EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:296:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 296, 16. srpna 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 296

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
16. srpna 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 296/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1

 

Tribunál

2016/C 296/02

Způsob určování soudců, kteří nahradí soudce, na jejichž straně nastala překážka

2

2016/C 296/03

Složení velkého senátu

2

2016/C 296/04

Kritéria přidělování věcí senátům

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 296/05

Věc C-608/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. června 2016 – Compañía Española de Petróleos (CEPSA), SA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 81 ES — Španělský trh se silničním bitumenem — Rozdělení trhu a koordinace cen — Nepřiměřená délka řízení před Tribunálem Evropské unie — Nepřiměřené délka řízení před Evropskou komisí — Kasační opravný prostředek týkající se nákladů řízení“

4

2016/C 296/06

Věc C-616/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. června 2016 – Productos Asfálticos (PROAS), SA, v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Článek 81 ES — Španělský trh se silničním bitumenem — Rozdělení trhu a koordinace cen — Nepřiměřená délka řízení před Tribunálem Evropské unie — Nepřiměřená délka řízení před Evropskou komisí — Kasační opravný prostředek týkající se nákladů řízení“

4

2016/C 296/07

Věc C-617/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. června 2016 – Repsol Lubricantes y Especialidades, SA, dříve Repsol Lubricantes YPF y Especialidades, SA, Repsol Petróleo, SA, Repsol, SA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 81 ES — Kartelové dohody — Španělský trh se silničním bitumenem — Rozdělení trhu a koordinace cen — Oznámení o ochraně před pokutami a snížení pokut v případech kartelů (2002) — Bod 23 písm. b) poslední pododstavec — Částečná ochrana před pokutou — Důkazy, které se vztahují ke skutečnostem, které předtím nebyly Evropské komisi známy“

5

2016/C 296/08

Věc C-287/14: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gyulai Törvényszék – Maďarsko) – Eurospeed Ltd v. Szegedi Törvényszék „Řízení o předběžné otázce — Silniční doprava — Nařízení (ES) č. 561/2006 — Odpovědnost řidiče za porušení povinnosti používat tachograf“

5

2016/C 296/09

Věc C-332/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Wolfgang und Dr. Wilfried Rey Grundstücksgemeinschaft GbR v. Finanzamt Krefeld „Řízení o předběžné otázce — Daně — Daň z přidané hodnoty — Směrnice 77/388/EHS — Článek 17 odst. 5 třetí pododstavec — Oblast působnosti — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Zboží a služby použité jak pro zdanitelná plnění, tak i pro plnění osvobozená od daně (zboží a služby ke smíšenému využití) — Přiřazení zboží a služeb pořízených za účelem výstavby, užívání, zachování a údržby budovy sloužící zčásti k uskutečňování plnění, u nichž je daň odpočitatelná, a zčásti k uskutečňování plnění, u nichž daň odpočitatelná není — Změna vnitrostátní právní úpravy, která stanoví způsob výpočtu odpočitatelného podílu — Článek 20 — Oprava odpočtů — Právní jistota — Legitimní očekávání“

6

2016/C 296/10

Věc C-470/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) v. Administración del Estado, Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC) „Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 2 písm. b) — Právo na rozmnožování — Výjimky a omezení — Soukromé rozmnožování — Spravedlivá odměna — Financování ze souhrnného státního rozpočtu — Přípustnost — Podmínky“

7

2016/C 296/11

Věc C-479/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 8. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Sabine Hünnebeck v. Finanzamt Krefeld „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb kapitálu — Články 63 a 65 SFEU — Darovací daň — Darování nemovitosti v tuzemsku — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví vyšší nezdanitelnou částku pro rezidenty než pro nerezidenty — Existence fakultativního režimu, který umožňuje všem osobám s bydlištěm v členském státě Evropské unie využít vyšší nezdanitelnou částku“

