Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:135:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 135, 5. května 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 135

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
5. května 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 135/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 129, 28.4.2014

1

2014/C 135/02

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 25. března 2014 o úředních svátcích a soudních prázdninách

2


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 135/03

Věc C-222/12: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tartu Ringkonnakohus – Estonsko) – A Karuse AS v. Politsei- ja Piirivalveamet „Silniční doprava  — Nařízení (ES) č. 561/2006  — Povinnost používat tachograf  — Výjimka pro vozidla používaná v souvislosti s údržbou silnic  — Vozidlo převážející štěrk z místa nakládky na místo údržby silnice“

3

2014/C 135/04

Věc C-366/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Finanzamt Dortmund-West v. Klinikum Dortmund gGmbH „Řízení o předběžné otázce  — Šestá směrnice o DPH  — Osvobození od daně  — Článek 13 část A odst. 1 písm. b)  — Dodání zboží  — Poskytování cytostatických léků v rámci ambulantní péče  — Plnění poskytovaná různými osobami povinnými k dani  — Článek 13 část A odst. 1 písm. c)  — Poskytování lékařské péče  — Léky předepsané lékařem vykonávajícím výdělečnou činnost nezávisle v rámci nemocnice  — Úzce související činnosti  — Plnění vedlejší k poskytování lékařské péče  — Materiálně a hospodářsky neoddělitelná plnění“

4

2014/C 135/05

Věc C-375/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal administratif de Grenoble – Francie) – Margaretha Bouanich v. Direction départementale des finances publiques de la Drôme „Řízení o předběžné otázce  — Článek 63 SFEU  — Volný pohyb kapitálu  — Článek 49 SFEU  — Svoboda usazování  — Daň z příjmu fyzických osob  — Úprava horní hranice přímé daně v závislosti na příjmech  — Dvoustranná mezinárodní smlouva o zamezení dvojímu zdanění  — Zdanění dividend rozdělovaných společností usazenou v jiném členském státě, které již byly zdaněny u zdroje  — Nezohlednění či částečné zohlednění daně zaplacené v tomto jiném členském státě pro účely výpočtu horní hranice daně  — Článek 65 SFEU  — Omezení  — Odůvodnění“

5

2014/C 135/06

Věc C-456/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – O v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. B „Směrnice 2004/38/ES  — Článek 21 odst. 1 SFEU  — Právo volného pohybu a pobytu na území členských států  — Oprávněné osoby  — Právo státního příslušníka třetího státu, který je rodinným příslušníkem občana Unie, pobývat v členském státě, jehož je tento občan státním příslušníkem  — Návrat občana Unie do tohoto členského státu po krátkodobém pobytu v jiném členském státě“

6

2014/C 135/07

Věc C-457/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – S v. Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel v. G „Článek 20 SFEU, čl. 21 odst. 1 SFEU a článek 45 SFEU  — Směrnice 2004/38/ES  — Právo volného pohybu a pobytu na území členských států  — Oprávněné osoby  — Právo státního příslušníka třetího státu, který je rodinným příslušníkem občana Unie, pobývat v členském státě, jehož je tento občan státním příslušníkem  — Občan Unie mající bydliště v členském státě, jehož je státním příslušníkem  — Pracovní činnosti  — Pravidelné cesty do jiného členského státu“

7

2014/C 135/08

Věc C-464/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Østre Landsret – Dánsko) – ATP Pension Service A/S v. Skatteministeriet „Šestá směrnice o DPH  — Osvobození od daně  — Článek 13 B písm. d) body 3 a 6  — Zvláštní investiční fondy  — Zaměstnanecké penzijní systémy  — Spravování  — Osvobození od daně pro operace týkající se vkladů a běžných účtů, plateb a převodů“

8

2014/C 135/09

Věc C-512/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État – Francie) – Octapharma France SAS v. Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), Ministère des affaires sociales et de la santé „Sbližování právních předpisů  — Směrnice 2001/83/ES  — Směrnice 2002/98/ES  — Oblast působnosti  — Nestabilní krevní produkt  — Plazma vyrobená průmyslovým postupem  — Současné nebo výlučné uplatnění směrnic  — Možnost, aby členský stát zavedl přísnější režim pro plazmu než pro léčivé přípravky“

