Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:343:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 343, 19. září 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 343

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
19. září2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 343/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 343/02

Věc C-455/14 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. července 2016 – H v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině „Kasační opravný prostředek — Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) — Rozhodnutí 2009/906/SZBP — Policejní mise Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině — Vyslaný člen personálu — Přeřazení na regionální pracoviště této mise — Článek 24 odst. 1 druhý pododstavec poslední věta SEU — Článek 275 první pododstavec SFEU — Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Pravomoc soudů Evropské unie — Články 263, 268 a čl. 340 druhý pododstavec SFEU“

2

2016/C 343/03

Věc C-493/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzgericht – Außenstelle Linz – Rakousko) – Dilly’s Wellnesshotel GmbH v. Finanzamt Linz „Řízení o předběžné otázce — Státní podpory — Režim podpor v podobě úlev na ekologických daních — Nařízení (ES) č. 800/2008 — Kategorie podpor, které mohou být považovány za slučitelné se společným trhem a vyňaty z povinnosti oznámení — Závazná povaha podmínek vynětí — Článek 3 odst. 1 — Výslovný odkaz na uvedené nařízení v režimu podpor“

3

2016/C 343/04

Věc C-526/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce l’Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – Tadej Kotnik a další v. Državni zbor Republike Slovenije „Řízení o předběžné otázce — Platnost a výklad sdělení Komise o bankovnictví — Výklad směrnic 2001/24/ES a 2012/30/EU — Státní podpory ve prospěch bank v souvislosti s finanční krizí — Sdílení nákladů — Likvidace vlastního kapitálu akcionářů, hybridního kapitálu a nástrojů podřízeného dluhu — Zásada ochrany legitimního očekávání — Právo na vlastnictví — Ochrana zájmů společníků a třetích osob — Reorganizace a likvidace úvěrových institucí“

3

2016/C 343/05

Věc C-542/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa – Lotyšsko) – SIA „VM Remonts“ (dříve SIA „DIV un KO“), SIA „Ausma grupa“ v. Konkurences padome a Konkurences padome v. SIA „Pārtikas kompānija“„Řízení o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Článek 101 odstavec 1 SFEU — Čistě vnitrostátní situace — Použití obdobné vnitrostátní právní úpravy — Pravomoc Soudního dvora — Jednání ve vzájemné shodě — Odpovědnost podniku za jednání poskytovatele služeb — Podmínky“

4

2016/C 343/06

Věc C-597/14 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. července 2016 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví v. Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 76 odst. 2 — Nařízení (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec — Obrazová ochranná známka — Námitky majitele starší ochranné známky — Důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany starší ochranné známky — Zohlednění opožděně předloženého důkazu odvolacím senátem — Zamítnutí námitek odvolacím senátem“

5

2016/C 343/07

Věc C-4/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Staatssecretaris van Financiën v. Argos Supply Trading BV „Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Společný celní sazebník — Celní hospodářské režimy — Pasivní zušlechťování — Nařízení (EHS) č. 2913/92 — Článek 148 písm. c) — Vydání povolení — Hospodářské podmínky — Neexistence vážného poškození zásadních zájmů zpracovatelů ve Společenství — Pojem ‚zpracovatelé ve Společenství‘“

6

2016/C 343/08

Věc C-104/15: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. července 2016 – Evropská komise v. Rumunsko „Nesplnění povinnosti státem — Ochrana životního prostředí — Směrnice 2006/21/ES — Nakládání s odpady — Těžba — Dekantační nádrže — Emise prachu — Jemné prachové částice rozptýlené do vzduchu — Znečištění — Zdraví osob — Povinná preventivní opatření — Články 4 a 13 — Konstatování existence nesplnění povinnosti“

6

2016/C 343/09

Věc C-226/15 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. července 2016 – Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Carolus C. BVBA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Přihláška ochranné známky Evropské unie English pink — Námitky majitele slovní ochranné známky PINK LADY a obrazových ochranných známek obsahujících slovní prvek ‚Pink Lady‘ — Zamítnutí námitek — Rozhodnutí soudu pro ochranné známky Evropské unie — Změna rozhodnutí — Překážka věci pravomocně rozsouzené“

7

2016/C 343/10

Věc C-341/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 20. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Wien – Rakousko) – Hans Maschek v. Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2003/88/ES — Článek 7 — Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok — Odchod do důchodu na žádost dotčené osoby — Pracovník, který nevyčerpal placenou dovolenou za kalendářní rok před skončením svého pracovního poměru — Vnitrostátní právní úprava, která vylučuje finanční náhradu za nevyčerpanou placenou dovolenou za kalendářní rok — Volno z důvodu nemoci — Úředníci“

