Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:112:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 112, 14. dubna 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 112

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
14. dubna 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 112/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 102, 7.4.2014

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 112/02

Věc C-656/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 – Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Rada Evropské unie „Koordinace systémů sociálního zabezpečení — Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob — Rozhodnutí Rady — Volba právního základu — Článek 48 SFEU — Článek 79 odst. 2 písm. b) SFEU“

2

2014/C 112/03

Věc C-82/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španělsko) – Transportes Jordi Besora, SL v. Generalitat de Catalunya „Nepřímé daně — Spotřební daně — Směrnice 92/12/EHS — Článek 3 odst. 2 — Minerální oleje — Daň z maloobchodního prodeje — Pojem ‚zvláštní důvod‘ — Přenos pravomocí na autonomní společenství — Financování — Předem určené použití — Výdaje v oblasti zdravotnictví a životního prostředí“

3

2014/C 112/04

Věc C-132/12 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 27. února 2014 – Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, dříve Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Režimy podpor poskytnutých společnostem působícím v oblasti sociálního bydlení — Rozhodnutí o slučitelnosti — Závazky přijaté vnitrostátními orgány za účelem dosažení souladu s unijním právem — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Žaloba na neplatnost — Podmínky přípustnosti — Právní zájem na podání žaloby — Aktivní legitimace — Osobně a bezprostředně dotčení příjemci — Pojem ‚uzavřená skupina‘“

3

2014/C 112/05

Věc C-133/12 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 27. února 2014 – Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede v. Evropská komise „Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Systém podpor poskytnutých společnostem působícím v oblasti sociálního bydlení — Rozhodnutí o slučitelnosti — Závazky přijaté vnitrostátními orgány za účelem dosažení souladu s unijním právem — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Žaloba na neplatnost — Podmínky přípustnosti — Právní zájem na podání žaloby — Aktivní legitimace — Osobně a bezprostředně dotčení příjemci — Pojem, uzavřená skupina“

4

2014/C 112/06

Věc C-351/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Krajského soudu v Plzni – Česká republika) – OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. v. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. „Směrnice 2001/29/ES — Autorské právo a práva s ním související v informační společnosti — Pojem ‚sdělování veřejnosti‘ — Šíření děl na pokojích lázeňského zařízení — Přímý účinek ustanovení směrnice — Články 56 SFEU a 102 SFEU — Směrnice 2006/123/ES — Volný pohyb služeb — Hospodářská soutěž — Výlučné právo na kolektivní správu autorských práv“

5

2014/C 112/07

Věc C-365/12 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 – Evropská komise v. EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Švédské království, Siemens AG, ABB Ltd „Kasační opravný prostředek — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Přístup k dokumentům orgánů — Dokumenty týkající se řízení podle článku 81 ES — Nařízení (ES) č. 1/2003 a (ES) č. 773/2004 — Odepření přístupu — Výjimky týkající se ochrany vyšetřování, obchodních zájmů a rozhodovacího procesu orgánů — Povinnost dotčeného orgánu konkrétně a individuálně zkoumat obsah dokumentů, kterých se týká žádost o přístup k dokumentům“

6

2014/C 112/08

Věc C-396/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State – Nizozemsko) – A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren v. College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland „Společná zemědělská politika — Financování z EZFRV — Podpora pro rozvoj venkova — Snížení nebo zrušení plateb v případě nedodržení pravidel podmíněnosti — Pojem ‚úmyslné porušení‘“

7

2014/C 112/09

Spojené věci C-454/12 a C-455/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – Pro Med Logistik GmbH (C-454/12) v. Finanzamt Dresden-Süd, a Eckard Pongratz, jednající jako insolvenční správce Karin Oertel (C-455/12) v. Finanzamt Würzburg mit Außenstelle Ochsenfurt „Řízení o předběžné otázce — DPH — Šestá směrnice o DPH — Článek 12 odstavec 3 — Příloha H kategorie 5 — Směrnice 2006/112/ES — Článek 98 odstavce 1 a 2 — Příloha III bod 5 — Zásada neutrality — Přeprava osob a jejich doprovodných zavazadel — Právní úprava členského státu uplatňující rozdílnou sazbu DPH na přepravu vozidlem taxislužby a na přepravu pronajatým vozidlem s řidičem“

