EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:052:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 052, 22. únor 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.052.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 52

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
22. února 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 052/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 45, 15.2.2014

1

 

Soudní dvůr

2014/C 052/02

Složení přísahy nových členů Soudního dvora

2

2014/C 052/03

Rozhodnutí přijatá Soudním dvorem na jeho Všeobecné schůzi dne 5. listopadu 2013

2

2014/C 052/04

Seznamy pro účely sestavení soudních kolegií

3

 

Tribunál

2014/C 052/05

Složení přísahy nového soudce Tribunálu

4


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 052/06

Spojené věci C-239/11 P, C-489/11 P a C-498/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. prosince 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P) Siemens AG v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Trh s projekty, které se týkají plynem izolovaných spínacích přístrojů — Rozdělení trhu — Nařízení (ES) č. 1/2003 — Důkaz o protiprávním jednání — Jediné a trvající protiprávní jednání — Zkreslení důkazů — Důkazní síla prohlášení, které jsou v rozporu se zájmy osoby, která je učinila — Pokuty — Výchozí částka pokuty — Referenční rok — Multiplikační koeficient pro účely odrazení — Soudní přezkum v plné jurisdikci — Rovné zacházení — Právo na obhajobu — Povinnost uvést odůvodnění“)

5

2014/C 052/07

Věc C-281/11: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. prosince 2013 — Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — Uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy — Směrnice 2009/41/ES — Nesprávné a neúplné provedení“)

5

2014/C 052/08

Věc C-500/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Spojené království) — The Queen, Fruition Po Limited v. Minister for Sustainable Farming adn Food and Animal Health („Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 2200/96 — Nařízení (ES) č. 1432/2003 — Zemědělství — Společná organizace trhů — Ovoce a zelenina — Organizace producentů — Podmínky uznání vnitrostátními orgány — Poskytnutí technických prostředků potřebných pro skladování, balení a uvádění produktů na trh — Povinnost organizace vykonávat, v případě svěření svých úkolů třetím společnostem, kontrolu nad plněním uvedených úkolů“)

6

2014/C 052/09

Věc C-9/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de commerce de Verviers — Belgie) — Corman-Collins SA v. La Maison du Whisky SA („Soudní příslušnost v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 2 — Článek 5 bod 1 písm. a) a b) — Zvláštní příslušnost ve smluvních věcech — Pojmy „prodej zboží“ a „poskytování služeb“ — Smlouva o autorizovaném prodeji zboží“)

6

2014/C 052/10

Věc C-10/12 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. prosince 2013 — Transnational Company „Kazchrome“ AO, ENRC Marketing AG v. Rada Evropské unie, Evropská komise, Euroalliages („Kasační opravný prostředek — Dumping — Nařízení (ES) č. 172/2008 — Dovozy ferosilicia pocházejícího z Čínské lidové republiky, Egypta, Kazachstánu, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Ruska — Částečný prozatímní přezkum — Nařízení (ES) č. 384/96 — Článek 3 odst. 7 — Známé činitele — Újma výrobnímu odvětví Unie — Příčinná souvislost“)

7

2014/C 052/11

Věc C-84/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgericht Berlin — Německo) — Rahmanian Koushkaki v. Bundesrepublik Deutschland („Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Nařízení (ES) č. 810/2009 — Článek 21 odst. 1, čl. 32 odst. 1 a čl. 35 odst. 6 — Postupy a podmínky pro udělování jednotných víz — Povinnost udělit vízum — Posouzení rizika nedovoleného přistěhovalectví — Úmysl žadatele opustit území členských států před skončením platnosti víza, o něž žádá — Důvodná pochybnost — Prostor pro uvážení příslušných orgánů“)

7

2014/C 052/12

Věc C-116/12: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dioikitiko Protodikeio Serron — Řecko) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE v. Elliniko Dimosio („Celní hodnota — Zboží vyvážené do třetí země — Vývozní náhrady — Zpracování v zemi vývozu nepovažované za podstatné — Zpětný dovoz zboží na území Evropské unie — Určení celní hodnoty — Hodnota transakce“)

