Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:175:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 175, 10. června 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 175

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
10. června 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 175/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 175/02

Spojené věci C-231/11 P až C-233/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Trh projektů týkajících se plynem izolovaných spínacích přístrojů — Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty — Pojem podniku — Zásada osobní odpovědnosti a personality trestu a sankcí — Pravomoc Tribunálu k přezkumu v plné jurisdikci — Zásada ne ultra petita — Zásady proporcionality a rovného zacházení“

2

2014/C 175/03

Spojené věci C-247/11 P a C-253/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Areva v. Alstom SA, T&D Holding, původně Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, původně Areva T&D SA, Alstom Grid AG, původně Areva T&D AG, Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Trh projektů týkajících se plynem izolovaných spínacích přístrojů — Přičitatelnost protiprávního jednání dceřiných společností mateřským společnostem — Povinnost uvést odůvodnění — Společná a nerozdílná odpovědnost za zaplacení pokuty — Pojem podniku — ‚Faktická‘ solidarita — Zásady právní jistoty a personality trestu a sankcí — Zásady proporcionality a rovného zacházení“

3

2014/C 175/04

Věc C-616/11: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberster Gerichtshof – Rakousko) – T-Mobile Austria GmbH v. Verein für Konsumenteninformation „Směrnice 2007/64/ES — Platební služby — Článek 4 bod 23 — Pojem ‚platební prostředek‘ — Platební příkazy zadané elektronicky a prostřednictvím papírového formuláře — Článek 52 odstavec 3 — Právo příjemce požadovat od plátce poplatky za použití platebního prostředku — Pravomoc členských států vydat obecný zákaz — Smlouva mezi mobilním operátorem a jednotlivci“

4

2014/C 175/05

Věc C-190/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny – Polsko) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company v. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy „Řízení o předběžné otázce — Svoboda usazování — Volný pohyb kapitálu — Články 63 SFEU a 64 SFEU — Korporační daň — Rozdílné zacházení s dividendami vyplacenými investičním fondům rezidentům a dividendami vyplacenými investičním fondům nerezidentům — Vyloučení z daňového osvobození — Neodůvodněné omezení“

5

2014/C 175/06

Věc C-288/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 – Evropská komise v. Maďarsko „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 95/46/ES — Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů — Článek 28 odst. 1 — Vnitrostátní orgány dozoru — Nezávislost — Vnitrostátní právní úprava, která předčasně ukončuje mandát orgánu dozoru — Zřízení nového orgánu dozoru a jmenování jiné osoby jeho předsedou“

6

2014/C 175/07

Spojené věci C-293/12 a C-594/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 8. dubna 2014 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Irsko, Rakousko) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a další (C-594/12) v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General „Elektronické komunikace — Směrnice 2006/24/ES — Veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí — Uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním takových služeb — Platnost — Články 7, 8 a 11 Listiny základních práv Evropské unie“

6

2014/C 175/08

Věc C-435/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – ACI Adam BV a další v. Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding „Řízení o předběžné otázce — Duševní vlastnictví — Autorská práva a práva s nimi související — Harmonizace určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti — Směrnice 2001/29/ES — Článek 5 odst. 2 písm. b) a odst. 5 — Právo na rozmnožování — Výjimky a omezení — Rozmnožování pro soukromé užití — Oprávněnost původu rozmnoženiny — Směrnice 2004/48/ES — Oblast působnosti“

7

2014/C 175/09

Věc C-485/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce College van Beroep voor het Bedrijfsleven – Nizozemsko) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie „Zemědělství — Společná zemědělská politika — Režimy přímých podpor — Nařízení (ES) č. 73/2009 — Integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor — Systém identifikace zemědělských pozemků — Podmínky pro poskytnutí podpory — Administrativní kontroly — Kontroly na místě — Nařízení (ES) č. 796/2004 — Určování ploch způsobilých pro poskytnutí podpory — Dálkový průzkum Země — Fyzická prohlídka zemědělských pozemků“