8

2016/C 296/12

Věc C-481/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Düsseldorf – Německo) – Jørn Hansson v. Jungpflanzen Grünewald GmbH „Řízení o předběžné otázce — Duševní a průmyslové vlastnictví — Odrůdová práva Společenství — Nařízení (ES) č. 2100/94 — Protiprávní jednání — Přiměřená náhrada — Náhrada dalších vzniklých škod — Náklady soudních řízení a mimosoudní náklady“

9

2016/C 296/13

Věc C-586/14: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Cluj – Rumunsko) – Vasile Budișan v. Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj „„Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní zdanění — Článek 110 SFEU — Daň z motorových vozidel vybíraná členským státem při první registraci nebo při prvním zápisu převodu vlastnického práva — Nediskriminace ojetých motorových vozidel z jiných členských států oproti podobným motorovým vozidlům dostupným na domácím trhu““

10

2016/C 296/14

Věc C-25/15: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Budapest Környéki Törvényszék – Maďarsko) – řízení vedené proti Istvánu Baloghovi „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Právo na tlumočení a překlad — Směrnice 2010/64/EU — Působnost — Pojem ‚trestní řízení‘ — Řízení stanovené členským státem, jehož účelem je uznání rozhodnutí v trestních věcech vydaného soudem jiného členského státu a zápis odsouzení vydaného uvedeným soudem do rejstříku trestů — Náklady spojené s překladem tohoto rozhodnutí — Rámcové rozhodnutí 2009/315/SVV — Rozhodnutí 2009/316/SVV“

10

2016/C 296/15

Věc C-47/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Sélina Affum v. Préfet du Pas-de-Calais, Procureur général de la Cour d'appel de Douai „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/ES — Společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Zadržení — Vnitrostátní právní úprava, podle které se neoprávněný vstup trestá odnětím svobody — ‚Průjezd‘ — Mnohostranná dohoda o zpětném přebírání osob“

11

2016/C 296/16

Věc C-63/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch – Nizozemsko) – Mehrdad Ghezelbash v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Článek 12 — Vydávání povolení k pobytu nebo víz — Článek 27 — Opravné prostředky — Rozsah soudního přezkumu“

12

2016/C 296/17

Věc C-69/15: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Nutrivet D.O.O.E.L. v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Odpady — Přeprava — Nařízení (ES) č. 1013/2006 — Článek 2 bod 35 písm. g) podbod iii) — Nedovolená přeprava — Nesprávné nebo nesoudržné informace uvedené v dokumentu uvedeném v příloze VII tohoto nařízení — Článek 50 odst. 1 — Sankce použitelné v případě porušení ustanovení uvedeného nařízení — Přiměřenost“

13

2016/C 296/18

Věc C-155/15: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Švédsko) – George Karim v. Migrationsverket „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EU) č. 604/2013 — Určení členského státu příslušného k posouzení žádosti o azyl předložené v některém z členských států státním příslušníkem třetí země — Článek 18 — Zpětné přijetí žadatele o azyl, jehož žádost je posuzována — Článek 19 — Zánik příslušnosti — Nepřítomnost na území členských států minimálně po dobu tří měsíců — Nové určení příslušného členského státu — Článek 27 — Opravný prostředek — Rozsah soudní kontroly“

14

2016/C 296/19

Věc C-158/15: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV v. Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit „Řízení o předběžné otázce — Znečištění ovzduší — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů — Směrnice 2003/87/ES — Pojem ‚zařízení‘ — Zahrnutí úložiště paliva — Nařízení (EU) č. 601/2012 — Pojem ‚palivo odstraněné ze zařízení‘“

14

2016/C 296/20

Věc C-288/15: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht München – Německo) – Medical Imaging Systems GmbH (MIS) v. Hauptzollamt München „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Podpoložka 6211 3310 00 0 — Ochranný plášť proti radiaci“