8

2014/C 052/13

Věc C-174/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Handelsgericht Wien — Rakousko) — Alfred Hirmann v. Immofinanz AG („Řízení o předběžné otázce — Právo podniků — Druhá směrnice 77/91/EHS — Odpovědnost akciové společnosti za porušení informačních povinností — Nepřesnost údajů uvedených v prospektu — Rozsah odpovědnosti — Právní úprava členského státu stanovící vrácení ceny, kterou nabyvatel zaplatil za nabytí akcií“)

9

2014/C 052/14

Věc C-202/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof 's-Gravenhage — Nizozemsko) — Innoweb BV v. Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV („Směrnice 96/9/ES — Právní ochrana databází — Článek 7 odst. 1 a 5 — Zvláštní právo pořizovatele databáze — Pojem „zužitkování“ — Podstatná část obsahu databáze — Specializovaný metavyhledávač“)

10

2014/C 052/15

Věc C-209/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Walter Endress v. Allianz Lebensversicherungs AG („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 90/619/EHS a 92/96/EHS — Životní pojištění — Právo na odstoupení od smlouvy — Neposkytnutí informací o podmínkách uplatnění tohoto práva — Zánik práva na odstoupení od smlouvy po jednom roce od úhrady prvního pojistného — Slučitelnost se směrnicemi 90/619/EHS a 92/96/EHS“)

10

2014/C 052/16

Spojené věci C-241/12 a C-242/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank te Rotterdam — Nizozemsko) — trestní řízení proti Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) („Životní prostředí — Odpady — Pojem — Směrnice 2006/12/ES — Přeprava odpadů — Oznámení příslušným vnitrostátním orgánům — Nařízení (EHS) č. 259/93 — Existence jednání, úmyslu nebo povinnosti zbavit se látky nebo předmětu“)

11

2014/C 052/17

Věc C-262/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État — Francie) — Association Vent De Colère! Fédération nationale a další v. Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie („Řízení o předběžné otázce — Státní podpora — Pojem „státní zásah nebo zásah za použití státních prostředků“ — Elektřina vyrobená ve větrných elektrárnách — Povinnost výkupu za cenu vyšší, než je tržní cena — Plná kompenzace — Příspěvky, které mají zaplatit koneční spotřebitelé elektřiny“)

11

2014/C 052/18

Věc C-267/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour de cassation — Francie) — Frédéric Hay v. Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres („Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení — Kolektivní smlouva, která vyhrazuje nárok na výhodu v oblasti odměňování a pracovních podmínek zaměstnancům, kteří uzavřeli manželství — Vyloučení partnerů, kteří uzavřeli registrované partnerství PACS — Diskriminace na základě sexuální orientace“)

12

2014/C 052/19

Věc C-274/12 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. prosince 2013 — Telefónica SA v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost — Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU — Právo podat žalobu — Aktivní legitimace — Fyzické nebo právnické osoby — Akt, který se jich osobně dotýká — Právní akt s obecnou působností (nařizovací akt) nevyžadující přijetí prováděcích opatření — Rozhodnutí, kterým se režim státních podpor prohlašuje za neslučitelný se společným trhem — Právo na účinnou právní ochranu“)

12

2014/C 052/20

Věc C-279/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal — Spojené království) — Fish Legal, Emily Shirley v. The Information Commissioner, United UtilitiesWater plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd („Řízení o předběžné otázce — Aarhuská úmluva — Směrnice 2003/4/ES — Přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí — Působnost — Pojem „orgán veřejné správy“ — Společnosti provozující kanalizace a vodovody — Privatizace vodárenského odvětví v Anglii a ve Walesu“)

13

2014/C 052/21

Věc C-281/12: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato („Řízení o předběžné otázce — Ochrana spotřebitele — Nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům — Směrnice 2005/29/ES — Článek 6 odstavec 1 — Pojem „klamavé jednání“ — Kumulativní povaha podmínek uvedených v dotčeném ustanovení“)

