Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:315:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 315, 15. září 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 315

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
15. září2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 315/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 315/02

Věc C-141/12 a C-372/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Middelburg, Raad van State – Nizozemsko) – Y.S. (C-141/12), Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-372/12). v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (C-141/12), M S (C-372/12) „Řízení o předběžné otázce — Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů — Směrnice 95/46/ES — Články 2, 12 a 13 — Pojem ‚osobní údaje‘ — Rozsah práva subjektu údajů na přístup — Údaje týkající se žadatele o povolení k pobytu a právní analýza, které jsou obsaženy v přípravném správním dokumentu k rozhodnutí — Listina základních práv Evropské unie — Články 8 a 41“

2

2014/C 315/03

Věc C-295/12 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 10. července 2014 – Telefónica SA, Telefónica de España SAU v. Evropská komise, France Telecom España, SA, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), European Competitive Telecommunications Association „Článek 102 SFEU — Zneužití dominantního postavení — Španělské trhy širokopásmového přístupu k internetu — Stlačení marží — Článek 263 SFEU — Přezkum legality — Článek 261 SFEU — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Článek 47 Listiny — Zásada účinné soudní ochrany — Přezkum v plné jurisdikci — Výše pokuty — Zásada proporcionality — Zásada zákazu diskriminace“

3

2014/C 315/04

Věc C-335/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2014 – Evropská komise v. Portugalská republika „Nesplnění povinnosti státem — Vlastní zdroje — Výběr dovozního cla po propuštění zboží — Finanční odpovědnost členských států — Nevyvezené přebytečné zásoby cukru“

3

2014/C 315/05

Věc C-358/12: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Amministrativo Regionale per la Lombardia – Itálie) – Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici v. Comune di Milano „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky — Zakázky nedosahující prahové hodnoty stanovené ve směrnici 2004/18/ES — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Zásada proporcionality — Podmínky vyloučení ze zadávacího řízení — Kritéria kvalitativního výběru vztahující se k osobní situaci uchazeče — Povinnosti vztahující se k placení příspěvků na sociální zabezpečení — Pojem ‚vážné porušení právních předpisů‘ — Rozdíl mezi dlužnými částkami a uhrazenými částkami, který přesahuje 100 eur a 5 % dlužných částek“

4

2014/C 315/06

Věc C-421/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. července 2014 – Evropská komise v. Belgické království „Nesplnění povinnosti státem — Ochrana spotřebitelů — Nekalé obchodní praktiky — Směrnice 2005/29/ES — Úplná harmonizace — Vyloučení svobodných povolání, zubařů a fyzioterapeutů — Podmínky inzerování slev — Omezení nebo zákaz některých způsobů ambulantního prodeje“

5

2014/C 315/07

Věc C-472/12: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Panasonic Italia SpA, Panasonic Marketing Europe GmbH a Scerni Logistics S.r.l. v. Agenzia delle Dogane di Milano „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (EHS) č. 2658/87 — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Čísla 8471 a 8528 — Plazmové obrazovky — Funkce počítačového monitoru — Potenciální funkce televizní obrazovky po vložení grafické karty“

5

2014/C 315/08

Věc C-553/12 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014 – Evropská komise v. Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Řecká republika, Energeiaki Thessalonikis AE, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (H.E. & D.S.A.) „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Články 82 ES a 86 odst. 1 ES — Ponechání v platnosti přednostních práv na průzkum ložisek a těžbu hnědého uhlí udělených Řeckou republikou ve prospěch veřejnoprávního podniku — Výkon uvedených práv — Konkurenční výhoda na velkoobchodních trzích s dodávkami hnědého uhlí a elektrické energie — Zachování, rozšíření nebo posílení dominantního postavení“

6

2014/C 315/09

Věc C-554/12 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014 – Evropská komise v. Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), Řecká republika „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Článek 86 odst. 3 ES — Ponechání v platnosti přednostních práv na průzkum ložisek a těžbu hnědého uhlí udělených Řeckou republikou ve prospěch veřejnoprávního podniku — Protiprávní jednání — Rozhodnutí — Neslučitelnost s unijním právem — Následné rozhodnutí — Zavedení konkrétních opatření — Řešení protisoutěžních účinků protiprávního jednání — Žaloba na neplatnost“

7

2014/C 315/10

Věc C-600/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 17. července 2014 – Evropská komise v. Řecká republika „Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Nakládání s odpady — Směrnice 2008/98/ES, 1999/31/ES a 92/43/EHS — Skládka odpadů na ostrově Zakynthos — Národní mořský park Zakynthos — Síť Natura 2000 — Mořská želva Caretta caretta — Prodloužení doby platnosti environmentálních doložek — Neexistence plánu úpravy skládky — Provozování skládky — Nefunkčnost — Saturace skládky — Prosakování průsakové vody — Neuspokojivé pokrytí a rozptylování odpadu — Rozšíření skládky“

