Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:292:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 292, 1. září 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 292

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
1. září2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 292/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 292/02

Věc C-658/11: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 24. června 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie „Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí 2011/640/SZBP — Právní základ — Společná zahraniční a bezpečnostní politika (SZBP) — Článek 37 SEU — Mezinárodní dohoda týkající se výlučně SZBP — Článek 218 odst. 6 druhý pododstavec SFEU — Povinnost okamžitě a plně informovat Parlament — Článek 218 odst. 10 SFEU — Zachování účinků“

2

2014/C 292/03

Věc C-350/12 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 3. července 2014 – Rada Evropské unie v. Sophie in 't Veld „Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Článek 4 odst. 1 písm. a) třetí odrážka, odst. 2 druhá odrážka a odstavec 6 — Stanovisko právní služby Rady týkající se zahájení jednání o uzavření mezinárodní dohody — Výjimky z práva na přístup — Ochrana veřejného zájmu, pokud jde o mezinárodní vztahy — Ochrana právního poradenství — Rozhodnutí o částečném odepření přístupu“

3

2014/C 292/04

Věc C-573/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Förvaltningsrätten i Linköping – Švédsko) – Ålands Vindkraft AB v. Energimyndigheten „Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní režim podpory, podle něhož jsou obchodovatelné zelené certifikáty vydávány zařízením vyrábějícím elektřinu z obnovitelných zdrojů energie — Povinnost pro dodavatele elektřiny a některé uživatele předložit každoročně příslušnému orgánu určitý počet zelených certifikátů — Odepření vydávat zelené certifikáty zařízením na výrobu elektřiny nacházejícím se mimo území dotčeného členského státu — Směrnice 2009/28/ES — Článek 2 druhý pododstavec písm. k) a čl. 3 odst. 3 — Volný pohyb zboží — Článek 34 SFEU“

4

2014/C 292/05

Věc C-37/13 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 25. června 2014 – Nexans SA, Nexans France v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Správní řízení — Kontrola — Rozhodnutí o nařízení kontroly — Povinnost uvést odůvodnění — Dostatečně závažné nepřímé důkazy — Zeměpisný trh“

5

2014/C 292/06

Věc C-76/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 25. června 2014 – Evropská komise v. Portugalská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2002/22/ES — Elektronické komunikace — Sítě a služby — Určení podniků odpovědných za povinnosti univerzální služby — Nesprávné provedení — Rozsudek Soudního dvora, kterým se konstatuje nesplnění povinnosti — Nesplnění povinností vyplývajících z rozsudku — Článek 260 odst. 2 SFEU — Peněžité sankce — Penále — Paušální částka“

5

2014/C 292/07

Věc C-84/13 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 3. července 2014 – Electrabel SA v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Spojování podniků — Rozhodnutí Komise — Uložení zaplacení pokuty — Porušení článku 7 nařízení (EHS) č. 4064/89 — Kontrola spojování podniků — Článek 14 odstavec 3 — Kritéria, která je třeba zohlednit při určení výše pokuty — Zohlednění doby trvání protiprávního jednání — Zásada zákazu retroaktivity trestního práva — Uplatňování nařízení (ES) č. 139/2004 — Povinnost uvést odůvodnění“

6

2014/C 292/08

Spojené věci C-129/13 a C-130/13: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 3. července 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad de Nederlanden – Nizozemsko) – Kamino International Logistics BV (C-129/13), Datema Hellmann Worldwide Logistics BV (C-130/13)v. Staatssecretaris van Financiën „Výběr celního dluhu — Zásada dodržování práva na obhajobu — Právo být vyslechnut — Adresát rozhodnutí o vybrání cla, který nebyl celními orgány vyslechnut před přijetím uvedeného rozhodnutí, ale až v následující fázi řízení o odvolání — Porušení práva na obhajobu — Určení právních následků nedodržení práva na obhajobu“