13

2014/C 052/22

Věc C-292/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tartu Ringkonnakohus — Estonsko) — Ragn-Sells AS v. Sillamäe Linnavalitsus („Řízení o předběžné otázce — Směrnice 2008/98/ES — Nakládání s odpady — Článek 16 odst. 3 — Zásada blízkosti — Nařízení (ES) č. 1013/2006 — Přeprava odpadů — Směsný komunální odpad — Průmyslové a stavební odpady — Postup udělování koncese na služby sběru a přepravy odpadu vzniklého na území obce — Povinnost budoucího úspěšného uchazeče přepravovat sebraný odpad do zařízení na zpracování určených orgánem udělujícím koncesi — Nejbližší vhodná zařízení na zpracování“)

14

2014/C 052/23

Věc C-303/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal de première instance de Liège — Belgique) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet v. État belge („Svoboda usazování — Rovné zacházení — Daň z příjmů — Právní předpisy o zamezení dvojímu zdanění — Příjmy dosažené v jiném státě než ve státě bydliště — Metoda osvobození od daně s výhradou progresivity ve státě bydliště — Částečné zohlednění osobní a rodinné situace — Ztráta některých daňových výhod souvisejících s osobní a rodinnou situací pracovníka“)

15

2014/C 052/24

Věc C-327/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture v. Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa („Články 101 SFEU, 102 SFEU a 106 SFEU — Veřejné podniky a podniky, kterým členské státy přiznávají zvláštní nebo výlučná práva — Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu — Pojmy — Subjekty pověřené ověřováním a osvědčováním toho, že podniky provádějící veřejné zakázky na stavební práce dodržují podmínky stanovené právními předpisy — Článek 49 SFEU — Svoboda usazování — Omezení — Odůvodnění — Ochrana příjemců služeb — Kvalita certifikačních služeb“)

15

2014/C 052/25

Věc C-361/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Napoli — Itálie) — Carmela Carratù v. Poste Italiane SpA („Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou — Zásada zákazu diskriminace — Pojem „pracovní podmínky“ — Vnitrostátní právní předpisy upravující režim náhrady v případě protiprávního časového omezení pracovní smlouvy, který je odlišný od režimu náhrady poskytované za protiprávní ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou“)

16

2014/C 052/26

Věc C-362/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom — Spojené království) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation v. Commissioners of Inland Revenue Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs („Soudní ochrana — Zásada efektivity — Zásady právní jistoty a ochrany legitimního očekávání — Vydání bezdůvodného obohacení — Procesní prostředky — Vnitrostátní právní úprava — Zkrácení promlčecí doby použitelných procesních prostředků bez předchozího upozornění a se zpětnou účinností“)

16

2014/C 052/27

Věc C-411/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Zvýhodněná sazba za elektrickou energii — Rozhodnutí 2011/746/EU — Podpory neslučitelné s vnitřním trhem — Navrácení — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

17

2014/C 052/28

Věc C-425/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portugalsko) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, SA v. Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território („Postupy při zadávání veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací — Směrnice 93/38/EHS — Neprovedení do vnitrostátního právního řádu — Možnost, aby se stát dovolával této směrnice vůči entitě, jež je držitelkou koncese na poskytování veřejné služby v situaci, kdy tento akt nebyl proveden do vnitrostátního práva“)

17

2014/C 052/29

Věc C-437/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Nizozemsko) — řízení zahájené na návrh X („Vnitrostátní zdanění — Článek 110 SFEU — Registrační daň — Podobné domácí výrobky — Neutralita daně ve vztahu k dovezeným ojetým vozidlům a ve vztahu k podobným vozidlům, která se již nacházejí na tuzemském trhu“)

18

2014/C 052/30

Věc C-443/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd v. Sanofi („Humánní léčivé přípravky — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 3 — Podmínky získání tohoto osvědčení — Postupné uvedení dvou léčivých přípravků, které zčásti nebo zcela obsahují totožnou účinnou látku, na trh — Kombinace účinných látek, z nichž jedna již byla uvedena na trh ve formě léčivého přípravku s jedinou účinnou látkou — Možnost získat několik osvědčení na základě téhož patentu a dvou rozhodnutí o registraci“)