9

2014/C 135/10

Věc C-548/12: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Krefeld – Německo) – Marc Brogsitter v. Fabrication de Montres Normandes Eurl., Karsten Fräßdorf „Prostor svobody, bezpečnosti a práva  — Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech  — Nařízení (ES) č. 44/2001 – Zvláštní příslušnost  — Článek 5, body 1 a 3  — Žaloba na určení občanskoprávní odpovědnosti  — Smluvní nebo deliktní povaha“

10

2014/C 135/11

Věc C-599/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank van eerste aanleg te Brugge – Belgie) – Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you v. FOD Financiën „DPH  — Zvláštní režim pro cestovní kanceláře  — Plnění uskutečňovaná mimo Evropskou unii  — Šestá směrnice 77/388/EHS  — Článek 28 odstavec 3  — Směrnice 2006/112/ES  — Článek 370  — Klauzule ‚standstill‘  — Změna vnitrostátní právní úpravy během lhůty pro provedení“

10

2014/C 135/12

Spojené věci C-29/13 a C-30/13: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad – Bulharsko) – Global Trans Lodžistik OOD v. Načalnik na Mitnica Stolična „Řízení o předběžné otázce  — Celní kodex Společenství  — Články 243 a 245  — Nařízení (EHS) č. 2454/93  — Článek 181a  — Rozhodnutí, proti kterému lze podat opravný prostředek  — Přípustnost soudní žaloby bez předchozího opravného prostředku ve správním řízení  — Zásada dodržování práva na obhajobu“

11

2014/C 135/13

Věc C-38/13: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy w Białymstoku – Polsko) – Małgorzata Nierodzik v. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy „Řízení o předběžné otázce  — Sociální politika  — Směrnice 1999/70/ES  — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS  — Doložka 4  — Pojem ‚pracovní podmínky‘  — Výpovědní lhůta v případě pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou  — Rozdíl v zacházení oproti zaměstnancům se smlouvou na dobu neurčitou“

13

2014/C 135/14

Věc C-52/13: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato – Itálie) – Posteshop SpA – Divisione Franchising Kipoint v. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Presidenza del Consiglio dei Ministri „Řízení o předběžné otázce  — Směrnice 2006/114/ES  — Pojmy, klamavá reklama“ a, srovnávací reklama„ — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví klamavou reklamu a nedovolenou srovnávací reklamu jakožto dvě odlišná protiprávní jednání“

13

2014/C 135/15

Věc C-107/13: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Veliko Tarnovo – Bulharsko) – FIRIN OOD v. Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite „Společný systém daně z přidané hodnoty  — Odpočet daně zaplacené na vstupu  — Zaplacení záloh  — Odepření odpočtu daně  — Daňový únik  — Oprava odpočtu daně, jestliže nedošlo k uskutečnění zdanitelného plnění  — Podmínky“

14

2014/C 135/16

Věc C-132/13: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Köln – Německo) – Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV v. ILME GmbH „Řízení o předběžné otázce  — Sbližování právních předpisů  — Směrnice 2006/95/ES  — Pojem ‚elektrické zařízení‘  — Označení shody CE  — Kryty pro vícepólové elektrické konektory“

15

2014/C 135/17

Věc C-155/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Regionale di Mestre-Venezia – Itálie) – Società Italiana Commercio e Servizi srl, v likvidaci (SICES) a další v. Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia „Zemědělství  — Nařízení (ES) č. 341/2007  — Článek 6 odst. 4  — Celní kvóty  — Česnek čínského původu  — Dovozní licence  — Nepřevoditelnost práv plynoucích z některých dovozních licencí  — Obcházení  — Zneužití práva“

16

2014/C 135/18

Věc C-190/13: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona – Španělsko) – Antonio Márquez Samohano v. Universitat Pompeu Fabra „Sociální politika  — Směrnice 1999/70/ES  — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS  — Univerzity  — Externí vyučující  — Po sobě jdoucí smlouvy na dobu určitou  — Ustanovení 5 bod 1  — Opatření sloužící k předcházení zneužívání po sobě jdoucích smluv na dobu určitou  — Pojem ‚objektivní příčiny‘ odůvodňující takovéto smlouvy  — Ustanovení 3  — Pojem ‚pracovní smlouvy na dobu neurčitou‘  — Sankce  — Nárok na náhradu  — Rozdíl v zacházení mezi zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou“

17

2014/C 135/19

Věc C-204/13: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 13. března 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Finanzamt Saarlouis v. Heinz Malburg „Daně  — Daň z přidané hodnoty  — Vznik a rozsah nároku na odpočet daně  — Zrušení společnosti rozhodnutím společníka  — Nabytí části klientely této společnosti  — Nepeněžitý vklad do jiné společnosti  — Platba daně na vstupu  — Možný odpočet“

