Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:009:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 009, 11. leden 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2014.009.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 9

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 57
11. ledna 2014


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2014/C 009/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 377, 21.12.2013

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2014/C 009/02

Věc C-4/11: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hessischer Verwaltungsgerichtshof — Německo) — Spolková republika Německo v. Kaveh Puid („Azyl — Listina základních práv Evropské unie — Článek 4 — Nařízení (ES) č. 343/2003 — Článek 3 odst. 1 a 2 — Určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států — Články 6 až 12 — Kritéria k určení příslušného členského státu — Článek 13 — Podpůrné ustanovení“)

2

2014/C 009/03

Věc C-322/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — řízení zahájené na návrh K („Řízení o předběžné otázce — Článek 63 SFEU a 65 SFEU — Volný pohyb kapitálu — Daňová právní úprava členského státu, která neumožňuje odečíst ztrátu z prodeje nemovitého majetku nacházejícího se v jiném členském státě od zisku z převodu cenných papírů v členském státě zdanění“)

3

2014/C 009/04

Spojené věci C-514/11 P a C-605/11 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 — Liga para a Protecção da Natureza (LPN), Finská republika v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Přístup k dokumentům orgánů — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Článek 4 odstavec 2 třetí odrážka — Výjimka týkající se ochrany cílů inspekce, vyšetřování a auditu — Informace o životním prostředí — Nařízení (ES) č. 1367/2006 — Článek 6 odstavec 1 — Dokumenty vztahující se k řízení o nesplnění povinnosti ve fázi před zahájením soudního řízení — Odepření přístupu — Povinnost provést konkrétní a individuální posouzení obsahu dokumentů uvedených v žádosti o přístup — Převažující veřejný zájem“)

3

2014/C 009/05

Věc C-518/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Gerechtshof te Amsterdam — Nizozemsko) — UPC Nederland BV v. Gemeente Hilversum („Sítě a služby elektronických komunikací — Směrnice 97/66/ES, 2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES — Věcná působnost — Poskytování základní nabídky rozhlasových a televizních programů přístupné prostřednictvím kabelové sítě — Prodej kabelové sítě obce soukromé společnosti — Smluvní klauzule týkající se výše poplatku — Pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů — Zásada loajální spolupráce“)

4

2014/C 009/06

Věc C-638/11 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 — Rada Evropské unie v. Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Dumping — Dovoz bavlněného ložního prádla pocházejícího z Pákistánu — Nařízení (ES) č. 384/96 — Článek 3 odst. 7 — Pojem „jiné činitele“ “)

5

2014/C 009/07

Věc C-60/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Vrchního soudu v Praze — Česká republika) — řízení o výkonu rozhodnutí o peněžité sankci vydaného vůči Mariánu Balážovi („Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech — Rámcové rozhodnutí 2005/214/SVV — Uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut — „Soud, který je příslušný též v trestních věcech“ — „Unabhängiger Verwaltungssenat“ v rakouském právu — Povaha a rozsah přezkumu prováděného soudem vykonávajícího členského státu“)

5

2014/C 009/08

Věc C-72/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider v. Land Rheinland-Pfalz („Řízení o předběžné otázce — Životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Posouzení vlivů na životní prostředí — Aarhuská úmluva — Směrnice 2003/35/ES — Právo na soudní přezkum rozhodnutí o povolení — Časová působnost — Řízení o povolení zahájené před uplynutím lhůty pro provedení směrnice 2003/35/ES — Rozhodnutí přijaté po tomto dni — Podmínky přípustnosti žaloby — Porušení práva — Povaha procesní vady, která může být uplatněna — Rozsah přezkumu“)

6

2014/C 009/09

Věc C-90/12: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Evropská komise v. Polská republika („Nesplnění povinnosti státem — Letecká doprava — Dohody mezi členskými státy a třetími zeměmi o leteckých službách — Povinnost členských států zajistit rozdělení přepravních práv mezi dotčené letecké dopravce Unie nediskriminujícím a průhledným postupem a o uvedeném postupu neprodleně uvědomit Komisi“)