8

2014/C 175/10

Věc C-583/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Riigikohus – Estonsko) – Sintax Trading OÜ v. Maksu- ja Tolliameti „Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 1383/2003 — Opatření, která mají zabránit uvedení padělků a nedovolených napodobenin na trh — Článek 13 odst. 1 — Pravomoc celních orgánů určit, že došlo k porušení práva duševního vlastnictví“

9

2014/C 175/11

Věc C-609/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 10. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Ehrmann AG v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV „Řízení o předběžné otázce — Informace a ochrana spotřebitelů — Nařízení (ES) č. 1924/2006 — Výživová a zdravotní tvrzení při označování potravin — Označování a obchodní úprava potravin — Článek 10 odst. 2 — Časová působnost — Článek 28 odst. 5 a 6 — Přechodná opatření“

10

2014/C 175/12

Věc C-74/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – GSV kft v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága „Řízení o předběžné otázce — Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Kódy TARIC 7019590010 a 7019590090 — Nařízení o uložení antidumpingového cla na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Číny — Rozdílné jazykové verze — Povinnost zaplatit antidumpingová cla“

11

2014/C 175/13

Věc C-85/13: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Italská republika „Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Články 3 až 5 a 10 — Příloha I A a B“

11

2014/C 175/14

Věc C-115/13: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Evropská komise v. Maďarsko „Nesplnění povinnosti státem — Spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů — Směrnice 92/83/EHS — Stanovení sazeb spotřební daně — Výroba lihu v lihovaru ze surovin dodaných soukromými pěstiteli podléhající sazbě spotřební daně rovnající se 0 — Osvobození lihu vyrobeného jednotlivci od spotřební daně“

13

2014/C 175/15

Věc C-225/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 9. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Belgie) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix v. Région wallonne „Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Odpady — Směrnice 75/442/EHS — Článek 7 odst. 1 — Plán pro nakládání s odpady — Vhodná místa nebo zařízení pro odstraňování odpadu — Pojem ‚plán pro nakládání s odpady‘ — Směrnice 1999/31/ES — Články 8 a 14 — Skládky, které jsou ke dni provedení této směrnice již povoleny nebo provozovány“

13

2014/C 175/16

Věc C-269/13 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Acino AG v. Komise „Kasační opravný prostředek — Humánní léčivé přípravky — Pozastavení uvádění některých šarží léčivých přípravků obsahujících účinnou látku klopidogrel na trh a jejich stažení — Změna registrací — Zákaz uvádění na trh — Nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice 2001/83/ES — Zásada předběžné opatrnosti — Proporcionalita — Povinnost uvést odůvodnění“

14

2014/C 175/17

Věc C-28/13 P: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. února 2014 – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP v. Evropská centrální banka (ECB) „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora — Článek 169 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Nezbytný obsah kasačního opravného prostředku“

15

2014/C 175/18

Věc C-33/13: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Polsko) – Marcin Jagiełło v. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Daně — DPH — Šestá směrnice — Právo na odpočet — Zamítnutí — Faktura vydaná společností jednající pod krycím názvem“

16

2014/C 175/19

Spojené věci C-97/13 a C-214/13: Usnesení Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 3. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Silvia Georgiana Câmpean v. Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria v. George Ciocoiu (C-214/13) „Řízení o předběžné otázce — Vnitrostátní zdanění — Článek 110 SFEU — Daň za znečišťující emise z motorových vozidel při první registraci nebo při prvním přepisu vlastnického práva — Neutralita daně mezi dovezenými ojetými motorovými vozidly a podobnými motorovými vozidly, která se již nacházejí na tuzemském trhu“

16

2014/C 175/20

Věc C-223/13: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 6. února 2014 – Nizozemské království v. Evropská komise „Žaloba na neplatnost — Nařízení (EU) č. 93/2013 — Postoupení Tribunálu Evropské unie“