7

2014/C 315/11

Věc C-48/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – Nordea Bank Danmark A/S v. Skatteministeriet „Daňové právní předpisy — Svoboda usazování — Vnitrostátní daň ze zisku — Zdanění skupin podniků — Zdanění činnosti zahraničních stálých provozoven společností-rezidentů — Zamezení dvojímu zdanění započtením daně (metoda započtení) — Opětovné zahrnutí dříve odečtených ztrát v případě převodu stálé provozovny na společnost patřící do téže skupiny, která nepodléhá daňové pravomoci daného členského státu“

8

2014/C 315/12

Věc C-58/13 a C-59/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio Nazionale Forense – Itálie) – Angelo Alberto Torresi (C-58/13), Pierfrancesco Torresi (C-59/13) v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata „Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb osob — Přístup k povolání advokáta — Možnost odmítnout zápis do seznamu advokátní komory v případě státních příslušníků členského státu, kteří získali odbornou kvalifikaci advokáta v jiném členském státě — Zneužití práva“

9

2014/C 315/13

Věc C-83/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbetsdomstolen – Švédsko) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet v. Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) „Námořní doprava — Volný pohyb služeb — Nařízení (EHS) č. 4055/86 — Použitelnost na dopravu ze států, jež jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP), nebo do těchto států, kterou provádí plavidla plující pod vlajkou třetí země — Protestní akce odborů vedené v přístavech takového státu ve prospěch státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou na těchto plavidlech zaměstnáni — Neexistence vlivu státní příslušnosti těchto pracovníků a plavidel na použitelnost unijního práva“

9

2014/C 315/14

Věc C-126/13 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 7 odst. 1 písm. c) — Popisný charakter — Zamítnutí zápisu slovní ochranné známky ecoDoor — Charakteristika části výrobku“

10

2014/C 315/15

Věc C-138/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin – Německo) – Naime Dogan v. Spolková republika Německo „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Dodatkový protokol — Článek 41 odst. 1 — Právo pobytu rodinných příslušníků tureckého státního příslušníka — Vnitrostátní právní úprava vyžadující od rodinného příslušníka, který si přeje vstoupit na vnitrostátní území, prokázání základních jazykových znalostí — Přípustnost — Směrnice 2003/86/ES — Sloučení rodiny — Článek 7 odst. 2 — Slučitelnost“

11

2014/C 315/16

Věc C-141/13 P: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. července 2014 – Reber Holding GmbH & Co. KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Wedl & Hofmann GmbH „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka Walzer Traum — Námitka národní slovní ochranné známky Walzertraum — Pojem ‚řádné užívání ochranné známky — Nezohlednění předchozích rozhodnutí — Zásada rovného zacházení“

11

2014/C 315/17

Věc C-173/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour administrative d'appel de Lyon – Francie) – Maurice Leone, Blandine Leone v. Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales „Sociální politika — Článek 141 ES — Rovnost odměňování mezi pracovníky ženského a mužského pohlaví — Předčasný odchod do důchodu s okamžitým vyplácením důchodových dávek — Bonifikace za účelem výpočtu starobního důchodu — Výhody, které požívají převážně úředníci ženského pohlaví — Nepřímá diskriminace — Objektivní odůvodnění — Skutečná snaha o dosažení dovolávaného cíle — Konzistentnost při uplatňování — Článek 141 odst. 4 ES — Opatření určená ke kompenzaci nevýhod v profesní kariéře pracovníků ženského pohlaví — Nepoužitelnost“

12

2014/C 315/18

Věc C-183/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Fazenda Pública v. Banco Mais SA „Daně — DPH — Směrnice 77/388/EHS — Článek 17 odst. 5 třetí pododstavec písm. c) — Článek 19 — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Leasingové transakce — Zboží a služby používané pro smíšené účely — Pravidlo pro stanovení výše odpočtu DPH — Odchylný režim — Podmínky“

13

2014/C 315/19

Věc C-198/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 1 de Benidorm – Španělsko) – Víctor Manuel Julián Hernández a další v. Puntal Arquitectura SL a další „Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele — Směrnice 2008/94/ES — Působnost — Nárok na odškodnění zaměstnavatele od členského státu z titulu mezd uhrazených zaměstnanci během řízení týkajícího se zpochybnění propuštění tohoto zaměstnance po uplynutí 60. pracovního dne následujícího po podání žaloby zpochybňující propuštění — Neexistence nároku na odškodnění v případě neplatných propuštění — Subrogace práva na odškodnění zaměstnavatele na jeho zaměstnance v případě dočasné platební neschopnosti zaměstnavatele — Diskriminace zaměstnanců, kteří byli propuštěni neplatně — Listina základních práv Evropské unie — Působnost — Článek 20“

