Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2015:026:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 26, 26. ledna 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 26

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 58
26. ledna 2015


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2015/C 026/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2015/C 026/02

Spojené věci C-103/12 a C-165/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 26. listopadu 2014 – Evropský parlament (C-103/12), Evropská komise (C-165/12) v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí 2012/19/EU — Právní základ — Článek 43 odst. 2 a 3 SFEU — Dvoustranná dohoda o poskytnutí přístupu k přebytkům přípustného odlovu — Výběr zainteresovaného třetího státu, jemuž Unie poskytne přístup k živým zdrojům — Výlučná ekonomická zóna — Politické rozhodnutí — Stanovení rybolovných práv“

2

2015/C 026/03

Spojené věci C-22/13, C-61/13 až C-63/13 a C-418/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Napoli, Corte costituzionale – Itálie) – Raffaella Mascolo (C-22/13), Alba Forni (C-61/13), Immacolata Racca (C-62/13) v. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Fortuna Russo v. Comune di Napoli (C-63/13) a Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino, Gemma Zangari v. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C-418/13) „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou — Školství — Veřejný sektor — Zástupy na uprázdněných a volných místech do doby, než proběhnou výběrová řízení — Ustanovení 5 bod 1 — Opatření k předcházení zneužívání smluv na dobu určitou — Pojem ‚objektivní důvody‘ ospravedlňující použití takových smluv — Sankce — Zákaz změny na pracovní poměr na dobu neurčitou — Absence práva na náhrady škody“

3

2015/C 026/04

Věc C-66/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 26. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Green Network SpA v. Autorità per l'energia elettrica e il gas „Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní program podpory spotřeby elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie — Povinnost výrobců a dovozců elektřiny dodat do vnitrostátní distribuční soustavy určité množství elektřiny z obnovitelných zdrojů energie nebo v případě nedostatku takových zdrojů, nakoupit u příslušného orgánu ‚zelená osvědčení‘ — Důkaz tohoto dodání vyžadující předložení osvědčení o zeleném původu vyrobené nebo dovezené elektřiny — Přijetí osvědčení vydaných ve třetím státě, jež je podřízeno uzavření dvoustranné dohody mezi tímto třetím státem a dotyčným členským státem nebo dohody mezi správcem vnitrostátní distribuční soustavy tohoto členského státu a obdobným orgánem uvedeného třetího státu — Směrnice 2001/77/ES — Vnější pravomoc Společenství — Loajální spolupráce“

4

2015/C 026/05

Věc C-310/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Novo Nordisk Pharma GmbH v. S „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 85/374/EHS — Ochrana spotřebitelů — Odpovědnost za vadné výrobky — Věcná působnost směrnice — Zvláštní systémy odpovědnosti existující v okamžiku oznámení této směrnice — Přípustnost vnitrostátního systému odpovědnosti, který umožňuje získat informace o vedlejších účincích léčivých přípravků“

5

2015/C 026/06

Věc C-356/13: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 – Evropská komise v. Polská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/676/EHS — Ochrana vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů — Nedostatečná identifikace vod, které jsou nebo by mohly být zasaženy znečištěním — Nedostatečné označení ohrožených oblastí — Akční programy — Neúplná opatření“

5

2015/C 026/07

Věc C-404/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom – Spojené království) – The Queen, na žádost: ClientEarth v. The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Kvalita ovzduší — Směrnice 2008/50/ES — Mezní hodnoty pro oxid dusičitý — Povinnost požádat o prodloužení lhůty společně s předložením plánu kvality ovzduší — Sankce“

6

2015/C 026/08

Spojené věci C-581/13 P a C-582/13 P: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 – Intra-Presse v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Golden Balls Ltd „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Článek 8 odst. 5 — Slovní ochranná známka GOLDEN BALLS — Námitky majitele starší slovní ochranné známky Společenství BALLON D’OR — Relevantní veřejnost — Podobnost označení — Nebezpečí záměny“

