Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:451:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 451, 16. prosince 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 451

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
16. prosince 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

500. plenární zasedání EHSV ve dnech 9. a 10. července 2014

2014/C 451/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská přistěhovalecká politika a vztahy se třetími zeměmi — (průzkumné stanovisko)

1

2014/C 451/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dokončit hospodářskou a měnovou unii – návrhy Evropského hospodářského a sociálního výboru pro příští evropské legislativní období — (stanovisko z vlastní iniciativy)

10

2014/C 451/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Financování podniků: průzkum alternativních finančních mechanismů — (stanovisko z vlastní iniciativy)

20

2014/C 451/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Digitální společnost – přístup, vzdělávání, odborná příprava, zaměstnání a prostředky k zajištění rovného postavení — (stanovisko z vlastní iniciativy)

25

2014/C 451/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kybernetické útoky v EU — (stanovisko z vlastní iniciativy)

31

2014/C 451/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zvýšení transparentnosti a inkluzívnosti procesu přistoupení k Evropské unii — (stanovisko z vlastní iniciativy)

39


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

500. plenární zasedání EHSV ve dnech 9. a 10. července 2014

2014/C 451/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o strukturálních opatřeních zvyšujících odolnost úvěrových institucí EU — COM(2014) 43 final – 2014/0020 (COD)

45

2014/C 451/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Plán pro dokončení jednotného trhu s doručováním balíků: Budování důvěry v doručovací služby a podpora elektronického prodeje — COM(2013) 886 final

51

2014/C 451/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti u obchodů zajišťujících financování — COM(2014) 40 final – 2014/0017 (COD)

59

2014/C 451/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního fondu ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro větší růst a vyšší zaměstnanost v pobřežním a námořním cestovním ruchu — COM(2014) 86 final

64

2014/C 451/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Uvolnění potenciálu skupinového financování v Evropské unii — COM(2014) 172 final

69

2014/C 451/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích — COM(2014) 186 final – 2014/0108 (COD)

76

2014/C 451/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách — COM(2014) 187 final – 2014/0107 (COD)

81

2014/C 451/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti — COM(2014) 213 final – 2014/0121 (COD)

87

2014/C 451/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o dlouhodobém financování evropské ekonomiky — COM(2014) 168 final

91

2014/C 451/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboruke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskémua sociálnímu výboru a Výboru regionů – Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci — COM(2014) 154 final

96

2014/C 451/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Agenda EU v oblasti spravedlnosti do roku 2020 – posílit důvěru, mobilitu a růst v Unii — COM(2014) 144 final

104

2014/C 451/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi — COM(2014) 167 final – 2014/0091 (COD)

109

2014/C 451/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rámec kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizaci — COM(2013) 882 final

116

2014/C 451/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Přezkum pokynů Společenství k financování letišť a ke státní podpoře na zahájení činnosti leteckých společností s odletem z regionálních letišť — C(2014) 963 final

123

2014/C 451/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví — COM(2013) 659 final

127

2014/C 451/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Program Čisté ovzduší pro Evropu COM(2013) 918 final, k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES COM(2013) 920 final – 2013/0443 (COD), k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení COM(2013) 919 final – 2013/0442 (COD), a k návrhu rozhodnutí Rady k přijetí změny Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 COM(2013) 917 final

134

2014/C 451/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013 a nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení — COM(2014) 32 final – 2014/0014 (COD)

142

2014/C 451/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika v oblasti internetu a jeho správa — Úloha Evropy při formování budoucnosti internetové správy — COM(2014) 72 final

145

2014/C 451/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rámec pro činnost z Hjógo na období po roce 2015: Řízením rizik k dosažení odolnosti — COM(2014) 216 final

152

2014/C 451/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady 93/5/EHS ze dne 25. února 1993 o pomoci členských států Komisi a o jejich spolupráci při vědeckém zkoumání otázek týkajících se potravin — COM(2014) 246 final – 2014/0132 COD

157


CS

 

Top