Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:014:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 14, 16. ledna 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 14

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 60
16. ledna 2017


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2017/C 14/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2017/C 14/02

Věc C-449/14 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. listopadu 2016 – DTS Distribuidora de Televisión Digital, SA v. Evropská komise, Telefónica de España, SA, Telefónica Móviles España, SA, Španělské království, Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Režim podpor ve prospěch veřejnoprávního vnitrostátního rozhlasového a televizního vysílacího subjektu — Závazky veřejné služby — Náhrada — Článek 106 odst. 2 SFEU — Rozhodnutí, kterým se režim podpory prohlašuje za slučitelný s vnitřním trhem — Změna způsobu financování — Daňová opatření — Daně ukládané poskytovatelům placeného televizního vysílání — Rozhodnutí, kterým se změněný režim podpory prohlašuje za slučitelný s vnitřním trhem — Zohlednění způsobu financování — Existence vztahu nezbytného určení mezi daní a režimem podpory — Přímý vliv výnosu z daní na výši podpory — Pokrytí čistých nákladů spojených s plněním úkolů veřejné služby — Konkurenční vztah mezi daňovým dlužníkem a příjemcem podpory — Zkreslení vnitrostátního práva“

2

2017/C 14/03

Věc C-504/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Ochrana přírody — Směrnice 92/43/EHS — Článek 6 odst. 2 a 3 a čl. 12 odst. 1 písm. b) a d) — Volně žijící živočichové a planě rostoucí rostliny — Ochrana přírodních stanovišť — Mořská želva Caretta caretta — Ochrana mořských želv v zálivu Kyparissia — Lokalita významná pro Společenství ‚Thines Kyparissias‘ — Ochrana druhů“

3

2017/C 14/04

Věc C-2/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 16. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – DHL Express (Austria) GmbH v. Post-Control-Kommission, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 97/67/ES — Článek 9 — Poštovní služby v Evropské unii — Povinnost přispívat na provozní náklady regulačního orgánu pro poštovní odvětví — Rozsah“

4

2017/C 14/05

Věc C-30/15 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. listopadu 2016 – Simba Toys GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Seven Towns Ltd „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Trojrozměrná ochranná známka ve tvaru kostky se stranami majícími mřížkovou strukturu — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti“

4

2017/C 14/06

Věc C-156/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – „Private Equity Insurance Group“ SIA v. „Swedbank“ AS „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2002/47/ES — Oblast působnosti — Pojmy ‚finanční zajištění‘, ‚příslušné finanční závazky‘ a ‚poskytnutí‘ finančního zajištění — Možnost vymáhat finanční zajištění bez ohledu na zahájení insolvenčního řízení — Smlouva o běžném účtu obsahující ujednání o zástavním právu k finančnímu kolaterálu“

5

2017/C 14/07

Věc C-174/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag – Nizozemsko) – Vereniging Openbare Bibliotheken v. Stichting Leenrecht „Řízení o předběžné otázce — Autorské právo a práva s ním související — Právo na pronájem a půjčování chráněných děl — Směrnice 2006/115/ES — Článek 1 odst. 1 — Půjčování rozmnoženin děl — Článek 2 odst. 1 — Půjčování předmětů — Půjčování rozmnoženiny knihy v digitální podobě — Veřejné knihovny“

6

2017/C 14/08

Věc C-199/15: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato (Itálie)] – Ciclat Soc. Coop. v. Consip SpA a Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2004/18/ES — Článek 45 — Články 49 a 56 SFEU — Veřejné zakázky — Podmínky pro vyloučení z řízení na zadání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby — Povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení — Jednotný dokument o řádném hrazení příspěvků na sociální zabezpečení — Náprava nesrovnalostí“

7

2017/C 14/09

Věc C-216/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht – Německo) – Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH v. Ruhrlandklinik gGmbH „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2008/104/ES — Agenturní zaměstnávání — Působnost — Pojem ‚zaměstnanec‘ — Pojem ‚hospodářská činnost‘ — Ošetřovatelé bez pracovní smlouvy, které přiděluje ke zdravotnickému zařízení neziskové sdružení“

7

2017/C 14/10

Věc C-258/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia del País Vasco – Španělsko) – Gorka Salaberria Sorondo v. Academia Vasca de Policía y Emergencias „Řízení o předběžné otázce — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Směrnice 2000/78/ES — Článek 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 — Diskriminace na základě věku — Omezení přijímání příslušníků policie Autonomního společenství Baskicko na uchazeče mladší 35 let — Pojem ‚podstatný a určující profesní požadavek‘ — Sledovaný cíl — Přiměřenost“