17

2014/C 175/21

Věc C-301/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 6. února 2014 – El Corte Inglés, SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Slovní ochranné známky CLUB GOURMET a CLUB DEL GOURMET — Zamítnutí námitek — Jednací řád Soudního dvora — Článek 181 — Kasační opravný prostředek zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný“

18

2014/C 175/22

Věc C-372/13: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Polymeles Protodikeio Athinon – Řecko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia „Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Položené předběžné otázky, jež jsou totožné s otázkami, o kterých již Soudní dvůr rozhodl — Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) — Článek 27 — Patentovatelný předmět — Článek 70 — Ochrana existujících předmětů“

18

2014/C 175/23

Věc C-397/13 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 29. ledna 2014 – Simone Gbagbo v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Republika Pobřeží slonoviny „Kasační opravný prostředek — Lhůta — Formální požadavky — Zjevná nepřípustnost“

19

2014/C 175/24

Věc C-462/13: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Polymeles Protodikeio Athinon – Řecko) – Warner – Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE v. Minerva Farmakeftiki AE „Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Položené předběžné otázky, jež jsou totožné s otázkami, o kterých již Soudní dvůr rozhodl — Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) — Článek 27 — Patentovatelný předmět — Článek 70 — Ochrana existujících předmětů“

20

2014/C 175/25

Věc C-110/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Judecătoria Oradea (Rumunsko) dne 7. března 2014 – Horațiu Ovidiu Costea v. SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Věc C-115/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Koblenz (Německo) dne 11. března 2014 – RegioPost GmbH & Co. KG v. Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Věc C-124/14: Žaloba podaná dne 17. března 2014 – Evropská komise v. Italská republika

22

2014/C 175/28

Věc C-125/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (Maďarsko) dne 18. března 2014 – Iron & Smith Kft v. Unilever NV

23

2014/C 175/29

Věc C-126/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 17. března 2014 – UAB „Sveda“ v. Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Věc C-132/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

24

2014/C 175/31

Věc C-133/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

25

2014/C 175/32

Věc C-134/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

26

2014/C 175/33

Věc C-135/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropská komise v. Rada Evropské unie

26

2014/C 175/34

Věc C-136/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie

27

2014/C 175/35

Věc C-146/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 28. března 2014 – Direktor na Direkcija „Migracija“ pri Ministerstvo na vatrešnite raboti v. Bashir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Věc C-159/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad – Varna (Bulharsko) dne 4. dubna 2014 – „Koela-N“ EOOD v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

29

2014/C 175/37

Věc C-160/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Varas Cíveis de Lisboa (Portugalsko) dne 4. dubna 2014 – João Filipe Ferreira da Silva e Brito a další v. Estado português

30

2014/C 175/38

Věc C-165/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Alfredo Rendón Marín v. Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Věc C-168/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Grupo Itevelesa S.L. a další v. Oca Inspección Técnica de Vehículos SA a další

31

2014/C 175/40

Věc C-169/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sección Tercera de la Audiencia Provincila de Castellón (Španělsko) dne 7. dubna 2014 – Juan Carlos Sánches Morcillo a María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Věc C-451/12: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Salamanca – Španělsko) – Josune Esteban Garcia v. Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Věc C-460/12: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 7. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského súdu v Prešove – Slovensko) – SKP k.s. v. Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Věc C-298/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 31. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal d'instance d'Orléans – Francie) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA v. Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Věc C-444/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunalul Brașov – Rumunsko) – Imre Solyom, Luiza Solyom v. Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Tribunál

2014/C 175/45

Věc T-340/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. dubna 2014 – Evropaïki Dynamiki v. Komise „Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení Úřadu pro publikace — Podpora při poskytování publikačních a komunikačních služeb v souvislost s internetovou stránkou CORDIS — Odmítnutí nabídek uchazeče a zadání zakázek jiným uchazečům — Zařazení nabídky uchazeče — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 148 odst. 1 a 3 prováděcích pravidel — Zjevně nesprávné posouzení — Mimosmluvní odpovědnost“