7

2015/C 026/09

Věc C-666/13: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf – Německo) – Rohm Semiconductor GmbH v. Hauptzollamt Krefeld „Řízení o předběžné otázce — Celní unie — Sazební zařazení zboží — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Čísla 8541 a 8543 — Moduly pro přenos a příjem dat na krátkou vzdálenost — Podpoložky 8543 89 95 a 8543 90 80 — Pojem ‚části a součásti elektrických strojů a přístrojů“

7

2015/C 026/10

Věc C-40/14: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 20. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – Francie) – Direction générale des douanes et droits indirects, Chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, Direction régionale des douanes et droits indirects de Lyon v. Utopia SARL „Řízení o předběžné otázce — Celní unie a společný celní sazebník — Osvobození od dovozního cla — Zvířata speciálně připravená pro laboratorní účely — Veřejné nebo veřejně prospěšné zařízení nebo schválené soukromé zařízení — Dovozce, jehož zákazníky jsou taková zařízení — Obaly — Klece sloužící k přepravě zvířat“

8

2015/C 026/11

Věc C-487/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 4. listopadu 2014 – SC Total Waste Recycling SRL v. Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

9

2015/C 026/12

Věc C-488/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Oradea (Rumunsko) dne 4. listopadu 2014 – SC Max Boegl România SRL a další v. RA Aeroportul Oradea a další

10

2015/C 026/13

Věc C-489/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Spojené království) dne 4. listopadu 2014 – A v. B

10

2015/C 026/14

Věc C-491/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Mercantil no 3 de Madrid (Španělsko) dne 5. listopadu 2014 – Rossa dels Vents Assessoria S.L. v. U Hostels Albergues Juveniles S.L.

11

2015/C 026/15

Věc C-495/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itálie) dne 6. listopadu 2014 – Antonio Tita a další v. Ministero della Giustizia a další

12

2015/C 026/16

Věc C-499/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van Cassatie van België (Belgie) dne 10. listopadu 2014 – VAD BVBA, Johannes Josephus Maria van Aert v. Belgický stát

12

2015/C 026/17

Věc C-502/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 10. listopadu 2014 – Buzzi Unicem SpA a další v. Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE a další

13

2015/C 026/18

Věc C-509/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, Sala de lo Social (Španělsko) dne 13. listopadu 2014 – Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) v. Luis Aira Pascual a další

14

2015/C 026/19

Věc C-514/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 14. listopadu 2014 Éditions Odile Jacob SAS proti rozsudku Tribunálu (desátého senátu) vydanému dne 5. prosince 2014 ve věci T-471/11, Odile Jacob v. Komise

14

2015/C 026/20

Věc C-517/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. listopadu 2014 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti usnesení Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 3. září 2014 ve věci T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. v. Evropská komise

15

2015/C 026/21

Věc C-524/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. listopadu 2014 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 9. září 2014 ve věci T-461/12, Hansestadt Lübeck v. Evropská komise

16

2015/C 026/22

Věc C-527/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 21. listopadu 2014 – Ukamaka Mary Jecinta Oruche a Nzubechukwu Emmanuel Oruche v. Spolková republika Německo

19

2015/C 026/23

Věc C-530/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2014 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. září 2014 ve věci T-425/11, Řecko v. Komise

19

2015/C 026/24

Věc C-535/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2014 Vadzimem Ipatau proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 23. září 2014 ve věci T-646/11, Ipatau v. Rada

20

2015/C 026/25

Věc C-539/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Castellón (Španělsko) dne 27. listopadu 2014 – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

21

2015/C 026/26

Věc C-540/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 27. listopadu 2014 společností DK Recycling und Roheisen GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. září 2014 ve věci T-630/13, DK Recycling und Roheisen GmbH v. Evropská komise

21

2015/C 026/27

Věc C-551/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. prosince 2014 Arctic Paper Mochenwangen GmbH proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 26. září 2014 ve věci T-634/13, Arctic Paper Mochenwangen GmbH v. Evropská komise

22

 