8

2014/C 112/10

Věc C-470/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresný súd vo Svidníku – Slovensko) – Pohotovosť s.r.o. v. Miroslav Vašuta „Řízení o předběžné otázce  — Spotřebitelský úvěr — Zneužívající klauzule — Směrnice 93/13/EHS — Nucený výkon rozhodčího nálezu — Návrh na vstup vedlejšího účastníka do řízení o výkon rozhodnutí — Sdružení na ochranu spotřebitelů — Vnitrostátní právní předpisy neumožňující takové vedlejší účastenství — Procesní autonomie členských států“

9

2014/C 112/11

Věc C-571/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Augstākās tiesas Senāts – Lotyšsko) – SIA Greencarrier Freight Services Latvia v. Valsts ieņēmumu dienests „Řízení o předběžné otázce — Celní kodex Společenství — Článek 70 odst. 1 a článek 78 — Celní prohlášení — Kontrola části zboží — Odběr vzorků — Nesprávný kód — Vztažení výsledků na totožné zboží uvedené v dřívějších celních prohlášeních po jeho propuštění — Kontrola po propuštění zboží — Nemožnost požádat o dodatečnou kontrolu zboží“

10

2014/C 112/12

Věc C-588/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Antwerpen – Belgie) – Lyreco Belgium NV v. Sophie Rogiers „Sociální politika — Směrnice 96/34/ES — Rámcová dohoda o rodičovské dovolené — Ustanovení 1 a ustanovení 2 bod 4 — Rodičovská dovolená na část pracovní doby — Propuštění zaměstnance bez závažného či dostatečného důvodu — Paušální ochranné odstupné z důvodu čerpání rodičovské dovolené — Základ pro výpočet odstupného“

11

2014/C 112/13

Věc C-601/12 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. února 2014 – Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd v. Rada Evropské unie, Evropská komise, European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) „Kasační opravný prostředek — Dumping — Nařízení (ES) č. 384/96 — Článek 2 odst. 7 písm. c) druhý pododstavec — Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Uplynutí lhůty pro přijetí rozhodnutí o tomto statusu — Účinek“

12

2014/C 112/14

Věc C-1/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation – France) – Cartier parfums – lunettes SAS, Axa Corporate Solutions Assurance SA v. Ziegler France SA, Montgomery transports Sàrl, Inko Trade s.r.o., Jaroslav Mateja, Groupama transport „Řízení o předběžné otázce — Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 27 odst. 2 — Překážka litispendence — Článek 24 — Ujednání o příslušnosti — Určení příslušnosti soudu, který řízení zahájil jako první, z důvodu, že se účastníci účastnili řízení bez výhrad nebo z důvodu přijetí konečného rozhodnutí“

12

2014/C 112/15

Věc C-32/13: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sozialgericht Nürnberg – Německo) – Petra Würker v. Familienkasse Nürnberg „Sociální zabezpečení — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Rodinné přídavky — Články 77 a 78 — Dávky pro vyživované děti důchodců a pro sirotky — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Rodinné dávky — Článek 67 — Rodinní příslušníci bydlící v jiném členském státě — Pojem ‚důchod‘ — Osoba pobírající důchod, který je podle německé právní úpravy poskytován na výchovu dětí po úmrtí osoby, s níž byla tato osoba pobírající důchod rozvedena (‚Erziehungsrente‘)“

13

2014/C 112/16

Věc C-79/13: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeidshof te Brussel – Belgie) – Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers v. Selver Saciri, Danijela Dordevic, Danjel Saciri zastoupený Selverem Sacirim a Danijelou Dordevic, Sanela Saciri zastoupená Selverem Sacirim a Danijelou Dordevic, Denis Saciri zastoupený Selverem Sacirim a Danijelou Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Diest „Směrnice 2003/9/ES — Minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl v členských státech — Článek 13 odst. 1 — Lhůta pro poskytnutí materiálních podmínek přijetí — Článek 13 odst. 2 — Opatření týkající se materiálních podmínek přijetí — Záruky — Článek 13 odst. 5 — Stanovení a poskytnutí minimálních podmínek přijetí žadatelů o azyl — Výše poskytované podpory — Článek 14 — Další ustanovení o materiálních podmínkách přijetí — Naplnění přijímacích zařízení — Odkaz na vnitrostátní systémy sociální ochrany — Poskytování materiálních podmínek přijetí ve formě peněžitých dávek“

14

2014/C 112/17

Věc C-110/13: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 27. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof – Německo) – HaTeFo GmbH v. Finanzamt Haldensleben „Řízení o předběžné otázce — Právo podniků — Doporučení 2003/361/ES — Definice mikropodniků, malých a středních podniků — Druhy podniků, které jsou brány v potaz při výpočtu počtu zaměstnanců a finančních hodnot — Propojené podniky — Pojem ‚skupina fyzických osob, které jednají společně‘“