35

2014/C 175/46

Věc T-623/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Pico Food v. OHIM – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška ochranné známky Společenství MILANÓWEK CREAM FUDGE — Starší národní obrazové ochranné známky znázorňující krávu, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT a SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009“

35

2014/C 175/47

Věc T-144/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Comsa v. OHIM – COMSA (COMSA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství COMSA — Dřívější obchodní firma Comsa, SA — Relativní důvod zamítnutí — Neexistence užívání označení, jehož význam není pouze místní, v obchodním styku — Podobnost služeb — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“

36

2014/C 175/48

Věc T-150/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Řecko v. Komise „Státní podpory — Bezúročné půjčky se státní zárukou poskytnuté řeckými orgány sdružením zemědělských družstev v odvětví obilovin — Rozhodnutí prohlašující podpory za neslučitelné s vnitřním trhem — Povinnost uvést odůvodnění — Výhoda — Podpory, které mají napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu“

37

2014/C 175/49

Věc T-288/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – EI du Pont de Nemours v. OHIM –Zueco Ruiz (ZYTeL) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky ZYTeL — Starší slovní ochranná známka Společenství a ochranná známka ZYTEL, jež je všeobecně známá ve smyslu článku 6bis Pařížské úmluvy — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Zásah do rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky — Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“

37

2014/C 175/50

Věc T-386/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Elite Licensing v. OHIM – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství elite BY MONDARIZ — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší mezinárodní obrazová ochranná známka ELITE — Jazyk řízení o odvolání — Lhůty — Přípustnost odvolání před odvolacím senátem — Pravidlo 48 odst. 2, pravidlo 49 odst. 1 a pravidlo 96 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95 — Neexistence nebezpečí záměny — Neexistence podobnosti označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Poškození dobrého jména — Článek 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009“

38

2014/C 175/51

Věc T-488/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – CITEB a Belgo-Metal v. Parlament „Veřejné zakázky na stavební práce — Zadávací řízení — Renovace a rozšíření budovy Eastman v Bruselu — Odmítnutí nabídky uchazeče — Sdělení zprávy hodnotícího výboru — Povinnost uvést odůvodnění“

38

2014/C 175/52

Věc T-501/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství OCTASA — Starší slovní národní ochranné známky PENTASA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

39

2014/C 175/53

Věc T-502/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – Ferring v. OHIM – Tillotts Pharma (OCTASA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství OCTASA — Starší slovní národní ochranné známky, ochranné známky Beneluxu a mezinárodní ochranné známky PENTASA a OCTOSTIM — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

40

2014/C 175/54

Věc T-209/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2014 – Olive Line International v. OHIM (OLIVE LINE) „Ochranná známka Společenství — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství OLIVE LINE — Absolutní důvod pro zamítnutí Motif absolu de refus — Nedostatek rozlišovací způsobilosti Absence de caractère distinctif — Článek 7 odst. 1 písm. b), nařízení (ES) č. 207/2009“

40

2014/C 175/55

Věc T-249/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2014 – MHCS v. OHIM – Ambra (DORATO) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství DORATO — Starší obrazová ochranná známka Společenství a starší národní obrazová ochranná známka zobrazující etikety na hrdle láhve — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95“

41

2014/C 175/56

Věc T-293/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – CNIEL v. Komise „Státní podpory — Rámcový režim opatření přijatých zemědělskými mezioborovými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských organizací — Financování z dobrovolných příspěvků, které se stávají povinnými — Rozhodnutí prohlašující režim podpory za slučitelný se společným trhem — Zrušení rozhodnutí jeho autorem ab initio — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

41

2014/C 175/57

Věc T-302/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – CNIPT v. Komise „Státní podpory — Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví — Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné — Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

