Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:138:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 138, 27. dubna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 138

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
27. dubna 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 138/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 138/02

Věc C-463/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Copydan Båndkopi v. Nokina Danmark A/S „Řízení o předběžné otázce — Autorské právo a práva s ním související — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 2 písm. b) a článek 6 — Právo na rozmnožování — Výjimka — Rozmnoženiny pro soukromé užití — Rozmnoženiny pořizované pomocí paměťových karet mobilních telefonů — Spravedlivá odměna — Poplatek z nosičů — Rovné zacházení — Vrácení poplatku — Minimální újma“

2

2015/C 138/03

Spojené věci C-93/13 P a C-123/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. března 2015 – Evropská komise v. Versalis SpA, dříve Polimeri Europa SpA, Eni SpA a Versalis SpA, dříve Polimeri Europa SpA, Eni SpA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh s chloroprénovým kaučukem — Právní nástupnictví výrobních subjektů — Přičitatelnost protiprávního jednání — Pokuty — Opakování protiprávního jednání — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci“

4

2015/C 138/04

Věc C-143/13: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Specializat Cluj – Rumunsko) – Bogdan Matei, Ioana Ofelia Matei v. SC Volksbank România SA „Směrnice 93/13/EHS — Zneužívající klauzule ve smlouvách uzavíraných mezi prodávajícím zboží nebo poskytovatelem služeb a spotřebitelem — Článek 4 odst. 2 — Posouzení zneužívajícího charakteru smluvních klauzulí — Vyloučení klauzulí týkajících se hlavního předmětu smlouvy nebo přiměřenosti ceny nebo odměny za předpokladu, že jsou sepsány jasným a srozumitelným jazykem — Klauzule, které obsahují, rizikový poplatek‘ vybíraný věřitelem a opravňují věřitele, aby za určitých podmínek jednostranně změnil úrokovou sazbu“

4

2015/C 138/05

Spojené věci C-144/13, C-154/13 a C-160/13: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – VDP Dental laboratory NV v. Staatssecretaris van Financiën (C-144/13), Staatssecretaris van Financiën v. X BV (C-154/13), Nobel Biocare Nederland BV (C-160/13) „Řízení o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty — Odpočty daně — Osvobození od daně — Dodání zubních náhrad“

5

2015/C 138/06

Věc C-343/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Trabalho de Leiria – Portugalsko) – Modelo Continente Hipermercados SA v. Autoridade Para as Condições de Trabalho – Centro Local do Lis (ACT) „Řízení o předběžné otázce — Režim fúzí akciových společností — Směrnice 78/855/EHS — Fúze sloučením — Článek 19 — Účinky — Přechod veškerého obchodního jmění zanikající společnosti na nástupnickou společnost — Porušení práva, jehož se dopustila zanikající společnost před fúzí — Konstatování porušení správním rozhodnutím po této fúzi — Vnitrostátní právo — Přechod odpovědnosti za správní delikty zanikající společnosti — Přípustnost“

6

2015/C 138/07

Věc C-359/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep – Nizozemsko) – B. Martens v. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb osob — Články 20 SFEU a 21 SFEU — Státní příslušník členského státu — Bydliště v jiném členském státě — Studium v zámořské zemi nebo na zámořském území — Zachování nároku na financování vysokoškolského studia — Podmínka bydliště ‚tři ze šesti let‘ — Omezení — Odůvodnění“

6

2015/C 138/08

Věc C-472/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bayerisches Verwaltungsgericht München – Německo) – Andre Lawrence Shepherd v. Bundesrepublik Deutschland „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Azyl — Směrnice 2004/83/ES — Článek 9 odst. 2 písm. b), c) a e) — Minimální normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat o postavení uprchlíka — Podmínky pro získání postavení uprchlíka — Akty pronásledování — Tresty pro vojáka Spojených států, který odmítl sloužit v Iráku“

7

2015/C 138/09

Věc C-479/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015 – Evropská komise v. Francouzská republika „Nesplnění povinnosti státem — Daně — DPH — Uplatňování snížené sazby — Dodání digitálních nebo elektronických knih“