6

2014/C 292/09

Věc C-165/13: Rozsudek Soudního dvora (3. července 2014 senátu) ze dne druhého (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Stanislav Gross v. Hauptzollamt Braunschweig „Daně — Směrnice 92/12/EHS — Články 7 až 9 — Obecný režim pro výrobky podléhající spotřební dani — Výrobky, které byly v některém členském státě propuštěny pro domácí spotřebu a skladovány pro obchodní účely v jiném členském státě — Daňová povinnost držitele těchto produktů, který je nabyl v členském státě určení, ke spotřební dani — Nabytí po vstupu“

7

2014/C 292/10

Věc C-189/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 3. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de grande instance de Bayonne – Francie) – Préfet des Pyrénées-Atlantiques v. Ryquel Gianni Da Silva „Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/CE — Společné normy a postupy pro účely navracení neoprávněně pobývajících příslušníků třetích zemí — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví trest odnětí svobody při neoprávněném vstupu, v případě přistižení při trestném činu — Odpověď Soudního dvora není nezbytná k vyřešení sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

8

2014/C 292/11

Spojené věci C-362/13, C-363/13 a C-407/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 3. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte suprema di cassazione – Itálie) – Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo a další (C-407/13) v. Rete Ferroviaria Italiana SpA „Řízení o předběžné otázce — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Námořní doprava — Trajekty uskutečňující přepravu mezi dvěma přístavy nacházejícími se v témže členském státě — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou — Ustanovení 3 bod 1 — Pojem, pracovní smlouva na dobu určitou“ — Ustanovení 5 bod 1 — Opatření zaměřená na předcházení zneužívání smluv na dobu určitou — Sankce — Přeměna na pracovní poměr na dobu neurčitou — Podmínky“

9

2014/C 292/12

Věc C-524/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 3. července 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Amtsgericht Karlsruhe – Německo) – Eycke Braun v. Land Baden-Württemberg „Řízení o předběžné otázce — Daně — Směrnice 69/335/EHS — Nepřímé daně z kapitálových vkladů — Článek 10 písm. c) — Přeměna kapitálové společnosti na kapitálovou společnost jiného typu, která nevede ke zvýšení kapitálu — Poplatky za vyhotovení notářského zápisu o této přeměně“

10

2014/C 292/13

Věc C-210/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. dubna 2014 – trestní řízení proti Daniela Tomassi

10

2014/C 292/14

Věc C-211/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. dubna 2014 – trestní řízení proti Massimilianovi Di Adamu

11

2014/C 292/15

Věc C-212/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazionea (Itálie) dne 25. dubna 2014 – trestní řízení proti Andrea De Ciantis

12

2014/C 292/16

Věc C-213/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. dubna 2014 – trestní řízení proti Romina Biolzi

12

2014/C 292/17

Věc C-214/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Corte suprema di cassazione (Itálie) dne 25. dubna 2014 – trestní řízení proti Giuseppovi Proiovi

13

2014/C 292/18

Věc C-258/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) dne 26. května 2014 – Eugenia Florescu a další v. Casa Judeţeană de Pensii Sibiu a další

13

2014/C 292/19

Věc C-260/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 30. května 2014 – Județul Neamț v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

15

2014/C 292/20

Věc C-261/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bacău (Rumunsko) dne 30. května 2014 – Județul Bacău v. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

16

2014/C 292/21

Věc C-281/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. června 2014 Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 31. března 2014 ve věci T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) v. Evropská komise, Výkonná agentura pro inovace a sítě (INEA)

17

2014/C 292/22

Věc C-290/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Firenze (Itálie) dne 12. července 2014 – trestní řízení proti Skerdjan Celaj

18

2014/C 292/23

Věc C-302/14: Žaloba podaná dne 24. června 2014 – Evropská komise v. Belgické království

19

2014/C 292/24

Věc C-310/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Helsingin hovioikeus (Finsko) dne 30. června 2014 – Nike European Operations Netherlands BV v. Sportland Oy:n konkurssipesä