15

2016/C 296/21

Spojené věci C-333/15 a C-334/15: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 9. června 2016 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Supremo – Španělsko) – María del Pilar Planes Bresco v. Comunidad Autónoma de Aragón „Řízení o předběžné otázce — Společná zemědělská politika — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Nařízení (ES) č. 1782/2003 — Režim jednotné platby — Články 43 a 44 — Platební nároky podle plochy — Hektary, na které lze poskytnout podporu na plochu — Stálé pastviny — Vnitrostátní právní úprava, která podmiňuje přípustnost ploch stálých pastvin, které jsou větší než krmné plochy původně zohledněné pro výpočet nároků na platbu, tím, že jsou využívány pro specifické potřeby chovu v zemědělském podniku“

16

2016/C 296/22

Spojené věci C-78/16 a C-79/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 9. června 2016 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Itálie) – Giovanni Pesce a další (C-78/16), Cesare Serinelli a další (C-79/16) v. Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-79/16) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della Xylella nel Territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia „Řízení o předběžné otázce — Rostlinolékařská ochrana rostlin — Směrnice 2000/29/ES — Ochrana proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Evropské unie a proti jejich rozšiřování na unijním území — Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/789 — Opatření proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et Raju) do Unie a proti jeho rozšiřování na unijním území — Článek 6 odst. 2 písm. a) — Povinnost neprodleně odstranit hostitelské rostliny v okruhu 100 metrů okolo napadených rostlin bez ohledu na jejich zdravotní stav — Platnost — Článek 16 odst. 3 směrnice 2000/29 — Zásada proporcionality — Zásada obezřetnosti — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na náhradu škody“

17

2016/C 296/23

Věc C-182/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. března 2016 Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne b ve věci T-247/14, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

18

2016/C 296/24

Věc C-254/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 3. května 2016 – Glencore Grain Hungary Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

19

2016/C 296/25

Věc C-284/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 23. května 2016 – Slovenská republika v. Achmea BV

19

2016/C 296/26

Věc C-286/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná SC Exmitiani SRL (Rumunsko) dne 23. května 2016 – SC Exmitiani SRL v. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj

20

2016/C 296/27

Věc C-294/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia (Polsko) dne 25. května 2016 – trestní řízení proti J. Z.

21

2016/C 296/28

Věc C-315/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 2. června 2016 – József Lingurár v. Miniszterelnökséget vezető miniszter

21

2016/C 296/29

Věc C-320/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná tribunal de grande instance de Lille (Francie) dne 6. června 2016 – trestní řízení proti Uber France SAS

22

2016/C 296/30

Věc C-329/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 13. června 2016 – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (SNITEM), Philips France v. Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

22

2016/C 296/31

Věc C-335/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Općinskim sudem u Velikoj Gorici (Chorvatsko) dne 15. června 2016 – VG Čistoća d.o.o. v. Đuro Vladika, Ljubica Vladika

23

 

Tribunál

2016/C 296/32

Věc T-299/16: Žaloba podaná dne 13. června 2016 – Scheffler v. EUIPO – Doc Generici (docfauna)

24

2016/C 296/33

Věc T-303/16: Žaloba podaná dne 14. června 2016 – Novartis Europharm v. Komise

24

2016/C 296/34

Věc T-304/16: Žaloba podaná dne 15. června 2016 – bet365 Group v. EUIPO – Hansen (BET365)

25

2016/C 296/35

Věc T-306/16: Žaloba podaná dne 13. června 2016 – Gamet v. EUIPO „Metal-Bud“ Robert Gubała (dveřní klika)

26

2016/C 296/36

Věc T-309/16: Žaloba podaná dne 19. června 2016 – Cafés Pont v. EUIPO – Giordano Vini (Art's Café)

27

2016/C 296/37

Věc T-320/16: Žaloba podaná dne 24. června 2016 – Make up for ever v. EUIPO – L’Oréal (MAKE UP FOR EVER)