18

2014/C 052/31

Věc C-445/12 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Rivella International AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „BASKAYA“ — Námitky — Dvoustranná úmluva — Území třetího státu — Pojem‚ skutečné užívání“)

19

2014/C 052/32

Věc C-452/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Krefeld — Německo) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV („Soudní spolupráce v občanských a obchodních věcech — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Články 27, 33 a 71 — Překážka věci zahájené — Uznávání a výkon rozhodnutí — Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) — Článek 31 odst. 2 — Pravidla společné existence — Regresní žaloba — Negativní určovací žaloba — Negativní určovací rozsudek“)

19

2014/C 052/33

Věc C-484/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank 's Gravenhage — Nizozemsko) — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, jednající pod názvem NL Octrooicentrum („Humánní léčivé přípravky — Dodatkové ochranné osvědčení — Nařízení (ES) č. 469/2009 — Článek 3 — Podmínky pro získání tohoto osvědčení — Možnost získat několik dodatkových ochranných osvědčení na základě téhož patentu“)

20

2014/C 052/34

Věc C-495/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Spojené království) — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs v. The Bridport and West Dorset Golf Club Limited („Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození od daně — Článek 132 odst. 1 písm. m) — Poskytnutí služeb úzce souvisejících s provozováním sportu — Přístup na golfové hřiště — Návštěvníci, kteří nejsou členy golfového klubu a uhradili poplatek za vstup na golfové hřiště („green fee“) — Vyloučení z osvobození od daně — Článek 133 první pododstavec písm. d) — Článek 134 písm. b) — Dodatečný příjem“)

20

2014/C 052/35

Věc C-563/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 19. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Kúria — Maďarsko) — BDV Hungary Trading Kft (v likvidaci) v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága („DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 146 — Osvobození od daně při vývozu — Článek 131 — Podmínky stanovené členskými státy — Vnitrostátní právní předpisy požadující, aby zboží určené na vývoz opustilo celní území Evropské unie v pevně stanovené lhůtě 90 dnů po dodání“)

21

2014/C 052/36

Věc C-586/12 P: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 19. prosince 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Kartelové dohody — Nizozemský trh se silničním bitumenem — Stanovení ceny brutto silničního bitumenu — Stanovení slevy pro stavitele silnic — Důkaz — Zásada rovného zacházení — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Přiměřenost pokuty — Přezkum ze strany Soudního dvora“)

21

2014/C 052/37

Věc C-524/12 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 — TeamBank AG Nürnberg v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Fercredit Servizi Finanziari SpA („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka f@ir Credit — Námitka majitele obrazové ochranné známky Společenství FERCREDIT — Zamítnutí zápisu“)

22

2014/C 052/38

Věc C-534/12 P: Usnesení Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 5. prosince 2013 — Luigi Marcuccio v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Návrh na obnovu řízení — Usnesení Tribunálu Evropské unie prohlašující návrh za nepřípustný — Přidělení — Přeřazení z delegace v Luandě (Angola) do Bruselu (Belgie) — Rozhodnutí o zabalení a přestěhování osobních věcí žalobce v jeho nepřítomnosti — Důsledky pozdějšího rozsudku Tribunálu“)

22

2014/C 052/39

Věc C-50/13: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale ordinario di Aosta — Itálie) — Rocco Papalia v. Comune di Aosta („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Ustanovení 5 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou — Veřejný sektor — Po sobě jdoucí smlouvy — Zneužívání — Náhrada škody — Podmínky náhrady škody v případě protiprávního stanovení ukončení pracovní smlouvy — Zásady rovnocennosti a efektivity“)

23

2014/C 052/40

Věc C-159/13 P: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 12. prosince 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Jacson of Scandinavia AB („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Slovní ochranná známka JACKSON SHOES — Návrh na prohlášení neplatnosti podaný majitelkou vnitrostátního obchodního jména Jacson of Scandinavia AB — Prohlášení o neplatnosti — Zjevná nepřípustnost“)