15

2014/C 112/18

Věc C-422/12 P: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 30. ledna 2014 – Industrias Alen SA de CV v. The Clorox Company, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Článek 181 jednacího řádu — Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CLORALEX — Starší národní slovní ochranná známka CLOROX — Nebezpečí záměny — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) — Vzájemný kasační opravný prostředek — Článek 176 jednacího řádu — Podmínka podání vzájemného kasačního opravného prostředku samostatným aktem“

16

2014/C 112/19

Spojené věci C-614/12 a C-10/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Debreceni Munkaügyi Bíróság, Fővárosi Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Dutka József (C-614/12), Csilla Sajtos (C-10/13) v. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (C-614/12), Budapest Főváros VI. Ker. Önkormányzata (C-10/13) „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 30 listiny základních práv Evropské unie — Provádění práva Unie — Neexistence — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

16

2014/C 112/20

Věc C-24/13: Usnesení Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit kft v. Vidékfejlesztési Miniszter „Zemědělství — Nařízení (ES) č. 1698/2005 — EZFRV — Požadavky týkající se právní formy místních akčních skupin — Změna uvedených požadavků — Pravomoc členských států — Meze“

17

2014/C 112/21

Věc C-25/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 17 de Barcelona – Španělsko) – France Telecom España, SA v. Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 2002/20/ES — Poplatek za soukromé užívání nebo zvláštní užívání veřejného majetku obce ukládaný operátorům poskytujícím služby elektronických komunikací — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Odpověď, kterou lze jasně vyvodit z dosavadní judikatury“

18

2014/C 112/22

Věc C-122/13: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 30. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Ordinario di Firenze – Itálie) – Paola C v. Presidenza del Consiglio dei Ministri „Řízení o předběžné otázce — Justiční spolupráce v trestních věcech — Směrnice 2004/80/ES — Článek 12 — Odškodnění obětí násilných trestných činů — Zcela vnitrostátní situace — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

19

2014/C 112/23

Věc C-193/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 16. ledna 2014 – nfon AG v. Fon Wireless Ltd, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) „Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚nfon‘ — Námitky majitele obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek ‚fon‘ a národní slovní ochranné známky FON — Zamítnutí námitek odvolacím senátem OHIM“

19

2014/C 112/24

Věc C-332/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria – Maďarsko) – Ferenc Weigl v. Nemzeti Innovációs Hivatal „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 30 Listiny základních práv Evropské unie — Provádění práva Unie — Absence — Zjevná nepříslušnost Soudního dvora“

20

2014/C 112/25

Věc C-430/13: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 16. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Ítélőtábla – Maďarsko) – Ilona Baradics a další v. QBE Insurance (Europe) Ltd Magyarországi Fióktelepe, Magyar Állam „Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Souborné služby pro cesty, pobyty a zájezdy — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví minimální procentní podíly pro záruku, kterou musí mít k dispozici organizátor cest, aby v případě platební neschopnosti vrátil prostředky, které zaplatili spotřebitelé“

21

2014/C 112/26

Věc C-651/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 9. prosince 2013 – Lb Group Ltd v. Ministero dell'Economia e delle Finanze a další

21

2014/C 112/27

Věc C-652/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Cagliari (Itálie) dne 9. prosince 2013 – trestní řízení proti Mirkovi Sabaovi

22

2014/C 112/28

Věc C-689/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Itálie) dne 24. prosince 2013 – PFE v. Airgest SpA

22

2014/C 112/29

Věc C-18/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 16. ledna 2014 – CO Sociedad de Gestion y Participación SA a další v. De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV v. CO Sociedad de Gestion y Participación SA a další

24

2014/C 112/30

Věc C-27/14: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Duisburg (Německo) dne 20. ledna 2014 – Elfriede Stermann, Hans Gerd Stermann v. Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG

24

2014/C 112/31

Věc C-99/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. února 2014 Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. prosince 2013 ve věci T-176/11, Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) v. Rada Evropské unie

25

2014/C 112/32

Věc C-477/12: Usnesení Soudního dvora ze dne 17. ledna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundespatentgericht – Německo) – Hogan Lowells International LLP v. Bayer CropScience K.K.

