Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:260:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 260, 18. července 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 260

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 59
18. července 2016


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2016/C 260/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2016/C 260/02

Spojené věci C-260/14 a C-261/14: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bacău - Rumunsko) – Județul Neamț (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14) v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice „Řízení o předběžné otázce — Ochrana finančních zájmů Evropské unie — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — Nařízení (ES) č. 1083/2006 — Zadání zakázky příjemcem finančních prostředků jakožto veřejným zadavatelem, jejímž předmětem je provádění financované operace — Pojem ‚nesrovnalost‘ — Kritérium týkající se ‚porušení unijního práva‘ — Zadávací řízení, která jsou v rozporu s vnitrostátními právními předpisy — Povaha finančních oprav přijatých členskými státy — Správní opatření nebo sankce“

2

2016/C 260/03

Věc C-396/14: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Klagenævnet for Udbud - Dánsko) – MT Højgaard A/S v. Züblin A/S/Banedanmark „Řízení o předběžné otázce — Článek 267 SFEU — Pravomoc Soudního dvora — Postavení předkládajícího orgánu jakožto soudu — Veřejná zakázka v odvětví železniční infrastruktury — Vyjednávací řízení — Směrnice 2004/17/ES — Článek 10 — Článek 51, odst. 3 — Zásada rovného zacházení s uchazeči — Skupina tvořená dvěma společnostmi a připuštěná jako uchazeč — Nabídka podaná jednou ze dvou společností vlastním jménem, o druhé společnosti bylo prohlášeno, že je v úpadku — Společnost považovaná za způsobilou být samostatně připuštěná jako uchazeč — Zadání zakázky této společnosti“

3

2016/C 260/04

Věc C-550/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret - Dánsko) – Envirotec Denmark ApS v. Skatteministeriet „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Přenesení daňové povinnosti — Článek 198 odst. 2 — Zlato surové nebo ve formě polotovarů — Pojem — Článek 199 odst. 1 písm. d) a příloha VI — Použitý materiál, odpad a šrot — Ingoty vzniklé roztavením předmětů a různých šrotů určené k získání zlata, o ryzosti 325 tisícin nebo vyšší“

4

2016/C 260/05

Věc C-559/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 25. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa - Lotyšsko) – Rūdolfs Meroni v. Recoletos Limited „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Uznávání a výkon předběžných a zajišťovacích opatření — Pojem ‚veřejný pořádek‘“

4

2016/C 260/06

Věc C-607/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Spojené království) – Bookit, Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození od daně — Článek 135 odst. 1 písm. d) — Činnosti týkající se plateb a převodů — Pojem — Nákup vstupenek do kina po telefonu nebo přes internet — Platba debetní nebo kreditní kartou — Služby zvané ‚zpracování platby kartou‘“

5

2016/C 260/07

Věc C-48/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour d'appel de Bruxelles - Belgie) – État belge, SPF Finances v. NN (L) International SA, dříve ING International SA, právní nástupce ING Dynamic SA „Řízení o předběžné otázce — Přímé daně — Volný pohyb kapitálu — Volný pohyb služeb — Směrnice 69/335/EHS — Články 2, 4, 10 a 11 — Směrnice 85/611/EHS — Články 10 a 293 ES — Daň, kterou musí každoročně platit subjekty kolektivního investování — Dvojí zdanění — Sankce pro zahraniční subjekty kolektivního investování“

6

2016/C 260/08

Věc C-130/15: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) - Spojené království) – Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs v. National Exhibition Centre Limited „Rozhodnutí o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty — Šestá směrnice 77/388/EHS — Osvobození — Článek 13 část B písm. d) bod 3 — Operace týkající se plateb a převodů — Pojem — Koupě vstupenek na společenské a jiné akce — Platba debetní nebo kreditní kartou — Takzvané služby „zpracování plateb kartou“

7

2016/C 260/09

Věc C-198/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) - Spojené království) – Invamed Group Ltd a ostatní v. Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení — Kombinovaná nomenklatura — Třída XVII — Dopravní prostředky — Kapitola 87 — Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství — Čísla 8703 a 8713 — Elektricky poháněná vozidla napájená baterií — Pojem ‚invalidé‘“

7

2016/C 260/10

Věc C-224/15 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. května 2016 – Rose Vision, SL v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Projekty financované Evropskou unií v oblasti výzkumu — Audit, při němž byly konstatovány nesrovnalosti ve vedení určitých projektů — Rozhodnutí Komise, jímž se přerušují platby prováděné v rámci určitých projektů — Žaloba na náhradu škody — Zamítnutí — Odůvodnění“