23

2014/C 052/41

Věc C-224/13: Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Cagliari — Itálie) — trestní řízení proti Sergiovi Alfonsovi Lorraiovi („Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Článek 53 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora — Základní práva — Nadměrná délka trvání trestního řízení — Přerušení trestního řízení na neurčitou dobu v případě nemoci obžalovaného, která mu znemožňuje vědomě se účastnit řízení — Nevyléčitelná nemoc obžalovaného — Neprovedení unijního práva — Zjevný nedostatek pravomoci Soudního dvora“)

23

2014/C 052/42

Věc C-355/13: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 12. prosince 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Itálie) — Umbra Packaging srl v. Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia („Řízení o předběžné otázce — Jednací řád — Článek 53 odst. 2 a článek 99 — Odpověď na předběžnou otázku, která může být jasně vyvozena z judikatury — Zjevně nepřípustná žádost — Sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 2002/20/ES („autorizační“ směrnice) — Článek 3 — Uložení správního poplatku za koncesi v případě smlouvy o předplatném telefonních služeb — Poplatek, který se nepoužije na předplacenou telefonní kartu — Článek 102 SFEU“)

24

2014/C 052/43

Věc C-304/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Timișoara (Rumunsko) dne 3. června 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș v. Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

24

2014/C 052/44

Věc C-469/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Verona (Itálie) dne 30. srpna 2013 — Shamim Tahir v. Ministero dell’Interno a Questura di Verona

25

2014/C 052/45

Věc C-568/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 6. listopadu 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze v. Data Medical Service srl

25

2014/C 052/46

Věc C-592/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 20. listopadu 2013 — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico v. Ediltecnica SpA

26

2014/C 052/47

Věc C-600/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Giudice di pace di Matera (Itálie) dne 21. listopadu 2013 — Intelcom Service Ltd v. Vincenzo Mario Marvulli

26

2014/C 052/48

Věc C-611/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 Hansa Metallwerke AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-375/10, Hansa Metallwerke AG a další v. Evropská komise

26

2014/C 052/49

Věc C-613/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 26. listopadu 2013 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve spojených věcech T-379/10 a T-381/10, Keramag Keramische Werke AG a další, Sanitec Europe Oy v. Evropská komise

27

2014/C 052/50

Věc C-636/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 Roca Sanitario, S. A. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-408/10, Roca Sanitario v. Komise

28

2014/C 052/51

Věc C-637/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 Laufen Austria AG proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-411/10, Laufen Austria v. Komise

28

2014/C 052/52

Věc C-638/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 společností Roca proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 16. září 2013 ve věci T-412/10, Roca v. Komise

29

2014/C 052/53

Věc C-643/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 4. prosince 2013 Melkveebedrijf Overenk BV a další proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 11. září 2013 ve věci T-540/11, Melkveebedrijf Overenk a další v. Komise

29

2014/C 052/54

Věc C-670/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 13. prosince 2013 The Cartoon Network, Inc. proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 2. října 2013 ve věci T-285/12: The Cartoon Network, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

29

2014/C 052/55

Věc C-677/13: Žaloba podaná dne 18. prosince 2013 — Evropská komise v. Řecká republika

30

2014/C 052/56

Věc C-679/13: Žaloba podaná dne 19. prosince 2013 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

31

2014/C 052/57

Věc C-683/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portugalsko) dne 23. prosince 2013 — Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA a další v. Autoridade Para As Condições do Trabalho (ACT)

31

2014/C 052/58

Věc C-7/14 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 10. ledna 2014 Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) ze dne 12. listopadu 2013 vydanému ve věci T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG v. Evropská komise

32

 

Tribunál

2014/C 052/59

Věc T-385/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — BP Products North America v. Rada („Dumping — Dotace — Clo na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států — Obcházení — Článek 13 nařízení (ES) č. 1225/2009 — Článek 23 nařízení (ES) č. 597/2009 — Mírně upravený obdobný výrobek — Právní jistota — Zneužití pravomoci — Zjevně nesprávná posouzení — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení — Zásada řádné správy“)