18

2014/C 135/20

Věc C-30/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 22. ledna 2014 – Ryanair Ltd v. PR Aviation BV

18

2014/C 135/21

Věc C-42/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelny Sąd Administracyjny (Polsko) dne 27. ledna 2014 – Minister Finansów v. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie

19

2014/C 135/22

Věc C-49/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia de Cartagena (Španělsko) dne 3. února 2014 – Finanmadrid E.F.C, SA v. Jesús Vicente Albán Zambrano a další

20

2014/C 135/23

Věc C-54/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia Madrid (Španělsko) dne 5. února 2014 – Rafael Villafañez Gallego a María Pérez Anguio v. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.

20

2014/C 135/24

Věc C-56/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgie) dne 5. února 2014 – Openbaar Ministerie v. Marc Emiel Melanie De Beuckeleer a další

21

2014/C 135/25

Věc C-61/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itálie) dne 7. února 2014 – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato v. Azienda Pubblica di Servizi alla persona „San Valentino“ a další

21

2014/C 135/26

Věc C-63/14: Žaloba podaná dne 10. února 2014 – Evropská komise v. Francouzská republika

22

2014/C 135/27

Věc C-70/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu (Portugalsko) dne 10. února 2014 – Agrocaramulo – Empreendimentos Agropecuários do Caramulo SA v. Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP (IFAP)

23

2014/C 135/28

Věc C-75/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 3 de Ávila (Španělsko) dne 11. února 2014 – Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA v. Francisco Javier Rodríguez Barbero a María Ángeles Barbero Gutiérrez

23

2014/C 135/29

Věc C-88/14: Žaloba podaná dne 21. února 2014 – Evropská komise v. Evropský parlament a Rada Evropské unie

24

2014/C 135/30

Věc C-102/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. března 2014 Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA, proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 13. ledna 2014102/14 ve věci T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT v. Komise

25

2014/C 135/31

Věc C-114/14: Žaloba podaná dne 10. března 2014 – Evropská komise v. Švédské království

26

2014/C 135/32

Věc C-116/14: Žaloba podaná dne 10. března 2014 – Evropská komise v. Portugalská republika

27

2014/C 135/33

Věc C-121/14: Žaloba podaná dne 12. března 2014 – Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropský parlament, Rada Evropské unie

28

 

Tribunál

2014/C 135/34

Věc T-292/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Cemex a další v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o žádosti o informace  — Nezbytnost požadovaných informací  — Povinnost uvést odůvodnění  — Proporcionalita“

29

2014/C 135/35

Věc T-293/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Holcim (Deutschland) a Holcim v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o žádosti o informace  — Nezbytnost požadovaných informací  — Povinnost uvést odůvodnění  — Proporcionalita“

29

2014/C 135/36

Věc T-296/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Cementos Portland Valderrivas v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o vyžádání informací  — Nezbytná povaha vyžadovaných informací  — Dostatečně závažné nepřímé důkazy  — Soudní přezkum  — Proporcionalita“

30

2014/C 135/37

Věc T-297/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Buzzi Unicem v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o žádosti o informace  — Nezbytnost požadovaných informací  — Zásada řádné správy  — Povinnost uvést odůvodnění  — Proporcionalita“

31

2014/C 135/38

Věc T-302/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – HeidelbergCement v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o vyžádání informací  — Nezbytná povaha vyžadovaných informací  — Povinnost uvést odůvodnění  — Proporcionalita“

31

2014/C 135/39

Věc T-305/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Italmobiliare v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o žádosti o informace  — Nezbytnost požadovaných informací  — Zásada řádné správy  — Povinnost odůvodnění  — Přiměřenost“

32

2014/C 135/40

Věc T-306/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Schwenk Zement v. Komise „Hospodářská soutěž  — Správní řízení  — Rozhodnutí o žádosti o informace  — Nezbytnost požadovaných informací  — Povinnost uvést odůvodnění  — Proporcionalita“

32

2014/C 135/41

Věc T-131/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 14. března 2014 – Lardini v. OHIM (umístění květu na límci) „Ochranná známka Společenství  — Přihláška ochranné známky Společenství, která sestává z umístění květu na límci  — Absolutní důvod pro zamítnutí  — Nedostatek rozlišovací způsobilosti  — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