26

2014/C 112/33

Věc C-259/13: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. února 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof – Německo) – Elena Recinto-Pfingsten v. Swiss International Air Lines AG

26

 

Tribunál

2014/C 112/34

Věc T-91/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2014 – InnoLux v. Komise „Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Světový trh s obrazovkami s displeji z kapalných krystalů (LCD) — Dohody a jednání ve vzájemné shodě v oblasti cen a výrobní kapacity — Územní působnost — Vnitrostátní prodeje — Prodeje konečných výrobků zahrnujících výrobky, na které se vztahuje kartelová dohoda — Jediné a trvající protiprávní jednání — Pokuty — Metoda zaokrouhlení — Pravomoc přezkumu v plné jurisdikci“

27

2014/C 112/35

Věc T-520/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. února 2014 – Genebre v. OHIM – General Electric (GE) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství GE — Starší národní slovní ochranná známka GE — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

27

2014/C 112/36

Věc T-602/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2014 – Pêra-Grave v. OHIM – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA — Starší národní obrazové ochranné známky VINHO PERA-MANCA TINTO, VINHO PERA-MANCA BRANCO a PÊRA-MANCA — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

28

2014/C 112/37

Věc T-229/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2014 – Advance Magazine Publishers v. OHIM – López Cabré (VOGUE) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství VOGUE — Starší slovní ochranná známka Společenství VOGUE — Nebezpečí záměny — Totožnost či podobnost výrobků — Totožnost či podobnost označení — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nepřesnost přihlášky ochranné známky — Článek 26 odstavec 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 — Pravidlo 2 odstavec 2 nařízení (ES) č. 2868/95 — Částečné zamítnutí zápisu“

29

2014/C 112/38

Věc T-416/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. března 2014 – HP Health Clubs Iberia v. OHIM – Shiseido (ZENSATIONS) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ZENSATIONS — Starší slovní ochranná známka Společenství ZEN — Relativní důvody pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Přípustnost návrhových žádání vedlejší účastnice řízení — Článek 46 jednacího řádu — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 první věta nařízení č. 207/2009 — Přezkum skutkových okolností z úřední povinnosti — Článek 76 odstavec 1 nařízení č. 207/2009“

29

2014/C 112/39

Věc T-25/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2014 – Mäurer & Wirtz v. OHIM – Sacra (4711 Aqua Mirabilis) „Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství 4711 Aqua Mirabilis — Starší slovní ochranná známka Společenství AQUA ADMIRABILIS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

30

2014/C 112/40

Věc T-71/13: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. března 2014 – Anapurna v. OHIM– Annapurna (ANNAPURNA) „Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství ANNAPURNA — Návrh na zrušení podaný vedlejší účastnicí — Článek 134 odst. 1 až 3 jednacího řádu Soudu — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 1 písm. a) a článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Způsob užívání ochranné známky — Důkaz užívání pro zapsané výrobky“

31

2014/C 112/41

Věc T-79/09: Usnesení Tribunálu ze dne 31. ledna 2014 – Francie v. Komise „Státní podpory — Rámcová úprava činností vykonávaných ve Francii uznanými mezioborovými zemědělskými svazy ve prospěch zastoupených členů v odvětví zemědělství — Financování prostřednictvím dobrovolných příspěvků, které se staly povinnými — Rozhodnutí, které kvalifikuje systém podpory jako slučitelný se společným trhem — Zpětvzetí rozhodnutí — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

31

2014/C 112/42

Spojené věci T-162/11 a T-163/11: Usnesení Tribunálu ze dne 12. února 2014 – Cofra v. OHIM – O2 (can do) „Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

32

2014/C 112/43

Věc T-87/12: Usnesení Tribunálu ze dne 6. února 2014 – Duff Beer v. OHIM – Twentieth Century Fox Film (Duff) „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2014/C 112/44

Věc T-470/12: Usnesení Tribunálu ze dne 29. ledna 2014 – Sothys Auriac v. OHIM – Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN) „Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“

33

2014/C 112/45

Věc T-180/13: Usnesení Tribunálu ze dne 7. února 2014 – Pesquerias Riveirenses a další v. Rada „Žaloba na neplatnost — Politika rybolovu — Nařízení (EU) č. 40/2013 — Společné zohlednění severní a jižní populace tresky modravé v severním Atlantiku pro účely stanovení celkových přípustných odlovů (TAC) — Nedostatek přímého vlivu — Zjevná nepřípustnost“

34

2014/C 112/46

Věc T-646/13: Žaloba podaná dne 25. listopadu 2013 – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe a další v. Komise