13

2014/C 315/20

Věc C-213/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Impresa Pizzarotti & C. Spa v. Comune di Bari, Giunta comunale di Bari, Consiglio comunale di Bari „Řízení o předběžné otázce — Veřejné zakázky na stavební práce — Směrnice 93/37/EHS — Zápis o závazku k pronájmu dosud nepostavených budov — Rozhodnutí vnitrostátního soudu spojené s překážkou věci pravomocně rozsouzené — Dosah zásady překážky věci pravomocně rozsouzené v případě stavu neslučitelného s unijním právem“

14

2014/C 315/21

Věc C-220/13 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. července 2014 – Kalliopi Nikolaou v. Účetní dvůr Evropské unie „Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Opomenutí Účetního dvora — Návrh na náhradu škody — Zásada presumpce neviny — Zásada loajální spolupráce — Pravomoci — Průběh předběžných vyšetřování“

15

2014/C 315/22

Věc C-244/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland – Irsko) – Ewaen Fred Ogieriakhi v. Minister for Justice and Equality, Irsko, Attorney General, An Post „Předběžná otázka — Směrnice 2004/38/ES — Článek 16 odst. 2 — Právo trvalého pobytu rodinných příslušníků občana Unie, kteří jsou státními příslušníky třetí země — Konec manželského soužití — Okamžité nastěhování k jiným partnerům během doby nepřetržitého pobytu v délce pěti let — Nařízení (EHS) č. 1612/68 — Článek 10 odst. 3 — Podmínky — Porušení unijního práva členským státem — Posouzení povahy dotyčného porušení — Nezbytnost předložení žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce“

15

2014/C 315/23

Věc C-272/13: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Regionale per la Toscana – Itálie) – Equoland Soc. coop. arl v. Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Daň z přidané hodnoty — Šestá směrnice 77/388/EHS — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození dovozů určených k propuštění do režimu uskladnění v jiném než celním skladu — Povinnost fyzicky umístit zboží do skladu — Nesplnění — Povinnost odvést DPH bez ohledu na to, že již byla uhrazena v rámci přenesení daňové povinnosti“

16

2014/C 315/24

Věc C-307/13: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Helsingborgs tingsrätt – Švédsko) – trestní řízení proti Lars Ivansson, Carl-Rudolf Palmgren, Kjell Otto Pehrsson, Håkan Rosengren „Řízení o předběžné otázce — Vnitřní trh — Směrnice 98/34/ES — Článek 8 odst. 1 třetí pododstavec — Postup při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů — Pojem‚technický předpis‘ — Nosnice — Zkrácení původně předpokládané doby pro vstup technického předpisu v platnost — Oznamovací povinnost — Podmínky — Kolidující jazykové verze“

17

2014/C 315/25

Spojené věci C-325/15 P a C-326/13 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 10. července 2014 – Peek & Cloppenburg KG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Peek & Cloppenburg KG „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka Peek & Cloppenburg — Námitka jiného majitele obchodního názvu ‚Peek & Cloppenburg‘ — Zamítnutí zápisu“

18

2014/C 315/26

Věc C-338/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof – Rakousko) – Marjan Noorzia v. Bundesministerin für Inneres „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Právo na sloučení rodiny — Směrnice 2003/86/ES — Článek 4 odst. 5 — Vnitrostátní právní úprava, která požaduje, aby osoba usilující o sloučení rodiny a její manžel nebo manželka dosáhli věku 21 let v době podání žádosti o sloučení rodiny — Konformní výklad“

18

2014/C 315/27

Spojené věci C-358/13 a C-181/14: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. července 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – trestní řízení proti Markusovi D. (C-358/13) a proti G. (C-181/14) „„Humánní léčivé přípravky — Směrnice 2001/83/ES — Oblast působnosti — Výklad pojmu ‚léčivý přípravek‘ — Význam kritéria schopnosti ovlivňovat fyziologické funkce — Výrobky na bázi aromatických bylin a kanabinoidů — Vyloučení“