8

2015/C 138/10

Věc C-502/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství „Nesplnění povinnosti státem — Daně — DPH — Uplatňování snížené sazby — Dodání digitálních nebo elektronických knih“

9

2015/C 138/11

Spojené věci C-503/13 a C-504/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Boston Scientific Medizintechnik GmbH v. AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) „Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitelů — Odpovědnost za vadné výrobky — Směrnice 85/374/EHS — Článek 1, čl. 6 odst. 1 a čl. 9 první pododstavec písm. a) — Kardiostimulátor a implantovatelný automatizovaný defibrilátor — Riziko selhání výrobku — Tělesné poškození — Vyjmutí údajně vadného výrobku a implantace jiného výrobku — Náhrada nákladů na operaci“

9

2015/C 138/12

Věc C-512/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – C. G. Sopora v. Staatssecretaris van Financiën „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb pracovníků — Článek 45 SFEU — Rovné zacházení mezi nerezidentními pracovníky — Daňové zvýhodnění spočívající v osvobození náhrad nákladů poskytovaných zaměstnavatelem od daně — Zvýhodnění poskytnuté paušálním způsobem — Pracovníci pocházející z jiného členského státu, než je stát, v němž je práce vykonávána — Podmínka bydliště v určité vzdálenosti od hranice členského státu, v němž je práce vykonávána“

10

2015/C 138/13

Věc C-515/13: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Ingeniørforeningen i Danmark, jednající jménem Poula Landina v. Tekniq, jednající jménem ENCO A/S – VVS „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Článek 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) — Článek 6 odst. 1 — Rozdílné zacházení na základě věku — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví, že odstupné v případě propuštění nebude vypláceno zaměstnancům, kteří mají ke dni svého propuštění nárok na starobní důchod dle obecného režimu“

11

2015/C 138/14

Věc C-534/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a další v. Fipa Group srl, Tws Automation srl, Ivan srl „Řízení o předběžné otázce — Článek 191 odst. 2 SFEU — Směrnice 2004/35/ES — Odpovědnost za životní prostředí — Vnitrostátní právní úprava, která nestanoví možnost správních orgánů uložit vlastníkům znečištěných pozemků, kteří k tomuto znečištění nepřispěli, povinnost přijmout preventivní a nápravná opatření a stanoví pouze povinnost nahradit náklady vynaložené na zásahy uskutečněné správním orgánem — Slučitelnost se zásadou ‚znečišťovatel platí‘, zásadami obezřetnosti a prevence a zásadou odvracení ohrožení životního prostředí především u zdroje“

12

2015/C 138/15

Věc C-547/13: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 4. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administratīvā rajona tiesa – Lotyšsko) – „Oliver Medical“ SIA v. Valsts ieņēmumu dienests „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Čísla 8543, 9018 a 9019 — Laserové a ultrazvukové přístroje, jakož i jejich náhradní díly a příslušenství“

12

2015/C 138/16

Věc C-553/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tallinna Ringkonnakohus – Estonsko) – Tallinna Ettevõtlusamet v. Statoil Fuel & Retail Eesti AS „Řízení o předběžné otázce — Nepřímé daně — Spotřební daně — Směrnice 2008/118/ES — Článek 1 odst. 2 — Kapalné palivo podléhající spotřební dani — Daň z maloobchodního prodeje — Pojem ‚zvláštní důvod‘ — Předem stanovené účelové určení — Organizace veřejné hromadné dopravy na území města“

13

2015/C 138/17

Věc C-559/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Finanzamt Dortmund-Unna v. Josef Grünewald „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb kapitálu — Přímé daně — Daň z příjmů — Odpočitatelnost vyživovacích rent vyplacených jako protiplnění za darování s pozdějším započtením na dědický podíl — Vyloučení v případě nerezidentů“

14

2015/C 138/18

Věc C-564/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 26. února 2015 – Planet AE Anonymi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Článek 340 první pododstavec SFEU — Smluvní odpovědnost Unie — Článek 272 SFEU — Rozhodčí doložka — Šestý rámcový program pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace — Smlouvy týkající se projektů Ontogov, FIT a RACWeb — Způsobilé náklady a částky vyplacené zálohově Komisí — Určovací žaloba — Neexistence vzniklého a trvajícího právního zájmu na podání žaloby“