19

2014/C 292/25

Věc C-314/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein hallinto-oikeus (Finsko) dne 1. července 2014 – Sanoma Media Finland Oy v. Nelonen Media, Helsinki

21

2014/C 292/26

Věc C-329/14: Žaloba podaná dne 7. července 2014 – Evropská komise v. Finská republika

21

 

Tribunál

2014/C 292/27

Věc T-463/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. července 2014 – Itálie v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování — Prémie pro skot — Olivový olej a tuky — Sušená krmiva — Účinnost kontrol — Sankční režim“

23

2014/C 292/28

Věc T-540/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2014 – Esso a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh parafínových vosků — Trh parafínového gáče — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Doba trvání protiprávního jednání — Rovné zacházení — Přiměřenost — Soudní přezkum v plné jurisdikci“

23

2014/C 292/29

Věc T-541/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2014 – Sasol a další v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh parafínových vosků — Trh parafínového gáče — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovení cen a rozdělení trhů — Odpovědnost mateřské společnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže jejími dceřinými společnostmi a společným podnikem, který částečně vlastní — Rozhodující vliv vykonávaný mateřskou společností — Domněnka v případě vlastnictví 100 % kapitálu — Nástupnictví podniků — Přiměřenost — Rovné zacházení — Pokyny pro výpočet pokut z roku 2006 — Přitěžující okolnosti — Vedoucí úloha — Maximální výše pokuty — Plná jurisdikce“

24

2014/C 292/30

Věc T-543/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2014 – RWE a RWE Dea v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh parafínových vosků — Trh parafinového gáče — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Stanovování cen a rozdělení trhů — Odpovědnost mateřské společnosti za porušení pravidel hospodářské soutěže, kterých se dopustili její dceřiná společnost a společný podnik, který částečně vlastní — Rozhodující vliv vykonávaný mateřskou společností — Domněnka v případě vlastnictví 100 % účasti — Nástupnictví — Přiměřenost — Rovné zacházení — Pokyny o metodě stanovování pokut z roku 2006 — Neomezená soudní pravomoc“

25

2014/C 292/31

Věc T-457/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. července 2014 – Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband v. Komise „Státní podpory — Restrukturalizace WestLB — Podpory určené k nápravě závažného narušení ekonomiky členského státu — Článek 87 odstavec 3 písm. b) ES — Rozhodnutí prohlašující podporu za slučitelnou se společným trhem za určitých podmínek — Žaloba na neplatnost — Osobní dotčení — Zájem na podání žaloby — Přípustnost — Kolegialita — Povinnost uvést odůvodnění — Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích — Proporcionalita — Zásada zákazu diskriminace — Článek 295 ES — Článek 7 odstavec 4 nařízení (ES) č. 659/1999“

26

2014/C 292/32

Věc T-533/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2014 – DTS Distribuidora de Televisión Digital v. Komise „Státní podpory — Služba veřejnoprávního vysílání — Podpora, kterou hodlá Španělsko provést ve prospěch RTVE — Změna systému financování — Nahrazení příjmů z reklamy novými daněmi ukládanými televizním vysílacím subjektům a telekomunikačním operátorům — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem — Daňové opatření představující způsob financování podpory — Existence vztahu nezbytného určení mezi daní a podporou — Přímý vliv výnosu z daně na výši podpory — Přiměřenost“

27

2014/C 292/33

Věc T-59/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Isotis v. Komise „Rozhodčí doložka — Šestý rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace přispívající k vytvoření Evropského výzkumného prostoru a k inovacím (2002 – 2006) — Smlouvy ACCESS-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It — Program eTEN v oblasti transevropských telekomunikačních sítí — Smlouvy Navigabile a Euridice — Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace — Smlouva T-Seniority — Zaplacení zbývající částky — Vzájemná žaloba — Vrácení částek zálohy — Paušální odškodnění“