8

2016/C 260/11

Věc C-244/15: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. května 2016 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Daně — Volný pohyb kapitálu — Článek 63 SFEU — Článek 40 Dohody o EHP — Dědická daň — Právní úprava členského státu stanovící osvobození od dědické daně související s hlavním bydlištěm pod podmínkou, že dědic má v tomto členském státě trvalé bydliště — Omezení — Odůvodnění“

9

2016/C 260/12

Věc C-262/15: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) – GD European Land Systems - Steyr GmbH v. Zollamt Eisenstadt Flughafen Wien „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Zařazení zboží — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Kombinovaná nomenklatura — Číslo 8710 a podpoložka 9305 91 00 — Poznámka 3 ke třídě XVII a poznámka 1 písm. c) ke kapitole 93 — Tanky a jiná bojová obrněná vozidla — Vojenské zbraně — Zařazení věžového systému“

9

2016/C 260/13

Věc C-273/15: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa - Lotyšsko) – ZS „Ezernieki“ v. Lauku atbalsta dienests „Řízení o předběžné otázce — Zemědělství — Evropský zemědělský orientační a záruční fond — Nařízení (ES) č. 1257/1999 a 817/2004 — Podpora pro rozvoj venkova — Vrácení neoprávněně vyplacených částek — Rozšíření oznámené plochy v období pětiletého závazku nad stanovenou mez — Nahrazení původního závazku novým závazkem — Nedodržení povinnosti podání roční žádosti o platbu podpory příjemcem — Vnitrostátní právní úprava vyžadující vrácení všech podpor vyplacených na několik let — Zásada proporcionality — Články 17 a 52 Listiny základních práv Evropské unie“

10

2016/C 260/14

Věc C-286/15: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākā tiesa - Lotyšsko) – Valsts ieņēmumu dienests v. SIA „Latvijas propāna gāze“„Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení — Kombinovaná nomenklatura — Číslo 2711 — Ropné plyny a ostatní plynné uhlovodíky — Látka, která dává podstatný rys — Zkapalněný ropný plyn“

11

2016/C 260/15

Věc C-300/15: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 26. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif - Lucembursko) – Charles Kohll, Sylvie Kohll-Schlesser v. Directeur de l'administration des contributions directes „Řízení o předběžné otázce — Články 21 a 45 SFEU — Volný pohyb a svoboda pobytu osob, jakož i pracovníků — Daň z příjmů — Starobní důchod — Sleva na dani pro důchodce — Podmínky poskytnutí — Získání potvrzení o srážené dani vydaného vnitrostátním správním orgánem“

12

2016/C 260/16

Věc C-108/16 PPU: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 24. května 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam - Nizozemsko) – Výkon evropského zatýkacího rozkazu vydaného na Pawła Dworzeckého „Řízení o předběžné otázce — Naléhavé řízení o předběžné otázce — Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2002/584/SVV — Evropský zatýkací rozkaz — Článek 4a odst. 1 — Postupy předávání mezi členskými státy — Podmínky výkonu — Důvody, pro které je možné odmítnout výkon — Výjimky — Povinný výkon — Trest uložený v nepřítomnosti — Pojmy ‚osobní předvolání k soudu‘ a ‚úřední oznámení jiným způsobem‘ — Autonomní pojmy unijního práva“

13

2016/C 260/17

Věc C-319/15: Usnesení Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 23. března 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative d'appel de Paris - Francie) – Overseas Financial Limited a Oaktree Finance Limited v. Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique „Řízení o předběžné otázce — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

13

2016/C 260/18

Věc C-520/15: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 25. února 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato - Itálie) – Associazione Italiana delle Unità Dedicate Autonome Private di Day Surgery e dei Centri di Chirurgia Ambulatoriale (Aiudapds) v. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute „Řízení o předběžné otázce — Jednací řád Soudního dvora — Článek 53 odst. 2 — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 druhý pododstavec a článek 54 — Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod — Článek 6 odst. 1 — Mimořádný opravný prostředek k prezidentovi Italské republiky — Námitky proti opravnému prostředku podané účastníkem sporu — Změna uvedeného mimořádného opravného prostředku na opravný prostředek k soudu — Provedení unijního práva — Absence — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“

14

2016/C 260/19

Věc C-63/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. února 2016 Actega Terra GmbH proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 23. listopadu 2015 ve věci T-766/14, Actega Terra GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

15

2016/C 260/20

Věc C-124/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht München (Německo) dne 29. února 2016 – trestní řízení proti Ianosi Trancovi