15

2015/C 138/19

Věc C-585/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. března 2015 – Europäisch-Iranische Handelsbank AG v. Rada Evropské unie, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Omezující opatření vůči Íránské islámské republice s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Omezení převodů finančních prostředků — Napomáhání označeným subjektům při vyhýbání se omezujícím opatřením nebo při jejich porušování“

15

2015/C 138/20

Věc C-623/13: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Ministre de l'Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter „Řízení o předběžné otázce — Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 4 — Věcná působnost — Odvody z příjmů z majetku — Obecný sociální příspěvek — Příspěvek na úhradu sociálního dluhu — Sociální odvod — Dodatečný příspěvek k sociálnímu odvodu — Účast na financování povinných systémů sociálního zabezpečení — Přímá a dostatečně relevantní souvislost s některými odvětvími sociálního zabezpečení“

16

2015/C 138/21

Věc C-667/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Comércio de Lisboa – Portugalsko) – Estado português v. Banco Privado Português SA, v likvidaci, Massa Insolvente do Banco Privado Português SA, v likvidaci „Řízení o předběžné otázce — Státní podpory — Státní záruka spojená s půjčkou — Rozhodnutí 2011/346/EU — Otázky týkající se platnosti — Přípustnost — Článek 107 odst. 1 SFEU — Odůvodnění — Ovlivnění obchodu mezi členskými státy — Článek 107 odst. 3 písm. b) SFEU — Vážná porucha v hospodářství členského státu“

17

2015/C 138/22

Věc C-691/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Les Laboratoires Servier SA v. Ministre des affaires sociales et de la santé, Ministre de l'Économie et des Finances „Řízení o předběžné otázce — Humánní léčivé přípravky — Směrnice 89/105/EHS — Článek 6 bod 2 — Vypracování seznamu léčivých přípravků, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami — Změna podmínek úhrady léčivého přípravku v případě obnovení jeho zápisu do takového seznamu — Povinnost uvést odůvodnění“

17

2015/C 138/23

Věc C-6/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG v. Fridolin Santer „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 785/2004 — Letečtí dopravci a provozovatelé letadel — Pojištění — Požadavky — Pojmy ‚cestující‘ a ‚člen posádky‘ — Vrtulník — Přeprava znalce v oblasti odstřelů lavin s pomocí výbušnin — Škoda vzniklá v průběhu pracovního letu — Náhrada škody“

18

2015/C 138/24

Věc C-41/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Christie’s France SNC v. Syndicat national des antiquaires „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2001/84/ES — Článek 1 — Duševní vlastnictví — Prodej originálů uměleckých děl v dražbách — Právo na opětný prodej ve prospěch autora originálu díla — Dlužník poplatku hrazeného z titulu práva na opětný prodej — Kupující nebo prodávající — Smluvní odchylka“

19

2015/C 138/25

Věc C-43/14: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu – Česká republika) – ŠKO-ENERGO s. r. o. v. Odvolací finanční ředitelství „Řízení o předběžné otázce — Ochrana ozonové vrstvy — Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Evropské unii — Metoda přidělování povolenek — Bezplatné přidělení povolenek — Uplatnění daně darovací na takové přidělení“

19

2015/C 138/26

Věc C-104/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 26. února 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali v. Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi, nacházející se ve vyrovnacím řízení, Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl – Federconsorzi „Řízení o předběžné otázce — Článek 288 třetí pododstavec SFEU — Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích — Směrnice 2000/35/ES — Články 2, 3 a 6 — Směrnice 2011/7/EU — Články 2, 7 a 12 — Právní předpisy členského státu, které umožňují v neprospěch věřitele státu změnit úroky z pohledávky a jež byly přijaty před vstupem těchto směrnic v platnost“