28

2014/C 292/34

Věc T-151/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2014 – Telefónica de España a Telefónica Móviles España v. Komise „Státní podpory — Služba veřejnoprávního vysílání — Podpora, kterou hodlá Španělsko provést ve prospěch RTVE — Změna systému financování — Nahrazení příjmů z reklamy novými daněmi ukládanými televizním vysílacím subjektům a telekomunikačním operátorům — Rozhodnutí, kterým se podpora prohlašuje za slučitelnou s vnitřním trhem — Procesní práva — Nová podpora — Změna existujícího režimu podpor — Daňové opatření představující způsob financování podpory — Existence vztahu nezbytného určení mezi daní a podporou — Přímý vliv výnosu z daně na výši podpory — Přiměřenost — Povinnost uvést odůvodnění“

29

2014/C 292/35

Věc T-223/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. července 2014 – Siemens v. Komise „Rozhodčí doložka — Smlouva o výpůjčce štěpného materiálu pro Společné výzkumné středisko, pracoviště Ispra — Nesplnění smlouvy — Úrok z prodlení“

30

2014/C 292/36

Věc T-401/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. července 2014 – Missir Mamachi di Lusignano v. Komise Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Mimosmluvní odpovědnost — Osobní újma blízkých osob zemřelého úředníka — Újma, kterou úředník utrpěl před svou smrtí — Příslušnost Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu — Pravidlo souladu mezi žádostí o náhradu škody a stížností směřující proti rozhodnutí zamítajícímu tuto žádost“

30

2014/C 292/37

Věc T-572/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Hassan v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření vůči Sýrii — Zmrazení prostředků — Žaloba na neplatnost — Úprava návrhových žádání — Opožděnost — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na obhajobu — Práva na účinnou soudní ochranu — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na vlastnictví — Proporcionalita — Náhrada škody“

31

2014/C 292/38

Věc T-5/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2014 – BSH v. OHIM (Wash & Coffee) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Wash & Coffee — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Zkoumání skutečností z moci úřední — Článek 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009“

32

2014/C 292/39

Věc T-48/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Euroscript – Polska v. Parlament „Veřejné zakázky na služby — Zadávací řízení — Poskytování překladatelských služeb do polštiny — Rozhodnutí měnící rozhodnutí o zařazení žalobkyně na první místo na seznamu vybraných uchazečů — Zadání hlavní rámcové smlouvy jinému uchazeči — Žádost o přehodnocení — Lhůta — Přerušení řízení — Transparentnost — Rovné zacházení“

33

2014/C 292/40

Věc T-52/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Řecko v. Komise „Státní podpory — Vyrovnávací platby uhrazené řeckým subjektem pro zemědělská pojištění (ELGA) během let 2008 a 2009 — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem a nařizující jejich vrácení — Pojem ‚státní podpora‘ — Článek 107 odst. 3 písm. b) a c) SFEU — Pokyny pro státní podporu v odvětví zemědělství“

34

2014/C 292/41

Věc T-204/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2014 – Vila Vita Hotel und Touristik v. OHIM – Viavita (VIAVITA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství VIAVITA — Starší národní slovní ochranná známka VILA VITA PARC a starší národní obrazová ochranná VILA VITA — Neexistence skutečného užívání starších ochranných známek — Článek 42 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“

34

2014/C 292/42

Věc T-295/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Německo v. Komise „Státní podpory — Služby odstraňování jatečně upravených těl zvířat a jatečního odpadu — Udržování rezervní kapacity pro případ vzniku epizootické nákazy — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Výhoda — Služby obecného hospodářského zájmu — Kompenzace týkající se povinnosti veřejné služby — Ovlivnění obchodu mezi členskými státy a narušení hospodářské soutěže — Nezbytnost podpory — Subsidiarita — Povinnost odůvodnění“