15

2016/C 260/21

Věc C-188/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht München I (Německo) dne 4. dubna 2016 – trestní řízení proti Ionel Opria

16

2016/C 260/22

Věc C-195/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgerichts Kehl (Německo) dne 7. dubna 2016 – I

17

2016/C 260/23

Věc C-201/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 12. dubna 2016 – Majid (alias Madzhdi) Shiri v. Budnesamt für Fremdenwesen und Asyl

18

2016/C 260/24

Věc C-210/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 14. dubna 2016 – Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein v. Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

18

2016/C 260/25

Věc C-213/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht München (Německo) dne 18. dubna 2016 – trestní řízení proti Tanja Reiter

20

2016/C 260/26

Věc C-230/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 25. dubna 2016 – Coty Germany GmbH v. Parfümerie Akzente GmbH

21

2016/C 260/27

Věc C-233/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 25. dubna 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Generalitat de Catalunya

21

2016/C 260/28

Věc C-234/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 25. dubna 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Consejería de Hacienda y Sector Público de la Administración del Principado de Asturias

22

2016/C 260/29

Věc C-235/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 25. dubna 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Consejo de Gobierno del Principado de Asturias

23

2016/C 260/30

Věc C-236/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 25. dubna 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Diputación General de Aragón

24

2016/C 260/31

Věc C-237/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 25. dubna 2016 – Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) v. Diputación General de Aragón

25

2016/C 260/32

Věc C-244/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. dubna 2016 a proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. února 2016 ve věci T-296/15, Químicas del Vallés v. Komise

25

2016/C 260/33

Věc C-246/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Itálie) dne 28. dubna 2016 – Enzo Di Maura v. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

26

2016/C 260/34

Věc C-248/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Obersten Gerichtshofs (Rakousko) dne 2. května 2016 – Austria Asphalt GmbH & Co OG v. Bundeskartellanwalt

27

2016/C 260/35

Věc C-253/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 3. května 2016 – Flibtravel International SA, Leonard Travel International SA v. AAL Renting SA, Haroune Tax SPRL, Saratax SCS a další

28

2016/C 260/36

Věc C-256/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgerichts Düsseldorf (Německo) dne 9. května 2016 – Deichmann SE v. Hauptzollamt Duisburg

29

2016/C 260/37

Věc C-258/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 9. května 2016 – Finnair Oyj v. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

29

2016/C 260/38

Věc C-262/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) dne 12. května 2016 – Shields & Sons Partnership v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

30

2016/C 260/39

Věc C-266/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) dne 13. května 2016 – Western Sahara Campaign UK v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

31

2016/C 260/40

Věc C-267/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of Gibraltar (Spojené království) dne 13. května 2016 – Albert Buhagiar, Wayne Piri, Stephanie Piri, Arthur Taylor, Henry Bonifacio, Colin Tomlinson, Darren Sheriff v. Hon. Gilbert Licudi QC MP Minister for Justice

32

2016/C 260/41

Věc C-280/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. května 2016 společností Società cooperativa Amrita arl a dalšími proti usnesení Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 11. března 2016 ve věci T-439/15, Amrita a další v. Komise

33

2016/C 260/42

Věc C-288/16: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Lotyšsko) dne 23. května 2016 – IK „L.Č.“

35

2016/C 260/43

Věc C-300/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. května 2016 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 16. března 2016 ve věci T-103/14, Frucona Košice a.s. v. Evropská komise

35

2016/C 260/44

Věc C-545/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. března 2016 – Evropská komise v. Polská republika

36

2016/C 260/45

Věc C-546/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. března 2016 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

37

2016/C 260/46

Věc C-565/15: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. března 2016 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof - Rakousko) – Hans-Peter Ofenböck, za přítomnosti: Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich

37

 

Tribunál

2016/C 260/47

Spojené věci T-426/10 až T-429/10 a T-438/12 až T-441/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. června 2016 – Moreda Riviere Trefilerías a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Evropský trh s předpínací ocelí — Určování cen, rozdělení trhu a výměna citlivých obchodních informací — Rozhodnutí, jímž se konstatuje porušení článku 101 SFEU — Hospodářská jednotka — Přímá účast na protiprávním jednání — Odvozená odpovědnost mateřských společností — Nástupnictví podniků — Komplexní protiprávní jednání — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Zásady zákazu zpětné účinnosti a legality trestů — Polehčující okolnosti — Schopnost zaplatit pokutu — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění — Žádost o přehodnocení — Neexistence změny skutkových okolností — Zamítající dopis — Nepřípustnost“