8

2017/C 14/11

Věc C-268/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 15. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Bruxelles – Belgie) – Fernand Ullens de Schooten v. État belge „Řízení o předběžné otázce — Základní svobody — Články 49, 56 a 63 SFEU — Situace, jejíž všechny prvky se nacházejí pouze uvnitř jednoho členského státu — Mimosmluvní odpovědnost členského státu za škodu způsobenou jednotlivcům v důsledku porušení unijního práva, které lze přičíst vnitrostátnímu zákonodárci a vnitrostátním soudům“

9

2017/C 14/12

Věc C-297/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Ferring Lægemidler A/S, jednající ve prospěch společnosti Ferring BV v. Orifarm A/S „Řízení o předběžné otázce — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Článek 7 odst. 2 — Léčivé přípravky — Paralelní dovoz — Rozdělení trhů — Nezbytnost přebalení výrobku označeného ochrannou známkou — Léčivý přípravek uvedený na vývozní trh a dovozní trh majitelem ochranné známky s baleními stejné velikosti“

9

2017/C 14/13

Věc C-301/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Marc Soulier, Sara Doke v. Premier ministre, Ministre de la Culture et de la Communication „Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Směrnice 2001/29/ES — Autorské právo a práva s ním související — Články 2 a 3 — Právo na rozmnožování a právo na sdělování veřejnosti — Rozsah — ‚Komerčně nedostupné‘ knihy, které nejsou nebo již nejsou uveřejněny — Vnitrostátní právní úprava, která kolektivního správce pověřuje výkonem práv na digitální využívání nedostupných knih pro komerční účely — Zákonná domněnka svolení autorů — Neexistence mechanismu zajišťujícího skutečné a individuální informování autorů“

10

2017/C 14/14

Spojené věci C-313/15 a C-530/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de commerce de Paris, Conseil d’État – Francie) – Eco-Emballages SA v. Sphère France SAS a další (C-313/15), Melitta France SAS a další v. Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (C-530/15) „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Článek 3 — Obaly a obalové odpady — Pojem — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály (‚Válcové dutinky‘) — Směrnice 2013/2/EU — Platnost — Změna seznamu příkladů uvedených v příloze I směrnice 94/62/ES Evropskou Komisí — Nepřihlédnutí k pojmu ‚obal‘ — Porušení prováděcích pravomocí“

11

2017/C 14/15

Věc C-316/15: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom – Spojené království) – The Queen, na žádost: Timothyho Martina Hemminga, podnikajícího pod obchodní firmou „Simply Pleasure Ltd“ a dalších v. Westminster City Council „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Směrnice 2006/123/ES — Článek 13 odst. 2 — Povolovací postupy — Pojem ‚[poplatky, které s nimi mohou být spojeny]‘“

12

2017/C 14/16

Věc C-348/15: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Stadt Wiener Neustadt v. Niederösterreichische Landesregierung „Řízení o předběžné otázce — Posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Směrnice 2011/92/EU — Působnost — Pojem ‚zvláštní vnitrostátní právní předpis‘ — Neposouzení vlivů na životní prostředí — Pravomocné povolení — Dodatečné legislativní zhojení neposouzení vlivů na životní prostředí — Zásada spolupráce — Článek 4 SEU“

13

2017/C 14/17

Věc C-417/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien – Rakousko) – Wolfgang Schmidt v. Christiane Schmidt „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Nařízení (EU) č. 1215/2012 — Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech — Působnost — Článek 24 bod 1 první pododstavec — Výlučná příslušnost v oblasti věcných práv k nemovitostem — Článek 7 bod 1 písm. a) — Zvláštní příslušnost v oblasti smluv — Žaloba směřující ke zrušení darovací smlouvy k nemovitosti a k výmazu zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí“

13

2017/C 14/18

Věc C-432/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – Odvolací finanční ředitelství v. Pavlína Baštová „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 2 odst. 1 písm. c) — Pojem ‚poskytnutí služby za úplatu‘ — Poskytnutí koně osobou povinnou k dani pořadateli dostihu — Posouzení protiplnění — Nárok na odpočet nákladů na přípravu koní osoby povinné k dani na dostihy — Obecné výdaje související s celkovou ekonomickou činností — Příloha III bod 14 — Snížená sazba DPH uplatnitelná v případě oprávnění k využívání sportovních zařízení — Použitelnost na zajištění provozu dostihové stáje — Jediné plnění, nebo několik samostatných plnění“

14

2017/C 14/19

Věc C-548/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – J.J. de Lange v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Zásada rovného zacházení a zásada zákazu diskriminace na základě věku — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Články 2, 3 a 6 — Rozsah působnosti — Rozdílné zacházení na základě věku — Vnitrostátní právní úprava omezující od určitého věku odpočet nákladů vynaložených na vzdělávání — Přístup k odbornému vzdělávání“