35

2014/C 292/43

Věc T-309/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Zweckverband Tierkörperbeseitigung v. Komise „Státní podpory — Služby likvidace kadáverů zvířat a jatečního odpadu — Udržování rezervní kapacity pro případy nákazy — Rozhodnutí prohlašující režim podpor za neslučitelný se společným trhem — Pojem ‚podnik‘ — Výhoda — Služba obecného hospodářského zájmu — Náhrada související se závazkem veřejné služby — Dopad na obchod mezi členskými státy a narušení hospodářské soutěže — Existující státní podpory nebo nové podpory — Nezbytnost podpory — Subsidiarita — Legitimní očekávání — Právní jistota — Proporcionalita“

36

2014/C 292/44

Věc T-376/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. července 2014 – Řecko v. Komise „EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Sušené hrozny — Víno — Výdaje vynaložené Řeckem — Jednorázová finanční oprava — Způsob výpočtu — Povaha postupu schvalování účetní závěrky — Vazba na výdaje financované Unií“

37

2014/C 292/45

Věc T-425/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2014 – Sport Eybl & Sports Experts v. OHIM – Elite Licensing (e) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství e — Starší obrazová ochranná známka Společenství e — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

37

2014/C 292/46

Věc T-576/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. července 2014 – Łaszkiewicz v. OHIM – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PROTEKT — Starší slovní ochranné známky Společenství PROTECTA — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

38

2014/C 292/47

Věc T-578/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – National Iranian Oil Company v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu ve snaze zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Entita působící pod úrovní státu — Aktivní legitimace a právní zájem na podání žaloby — Přípustnost — Povinnost uvést odůvodnění — Uvedení a volba právního základu — Pravomoc Rady — Zásada předvídatelnosti unijních aktů — Pojem, podpora šíření jaderných zbraní“ — Zjevně nesprávné posouzení — Právo na obhajobu a právo na účinnou soudní ochranu — Proporcionalita — Právo vlastnit majetek“

39

2014/C 292/48

Věc T-18/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. července 2014 – Łaszkiewicz v. OHIM – Cables y Eslingas (PROTEKT) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství PROTEKT — Starší španělské slovní ochranné známky PROTEK — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 75 nařízení č. 207/2009“

39

2014/C 292/49

Věc T-36/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Erreà Sport v. OHIM – Facchinelli (ANTONIO BACIONE) „Ochranná známka Společenství — Řízení o námitce — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ANTONIO BACIONE — Starší obrazová ochranná známka Společenství erreà a starší národní obrazová ochranná známka představující dva protínající se kosočtverce — Relativní důvody pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Protiprávní prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“

40

2014/C 292/50

Věc T-66/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Langguth Erben v. OHIM (tvar láhve alkoholického nápoje) „Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Tvar láhve alkoholického nápoje — Absolutní důvod pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) a odst. 2, článek 75, článek 76 odst. 1 a článek 77 nařízení (ES) č. 207/2009“

41

2014/C 292/51

Věc T-182/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. července 2014 – Moallem Insurance v. Rada „Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu ve snaze zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Povinnost odůvodnění — Nesprávné posouzení“

42

2014/C 292/52

Věc T-196/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Nanu-Nana Joachim Hoepp v. OHIM – Stal Florez Botero (la nana) „Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství, la nana“ — Starší národní slovní ochranná známka NANA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Neexistence skutečného užívání starší ochranné známky — Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009“

43

2014/C 292/53

Věc T-324/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. července 2014 – Endoceutics v. OHIM – Merck (FEMIVIA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství FEMIVIA — Starší slovní ochranná známka Společenství FEMIBION — Mezinárodní zápis označující Evropské společenství starší obrazové ochranné známky femibion — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

43

2014/C 292/54

Věc T-404/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. července 2014 – NIIT Insurance Technologies v. OHIM (SUBSCRIBE) „Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství SUBSCRIBE — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Rovné zacházení — Článek 56 SFEU“