33

2014/C 135/42

Věc T-134/10: Usnesení Tribunálu ze dne 7. března 2014 – FESI v. Rada „Žaloba na neplatnost  — Dumping  — Rozšíření konečného antidumpingového cla zavedeného na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a Číny na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Macaa  — Sdružení zastupující nezávislé dovozce  — Nedostatek osobního dotčení  — Právní akt obsahující prováděcí opatření  — Nepřípustnost“

34

2014/C 135/43

Věc T-430/10: Usnesení Tribunálu ze dne 10. března 2014 – Magnesitas de Rubián a další v. Komise „Životní prostředí  — Integrovaná prevence a omezování znečištění  — Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách v průmyslových odvětvích výroby cementu, vápna a oxidu hořečnatého  — Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci  — Zamítnutí  — Zpětvzetí  — Vyškrtnutí“

34

2014/C 135/44

Věc T-158/11: Usnesení Tribunálu ze dne 10. března 2014 – Magnesitas de Rubián a další v. Parlament a Rada „Životní prostředí  — Integrovaná prevence a omezování znečištění  — Individuální rozhodnutí obsažené v čl. 13 odst. 7 směrnice 2010/75/EU  — Návrh na nevydání rozhodnutí ve věci  — Zamítnutí  — Zpětvzetí  — Vyškrtnutí“

35

2014/C 135/45

Věc T-411/11: Usnesení Tribunálu ze dne 10. března 2014 – Hemofarm v. OHIM – Laboratorios Diafarm (HEMOFARM) „Ochranná známka Společenství  — Námitkové řízení  — Zpětvzetí námitek  — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

36

2014/C 135/46

Věci T-240/12 a T-211/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. března 2014 – Eni v. Komise „Hospodářská soutěž  — Kartelové dohody  — Trh s butadienovým kaučukem a styren-butadienovým kaučukem vyrobeným emulzní polymerizací  — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES  — Částečné zrušení a změna rozhodnutí Komise Tribunálem  — Znovuzahájení řízení  — Nové oznámení námitek  — Ukončení řízení  — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

36

2014/C 135/47

Věci T-241/12 a T-210/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. března 2014 – Versalis v. Komise „Hospodářská soutěž  — Kartelové dohody  — Trh butadienového kaučuku a styren-butadienového kaučuku vyrobeného emulzní polymerizací  — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES  — Částečné zrušení a změna rozhodnutí Komise Tribunálem  — Pokračování v řízení  — Nové sdělení námitek  — Ukončení řízení  — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

37

2014/C 135/48

Věc T-518/12: Usnesení Tribunálu ze dne 10. března 2014 – Spirlea v. Komise „Žaloba na neplatnost  — Veřejné zdraví  — Rozhodnutí uzavřít řízení v rámci projektu EU Pilot  — Zařazení stížnosti  — Nezahájení řízení pro nesplnění povinnosti  — Nepřípustnost“

38

2014/C 135/49

Věc T-187/13: Usnesení Tribunálu ze dne 20. února 2014 – Jannatian v. Rada „Žaloba na neplatnost  — Společná zahraniční a bezpečnostní politika  — Omezující opatření přijatá vůči Íránu  — Seznam osob a subjektů, na které se tato omezující opatření vztahují  — Lhůta k podání žaloby  — Opožděnost  — Nepřípustnost“

38

2014/C 135/50

Věc T-578/13 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 13. února 2014 – Luxembourg Pamol (Cyprus) a Luxembourg Industries v. Komise „Předběžné opatření  — Řízení k uvedení přípravků na ochranu rostlin na trh  — Zveřejnění dokumentů týkajících se zápisu účinné látky  — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s některými informacemi  — Návrh na odklad výkonu  — Přípustnost  — Naléhavost  — Fumus boni juris  — Zvážení zájmů“

39

2014/C 135/51

Věc T-1/14 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 7. března 2014 – Aluminios Cortizo a Cortizo Cartera v. Komise „Návrh na předběžné opatření  — Státní podpory  — Podpora poskytnutá španělskými orgány ve prospěch určitých hospodářských zájmových sdružení (HZS) a jejich investorů  — Daňový režim použitelný na určité dohody o finančním leasingu pro nákup lodí (španělský systém zdanění leasingu)  — Návrh na odklad provádění  — Nedodržení formálních náležitostí  — Nepřípustnost“

40

2014/C 135/52

Věc T-506/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 12. března 2014 Evou Cuallado Martorell proti rozsudku vydanému dne 18. září 2012 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-96/09, Cuallado Martorell v. Komise