20

2015/C 138/27

Věc C-175/14: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Ralph Prankl „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Daně — Směrnice 92/12/EHS — Obecná úprava výrobků podléhajících spotřební dani — Zdanění pašovaného zboží — Zboží propuštěné pro domácí spotřebu v určitém členském státě a dopravené do jiného členského státu — Určení příslušného členského státu — Právo státu tranzitu zdanit uvedené zboží“

21

2015/C 138/28

Věc C-178/14: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 5. března 2015 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Vario Tek GmbH v. Hauptzollamt Düsseldorf „Řízení o předběžné otázce — Celní unie a společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Sazební zařazení — Položka 8525 80 — Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) — Podpoložky 8525 80 91 a 8525 80 99 — Videokamery zabudované do sportovních brýlí — Funkce, optický zoom‘ — Nahrávání souborů z externích zdrojů“

21

2015/C 138/29

Věc C-220/14 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. března 2015 – Ahmed Abdelaziz Ezz a další v. Rada Evropské unie, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Omezující opatření přijatá vůči některým osobám vzhledem k situaci v Egyptě — Zmrazení finančních prostředků osob, proti kterým je vedeno soudní stíhání pro zneužití státních prostředků — Úmluva Organizace spojených národů o boji proti korupci“

22

2015/C 138/30

Věc C-221/14 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 26. února 2015 – H v. Soudní dvůr Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Platové poměry členů Soudního dvora Evropské unie — Bývalý člen Soudu pro veřejnou službu — Žádost o účast na pojištění ve společném systému zdravotního pojištění (SSZP) — Rozhodnutí — Zamítnutí — Opravné prostředky — Opožděnost — Nepřípustnost“

23

2015/C 138/31

Věc C-238/14: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. února 2015 – Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství „Nesplnění povinnosti státem — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Osoby příležitostně činné v odvětví zábavy — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou — Ustanovení 5 bod 1 — Opatření zaměřená na předcházení zneužívání po sobě jdoucích smluv na dobu určitou — Pojem ‚objektivní důvody‘ ospravedlňující takovéto smlouvy“

23

2015/C 138/32

Posudek 1/15: Žádost o posudek podaná Evropským parlamentem na základě čl. 218 odst. 11 SFEU

24

2015/C 138/33

Věc C-451/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rajonen syd Sofija (Bulharsko) dne 26. září 2014 – Rumjana Asenova Petrus v. Bulharská republika

24

2015/C 138/34

Věc C-512/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2014 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 3. září 2014 ve věci T-686/13, Unibail v. OHIM

24

2015/C 138/35

Věc C-513/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2014 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 3. září 2014 ve věci T-687/13, Unibail v. OHIM

25

2015/C 138/36

Věc C-595/14: Žaloba podaná dne 19. prosince 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

26

2015/C 138/37

Věc C-11/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 13. ledna 2015 – Odvolací finanční ředitelství v. Český rozhlas

26

2015/C 138/38

Věc C-24/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 21. ledna 2015 – Josef Plöckl v. Finanzamt Schrobenhausen

27

2015/C 138/39

Věc C-27/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itálie) dne 22. ledna 2015 – Pippo Pizzo v. CRGT

27

2015/C 138/40

Věc C-28/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 23. ledna 2015 – Koninklijke KPN NV a další v. Autoriteit Consument en Markt (ACM)

28

2015/C 138/41

Věc C-30/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. ledna 2015 společností Simba Toys GmbH & Co. KG proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 25. listopadu 2014 ve věci T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

29

2015/C 138/42

Věc C-37/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itálie) dne 29. ledna 2015 – Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco S.a.s. v. Comune di Monastir, Equitalia Centro SpA

31

2015/C 138/43

Věc C-41/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland (Irsko) dne 2. února 2015 – Gerard Dowling, Padraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited v. Minister for Finance

31

2015/C 138/44

Věc C-48/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel de Bruxelles (Belgie) dne 6. února 2015 – État belge – SPF Finances v. ING International SA, právní nástupkyně ING Dynamic SA

32

2015/C 138/45

Věc C-50/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2014 proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 6. února 2015 ve věci T-173/11, Kurt Hesse a Lutter & Partner GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