19

2014/C 315/28

Věc C-391/13 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. července 2014 – Řecká republika v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — EZOZF, EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování Evropské unie — Olivový olej — Orná půda — Zjevně nesprávné posouzení — Zvýšení sazby paušálních oprav z důvodu opakovaného nesplnění povinnosti — Dopad reformy společné SZP na paušální opravu — Proporcionalita — Povaha výdajů určených k zavedení GIS pro pěstování olivového oleje“

19

2014/C 315/29

Věc C-420/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundespatentgericht – Německo) – Netto Marken Discount AG & Co. KG v. Deutsches Patent- und Markenamt „Řízení o předběžné otázce — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Označení výrobků nebo služeb, pro které je požadována ochrana ochrannou známkou — Požadavky jasnosti a přesnosti — Niceské třídění — Maloobchod — Seskupování služeb“

20

2014/C 315/30

Věc C-421/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 10. července 2014 (žádost Bundespatentgericht o rozhodnutí o předběžné otázce – Německo) – Apple, Inc. v. Deutsches Patent- und Markenamt „Řízení o předběžné otázce — Ochranné známky — Směrnice 2008/95/ES — Články 2 a 3 — Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku — Rozlišovací způsobilost — Grafické znázornění zařízení reprezentační prodejny (‚flagship store‘) — Zápis označení jako ochranné známky pro ‚služby‘ týkající se výrobků prodávaných v takovéto prodejně“

20

2014/C 315/31

Věc C-438/13: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – SC BCR Leasing IFN SA v. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor „DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 16 a 18 — Finanční leasing — Zboží, které je předmětem leasingové smlouvy — Nezískání tohoto zboží zpět leasingovou společností po ukončení smlouvy — Chybějící zboží“

21

2014/C 315/32

Věc C-469/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Verona – Itálie) – Shamim Tahir v. Ministero dell'Interno, Questura di Verona „Řízení o předběžné otázce — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2003/109/ES — Článek 2, čl. 4 odst. 1, čl. 7 odst. 1 a článek 13 — ‚Povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – EU‘ — Podmínky vydání — Oprávněný a nepřetržitý pobyt v hostitelském členském státě po dobu pěti let předcházející podání žádosti o povolení — Osoba, která je v rodinném vztahu s dlouhodobě pobývajícím rezidentem — Příznivější vnitrostátní ustanovení — Účinky“

22

2014/C 315/33

Spojené věci C-473/13 a C-514/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof, Landgericht München I – Německo) – Adala Bero v. Regierungspräsidium Kassel (C-473/13), Ettayebi Bouzalmate v. Kreisverwaltung Kleve (C-514/13) „Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/ES — Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Článek 16 odst. 1 — Zajištění za účelem vyhoštění — Zajištění ve věznici — Nemožnost umístit státní příslušníky třetích zemí do zvláštního zajišťovacího zařízení — Neexistence takového zařízení ve spolkové zemi, ve které je státní příslušník třetí země zajištěn“

22

2014/C 315/34

Věc C-474/13: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Thi Ly Pham v. Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik „Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/ES — Společné normy a postupy v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Článek 16 odst. 1 — Zajištění za účelem vyhoštění — Zajištění ve věznici — Možnost zajistit státního příslušníka třetí země s jeho souhlasem v zařízení s běžnými vězni“

23

2014/C 315/35

Věc C-480/13: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Hamburg) – Sysmex Europe GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen „Řízení o předběžné otázce — Sazební zařazení zboží — Společný celní sazebník — Kombinovaná nomenklatura — Čísla 3204, 3212 a 3822 — Látka vytvářející v důsledku chemické reakce a vystavení laserovému záření fluorescenční efekt sloužící k analýze bílých krvinek“

24

2014/C 315/36

Věc C-481/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Bamberg – Německo) – trestní řízení proti Mohammadu Ferooz Qurbanimu „Řízení o předběžné otázce — Ženevská úmluva ze dne 28. července 1951 o právním postavení uprchlíků — Článek 31 — Státní příslušník třetí země, který na území jednoho členského státu vstoupil přes území jiného členského státu — Využití služeb převaděče — Neoprávněný vstup a neoprávněný pobyt — Předložení padělaného pasu — Trestní sankce — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“

24

2014/C 315/37

Posudek 1/14: Žádost o posudek podaná Republikou Malta na základě čl. 218 odst. 11 SFEU

25

2014/C 315/38

Věc C-169/14: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Castellón – Španělsko) – Juan Carlos Sánchez Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS — Článek 7 — Listina základních práv Evropské unie — Článek 47 — Spotřebitelské smlouvy — Smlouva o hypotečním úvěru — Zneužívající klauzule — Řízení o výkonu rozhodnutí týkajícího se nemovitosti zatížené hypotékou — Právo na opravný prostředek“