44

2014/C 292/55

Věc T-38/14: Žaloba podaná dne 14. ledna 2014 – Kafetzakis a další v. Řecká republika a další

45

2014/C 292/56

Věc T-379/14: Žaloba podaná dne 3. června 2014 – Universal Music v. OHIM – Yello Strom (Yellow Lounge)

46

2014/C 292/57

Věc T-404/14: Žaloba podaná dne 6. června 2014 – Junited Autoglas Deutschland v. OHIM – United Vehicles (UNITED VEHICLEs)

46

2014/C 292/58

Věc T-412/14: Žaloba podaná dne 6. června 2014 – Larko v. Komise

47

2014/C 292/59

Věc T-423/14: Žaloba podaná dne 6. června 2014 – Larko v. Komise

48

2014/C 292/60

Věc T-454/14: Žaloba podaná dne 17. června 2014 – Warimex v. OHIM (STONE)

49

2014/C 292/61

Věc T-468/14: Žaloba podaná dne 24. června 2014 – Holistic Innovation Institute v. Komise

50

2014/C 292/62

Věc T-470/14: Žaloba podaná dne 24. června 2014 – Hewlett Packard Development Company v. OHIM (ELITEPAD)

50

2014/C 292/63

Věc T-494/14: Žaloba podaná dne 30. června 2014 – Klymenko v. Rada

51

2014/C 292/64

Věc T-495/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Theodorakis a Theodoraki v. Rada

52

2014/C 292/65

Věc T-496/14: Žaloba podaná dne 26. června 2014 – Berry Investments v. Rada

53

2014/C 292/66

Věc T-505/14: Žaloba podaná dne 1. července 2014 – Seven for all mankind v. OHIM – Seven (SEVEN FOR ALL MANKIND)

54

2014/C 292/67

Věc T-508/14: Žaloba podaná dne 6. července 2014 – Gas Natural SDG, SA v. Evropská komise

55

2014/C 292/68

Věc T-509/14: Žaloba podaná dne 7. července 2014 – Decal España v. Komise

56

2014/C 292/69

Věc T-515/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2014 Christodoulos Alexandrou proti rozsudku vydanému dne 14. května 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-34/13, Alexandrou v. Komise

56

2014/C 292/70

Věc T-516/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 9. července 2014 Christodoulos Alexandrou proti rozsudku vydanému dne 14. května 2014 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-140/12, Alexandrou v. Komise

57

2014/C 292/71

Věc T-450/04 RENV: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – Bouygues a Bouygues Télécom v. Komise

58

2014/C 292/72

Věc T-359/11: Usnesení Tribunálu ze dne 3. července 2014 – Makhlouf v. Rada

58

2014/C 292/73

Věc T-185/12: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – HUK-Coburg v. Komise

58

2014/C 292/74

Věc T-302/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. června 2014 – Torrefacção Camelo v. OHIM – Lorenzo Pato Hermanos (ornamentace pro obaly na kávu)

59

2014/C 292/75

Věc T-420/12: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – VHV v. Komise

59

2014/C 292/76

Věc T-421/12: Usnesení Tribunálu ze dne 27. června 2014 – Württembergische Gemeinde-Versicherung v. Komise

59

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 292/77

Věc F-36/14: Žaloba podaná dne 18. dubna 2014 – ZZ v. Komise

60

2014/C 292/78

Věc F-40/14: Žaloba podaná dne 30. dubna 2014 – ZZ v. Komise

60

2014/C 292/79

Věc F-43/14: Žaloba podaná dne 14. dubna 2014 – ZZ v. Komise

61

2014/C 292/80

Věc F-49/14: Žaloba podaná dne 22. května 2014 – ZZ a další v. Parlament

62

2014/C 292/81

Věc F-51/14: Žaloba podaná dne 3. června 2014 – ZZ v. ESVČ

62

2014/C 292/82

Věc F-58/14: Žaloba podaná dne 23. června 2014 – ZZ v. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA)

63


CS

 

Top