Rodriguez Serin gegen HOP!-Regional

18

2017/C 30/22

Věc C-548/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Mons (Belgie) dne 28. října 2016 – Belgický stát v. Biologie Dr Antoine SPRL

18

2017/C 30/23

Věc C-549/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano (Itálie) dne 31. října 2016 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano v. Palais Kaiserkron Srl

19

2017/C 30/24

Věc C-551/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 31. října 2016 – J. Klein Schiphorst v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

20

2017/C 30/25

Věc C-558/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kammergericht Berlin (Německo) dne 3. listopadu 2016 – Doris Margret Lisette Mahnkopf

20

2017/C 30/26

Věc C-574/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 14. listopadu 2016 – Grupo Norte Facility S.A. v. Angel Manuel Moreira Gómez

21

2017/C 30/27

Věc C-586/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. listopadu 2016 Sun Pharmaceutical Industries Ltd, dříve Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-460/13, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, dříve Ranbaxy Laboratories Ltd, Ranbaxy (UK) Ltd v. Evropská komise

22

2017/C 30/28

Věc C-588/16 P: Kasační opravný prostředek podaný společností Generics (UK) Ltd dne 18. listopadu 2016 proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-469/13, Generics (UK) v. Komise

23

2017/C 30/29

Věc C-590/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Evropská komise v. Řecká republika

24

2017/C 30/30

Věc C-591/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 18. listopadu 2016 H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-472/13, H. Lundbeck A/S, Lundbeck Ltd v. Evropská komise

25

2017/C 30/31

Věc C-598/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2016 Viktorem Fedorovičem Janukovičem proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-346/14, Janukovič v. Rada

26

2017/C 30/32

Věc C-599/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 23. listopadu 2016 Oleksandrem Viktorovičem Janukovičem proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-348/14, Janukovič v. Rada

27

2017/C 30/33

Věc C-600/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 National Iranian Tanker Company proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 14. září 2016 ve věci T-207/15, National Iranian Tanker Company v. Rada Evropské unie

28

2017/C 30/34

Věc C-601/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 společnostmi Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-467/13, Arrow Group ApS, Arrow Generics Ltd v. Evropská komise

29

2017/C 30/35

Věc C-602/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-111/14, Unitec Bio v. Rada

31

2017/C 30/36

Věc C-603/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia a PT Wilmar Nabati Indonesia v. Rada

32

2017/C 30/37

Věc C-604/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri v. Rada

33

2017/C 30/38

Věc C-605/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-120/14, PT Ciliandra Perkasa v. Rada

34

2017/C 30/39

Věc C-606/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-80/14, PT Musim Mas v. Rada

35

2017/C 30/40

Věc C-607/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věcech T-112/14 až T-116/14 a T-119/14, Molinos Río de la Plata a další v. Rada

36

2017/C 30/41

Věc C-608/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-117/14, Cargill v. Rada

37

2017/C 30/42

Věc C-609/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2016 Radou Evropské unie proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-118/14, LDC Argentina v. Rada

38

2017/C 30/43

Věc C-611/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 25. listopadu 2016 společnostmi Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma LLC, dříve Zoetis Products LLC proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-471/13, Xellia Pharmaceuticals ApS, Alpharma v. Evropská komise

39

2017/C 30/44

Věc C-614/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2016 Merck KGaA proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 8. září 2016 ve věci T-470/13, Merck KGaA v. Evropská komise

40

 

Tribunál

2017/C 30/45

Věc T-248/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Al-Ghabra v. Komise „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem — Nařízení (ES) č. 881/2002 — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osoby zařazené na seznam vypracovaný orgánem Organizace spojených národů — Zařazení jména této osoby na seznam uvedený v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 — Žaloba na neplatnost — Přiměřená lhůta — Povinnost ověřit a odůvodnit opodstatněnost uváděných důvodů — Soudní přezkum“

42

2017/C 30/46

Věc T-764/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise „Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Technická pomoc, rozvoj a zavedení systému celního tranzitu Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) — Odmítnutí nabídky uchazeče — Zadání zakázky jinému uchazeči — Kritéria výběru — Kritéria zadávání — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Transparentnost“