42

2014/C 175/58

Věc T-306/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Val’hor v. Komise „Státní podpory — Rámcový režim činností prováděných mezioborovými zemědělskými organizacemi uznanými ve Francii ve prospěch příslušníků zastoupených zemědělských odvětví — Financování dobrovolnými příspěvky, které se staly povinnými — Rozhodnutí prohlašující režim podpory za slučitelný se společným trhem — Zrušení rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

43

2014/C 175/59

Věc T-313/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Onidol v. Komise „Státní podpory — Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví — Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné — Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

43

2014/C 175/60

Věc T-314/09: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Intercéréales a Grossi v. Komise „Státní podpory — Rámcový režim akcí, které mohou provádět zemědělské mezioborové organizace uznávané ve Francii ve prospěch členů zastoupených zemědělských odvětví — Financování z dobrovolných příspěvků, které se změnily na povinné — Rozhodnutí prohlašující režim podpor slučitelným se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

44

2014/C 175/61

Věc T-270/13: Usnesení Tribunálu ze dne 31. března 2014 – SACBO v. Komise a INEA „Žaloba na neplatnost — Finanční pomoc Společenství ve prospěch projektů ve společném zájmu v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí — Nedostatek bezprostředního dotčení — Akt, který nelze napadnout žalobou — Přípravný akt — Nepřípustnost“

44

2014/C 175/62

Věc T-644/13 R: Usnesení soudce Tribunálu příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních ze dne 4. února 2014 – Serco Belgium a další v. Komise „Řízení o předběžných opatřeních — Veřejná zakázka — Zadávací řízení — Odmítnutí nabídky — Návrh na odklad vykonatelnosti — „Fumus boni juris“

45

2014/C 175/63

Věc T-154/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise

46

2014/C 175/64

Věc T-155/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise

46

2014/C 175/65

Věc T-165/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – ANKO v. Komise a REA

47

2014/C 175/66

Věc T-195/14: Žaloba podaná dne 19. března 2014 – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz v. OHIM – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Věc T-215/14: Žaloba podaná dne 8. dubna 2014 – Gmina Miasto Gdynia a Port Lotniczy Gdynia Kosakowo v. Komise

48

2014/C 175/68

Věc T-219/14: Žaloba podaná dne 2. dubna 2014 – Regione autonoma della Sardegna v. Komise

49

2014/C 175/69

Věc T-220/14: Žaloba podaná dne 2. dubna 2014 – Saremar v. Komise

50

2014/C 175/70

Věc T-222/14: Žaloba podaná dne 10. dubna 2014 – Deluxe Laboratories v. OHIM (deluxe)

51

2014/C 175/71

Věc T-144/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology v. Komise

52

2014/C 175/72

Věc T-145/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance v. Komise

52

2014/C 175/73

Věc T-146/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology v. Komise

52

2014/C 175/74

Věc T-147/13: Usnesení Tribunálu ze dne 1. dubna 2014 – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source v. Komise

52

2014/C 175/75

Věc T-575/13: Usnesení Tribunálu ze dne 2. dubna 2014 – Lesaffre et Compagnie v. OHIM – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 175/76

Věc F-14/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – ZZ v. Komise

54

2014/C 175/77

Věc F-16/14: Žaloba podaná dne 24. února 2014 – ZZ v. Komise

54

2014/C 175/78

Věc F-20/14: Žaloba podaná dne 10. března 2014 – ZZ v. EHSV

55

2014/C 175/79

Věc F-24/14: Žaloba podaná dne 21. března 2014 – ZZ v. OHIM

55

2014/C 175/80

Věc F-26/14: Žaloba podaná dne 24. března 2014 – ZZ v. Parlament

56

2014/C 175/81

Věc F-30/14: Žaloba podaná dne 28. března 2014 – ZZ v. Komise

56


CS

 

Top