28

2016/C 296/38

Věc T-321/16: Žaloba podaná dne 24. června 2016 – Ansell Healthcare Europe v. Komise

29

2016/C 296/39

Věc T-323/16: Žaloba podaná dne 24. června 2016 – Banco Cooperativo Español v. Jednotný výbor pro řešení krizí

30

2016/C 296/40

Věc T-330/16: Žaloba podaná dne 27. června 2016 – Hello Media v. EUIPO — Hola (#hello digitalmente diferentes)

31

2016/C 296/41

Věc T-331/16: Žaloba podaná dne 28. června 2016 – Hello Media v. EUIPO — Hola (#hello media group)

32

2016/C 296/42

Věc T-332/16: Žaloba podaná dne 15. června 2016 – Colgate-Palmolive v. EUIPO (360o)

32

2016/C 296/43

Věc T-333/16: Žaloba podaná dne 15. června 2016 – Colgate-Palmolive v. EUIPO (360o)

33

2016/C 296/44

Věc T-335/16: Žaloba podaná dne 28. června 2016 – Esko-Graphics v. Komise

34

2016/C 296/45

Věc T-336/16: Žaloba podaná dne 22. června 2016 – Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo v. EUIPO – Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)

35

2016/C 296/46

Věc T-337/16: Žaloba podaná dne 22. června 2016 – Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo v. EUIPO – Gianni Versace (VERSACCINO)

36

2016/C 296/47

Věc T-343/16: Žaloba podaná dne 29. června 2016 – Trane v. Komise

37

2016/C 296/48

Věc T-347/16: Žaloba podaná dne 29. června 2016 – Inox Mare v. Komise

38

2016/C 296/49

Věc T-348/16: Žaloba podaná dne 27. června 2016 – Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis v. Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

39

2016/C 296/50

Věc T-350/16: Žaloba podaná dne 1. července 2016 – Kinepolis Group v. Komise

39

2016/C 296/51

Věc T-355/16: Žaloba podaná dne 1. července 2016 – adp Gauselmann v. EUIPO (MULTI FRUITS)

40

2016/C 296/52

Věc T-357/16: Žaloba podaná dne 5. července 2016 – Punch Powertrain v. Komise

41

2016/C 296/53

Věc T-359/16: Žaloba podaná dne 4. července 2016 – Axel Springer v. EUIPO – Stiftung Warentest (TestBild)

42

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 296/54

Věc F-69/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 30. června 2016 – Kaufmann v. Komise „Veřejná služba — Sociální zabezpečení — Společný režim zdravotního pojištění — Domácí zdravotní péče — Předchozí svolení — Podmínky — Povinnost využít poskytovatele, kteří jsou k poskytování domácí zdravotní péče nebo pečovatelských služeb oprávněni dle zákona — Zásada zákazu diskriminace — Zásada ochrany legitimního očekávání — Povinnost jednat s náležitou péčí — Meze — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná — Soudní příkaz určený administrativě — Zjevná nepřípustnost — Článek 81 jednacího řádu“

44

2016/C 296/55

Věc F-26/16: Žaloba podaná dne 22. května 2016 – ZZ v. eu-LISA a Komise

44

2016/C 296/56

Věc F-27/16: Žaloba podaná dne 25. května 2016 – ZZ v. EASA

45

2016/C 296/57

Věc F-28/16: Žaloba podaná dne 2. června 2016 – ZZ v. Komise

45

2016/C 296/58

Věc F-30/16: Žaloba podaná dne 17. června 2016 – ZZ a další v. EIB

46

2016/C 296/59

Věc F-31/16: Žaloba podaná dne 22. června 2016 – ZZ v. CEDEFOP

47

2016/C 296/60

Věc F-32/16: Žaloba podaná dne 23. června 2016 – ZZ v. ECDC

47

2016/C 296/61

Věc F-33/16: Žaloba podaná dne 27. června – ZZ v. Soudní dvůr

48


CS

 

Top