7

2016/C 343/11

Spojené věci C-387/15 a C-388/15: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 21. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Belgie) – Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) a Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15) v. Vlaams Gewest „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Zvláštní oblasti ochrany — Lokalita Natura 2000 ‚Ústí řek Šeldy a Durme od nizozemské hranice až po Gent‘ — Rozvoj přístavní oblasti — Posouzení důsledků plánu nebo projektu pro chráněnou lokalitu — Vznik negativních důsledků — Předcházející, avšak ještě nedokončený rozvoj území rovnocenného typu se zničenou částí — Dokončení po posouzení — Článek 6 odst. 3 a 4“

8

2016/C 343/12

Věc C-502/14: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 30. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Buzzi Unicem SpA a další v. Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a odst. 5 — Způsob přidělování povolenek — Přidělování bezplatných povolenek — Způsob vyčíslení opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví — Rozhodnutí 2011/278/EU — Článek 15 odst. 3 — Rozhodnutí 2013/448/EU — Článek 4 — Příloha II — Platnost“

9

2016/C 343/13

Věc C-129/15: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – H. M. v. Agencija za daržavna finansova inspekcija (ADFI) „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na dodávky — Směrnice 2004/18/ES — Článek 1 odst. 9 — Pojem ‚veřejnoprávní subjekt‘ — Nemocniční zařízení založené za účelem dosahování zisku, jehož kapitál je zcela soukromý — Příjmy plynoucí z více než 50 % nebo 30 % z úhrad ze systému veřejného zdravotního pojištění jako protiplnění za poskytování zdravotních služeb — Článek 7 písm. b) — Odhadovaná hodnota zakázky — Nedosažení prahové hodnoty — Určitý přeshraniční zájem — Nedostatek informací — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Zjevná nepřípustnost“

10

2016/C 343/14

Věc C-214/15: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunál Administrativo – Portugalsko) – Município de Vila Pouca de Aguiar v. Sá Machado & Filhos SA „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Veřejné zakázky na stavební práce — Směrnice 2004/18/ES — Článek 55 — Zadávací řízení — Nabídka, k níž nejsou přiloženy dokumenty odůvodňující mimořádně nízkou cenu — Kritéria určení — Článek 7 písm. c) — Hodnota trhu — Nedosažený práh — Určitý přeshraniční zájem — Nedostatek informací — Zjevná nepřípustnost“

10

2016/C 343/15

Věc C-246/15 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. července 2016 – Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG v. Evropská komise, Land Hessen „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Státní podpory — Opatření státu týkající se zřízení pily ve spolkové zemi Hesensko (Německo) — Rozhodnutí konstatující neexistenci státní podpory — Nezahájení formálního vyšetřování — Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“

11

2016/C 343/16

Věc C-293/15 P: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. června 2016 – Slovenská pošta a.s. v. Evropská komise, Slovenská republika, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (dříve TNT Post Slovensko s.r.o.) „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Státní podniky — Změna slovenských právních předpisů o poštovních službách — Výlučná práva udělená tradičnímu provozovateli, Slovenské poště a.s., za účelem poskytování tzv. hybridních poštovních služeb — Rozhodnutí, kterým se tato ustanovení prohlašují za neslučitelná s články 86 et 82 CE“

11

2016/C 343/17

Věc C-295/15 P: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 22. června 2016 – Matratzen Concord GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá in accomandita „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Ochranná známka Evropské unie — Slovní ochranná známka Evropské unie ARKTIS — Návrh na zrušení — Skutečné užívání ochranné známky — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 51 odst. 1 písm. a) — Způsob užívání ochranné známky — Důkaz užívání ochranné známky — Souhlas majitele — Částečné zamítnutí návrhu na zrušení“

12

2016/C 343/18

Věc C-399/15 P: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 12. července 2016 – Vichy Catalán, SA v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Hijos de Rivera, SA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Evropské unie — Lhůta pro podání žaloby — Působení náhody — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Zjevná nepřípustnost“

12

2016/C 343/19

Věc C-450/15: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 28. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Článek 23 odst. 2 písm. a) — Výklad z hlediska zásady proporcionality — Stanovení výše pokuty — Kritéria — Pokyny pro výpočet pokut — Vnitrostátní praxe — Úpravy základní částky pokuty — Zohlednění přitěžujících nebo polehčujících okolností — Uplatnění maximální hranice 10 % z celkového obratu — Nedostatek pravomoci Soudního dvora — Zjevná nepříslušnost“