7

2014/C 009/10

Spojené věci C-187/12 až C-189/12: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — SFIR — Società fondiaria industriale romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. Agricola, Eridania Sadam SpA v. AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, („Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 320/2006 — Nařízení (ES) č. 968/2006 — Zemědělství — Dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu — Podmínky poskytnutí restrukturalizační podpory — Pojmy „výrobní zařízení“ a „úplná demontáž“ “)

7

2014/C 009/11

Věc C-199/12 až C-201/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State — Nizozemsko) — Minister voor Immigratie, Integtatie en Asiel v. X (C-199/12), Y (C-200/12); Z v. Minister voor Immigratie, Integtatie en Asiel (C-201/12) („Směrnice 2004/83/ES — Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany — Článek 10 odst. 1 písm. d) — Příslušnost k určité společenské vrstvě — Sexuální orientace — Důvod pronásledování — Článek 9 odst. 1 — Pojem „akty pronásledování“ — Oprávněné obavy před pronásledováním z důvodu příslušnosti k určité společenské vrstvě — Dostatečně závažná jednání opravňující takovou obavu — Právní úprava trestající homosexuální jednání — Článek 4 — Individuální posuzování skutečností a okolností“)

8

2014/C 009/12

Věc C-221/12: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State van België — Belgie) — Belgacom NV v. Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (Integan), Inter-Media, West-Vlaamse Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM), Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA (PBE) („Řízení o předběžné otázce — Článek 49 SFEU — Svoboda usazování — Článek 56 SFEU — Volný pohyb služeb — Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace — Povinnost transparentnosti — Rozsah působnosti — Dohoda uzavřená mezi veřejnoprávními subjekty členského státu a podnikem z tohoto členského státu — Převedení činnosti poskytování televizních služeb, jakož i dočasné převedení výlučného práva používat kabelové sítě ze strany těchto subjektů na podnik z uvedeného členského státu — Možnost hospodářského subjektu z téhož členského státu dovolávat se článků 49 SFEU a 56 SFEU před soudy tohoto členského státu — Nevyhlášení veřejné soutěže — Odůvodnění — Existence předchozí dohody — Transakce, která má ukončit spor týkající se výkladu této dohody — Nebezpečí snížení hodnoty převedené činnosti“)

9

2014/C 009/13

Věc C-225/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State — Nizozemsko) — C. Demir v. Staatssecretaris van Justitie („Řízení o předběžné otázce — Dohoda o přidružení EHS-Turecko — Článek 13 rozhodnutí Rady přidružení č. 1/80 — Klauzule „standstill“ — Pojem „legální pobyt“ “)

9

2014/C 009/14

Spojené věci C-249/12 a C-250/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Inalta Curte de Casație și Justiție — Rumunsko) — Corina-Hrisi Tulică v. Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (C-249/12), Călin Ion Plavoșin v. Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș — Serviciul Soluționare Contestații, Activitatea de Inspecție Fiscală — Serviciul de Inspecție Fiscală Timiș (C-250/12) („Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 73 a 78 — Transakce s nemovitostmi prováděné fyzickými osobami — Kvalifikace těchto transakcí jako zdanitelných plnění — Určení dlužné DPH, jestliže smluvní strany při uzavření smlouvy ohledně této daně neučinily žádné ujednání — Možnost či nemožnost dodavatele zpětně získat DPH od pořizovatele — Důsledky“)

10

2014/C 009/15

Věc C-313/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Itálie) — Giuseppa Romeo v. Regione Siciliana („Vnitrostátní správní řízení — Čistě vnitrostátní situace — Správní akty — Povinnost uvést odůvodnění — Možnost zhojit nedostatek odůvodnění v průběhu soudního řízení proti správnímu aktu — Výklad čl. 296 druhého pododstavce SFEU a čl. 41 odst. 2 písm. c) Listiny základních práv Evropské unie — Nedostatek pravomoci Soudního dvora“)

11

2014/C 009/16

Věc C-383/12 P: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 — Environmental Manufacturing LLP v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Société Elmar Wolf („Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Obrazová ochranná známka představující hlavu vlka — Námitky majitele mezinárodních a národních obrazových ochranných známek obsahujících slovní prvky „WOLF Jardin“ a „Outils WOLF“ — Relativní důvody pro zamítnutí — Zásah do rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 8 odst. 5 — Změna hospodářského chování průměrného spotřebitele — Důkazní břemeno“)