15

2017/C 14/20

Věc C-452/16 PPU: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam – Nizozemsko) – Evropský zatýkací rozkaz vystavený proti Krzysztofu Markovi Poltorakovi „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech — Evropský zatýkací rozkaz — Rámcové rozhodnutí 2002/584/JAI — Článek 1 odst. 1 — Pojem ‚soudní rozhodnutí‘ — Článek 6 odst. 1 — Pojem ‚vystavující justiční orgán‘ — Evropský zatýkací rozkaz vystavený Rikspolisstyrelsen (policejní prezídium, Švédsko) s cílem výkonu trestu odnětí svobody“

16

2017/C 14/21

Věc C-453/16 PPU: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam – Nizozemsko) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vystaveného proti Halilu Ibrahimovi Özçelikovi „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech — Evropský zatýkací rozkaz — Rámcové rozhodnutí 2002/584/JAI — Článek 8 odst. 1 písm. c) — Pojem ‚zatýkací rozkaz‘ — Autonomní pojem unijního práva — Vnitrostátní zatýkací rozkaz vystavený policejním orgánem a potvrzený státním zástupcem pro účely trestního stíhání“

17

2017/C 14/22

Věc C-477/16: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. listopadu 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam – Nizozemsko) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vůči Ruslanasu Kovalkovasovi „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Policejní a justiční spolupráce v trestních věcech — Evropský zatýkací rozkaz — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Článek 1 odst. 1 — Pojem ‚soudní rozhodnutí‘ — Článek 6 odst. 1 — Pojem ‚vystavující justiční orgán‘ — Evropský zatýkací rozkaz vystavený ministerstvem spravedlnosti Litevské republiky s cílem výkonu trestu odnětí svobody“

17

2017/C 14/23

Spojené věci C-369/15 až C-372/15: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. října 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15) v. Administración del Estado „Rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a — Metoda přidělování bezplatných povolenek — Výpočet jednotného opravného koeficientu pro všechna odvětví — Rozhodnutí 2013/448/EU — Článek 4 — Příloha II — Platnost — Použití jednotného opravného koeficientu pro všechna odvětví na zařízení v odvětvích, která jsou vystavená závažnému riziku úniku uhlíku — Rozhodnutí 2011/278/EU — Článek 10 odst. 9 — Platnost“

18

2017/C 14/24

Věc C-351/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2016 100 % Capri Italia Srl proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-198/14, 100 % Capri Italia v. EUIPO – IN.PRO.DI (100 % Capri)

19

2017/C 14/25

Věc C-524/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte dei Conti (Itálie) dne 12. října 2016 – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale v. Francesco Faggiano

19

2017/C 14/26

Věc C-525/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão (Portugalsko) dne 13. října 2016 – Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia S.A. v. Autoridade da Concorrência

20

2017/C 14/27

Věc C-526/16: Žaloba podaná dne 12. října 2016 – Evropská komise v. Polská republika

21

2017/C 14/28

Věc C-527/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 14. října 2016 – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

22

2017/C 14/29

Věc C-528/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 17. října 2016 – Confédération paysanne, Réseau Semences Paysannes, Les Amis de la Terre France, Collectif Vigilance OGM et Pesticides 16, Vigilance OG2M, CSFV 49, OGM: dangers, Vigilance OGM 33, Fédération Nature et Progrès v. Premier ministre, Ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

23

2017/C 14/30

Věc C-530/16: Žaloba podaná dne 18. října 2016 – Evropská komise v. Polská republika

24

2017/C 14/31

Věc C-542/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Högsta domstolen (Švédsko) dne 26. října 2016 – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag a další v. Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

25

2017/C 14/32

Věc C-544/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 28. října 2016 – Marcandi Limited, působící pod názvem „Madbid“ v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

26

2017/C 14/33

Věc C-545/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 28. října 2016 – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

28

2017/C 14/34

Věc C-579/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. září 2016 ve věci T-386/14, Fih Holding a Fih Erhvervsbank v. Komise

28

 

Tribunál

2017/C 14/35

Spojené věci T-694/13 a T-2/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. listopadu 2016 – Ipatau v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Bělorusku — Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů — Omezení vstupu na území Unie a průjezdu přes toto území — Ponechání žalobcova jména na seznamu dotčených osob — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Nesprávné posouzení — Proporcionalita“

30

2017/C 14/36

Věc T-328/15 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. listopadu 2016 – Alsteens v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Obnovení smlouvy — Omezení doby obnovení smlouvy — Právo na obhajobu“

30

2017/C 14/37

Věc T-349/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – CG v. EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie P PRO PLAYER — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie a starší národní obrazová ochranná známka P a P PROTECTIVE — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

31

2017/C 14/38

Věc T-769/15: Rozsudek Tribunálu ze dne 24. listopadu 2016 – SeNaPro v. EUIPO – Paltentaler Splitt & Marmorwerke (Dolokorn) „Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Dolokorn — Starší slovní ochranná známka Evropské unie DOLOPUR — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