13

2016/C 343/20

Věc C-456/15: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – BASF SE v. Spolková republika Německo „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Směrnice 2003/87/ES — Článek 10a odst. 5 — Způsob přidělování povolenek — Přidělování bezplatných povolenek — Způsob vyčíslení opravného koeficientu jednotného pro všechna odvětví — Rozhodnutí 2011/278/EU — Článek 15 odst. 3 — Rozhodnutí 2013/448/EU — Článek 4 — Příloha II — Platnost“

13

2016/C 343/21

Věc C-510/15 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. července 2016 – Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh předepjaté oceli — Důkazní břemeno — Presumpce neviny — Pokuty — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Pravomoc k soudnímu přezkumu v plné jurisdikci — Určení závažnosti protiprávního jednání a dodatečné částky uložené jako odrazující prostředek — Odůvodnění — Zásady proporcionality a rovného zacházení“

14

2016/C 343/22

Věc C-523/15 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 7. července 2016 – Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh s předpínací ocelí — Pokuty — Posouzení schopnosti zaplatit pokutu — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Zohlednění skutečností, jež nastaly po přijetí sporného rozhodnutí — Zásady proporcionality a rovného zacházení — Právo na účinnou soudní ochranu“

15

2016/C 343/23

Věc C-604/15 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. července 2016 – Ana Pérez Gutiérrez v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Jednací řád Soudního dvora — Článek 181 — Mimosmluvní odpovědnost Evropské unie — Veřejné zdraví — Fotografie navržené Komisí jako zdravotní varování na balení tabákových výrobků — Nepovolené použití obrazu zesnulé osoby“

15

2016/C 343/24

Věc C-608/15 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 7. července 2016 – Panasonic Corp. v. MT Picture Display Co. Ltd, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Jednací řád Soudního dvora — Článek 181 — Kartelové dohody — Světový trh s katodovými trubicemi pro televizory a počítačové monitory — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen, rozdělení trhů, objemu a omezení produkce — Právo na obhajobu — Oznámení námitek — Obsah“

16

2016/C 343/25

Věc C-669/15: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 30. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Versailles – Francie) – Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF) v. Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS „Řízení o předběžné otázce — Chybějící právní rámec — Zjevná nepřípustnost — Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora“

16

2016/C 343/26

Věc C-7/16: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. července (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo – Španělsko) – Banco Popular Español SA, PL Salvador SARL v. Maria Rita Giraldez Villar, Modesto Martínez Baz „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Směrnice 93/13/EH — Zneužívající klauzule — Postoupení pohledávky — Právo dlužníka na zaniknutí dluhu — Podmínky výkonu uvedeného práva“

17

2016/C 343/27

Věc C-55/16: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 30. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunsko) – Evo Bus GmbH v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Společný systém daně z přidané hodnoty — Právo na vrácení daně — Osmá směrnice 79/1072/EHS — Podmínky práva na vrácení daně — Stanovení dalších podmínek, než jsou uvedeny v článcích 3 a 4 — Povinnost prokázat zaplacení daně — Přípustnost“

17

2016/C 343/28

Věc C-173/16: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Court of Appeal – Irsko) – M. H. v. M. H. „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Neexistence důvodné pochybnosti — Soudní příslušnost ve věcech manželských — Nařízení (ES) č. 2201/2003 — Článek 16 odst. 1 písm. a) — Určení okamžiku, kdy bylo zahájeno řízení u soudu — Pojem, okamžik, kdy byl návrh na zahájení řízení nebo jiná obdobná písemnost podán k soudu““

18

2016/C 343/29

Věc C-238/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Münster (Německo) dne 26. dubna 2016 – X v. Finanzamt I

18

2016/C 343/30

Věc C-259/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 10. května 2016 – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) a další v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

19

2016/C 343/31

Věc C-260/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 11. května 2016 – Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) a další v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

20

2016/C 343/32

Věc C-273/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 13. května 2016 – Agenzia delle Entrate v. Federal Express Europe Inc.