Tribunál

2015/C 026/28

Věc T-57/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – Castelnou Energía v. Komise „Státní podpory — Elektrická energie — Vyrovnání dodatečných výrobních nákladů — Povinnost veřejné služby vyrábět určitý objem elektrické energie z vnitrostátního uhlí — Mechanismus přednostního zásobování — Rozhodnutí nevznášet námitky — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Podstatné ovlivnění stavu hospodářské soutěže — Přípustnost — Nezahájení formálního vyšetřovacího řízení — Vážné obtíže — Služba obecného hospodářského zájmu — Bezpečnost dodávek elektrické energie — Článek 11 odst. 4 směrnice 2003/54/ES — Volný pohyb zboží — Ochrana životního prostředí — Směrnice 2003/87/ES“

24

2015/C 026/29

Věc T-661/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2014 – Itálie v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Mléčné výrobky — Účelově vázané příjmy — Klíčové kontroly — Opožděnost — Paušální oprava — Právní základ — Článek 53 nařízení (ES) č. 1605/2002 — Opakovaný výskyt“

25

2015/C 026/30

Věc T-75/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 2. prosince 2014 – Boehringer Ingelheim Pharma v. OHIM – Nepentes Pharma (Momarid) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Momarid — Starší slovní ochranná známka Společenství LONARID — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Relevantní veřejnost — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

25

2015/C 026/31

Věc T-272/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 3. prosince 2014 – Max Mara Fashion Group v. OHIM – Mackays Stores (M&Co.) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství M&Co. — Starší obrazová ochranná známka Společenství a vnitrostátní ochranná známka MAX&Co. — Starší slovní vnitrostátní ochranná známka MAX&CO. — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

26

2015/C 026/32

Spojené věci T-494/13 a T-495/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – Sales & Solutions v. OHIM – Inceda (WATT a WATT) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství WATT a slovní ochranná známka Společenství WATT — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2015/C 026/33

Věc T-595/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 4. prosince 2014 – BSH v. OHIM – LG Electronics (compressor technology) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství compressor technology — Starší národní slovní ochranné známky KOMPRESSOR — Relativní důvod pro zamítnutí — Částečné zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2015/C 026/34

Věc T-289/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Ledra Advertising v. Komise a ECB „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

28

2015/C 026/35

Věc T-290/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – CMBG v. Komise a ECB „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability Kypru — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádá jakýkoliv právní základ“

29

2015/C 026/36

Věc T-291/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Eleftheriou a Papachristofi v. Komise a ECB „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

29

2015/C 026/37

Věc T-292/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Evangelou v. Komise a ECB „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

30

2015/C 026/38

Věc T-293/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Theophilou v. Komise a ECB „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

31

2015/C 026/39

Věc T-294/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – Fialtor v. Komise a ECB „Žaloba na neplatnost a žaloba na náhradu škody — Program podpory stability pro Kypr — Memorandum o porozumění o politice zvláštní hospodářské podmíněnosti uzavřené mezi Kyperskou republikou a EMS — Pravomoc Tribunálu — Příčinná souvislost — Žaloba zčásti nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

31

2015/C 026/40

Věc T-298/13: Usnesení Tribunálu ze dne 11. listopadu 2014 – LemonAid Beverages v. OHIM – Pret a Manger (Europe) (Lemonaid) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

32

2015/C 026/41

Věc T-320/13: Usnesení Tribunálu ze dne 10. listopadu 2014 – DelSolar (Wujiang) v. Komise „Dumping — Dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků a destiček) pocházejících nebo odesílaných z Číny — Prozatímní antidumpingové clo — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2015/C 026/42

Věc T-125/14: Usnesení Tribunálu ze dne 21. října 2014 – Gappol Marzena Porczyńska v. OHIM – Gap (ITM) (GAPPol) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zrušení napadeného rozhodnutí — Bezpředmětnost sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2015/C 026/43

Věc T-674/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 27. listopadu 2014 – SEA v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Povinnost zajistit navrácení podpory poskytnuté veřejným provozovatelem letiště ve prospěch dceřiné společnosti pověřené službami řízení — Likvidace uvedené společnosti — Založení nové společnosti pověřené službami řízení — Rozhodnutí Komise zahájit formálního vyšetřovací řízení ve věci státní podpory za účelem přezkumu existence hospodářské návaznosti mezi oběma společnostmi — Návrh na odklad vykonatelnosti — Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení — Nepřípustnost — Neexistence naléhavosti“