25

2014/C 315/39

Věc C-264/12: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 26. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal do Trabalho de Porto – Portugalsko) – Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins v. Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros, SA „Řízení o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu — Listina základních práv Evropské unie — Vnitrostátní právní úprava, kterou se stanoví snížení platů pro některé pracovníky ve veřejném sektoru — Neprovedení unijního práva — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“

26

2014/C 315/40

Věc C-552/12 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 19. června 2014 – Řecká republika v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — EZOZF, EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování Evropské unie — Výdaje uskutečněné Řeckou republikou“

26

2014/C 315/41

Věc C-71/13 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 15. července 2014 – Řecká republika v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — EZOZF, EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování Evropské unie — Výdaje vynaložené Řeckou republikou“

27

2014/C 315/42

Věc C-102/13 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. července 2014 – Spolková republika Německo v. Komise „Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Platnost oznámení rozhodnutí Komise stálému zastoupení členského státu — Určení data tohoto oznámení — Jednací řád Soudního dvora — Článek 181 — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

27

2014/C 315/43

Věc C-370/13: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Henryk Teisseyre, Jan Teisseyre v. Minister Skarbu Państwa „Řízení o předběžné otázce — Článek 18 SFEU — Občanství Unie — Zákaz diskriminace — Náhrada za nemovitý majetek zanechaný za současnými hranicemi dotčeného členského státu — Podmínka občanství — Nedostatek souvislosti s právem Unie — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

28

2014/C 315/44

Věc C-427/13: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Itálie) – Emmeci Srl v. Cotral SpA „Řízení o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora — Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Článek 267 SFEU — Pojem ‚vnitrostátní soud‘ — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“

28

2014/C 315/45

Věc C-450/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. června 2014 – Donaldson Filtration Deutschland GmbH v. ultra air GmbH, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka ultrafilter international — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zneužití práva“

29

2014/C 315/46

Věc C-459/13: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Najvyššieho súdu – Slovensko) – Milica Široká v. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky „Řízení o předběžné otázce — Ochrana veřejného zdraví — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví povinné očkování nezletilých dětí — Právo rodičů odmítnout takové očkování — Článek 168 SFEU — Listina základních práv Evropské unie — Články 33 a 35 — Provádění unijního práva — Absence — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

29

2014/C 315/47

Věc C-468/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 17. července 2014 – MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranná známka MOL Blue Card — Námitka — Odmítnutí zápisu“

30

2014/C 315/48

Věc C-643/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 17. července 2014 – Melkveebedrijf Overenk BV a další v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Nařízení (ES) č. 1468/2006 — Dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků — Zjevná nepřípustnost“

30

2014/C 315/49

Věc C-654/13: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 17. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Delphi Hungary Autóalkatrész Gyártó kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (NAV) „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 183 — Vrácení nadměrného odpočtu DPH — Vnitrostátní úprava, která vylučuje placení úroků z prodlení souvisejících s DPH, jejíhož vrácení se nebylo možné domoci v přiměřené lhůtě kvůli podmínce, která byla shledána v rozporu s unijním právem — Zásada rovnocennosti“

31

2014/C 315/50

Věc C-670/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. června 2014 – The Cartoon Network, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Boomerang TV, SA „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BOOMERANG — Starší obrazová ochranná známka Společenství Boomerang TV — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny“

31

2014/C 315/51

Věc C-19/14: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 3. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Duisburg – Německo) – Ana-Maria Talasca, Angelina Marita Talasca v. Stadt Kevelaer „Řízení o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 a článek 94 jednacího řádu Soudního dvora — Nedostatečné upřesnění skutkového a právního kontextu sporu v původním řízení, jakož i skutečností odůvodňujících nezbytnost odpovědi na předběžnou otázku — Zjevná nepřípustnost“

32

2014/C 315/52

Věc C-45/14: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. června 2014 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – trestní řízení proti Istvánovi Balázsovi, Dánielovi Pappovi „Řízení o předběžné otázce — Základní práva — Listina základních práv Evropské unie — Články 47, 50 a 54 — Provedení unijního práva — Neexistence — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

32

2014/C 315/53

Věc C-92/14: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 3. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Judecătoria Câmpulung – Rumunsko) – Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran v. SC Suport Colect SRL „Řízení o předběžné otázce — Směrnice 93/13/EHS a 2008/48/ES — Časová a věcná působnost — Skutkové okolnosti předcházející vstupu Rumunska do Evropské unie — Listina základních práv Evropské unie — Provádění práva EU — Absence — Zjevný nedostatek pravomoci — Články 49 SFEU a 56 SFEU — Zjevná nepřípustnost“