21

2016/C 343/33

Věc C-274/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Düsseldorf (Německo) dne 13. května 2016 – flightright GmbH v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

22

2016/C 343/34

Věc C-290/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 24. května 2016 – Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG v. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

22

2016/C 343/35

Věc C-311/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. května 2016 Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 17. března 2016 ve věci T-817/14, Zoofachhandel Züpke GmbH a další v. Evropská komise

23

2016/C 343/36

Věc C-316/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Německo) dne 3. června 2016 – B v. Land Baden-Württemberg

23

2016/C 343/37

Věc C-322/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 7. června 2016 – Global Starnet Ltd v. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

24

2016/C 343/38

Věc C-326/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2016 LL proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 19. dubna 2016 ve věci T-615/15, LL v. Evropský parlament

25

2016/C 343/39

Věc C-336/16: Žaloba podaná dne 15. června 2016 – Evropská komise v. Polská republika

27

2016/C 343/40

Věc C-348/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Milano (Itálie) dne 22. června 2016 – Sacko Moussa v. Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

28

2016/C 343/41

Věc C-350/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. června 2016 Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe E C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca Snc, di Camplone Arnaldo & C. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 27. dubna 2016 ve věci T-316/13, Pappalardo a další v. Komise

28

2016/C 343/42

Věc C-360/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 29. června 2016 – Spolková republika Německo v. Aziz Hasan

30

2016/C 343/43

Věc C-364/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 1. července 2016 Trioplast Industrier AB proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 12. května 2016 ve věci T-669/14, Trioplast Industrier AB v. Evropská komise

31

2016/C 343/44

Věc C-366/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgie) dne 5. července 2016 – H. F. v. Belgický stát

33

2016/C 343/45

Věc C-372/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgerichts München (Německo) dne 6. července 2016 – Soha Sahyouni v. Raja Mamisch

33

2016/C 343/46

Věc C-382/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Německo) dne 11. července 2016 – Hornbach-Baumarkt-AG v. Finanzamt Landau

34

2016/C 343/47

Věc C-386/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 12. července 2016 – UAB 'Toridas' v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos a Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

34

2016/C 343/48

Věc C-387/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 12. července 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos v. Nidera B.V. a Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

35

2016/C 343/49

Věc C-407/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Litva) dne 20. července 2016 – SIA „Aqua Pro“ v. Valsts ieņēmumu dienests

36

2016/C 343/50

Věc C-155/16: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 8. července 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt v. Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras – Cifog, Association ATM ponte – CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

37

 

Tribunál

2016/C 343/51

Věc T-72/12: Usnesení Tribunálu ze dne 18. července 2016 – Bank Mellat v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Zrušení napadených aktů — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

38

2016/C 343/52

Věc T-365/16: Žaloba podaná dne 8. července 2016 – Portigon v. SRB

38

2016/C 343/53

Věc T-376/16: Žaloba podaná dne 14. července 2016 – Oberösterreichische Landesbank v. SRB

40

2016/C 343/54

Věc T-377/16: Žaloba podaná dne 14. července 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank v. SRB

41

2016/C 343/55

Věc T-395/16: Žaloba podaná dne 22. června 2016 – Windfinder R&L v. EUIPO (Windfinder)

41

2016/C 343/56

Věc T-404/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – Galletas Gullon v. EUIPO – O2 Holdings (Shape of a package)

42

2016/C 343/57

Věc T-407/16: Žaloba podaná dne 26. července 2016 – Banco Popular Español v. EUIPO – Pledgeling (p)

43

2016/C 343/58

Věc T-418/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – Galletas Gullon v. EUIPO – O2 Holdings (tvar obalu)

43

2016/C 343/59

Věc T-419/16: Žaloba podaná dne 28. července 2016 – Carrera Brands v. EUIPO – Autec (Carrera)

44

2016/C 343/60

Věc T-421/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – sheepworld v. EUIPO (Beste Oma)

45

2016/C 343/61

Věc T-422/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – sheepworld v. EUIPO (Beste Mama)

45

2016/C 343/62

Věc T-425/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – Hoffmann v. EUIPO (Genius)

46

2016/C 343/63

Věc T-427/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE)

46

2016/C 343/64

Věc T-428/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL LOVER)

47

2016/C 343/65

Věc T-429/16: Žaloba podaná dne 29. července 2016 – Martín Osete v. EUIPO – Rey (AN IDEAL HUSBAND)

48

2016/C 343/66

Věc T-438/16: Žaloba podaná dne 5. srpna 2016 – Altunis v. EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

48

2016/C 343/67

Věc T-506/14: Usnesení Tribunálu ze dne 12. července 2016 – Grandi Navi Veloci v. Komise

49


CS

 

Top