33

2015/C 138/46

Věc C-57/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Antwerpen (Belgie) dne 9. února 2015 – United Video Properties Inc. v. Telenet NV

34

2015/C 138/47

Věc C-59/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (Itálie) dne 9. února 2015 – Esse Di Emme Costruzioni Srl v. Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze

35

2015/C 138/48

Věc C-60/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. prosince 2014 Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 11. února 2015 ve věci T-476/12, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH v. Evropská komise

35

2015/C 138/49

Věc C-63/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag, místo jednání ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 12. února 2015 – Mehrdad Ghezelbash v. Staatssecretaris van Veiligheit en Justitie

36

2015/C 138/50

Věc C-64/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 12. února 2015 – BP Europa SE v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2015/C 138/51

Věc C-65/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Bari (Itálie) dne 12. února 2015 – trestní řízení proti Vitovi Santorovi

38

2015/C 138/52

Věc C-66/15: Žaloba podaná dne 12. února 2015 – Evropská komise v. Řecká republika

38

2015/C 138/53

Věc C-69/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 16. února 2015 – Nutrivet D.O.O.E.L. v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

39

2015/C 138/54

Věc C-75/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Markkinaoikeus (Finsko) dne 19. února 2015 – Viiniverla Oy v. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

40

2015/C 138/55

Věc C-77/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 19. února 2015 Soudním dvorem Evropské unie proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 9. ledna 2015 ve věci T-409/14, Marcuccio v. Evropská unie a Soudní dvůr Evropské unie

41

2015/C 138/56

Věc C-81/15: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Symvoulio tis Epikrateias (Řecko) dne 20. února 2015 – Kapnoviomichania Karelia ΑΕ v. Ypourgos Oikonomikon (ministerstvo financí)

42

2015/C 138/57

Věc C-95/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2015 společností H & R ChemPharm GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 12. prosince 2014 ve věci T-551/08, H & R ChemPharm GmbH v. Evropská komise

43

2015/C 138/58

Věc C-101/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. února 2015 společnostmi Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH, Pilkington Italia SpA proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 17. prosince 2014 ve věci T-72/09, Pilkington Group Limited a další v. Komise

45

 

Tribunál

2015/C 138/59

Věci T-249/12 a T-269/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. března 2015 – Vestel Iberia a Makro autosevicio mayorista v. Komise „Žaloba na neplatnost — Celní unie — Dodatečné zaúčtování a prominutí dovozního cla — Barevné televizní přijímače pocházející z Turecka — Žádost o prominutí cla podaná dvěma dovozci — Odkázání vnitrostátních orgánů Komisí na rozhodnutí týkající se jiného dovozce — Článek 871 odst. 2 a 6 a čl. 905 odst. 2 a 6 nařízení (EHS) č. 2454/93 — Neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

46

2015/C 138/60

Věc T-377/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. března 2015 – ultra air v. OHIM – Donaldson Filtration Deutschland (ultra.air ultrafilter) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství ultra.air ultrafilter — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009“

46

2015/C 138/61

Věc T-513/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. března 2015 – Braun Melsungen v. OHIM (SafeSet) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SafeSet — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009 — Zkoumání skutečností z moci úřední — Článek 76 odstavec 1 nařízení č. 207/2009“

47

2015/C 138/62

Věc T-257/14: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. března 2015 – Novomatic v. OHIM – Berentzen Mally Marketing plus Services (BLACK JACK TM) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BLACK JACK TM — Starší slovní ochranná známka Společenství a starší obrazová ochranná známka Společenství BLACK TRACK — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

48

2015/C 138/63

Věc T-392/12: Usnesení Tribunálu ze dne 26. února 2015 – Lavazza v. OHIM – Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO) „Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

48

2015/C 138/64

Věc T-251/13: Usnesení Tribunálu ze dne 3. března 2015 – Gemeente Nijmegen v. Komise „Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Podpora poskytnutá nizozemskou obcí profesionálnímu fotbalovému klubu — Rozhodnutí zahájit formální vyšetřovací řízení podle článku 108 odstavce 2 SFEU — Opatření podpory plně provedené v době vydání rozhodnutí — Přípustnost — Napadnutelný akt“