33

2014/C 315/54

Věc C-22/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. ledna 2014 Three-N-Products Private Ltd proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 7. listopadu 2013 ve věci T-63/13, Three-N-Products Private Ltd v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

33

2014/C 315/55

Věc C-107/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Commissione tributaria regionale della Lombardia (Itálie) dne 4. února 2014 – 3D I srl v. Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona

34

2014/C 315/56

Věc C-262/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunalul Neamț (Rumunsko) dne 2. června 2014 – Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere (SCMD) a další v. Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Neamț

34

2014/C 315/57

Věc C-280/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. června 2014 Italskou republikou proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 28. března 2014 ve věci T-117/10, Italská republika v. Komise

35

2014/C 315/58

Věc C-283/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Düsseldorf (Německo) dne 11. června 2014 – CM Eurologistik GmbH v. Hauptzollamt Duisburg

36

2014/C 315/59

Věc C-284/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 11. června 2014 – Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/60

Věc C-294/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 16. června 2014 – ADM Hamburg AG v. Hauptzollamt Hamburg-Stadt

37

2014/C 315/61

Věc C-299/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Německo) dne 17. června 2014 – Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen v. Jovanna Garcia-Nieto a další

38

2014/C 315/62

Věc C-304/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Spojené království) dne 24. června 2014 – Secretary of State for the Home Department v. CS

39

2014/C 315/63

Věc C-319/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 3. července 2014 – B&S Global Transit Center BV v. Staatssecretaris van Financiën

39

2014/C 315/64

Věc C-321/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Krefeld (Německo) dne 4. července 2014 – Colena AG v. Karnevalservice Bastian GmbH

40

2014/C 315/65

Věc C-322/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Krefeld (Německo) dne 4. července 2014 – Jaouad El Majdoub v. CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH

40

2014/C 315/66

Věc C-323/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Noord-Holland (Nizozemsko) dne 7. července 2014 – Helm AG v. Inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor Rotterdam Rijnmond

41

2014/C 315/67

Věc C-325/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Brussel (Belgie) dne 7. června 2014 – SBS Belgium NV v. Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)

41

2014/C 315/68

Věc C-337/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Rüsselsheim (Německo) dne 14. července 2014 – Elvira Mandl, Helmut Mandl v. Condor Flugdienst GmbH

42

2014/C 315/69

Věc C-358/14: Žaloba podaná dne 22. července 2014 – Polská republika v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

42

2014/C 315/70

Věc C-360/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. července 2014 Spolkovou republikou Německo proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 14. května 2014 ve věci T-198/12, Spolková republika Německo v. Evropská komise

43

2014/C 315/71

Věc C-578/12: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. června 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Emilio Pucci International BV

44

2014/C 315/72

Věc C-582/12: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. června 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/73

Věc C-584/12: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 5. června 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Emilio Pucci International BV

45

2014/C 315/74

Věc C-86/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. července 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie; vedlejší účastníci: Evropský parlament, Spolková republika Německo a Spojené království Velké Británie a Severního Irska

45

2014/C 315/75

Věc C-248/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 10. července 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie: vedlejší účastníci: Evropský parlament, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

45

2014/C 315/76

Věc C-431/13: Usnesení předsedy čtvrtého senátu Soudního dvora ze dne 5. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Frankfurt am Main – Německo) – Vietnam Airlines Co. Ltd v. Brigitta Voss, Klaus-Jürgen Voss

46

2014/C 315/77

Věc C-442/13: Usnesení předsedy třetího senátu Soudního dvora ze dne 18. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – Sarah Nagy v. Marcel Nagy

46

2014/C 315/78

Věc C-451/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 4. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Gigaset AG v. SKW Stahl- Metallurgie GmbH, SKW Stahl- Metallurgie Holding AG

46

2014/C 315/79

Věc C-563/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – UPC DTH Sàrl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

46

2014/C 315/80

Věc C-79/14: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 19. června 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Hannover – Německo) – TUIfly GmbH v. Harald Walter

47

 

Tribunál

2014/C 315/81

Věc T-1/10: Usnesení Tribunálu ze dne 24. června 2014 – PPG a SNF v. ECHA „Žaloba na neplatnost — REACH — Identifikace akrylamidu jakožto látky vzbuzující mimořádné obavy — neexistence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

48

2014/C 315/82

Věc T-271/10: Usnesení Tribunálu ze dne 10. července 2014 – H v. Rada a další „Žaloba na neplatnost — Žaloba na náhradu škody — Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Vyslaný národní odborník EUPM v Bosně a Hercegovině — Rozhodnutí o novém přidělení — Nepříslušnost Tribunálu — Nepřípustnost“