32

2017/C 14/39

Spojené věci T-268/15 a T-272/15: Usnesení Tribunálu ze dne 8. listopadu 2016 – Apcoa Parking Holdings v. EUIPO (PARKWAY) „Ochranná známka Evropské unie — Přihlášky obrazové ochranné známky Evropské unie a slovní ochranné známky Evropské unie PARKWAY — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Žaloba po právní stránce zcela zjevně neopodstatněná“

32

2017/C 14/40

Věc T-455/15: Usnesení Tribunálu ze dne 26. října 2016 – Vitra Collections v. EUIPO – Consorzio Origini (Tvar židle) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2017/C 14/41

Věc T-602/15: Usnesení Tribunálu ze dne 9. listopadu 2016 – Jenkinson v. Rada a další „Rozhodčí doložka — Personál zahraničních misí Unie — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou — Návrh na náhradu škody — Zjevná nepříslušnost — Zjevná nepřípustnost“

34

2017/C 14/42

Věc T-41/16: Usnesení Tribunálu ze dne 12. října 2016 – Cyprus Turkish Chamber of Industry a další v. Komise „Žaloba na neplatnost — Žádost o zápis chráněného označení původu ‚Halloumi‘ nebo ‚Hellim‘ — Dopisy Komise týkající se účasti žalobců v námitkovém řízení v rámci řízení o zápisu — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

34

2017/C 14/43

Věc T-116/16: Usnesení Tribunálu ze dne 27. října 2016 – Port autonome du Centre et de l’Ouest a další v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Korporátní daň — Podpory poskytnuté Belgií belgickým přístavům — Dopis Komise navrhující přijetí užitečných opatření — Akt, který nelze napadnout žalobou — Nepřípustnost“

35

2017/C 14/44

Věc T-405/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – The Regents of the University of California v. CPVO – Nador Cott Protection a CVVP (Tang Gold)

36

2017/C 14/45

Věc T-701/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. září 2016 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 21. července 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-91/15, AV v. Komise

37

2017/C 14/46

Věc T-747/16: Žaloba podaná dne 25. října 2016 – Vincenti v. EUIPO

37

2017/C 14/47

Věc T-752/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – Novolipetsk Steel v. Komise

38

2017/C 14/48

Věc T-753/16: Žaloba podaná dne 28. října 2016 – Severstal v. Komise

39

2017/C 14/49

Věc T-754/16: Žaloba podaná dne 2. listopadu 2016 – Oakley v. EUIPO – Xuebo Ye (Vyobrazení siluety ve tvaru elipsy)

40

2017/C 14/50

Věc T-762/16: Žaloba podaná dne 31. října 2016 – ArcelorMittal Belval & Differdange a ThyssenKrupp Steel Europe v. ECHA

41

2017/C 14/51

Věc T-764/16: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2016 – Paulini v. ECB

42

2017/C 14/52

Věc T-769/16: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2016 – Picard v. Komise

44

2017/C 14/53

Věc T-771/16: Žaloba podaná dne 24. října 2016 – Toontrack Music v. EUIPO (EZMIX)

45

2017/C 14/54

Věc T-776/16: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2016 – Isocell v. EUIPO – iCell (iCell.)

45

2017/C 14/55

Věc T-777/16: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2016 – Isocell v. EUIPO – iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)

46

2017/C 14/56

Věc T-779/16: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2016 – Rühland v. EUIPO – 8 seasons design (Leuchten)

46

2017/C 14/57

Věc T-781/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Puma a další v. Komise

47

2017/C 14/58

Věc T-782/16: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2016 – Timberland Europe v. Komise

48

2017/C 14/59

Věc T-788/16: Žaloba podaná dne 10. listopadu 2016 – De Geoffroy a další v. Parlament

49

2017/C 14/60

Věc T-789/16: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2016 – InvoiceAuction B2B v. EUIPO (INVOICE AUCTION)

50

2017/C 14/61

Věc T-790/16: Žaloba podaná dne 11. listopadu 2016 – C & J Clark International v. Komise

51

2017/C 14/62

Věc T-791/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – Real Madrid Club de Fútbol v. Komise

52

2017/C 14/63

Věc T-806/16: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2016 – Agricola J.M. v. EUIPO – Torres (CLOS DE LA TORRE)

53

2017/C 14/64

Věc T-808/16: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2016 – Jean Patou Worldwide v. EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

54

2017/C 14/65

Věc T-815/16: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2016 – For Tune v. EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

55

2017/C 14/66

Věc T-392/16: Usnesení Tribunálu ze dne 13. října 2016 – Axium v. Parlament

55

2017/C 14/67

Věc T-565/16: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 25. října 2016 – Maubert v. Rada

55


CS

 

Top