33

2014/C 052/60

Věc T-528/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Aloe Vera of America v. OHIM — Detimos (FOREVER) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství FOREVER — Starší národní obrazová ochranná známka 4 EVER — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009“)

33

2014/C 052/61

Věc T-95/12 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. ledna 2014 — Stols v. Rada („Kasační opravný prostředek — Veřejná správa — Úředníci — Povyšování — Povyšovací řízení 2007 — Rozhodnutí o nepovýšení dotyčného do platové třídy AST 11 — Srovnání zásluh — Přezkum zjevně nesprávného posouzení soudem“)

34

2014/C 052/62

Věc T-149/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Investrónica v. OHIM — Olympus Imaging (MICRO) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství MICRO — Starší národní obrazová ochranná známka micro — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravomoc změnit rozhodnutí“)

34

2014/C 052/63

Věc T-279/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. ledna 2014 — SICOM v. Komise („Rozhodčí doložka — Potravinová pomoc — Dodávka řepkového oleje do Guineje — Neprovedení smlouvy — Promlčení“)

34

2014/C 052/64

Věc T-304/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Message Management v. OHIM — Absacker (ABSACKER of Germany) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství ABSACKER of Germany — Starší národní obrazová ochranná známka ABSACKER — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

35

2014/C 052/65

Věc T-383/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Ferienhäuser zum See v. OHIM — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Sun Park Holidays — Starší obrazová ochranná známka Společenství Sunparks Holiday Parks — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost označení — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

35

2014/C 052/66

Věc T-433/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Steiff v. OHIM (kovový koflík uprostřed ucha plyšové hračky) („Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství spočívající v upevnění knoflíku uprostřed ucha plyšové hračky — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

35

2014/C 052/67

Věc T-434/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Steiff v. OHIM (Etiketa s kovovým knoflíkem ve střední části ucha plyšového zvířete) („Ochranná známka Společenství — Přihláška ochranné známky Společenství spočívající v připevnění etikety ve střední části ucha plyšového zvířete knoflíkem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

36

2014/C 052/68

Věc T-475/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 13. ledna 2014 — LaserSoft Imaging v. OHIM (WorkflowPilot) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství WorkflowPilot — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c), nařízení (ES) č. 207/2009“)

36

2014/C 052/69

Věc T-538/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. ledna 2014 — Optilingua v. OHIM — Esposito (ALPHATRAD) („Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Obrazová ochranná známka Společenství ALPHATRAD — Skutečné užívání ochranné známky — Rozsah užívání — Článek 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“)

36

2014/C 052/70

Věc T-385/13 P: Usnesení Tribunálu ze dne 19. prosince 2013 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Odmítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně nepřípustné — Chybějící totožnost mezi žalobou podanou faxem a následně doručeným originálem — Podání originálu žaloby po lhůtě — Opožděnost žaloby — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

37

2014/C 052/71

Věc T-633/13: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2013 — Reed Exhibitions v. OHIM (INFOSECURITY)

37

2014/C 052/72

Věc T-637/13: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2013 — Bimbo v. OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)

37

2014/C 052/73

Věc T-638/13: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2013 — Bimbo v. OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

38

2014/C 052/74

Věc T-653/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 6. prosince 2013 Karim Wahlströmem proti rozsudku vydanému dne 9. října 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-116/12, Wahlström v. Frontex

38

2014/C 052/75

Věc T-663/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. prosince 2013 Účetním dvorem Evropské unie proti rozsudku vydanému dne 17. října 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-69/11, BF v. Účetní dvůr

39

2014/C 052/76

Věc T-669/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 17. prosince 2013 Evropskou komisí proti rozsudku vydanému dne 7. října 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-97/12, Thomé v. Komise

40

2014/C 052/77

Věc T-671/13: Žaloba podaná dne 17. prosince 2013 — PAN Europe a Confédération paysanne v. Komise

40

2014/C 052/78

Věc T-684/13: Žaloba podaná dne 23. prosince 2013 — Copernicus-Trademarks v. OHIM — Bolloré (BLUECO)