48

2014/C 315/83

Věc T-224/12: Usnesení Tribunálu ze dne 25. června 2014 – Accorinti a další v. ECB „Žaloba na neplatnost — Hospodářská a měnová politika — ECB — Národní centrální banky — Restrukturalizace řeckého veřejného dluhu — Způsobilost obchodovatelných dluhových nástrojů vydaných či plně zaručených Řeckem pro účely operací měnové politiky Eurosystému — Zachování prahu úvěrové kvality postačujícího k zachování způsobilosti — Úvěrové posílení formou programu zpětného odkupu cenných papírů ve prospěch národních centrálních bank — Soukromí věřitelé — Přičitatelnost některých právních účinků napadenému aktu — Neexistence právního zájmu na podání žaloby — Absence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

49

2014/C 315/84

Věc T-268/12: Usnesení Tribunálu ze dne 19. června 2014 – Suwaid v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči určitým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Sýrii — Absence zastoupení — Nečinnost žalobce — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

50

2014/C 315/85

Věc T-202/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Group’Hygiène v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Navíjecí role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Profesní sdružení — Absence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

50

2014/C 315/86

Věc T-217/13: Usnesení Tribunálu ze dne 5. června 2014 – Saf-Holland v. OHIM (INTEGRAL) „Ochranná známka Společenství — Zamítnutí zápisu — Zpětvzetí přihlášky k zápisu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

51

2014/C 315/87

Věc T-223/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Cofresco Frischhalteprodukte v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

52

2014/C 315/88

Věc T-224/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Melitta France v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“

52

2014/C 315/89

Věc T-231/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Wepa Lille v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

53

2014/C 315/90

Věc T-232/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – SCA Hygiène Products v. Komise „Žaloby na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

53

2014/C 315/91

Věc T-233/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Paul Hartmann v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“

54

2014/C 315/92

Věc T-234/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Lucart France v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

55

2014/C 315/93

Věc T-235/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Gopack v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“

55

2014/C 315/94

Věc T-236/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – CMC France v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

56

2014/C 315/95

Věc T-237/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – SCA Tissue France v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

56

2014/C 315/96

Věc T-238/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Delipapier v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

57

2014/C 315/97

Věc T-243/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – ICT v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 2013/2/EU — Navíjecí role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Absence bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

58

2014/C 315/98

Věc T-244/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. července 2014 – Industrie Cartarie Tronchetti Ibérica v. Komise „Žaloba na neplatnost — Životní prostředí — Směrnice 94/62/ES — Obaly a obalové odpady — Směrnice 20 13/2/EU — Role, trubice a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“

58

2014/C 315/99

Věc T-288/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 26. května 2014 – AK v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Posudek o vývoji služebního postupu — Hodnocení za roky 2001/2002, 2004, 2005 a 2008 — Opožděné vyhotovení posudků o vývoji služebního postupu — Nemajetková újma — Ztráta naděje na povýšení — Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

59

2014/C 315/00

Věc T-305/13 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 13. června 2014 – SACE a Sace BT v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Státní podpory — Kapitálové injekce poskytnuté ve prospěch pojišťovny, které jsou provedené její veřejnoprávní mateřskou společností — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem a ukládající jejich navrácení — Návrh na odklad vykonatelnosti — Naléhavost — Fumus boni juris — Zvážení zájmů“

60

2014/C 315/01

Věc T-315/13: Usnesení Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Kompas MTS v. Parlament a další „Žaloba na náhradu škody — Údajná újma v důsledku provedení směrnice týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků do rakouského práva — Označování tabákových výrobků — Restriktivní opatření proti dovozu tabákových výrobků — Žaloba zjevně postrádající jakýkoli právní základ“

60

2014/C 315/02

Věc T-356/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 14. července 2014 – Lebedef v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Disciplinární řízení — Disciplinární sankce — Zařazení do nižší platové třídy — Kasační opravný prostředek zčásti nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“

61

2014/C 315/03

Věc T-503/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 19. června 2014 – Marcuccio v. Komise „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Článek 14 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu — Zásada zákonného soudce — Odmítnutí žaloby v prvním stupni řízení jako zjevně nepřípustné — Žaloba podaná faxem neobsahující vlastnoruční podpis advokáta — Neexistence totožnosti mezi žalobou podanou faxem a prvopisem podaným později — Opožděné podání žaloby — Návrh na zaplacení určité částky z titulu čtvrtiny nákladů vynaložených v rámci řízení ve věci F-56/09 — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“