40

2014/C 135/53

Věc T-11/14: Žaloba podaná dne 3. ledna 2014 – Grundig Multimedia v. OHIM (Pianissimo)

41

2014/C 135/54

Věc T-36/14: Žaloba podaná dne 15. ledna 2014 – St'art a další v. Komise

42

2014/C 135/55

Věc T-65/14: Žaloba podaná dne 28. ledna 2014 – Bank Refah Kargaran v. Rada

43

2014/C 135/56

Věc T-74/14: Žaloba podaná dne 31. ledna 2014 – Francie v. Komise

44

2014/C 135/57

Věc T-76/14: Žaloba podaná dne 4. února 2014 – Morningstar v. Komise

45

2014/C 135/58

Věc T-77/14: Žaloba podaná dne 4. února 2014 – EE v. OHIM (vzorovaná šedá plocha)

46

2014/C 135/59

Věc T-78/14: Žaloba podaná dne 4. února 2014 – Benediktinerabtei St. Bonifaz v. OHIM – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455)

46

2014/C 135/60

Věc T-81/14: Žaloba podaná dne 6. února 2014 – Energy Brands v. OHIM – Smart Wines (SMARTWATER)

47

2014/C 135/61

Věc T-84/14: Žaloba podaná dne 6. února 2014 – Harrys Pubar v. OHIM – Harry's New York Bar (HARRY'S NEW YORK BAR)

48

2014/C 135/62

Věc T-85/14: Žaloba podaná dne 7. února 2014 – Infocit v. OHIM – DIN (DINKOOL)

48

2014/C 135/63

Věc T-89/14: Žaloba podaná dne 10. února 2014 – Export Development Bank of Iran v. Rada

49

2014/C 135/64

Věc T-90/14: Žaloba podaná dne 3. února 2014 – Secolux v. Komise a CdT

50

2014/C 135/65

Věc T-93/14: Žaloba podaná dne 10. února 2014 – St’art a další v. Komise

51

2014/C 135/66

Věc T-94/14: Žaloba podaná dne 11. února 2014 – EE v. OHIM (Barevný vzor)

52

2014/C 135/67

Věc T-96/14: Žaloba podaná dne 11. února 2014 – Vimeo v. OHIM – PT Comunicações (VIMEO)

52

2014/C 135/68

Věc T-130/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 24. února 2014 Rada Evropské unie proti rozsudku vydanému dne 12. prosince 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-142/11, Simpson v. Rada

53

2014/C 135/69

Věc T-132/14: Žaloba podaná dne 24. února 2014 – Albis Plastic v. OHIM – IQAP Masterbatch Group (ALCOLOR)

53

2014/C 135/70

Věc T-135/14: Žaloba podaná dne 20. února 2014 – Kicktipp v. OHIM– Società Italiana Calzature (kicktipp)

54

2014/C 135/71

Věc T-136/14: Žaloba podaná dne 24. února 2014 – Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

55

2014/C 135/72

Věc T-137/14: Žaloba podaná dne 25. února 2014 – I Castellani v. OHIM – Chomarat (Kruh)

55

2014/C 135/73

Věc T-140/14: Žaloba podaná dne 28. února 2014 – Bora Creations v. OHIM (gel nails at home)

56

2014/C 135/74

Věc T-143/14: Žaloba podaná dne 3. března 2014 – EE v. OHIM (Žlutavý vzor)

57

2014/C 135/75

Věc T-144/14: Žaloba podaná dne 3. března 2014 – EE v. OHIM (tečkovaná slonovinově zbarvená plocha)

57

2014/C 135/76

Věc T-156/14: Žaloba podaná dne 7. března 2014 – Volkswagen v. OHIM (StartUp)

58

2014/C 135/77

Věc T-162/14: Žaloba podaná dne 28. února 2014 – Canadian Solar Emea a další v. Rada

58

2014/C 135/78

Věc T-163/14: Žaloba podaná dne 28. února 2014 – Canadian Solar Emea a další v. Rada

59

2014/C 135/79

Věc T-168/14: Žaloba podaná dne 13. března 2014 – Pérez Gutiérrez v. Komise

60

2014/C 135/80

Věc T-119/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. února 2014 – USFSPEI a Loescher v. Rada

61

2014/C 135/81

Věc T-600/13: Usnesení Tribunálu ze dne 24. února 2014 – Bimbo v. OHIM (FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES)

61


CS

 

Top