34

2014/C 112/47

Věc T-664/13: Žaloba podaná dne 10. prosince 2013 – Petco Animal Supplies Stores v. OHIM – Gutiérrez Ariza (PETCO)

35

2014/C 112/48

Věc T-673/13: Žaloba podaná dne 9. prosince 2013 – European Coalition to End Animal Experiments v. ECHA

36

2014/C 112/49

Věc T-711/13: Žaloba podaná dne 20. prosince 2013 – Harrys Pubar v. OHIM – Harry’s New York Bar (HARRY’S BAR)

37

2014/C 112/50

Věc T-716/13: Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 – Harry’s New York Bar v. OHIM – Harrys Pubar (HARRY’S BAR)

38

2014/C 112/51

Věc T-721/13: Žaloba podaná dne 31. prosince 2013 – The Directv Group v. OHIM – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/52

Věc T-722/13: Žaloba podaná dne 31. prosince 2013 – The Directv Group v. OHIM – Bolloré (DIRECTV)

39

2014/C 112/53

Věc T-7/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. ledna 2014 BQ proti rozsudku vydanému dne 23. října 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-39/12, BQ v. Účetní dvůr

40

2014/C 112/54

Věc T-17/14: Žaloba podaná dne 8. ledna 2014 – U4U a další v. Parlament a Rada

41

2014/C 112/55

Věc T-20/14: Žaloba podaná dne 8. ledna 2014 – Nguyen v. Parlament a Rada

42

2014/C 112/56

Věc T-22/14: Žaloba podaná dne 8. ledna 2014 – Bergallou v. Parlament a Rada

43

2014/C 112/57

Věc T-23/14: Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 – Bos a další v. Parlament a Rada

44

2014/C 112/58

Věc T-40/14: Žaloba podaná dne 10. ledna 2014 – Electrabel a Dunamenti Erőmű v. Komise

45

2014/C 112/59

Věc T-49/14: Žaloba podaná dne 17. ledna 2014 – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks v. Komise

46

2014/C 112/60

Věc T-66/14: Žaloba podaná dne 24. ledna 2014 – Bredenkamp a další v. Rada a Komise

47

2014/C 112/61

Věc T-67/14: Žaloba podaná dne 1. února 2014 – Viraj Profiles v. Rada

48

2014/C 112/62

Věc T-69/14: Žaloba podaná dne 27. ledna 2014 – UAB „MELT WATER“ v. OHIM (MELT WATER Original)

48

2014/C 112/63

Věc T-70/14: Žaloba podaná dne 27. ledna 2014 – UAB „MELT WATER“ v. OHIM (tvar láhve)

49

2014/C 112/64

Věc T-82/14: Žaloba podaná dne 4. února 2014 – Copernicus-Trademarks v. OHIM – Maquet (LUCEO)

50

2014/C 112/65

Věc T-83/14: Žaloba podaná dne 4. února 2014 – LTJ Diffusion v. OHIM – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON)

51

2014/C 112/66

Věc T-100/14: Žaloba podaná dne 12. února 2014 – Tecalan v. OHIM – Ensinger (TECALAN)

51

2014/C 112/67

Věc T-101/14: Žaloba podaná dne 10. února 2014 – British Aggregates v. Komise

52

2014/C 112/68

Věc T-102/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Deutsche Post v. OHIM – PostNL Holding (TPG POST)

53

2014/C 112/69

Věc T-103/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Frucona Košice v. Komise

53

2014/C 112/70

Věc T-105/14: Žaloba podaná dne 12. února 2014 – TrekStor v. OHIM – Scanlab (iDrive)

54

2014/C 112/71

Věc T-111/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Unitec Bio v. Rada

55

2014/C 112/72

Věc T-112/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Molinos Río de la Plata v. Rada

55

2014/C 112/73

Věc T-113/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Oleaginosa Moreno Hermanos v. Rada

56

2014/C 112/74

Věc T-114/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Vicentin v. Rada

57

2014/C 112/75

Věc T-115/14: Žaloba podaná dne 17. února 2014 – Aceitera General Deheza v. Rada

58

2014/C 112/76

Věc T-120/14: Žaloba podaná dne 18. února 2014 – PT Ciliandra Perkasa v. Rada

58

2014/C 112/77

Věc T-121/14: Žaloba podaná dne 18. února 2014 – PT Pelita Agung Agrindustri v. Rada

60

2014/C 112/78

Věc T-126/14: Žaloba podaná dne 21. února 2014 – Nizozemsko v. Komise

61


CS

 

Top