34

2015/C 026/44

Věc T-688/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 28. listopadu 2014 – Airport Handling v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Povinnosti zajistit navrácení podpory poskytnuté veřejným provozovatelem letiště ve prospěch dceřiné společnosti pověřené službami řízení — Vstup uvedené společnosti do likvidace — Založení nové společnosti pověřené službami řízení — Rozhodnutí Komise zahájit formálního vyšetřovací řízení ve věci státní podpory za účelem přezkumu existence hospodářské návaznosti mezi oběma společnostmi — Návrh na odklad vykonatelnosti — Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení — Nepřípustnost — Neexistence naléhavosti“

35

2015/C 026/45

Věc T-703/14 R: Usnesení soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 27. října 2014 – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Dotace — Sedmý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) — Výzva k úhradě určená subdodavateli — Návrh na odklad vykonatelnosti — Věc neumožňující nařízení předběžných opatření“

35

2015/C 026/46

Věc T-750/14: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2014 – Segimerus v. OHIM – Ergo Versicherungsgruppe (ELGO)

36

2015/C 026/47

Věc T-753/14: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – Ice Mountain Ibiza v. OHIM – Etyam (ocean beach club ibiza)

36

2015/C 026/48

Věc T-755/14: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – Herbert Smith Freehills v. Komise

37

2015/C 026/49

Věc T-764/14: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2014 – European Dynamics Luxembourg a Evropaïki Dynamiki v. Komise

38

2015/C 026/50

Věc T-770/14: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2014 – Itálie v. Komise

39

2015/C 026/51

Věc T-774/14: Žaloba podaná dne 17. listopadu 2014 – Ica Foods v. OHIM – San Lucio (GROK)

40

2015/C 026/52

Věc T-777/14: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2014 – Fon Wireless v.OHIM – Henniger (NEOFON – FON ET AL.)

41

2015/C 026/53

Věc T-778/14: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2014 – Ugly v. OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY)

41

2015/C 026/54

Věc T-781/14: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2014 – TVR Automotive v. OHIM – Cardoni (TVR ENGINEERING)

42

 

Soud pro veřejnou službu

2015/C 026/55

Věc F-4/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. prosince 2014 – Cwik v. Komise „Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Hodnotící posudek — Hodnocené období 1995/1997 — Plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu prvního stupně — Návrh na zrušení hodnotícího posudku — Nepředložení věci smíšenému hodnotícímu výboru — Zpoždění při vypracování hodnotícího posudku — Žaloba na náhradu škody“

43

2015/C 026/56

Věc F-109/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 3. prosince 2014 – DG v. ENISA „Veřejná služba — Dočasný zaměstnanec — Ukončení smlouvy — Neexistence odůvodnění — Nedodržení hodnotícího postupu — Zjevně nesprávné posouzení“

43

2015/C 026/57

Věc F-110/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2014 – Migliore v. Komise „Povýšení — Certifikační řízení — Řízení v roce 2013 — Vyloučení z konečného seznamu úředníků, kteří se mohou účastnit vzdělávacího programu — Článek 45 a služebního řádu“

44

2015/C 026/58

Věc F-142/11 DEP: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 2. prosince 2014 – Erik Simpson v. Rada „Veřejná služba — Řízení — Určení výše nákladů řízení“

45

2015/C 026/59

Věc F-106/14: Žaloba podaná dne 9. října 2014 – ZZ v. Komise

45

2015/C 026/60

Věc F-108/14: Žaloba podaná dne 10. října 2014 – ZZ v. Komise

46

2015/C 026/61

Věc F-110/14: Žaloba podaná dne 15. října 2014 – ZZ v. Komise

46

2015/C 026/62

Věc F-112/14: Žaloba podaná dne 17. října 2014 – ZZ a další v. Komise

47

2015/C 026/63

Věc F-116/14: Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Komise

47

2015/C 026/64

Věc F-118/14: Žaloba podaná dne 23. října 2014 – ZZ v. Rada

48


CS

 

Top