38

2016/C 260/48

Věc T-805/14: Usnesení Tribunálu ze dne 25. května 2016 – Stagecoach Group v. EUIPO (MEGABUS.COM) „Ochranná známka Evropské unie — Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie MEGABUS.COM — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Článek 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 75 nařízení č. 207/2009 — Žaloba zjevně nepřípustná nebo po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

39

2016/C 260/49

Věc T-235/15 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. května 2016 – Pari Pharma v. EMA „Řízení o předběžných opatřeních — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty, které má k dispozici EMA a které obsahují informace předložené podnikem v rámci jeho žádosti o registraci léčivého přípravku — Usnesení, kterým se odkládá vykonatelnost rozhodnutí o zpřístupnění dokumentů třetí osobě — Návrh na zrušení — Absence změny okolnosti — Článek 159 jednacího řádu Tribunálu“

39

2016/C 260/50

Věc T-324/15: Usnesení Tribunálu ze dne 10. května 2016 – Volkswagen v. EUIPO – Andrã (BAG PAX) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie BAG PAX — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění“

40

2016/C 260/51

Věc T-581/15: Usnesení Tribunálu ze dne 25. května 2016 – Syndial v. Komise „Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se řízení o nesplnění povinnosti proti Itálii — Případné nedodržení směrnic 2011/92/EU a 1999/13/ES — Sanace bývalé průmyslové lokality (Cengio- Saliceto) — Odmítnutí přístupu — Žaloba po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

41

2016/C 260/52

Věc T-211/16: Žaloba podaná dne 4. května 2016 – Caviro Distillerie a další v. Komise

41

2016/C 260/53

Věc T-230/16: Žaloba podaná dne 11. května 2016 – C & J Clark International v. Komise

42

2016/C 260/54

Věc T-237/16: Žaloba podaná dne 17. května 2016 – NI v. SEPD

43

2016/C 260/55

Věc T-238/16: Žaloba podaná dne 17. května 2016 – Společný podnik Clean Sky 2 v. Scouring Environnement

44

2016/C 260/56

Věc T-251/16: Žaloba podaná dne 20. května 2016 – Generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům v. Komise

45

2016/C 260/57

Věc T-262/16: Žaloba podaná dne 23. května 2016 – Globo Media v. EUIPO — Globo Comunicação e Participações (GLOBO MEDIA)

46

2016/C 260/58

Věc T-270/16 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. května 2016 Petrusem Kerstensem proti rozsudku vydanému dne 18. března 2016 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-23/15, Kerstens v. Komise

47

2016/C 260/59

Věc T-280/16: Žaloba podaná dne 26. května 2016 – GeoClimaDesign v. EUIPO – GEO Gesellschaft für ENERGIE und Oekologie (GEO)

48

2016/C 260/60

Věc T-281/16: Žaloba podaná dne 2. června 2016 – Solelec a další v. Parlament

48

2016/C 260/61

Věc T-285/16: Žaloba podaná dne 30. května 2016 – Dominator International v. EUIPO (DREAMLINE)

49

2016/C 260/62

Věc T-286/16: Žaloba podaná dne 2. června 2016 – Kneidinger v. EUIPO – Topseat International (poklop toalety)

50

2016/C 260/63

Věc T-288/16: Žaloba podaná dne 2. června 2016 – Convivo v. EUIPO – Porcesadora Nacional de Alimentos (M'Cooky)

51

 

Soud pro veřejnou službu

2016/C 260/64

Věc F-108/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. června 2016 – Verile v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Důchody — Článek 11 odst. 2 přílohy VIII Služebního řádu — Převod nároků na důchod nabytých ve vnitrostátním důchodovém systému do unijního důchodového systému — Návrh na započtení příspěvkových let — Žaloba — Zrušení — Kasační opravný prostředek — Rekvalifikace návrhových žádání směřujících ke zrušení návrhu na započtení příspěvkových let — Výklad návrhových žádání směřujících ke zrušení jako návrhových žádání směřujících ke zrušení rozhodnutí o uznání započtení příspěvkových let v důsledku převodu nároků na důchod — Zamítnutí návrhových žádání — Rozsudek o kasačním opravném prostředku, který nabyl právní moci — Nevydání rozhodnutí ve věci“

52

2016/C 260/65

Věc F-146/15: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 8. června 2016 – Massoulié v. Parlament „Veřejná služba — Úředníci — Parlament — Převedení mezi orgány — Povyšovací řízení za rok 2014 — Žádost o převod hodnotících posudků na body za zásluhy — Překvalifikování stížnosti na žádost — Článek 90 služebního řádu — Zjevná nepřípustnost“

52


CS

 

Top