62

2014/C 315/04

Věc T-603/13: Usnesení Tribunálu ze dne 24. června 2014 – Léon Van Parys v. Komise „Žaloba na neplatnost — Celní unie — Žádost Komise o doplňující informace adresovaná belgickým orgánům — Dopis informující žalobkyni o této žádosti — Napadnutelný akt — Nepřípustnost“

62

2014/C 315/05

Věc T-8/14: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – Mogyi v. OHIM (Just crunch it...) „Ochranná známka Společenství — Zrušení rozhodnutí odvolacího senátu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

63

2014/C 315/06

Věc T-9/14: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – Mogyi v. OHIM (Just crunch it...) „Ochranná známka Společenství — Zrušení rozhodnutí odvolacího senátu v rámci autoremedury — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

63

2014/C 315/07

Věc T-410/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 20. června 2014 – Wilders v. Parlament a Rada „Řízení o předběžných opatřeních — Evropský parlament — Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách — Neslučitelnost postavení člena Evropského parlamentu s postavením člena národního parlamentu (zákaz dvojího mandátu) — Návrh na předběžné opatření — Nedodržení formálních náležitostí — Zjevná nepřípustnost žaloby v hlavním řízení — Nepřípustnost“

64

2014/C 315/08

Věc T-390/14: Žaloba podaná dne 3. června 2014 – Établissement Amra v. OHIM (KJ KANGOO JUMPS XR)

64

2014/C 315/09

Věc T-395/14: Žaloba podaná dne 28. května 2014 – Best-Lock (Europe) v. OHIM – Lego Juris (tvar hrací figurky)

65

2014/C 315/10

Věc T-396/14: Žaloba podaná dne 28. května 2014 – Best-Lock (Europe) v. OHIM – Lego Juris (forma figurky hračky)

66

2014/C 315/11

Věc T-440/14: Žaloba podaná dne 13. června 2014 – Premo v. OHIM – Prema Semiconductor (PREMO)

66

2014/C 315/12

Věc T-462/14: Žaloba podaná dne 18. června 2014 – EEB v. Komise

67

2014/C 315/13

Věc T-475/14: Žaloba podaná dne 17. června 2014 – Prysmian a Prysmian cavi e sistemi v. Komise

68

2014/C 315/14

Věc T-548/14: Žaloba podaná dne 24. července 2014 – Španělsko v. Komise

69

2014/C 315/15

Věc T-580/14: Žaloba podaná dne 4. srpna 2014 – Aduanas y Servicios Fornesa v. Komise

70

2014/C 315/16

Věc T-420/09: Usnesení Tribunálu ze dne 22. května 2014 – BSA v. OHIM – Loblaws (PRÉSIDENT)

71

2014/C 315/17

Věc T-337/10: Usnesení Tribunálu ze dne 4. června 2014 – Seatech International a další v. Rada a Komise

72

2014/C 315/18

Věc T-557/11: Usnesení Tribunálu ze dne 20. června 2014 – Elsid a další v. Komise

72

2014/C 315/19

Věc T-419/12: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – LVM v. Komise

72

2014/C 315/20

Věc T-621/13: Usnesení Tribunálu ze dne 26. června 2014 – Pell Amar Cosmetics v. OHIM – Alva Management (Pell amar dr. Ionescu – Calinesti)

72

2014/C 315/21

Věc T-651/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. června 2014 – Time v. OHIM (InStyle)

72

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 315/22

Věc F-5/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 2. června 2014 – Da Cunha Almeida v. Komise „Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Nezařazení na seznam vhodných kandidátů — Test verbálního uvažování — Námitka protiprávnosti oznámení o výběrovém řízení — Výběr druhého jazyka ze tří jazyků — Zásada zákazu diskriminace“

73

2014/C 315/23

Věc F-26/13: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 8. července 2014 – Morgan v. OHIM „Veřejná služba — Úředníci — Hodnocení — Hodnotící zpráva — Návrh na zrušení hodnotící zprávy“

73

2014/C 315/24

Věc F-114/13: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 16. července 2014 – Klar a Fernandez Fernandez v. Komise „Veřejná služba — Výbor zaměstnanců Komise — Ústřední výbor — Jmenování členů místní sekce v Lucemburku do ústředního výboru zaměstnanců — Odvolání jednoho z členů místní sekce z ústředního výboru touto sekcí — Odmítnutí orgánu oprávněného ke jmenování uznat legalitu rozhodnutí o odvolání — Právní zájem na podání žaloby — Nedodržení postupu před zahájením soudního řízení — Pozdní podání stížnosti — Zjevná nepřípustnost“

74


CS

 

Top