49

2015/C 138/65

Věc T-431/13: Usnesení Tribunálu ze dne 26. února 2015 – Métropole Gestion v. OHIM – Metropol (METROPOL) „Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka METROPOL — Návrh na prohlášení neplatnosti — Nepodání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky — Výmaz ochranné známky po uplynutí doby platnosti zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

49

2015/C 138/66

Věc T-473/13: Usnesení Tribunálu ze dne 24. února 2015 – G-Star Raw v. OHIM – PepsiCo (PEPSI RAW) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zpětvzetí přihlášky sporné ochranné známky — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

50

2015/C 138/67

Věc T-233/14: Usnesení Tribunálu ze dne 5. března 2015 – Intesa Sanpaolo v. OHIM (NEXTCARD) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství NEXTCARD — Částečné zamítnutí zápisu průzkumovým referentem — Povinnost uvést odůvodnění — Žaloba zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění“

51

2015/C 138/68

Věc T-833/14: Žaloba podaná dne 23. prosince 2014 – Søndagsavisen v. Komise

51

2015/C 138/69

Věc T-834/14: Žaloba podaná dne 23. prosince 2014 – Forbruger-Kontakt v. Komise

52

2015/C 138/70

Věc T-52/15: Žaloba podaná dne 4. února 2015 – Sharif University of Technology v. Rada

52

2015/C 138/71

Věc T-59/15: Žaloba podaná dne 4. února 2015 – Amitié v. EACEA

53

2015/C 138/72

Věc T-65/15: Žaloba podaná dne 6. února 2015 – TALANTON v. Komise

55

2015/C 138/73

Věc T-68/15: Žaloba podaná dne 12. února 2015 – Scandlines Øresund a další v. Komise

56

2015/C 138/74

Věc T-72/15: Žaloba podaná dne 6. února 2015 – Hippler v. Komise

57

2015/C 138/75

Věc T-86/15: Žaloba podaná dne 20. února 2015 – Aston Martin Lagonda v. OHIM (Zobrazení masky chladiče na přední části motorového vozidla)

58

2015/C 138/76

Věc T-87/15: Žaloba podaná dne 20. dubna 2015 – Aston Martin Lagonda v. OHIM (Zobrazení masky chladiče na přední části motorového vozidla)

59

2015/C 138/77

Věc T-88/15: Žaloba podaná dne 20. února 2015 – Aston Martin Lagonda v. OHIM (Zobrazení masky chladiče)

59

2015/C 138/78

Věc T-98/15: Žaloba podaná dne 25. února 2015 – Tubes Radiatori v. OHIM – Antrax It (Radiátory na topení)

60

2015/C 138/79

Věc T-101/15: Žaloba podaná dne 26. února 2015 – Red Bull v. OHIM – Optimum Mark (Vyobrazení modré a stříbrné barvy)

61

2015/C 138/80

Věc T-102/15: Žaloba podaná dne 26. února 2015 – Red Bull v. OHIM – Optimum Mark (Vyobrazení modré a stříbrné barvy)

61

2015/C 138/81

Věc T-103/15: Žaloba podaná dne 27. února 2015 – Flabeg Deutschland v. Komise

62

2015/C 138/82

Věc T-108/15: Žaloba podaná dne 27. února 2015 – Bundesverband Glasindustrie a další v. Komise

63

2015/C 138/83

Věc T-109/15: Žaloba podaná dne 2. března 2015 – Saint-Gobain Isover G+H a další v. Komise

64

2015/C 138/84

Věc T-110/15: Žaloba podaná dne 2. března 2015 – International Management Group v. Komise

65

2015/C 138/85

Věc T-120/15: Žaloba podaná dne 6. března 2015 – Proforec v. Komise

66

2015/C 138/86

Věc T-639/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. března 2015 – Watch TV v. Rada

67

2015/C 138/87

Věc T-459/14: Usnesení Tribunálu ze dne 4. března 2015 – Messi Cuccittini v. OHIM – Pires Freitas Campos (LEO)

67


CS

 

Top