43

2017/C 30/47

Věc T-95/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Printeos a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh standardních katalogových a speciálně potištěných obálek — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 101 SFEU — Koordinace prodejních cen a rozdělení zákazníků — Postup při narovnání — Pokuty — Základní částka — Mimořádná úprava — Horní hranice 10 % celkového obratu — Článek 23 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení“

43

2017/C 30/48

Věc T-397/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2016 – PAL Bullermann v. EUIPO – Symaga (PAL) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Evropské unie PAL — Částečné zrušení — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Forma lišící se od zapsané ochranné známky — Pravidlo 22 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 2868/95“

44

2017/C 30/49

Věc T-548/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Café del Sol — Starší národní obrazová ochranná známka Café del Sol — Nepředložení důkazů v jednacím jazyce námitkového řízení — Články 75 a 76 nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidla 19 a 20 nařízení (ES) č. 2868/95 — Právo na obhajobu“

45

2017/C 30/50

Věc T-549/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Guiral Broto v. EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie CAFE DEL SOL — Starší národní obrazová ochranná známka Café del Sol — Nepředložení důkazů v jednacím jazyce námitkového řízení — Články 75 a 76 nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidla 19 a 20 nařízení (ES) č. 2868/95 — Právo na obhajobu“

45

2017/C 30/51

Věc T-744/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Puro Italian Style v. EUIPO (smartline) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie smartline — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

46

2017/C 30/52

Věc T-745/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2016 – Scorpio Poland v. EUIPO – Eckes-Granini Group (YO!) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie YO! — Starší národní slovní ochranná známka YO — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

46

2017/C 30/53

Věc T-24/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Sovena Portugal – Consumer Goods v. EUIPO – Mueloliva (FONTOLIVA) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis s vyznačením Evropské unie — Slovní ochranná známka FONTOLIVA — Starší národní slovní ochranná známka FUENOLIVA — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Platnost zápisu starší ochranné známky — Předložení nových skutečností a důkazů u Tribunálu — Skutečné užívání starší ochranné známky — Pravomoc změnit rozhodnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b), čl. 42 odst. 2 a 3 a články 65 a 76 nařízení (ES) č. 207/2009“

47

2017/C 30/54

Věc T-58/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2016 – Apax Partners v. EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie APAX — Starší mezinárodní slovní ochranná známka APAX — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnosti výrobků nebo služeb — Článek 8 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 207/2009“

48

2017/C 30/55

Věc T-154/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2016 – Grid applications v. EUIPO (APlan) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie APlan — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

48

2017/C 30/56

Věc T-809/16: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

49

2017/C 30/57

Věc T-811/16: Žaloba podaná dne 18. listopadu 2016 – Di Bernardo v. Komise

49

2017/C 30/58

Věc T-813/16: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2016 – Abes v. Komise

50

2017/C 30/59

Věc T-818/16: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2016 – Netflix International a Netflix v. Komise

51

2017/C 30/60

Věc T-832/16: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2016 – Celio International v. Komise

52

2017/C 30/61

Věc T-835/16: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2016 – Louvers Belgium v. Komise

53

2017/C 30/62

Věc T-836/16: Žaloba podaná dne 30. listopadu 2016 – Polská republika v. Komise

54

2017/C 30/63

Věc T-841/16: Žaloba podaná dne 24. listopadu 2016 – Alex v. Komise

55

2017/C 30/64

Věc T-855/16: Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – Fertisac v. ECHA

56

2017/C 30/65

Věc T-865/16: Žaloba podaná dne 7. prosince 2016 – Fútbol Club Barcelona v. Komise

57

2017/C 30/66

Věc T-868/16: Žaloba podaná dne 11. prosince 2016 – QI a další v. Komise a ECB

58

2017/C 30/67

Věc T-872/16: Žaloba podaná dne 9. prosince 2016 – repowermap v. EUIPO – Repower (REPOWER)

58


CS

 

Top