41

2014/C 052/79

Věc T-685/13: Žaloba podaná dne 23. prosince 2013 — Copernicus-Trademarks v. OHIM — Blue Coat Systems (BLUECO)

41

2014/C 052/80

Věc T-686/13: Žaloba podaná dne 17. prosince 2013 — Unibail Management v. OHIM (Vyobrazení dvou čar a čtyři hvězd)

42

2014/C 052/81

Věc T-687/13: Žaloba podaná dne 13. prosince 2013 — Unibail Management v. OHIM (Vyobrazení dvou čar a pěti hvězd)

42

2014/C 052/82

Věc T-691/13: Žaloba podaná dne 27. prosince 2013 — Ricoh Belgium v. Rada

43

2014/C 052/83

Věc T-695/13: Žaloba podaná dne 31. prosince 2013 — ENAC v. Komise a TEN-T EA

44

2014/C 052/84

Věc T-696/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Meta Group v. Komise

44

2014/C 052/85

Věc T-698/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. prosince 2013 Luigim Marcucciem proti usnesení vydanému dne 17. října 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-127/12, Marcuccio v. Komise

44

2014/C 052/86

Věc T-699/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 30. prosince 2013 Luigim Marcucciem proti usnesení vydanému dne 17. října 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-145/12, Marcuccio v. Komise

45

2014/C 052/87

Věc T-700/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Bankia v. Komise

45

2014/C 052/88

Věc T-701/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Asociación Española de Banca v. Komise

46

2014/C 052/89

Věc T-702/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Unicaja Banco v. Komise

46

2014/C 052/90

Věc T-703/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Liberbank v. Komise

47

2014/C 052/91

Věc T-704/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Banco de Sabadell a Banco Gallego v. Komise

47

2014/C 052/92

Věc T-705/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Catalunya Banc v. Komise

47

2014/C 052/93

Věc T-719/13: Žaloba podaná dne 30. prosince 2013 — Lico Leasing a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión v. Komise

48

2014/C 052/94

Věc T-1/14: Žaloba podaná dne 7. ledna 2014 — Aluminios Cortizo a Cortizo Cartera v. Komise

49

2014/C 052/95

Věc T-2/14: Žaloba podaná dne 1. ledna 2014 — Caixabank v. Komise

49

2014/C 052/96

Věc T-3/14: Žaloba podaná dne 2. ledna 2014 — Anudal Industrial v. Komise

50

2014/C 052/97

Věc T-4/14: Žaloba podaná dne 2. ledna 2014 — Industrias Ponsa v. Komise

50

2014/C 052/98

Věc T-5/14: Žaloba podaná dne 2. ledna 2014 — Anudal v. Komise

50

2014/C 052/99

Věc T-10/14: Žaloba podaná dne 3. ledna 2014 — Inditex a Naviera Nebulosa de Omega v. Komise

51

2014/C 052/00

Věc T-15/14: Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 — Simet v. Komise

51

2014/C 052/01

Věc T-390/12: Usnesení Tribunálu ze dne 7. ledna 2014 — Lifted Research a LRG Europe v. OHIM — Fei Liangchen (Lr geans)

52

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 052/02

Věc F-114/13: Žaloba podaná dne 29. listopadu 2013 — ZZ a ZZ v. Komise

53

2014/C 052/03

Věc F-118/13: Žaloba podaná dne 9. prosince 2013 — ZZ v. Komise

53

2014/C 052/04

Věc F-121/13: Žaloba podaná dne 16. prosince 2013 — ZZ v. Komise

53

2014/C 052/05

Věc F-122/13: Žaloba podaná dne 17. prosince 2013 — ZZ v. Europol

53

2014/C 052/06

Věc F-123/13: Žaloba podaná dne 18. prosince 2013 — ZZ v. Komise

54

2014/C 052/07

Věc F-124/13: Žaloba podaná dne 19. prosince 2013 — ZZ v. Parlament

54

2014/C 052/08

Věc F-1/14: Žaloba podaná dne 6. ledna 2014 — ZZ v. Komise

54


CS

 

Top