11

2014/C 009/17

Věc C-388/12: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Itálie) — Comune di Ancona v. Regione Marche („Strukturální fondy — Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) — Finanční pomoc ze strukturálních fondů — Kritéria způsobilosti výdajů — Nařízení (ES) č. 1260/1999 — Článek 30 odst. 4 — Zásada trvání operace — Pojem „podstatná změna“ operace — Udělení koncese bez předchozího zveřejnění či nabídkového řízení“)

12

2014/C 009/18

Věc C-442/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden — Nizozemsko) — Jan Sneller v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV („Pojištění právní ochrany — Směrnice 87/344/EHS — Článek 4 odst. 1 — Svobodný výběr advokáta pojištěným — Ustanovení ve všeobecných podmínkách pro smlouvu o zajištění právního zastoupení v soudních a správních řízeních jedním ze zaměstnanců pojistitele — Náklady na právní zastoupení externím právním poradcem, které jsou hrazeny pouze tehdy, je-li podle pojistitele nezbytné, aby se případem zabýval externí právní poradce“)

13

2014/C 009/19

Věc C-473/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour constitutionnelle — Belgie) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte („Zpracování osobních údajů — Směrnice 95/46/ES — Články 10 a 11 — Informační povinnost — Článek 13 odst. 1 písm. d) a g) — Výjimky — Rozsah výjimek — Soukromí detektivové jednající pro organizaci vykonávající dohled nad regulovaným povoláním — Směrnice 2002/58/ES — Článek 15 odst. 1“)

13

2014/C 009/20

Věc C-478/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 14. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landesgericht Feldkirch — Rakousko) — Armin Maletic, Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH („Příslušnost ve věcech občanských a obchodních — Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 16 odst. 1 — Cestovní smlouva uzavřená mezi spotřebitelem s bydlištěm v jednom členském státě a cestovní kanceláří usazenou v jiném členském státě — Poskytovatel služeb využívaných cestovní kanceláří usazenou v členském státě bydliště spotřebitele — Právo spotřebitele podat žalobu proti oběma podnikům u soudu v místě svého bydliště“)

14

2014/C 009/21

Věc C-522/12: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesarbeitsgericht — Německo) — Tevfik Isbir v. DB Services GmbH („Řízení o předběžné otázce — Volný pohyb služeb — Vysílání pracovníků — Směrnice 96/71/ES — Minimální mzda — Jednorázové částky a příspěvek zaměstnavatele na víceleté spoření ve prospěch jeho zaměstnanců“)

14

2014/C 009/22

Věc C-547/12 P: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Řecká republika v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — EZOZF — Záruční sekce — Vyúčtování výdajů platebních agentur určitých členských států, pokud jde o výdaje financované z fondu — Částky, které mají být inkasovány zpět od Řecké republiky po nevrácení ve stanovených lhůtách — Zkreslení důkazů“)

15

2014/C 009/23

Věc C-560/12 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Wam Industriale SpA v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Usazení se podniku v některých třetích státech — Půjčky se sníženou sazbou — Rozhodnutí, kterým byla státní podpora prohlášena za částečně neslučitelnou se společným trhem a nařízeno její vrácení — Rozhodnutí přijaté po zrušení původního rozhodnutí týkajícího se téhož řízení Tribunálem — Výkon rozsudku Tribunálu“)

15

2014/C 009/24

Věc C-587/12 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Italská republika v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Usazení podniku v některých třetích zemích — Půjčky se sníženou sazbou — Rozhodnutí prohlašující podpory za částečně neslučitelné se společným trhem a nařizující jejich navrácení — Rozhodnutí přijaté poté, co Tribunál zrušil původní rozhodnutí týkající se téhož řízení — Výkon rozsudku Tribunálu“)

16

2014/C 009/25

Věc C-23/13: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 7. listopadu 2013 — Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 91/271/EHS — Čištění městských odpadních vod — Články 3 a 4“)

16

2014/C 009/26

Věc C-527/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španělsko) dne 7. října 2013 — Lourdes Cachaldora Fernandez v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

17

2014/C 009/27

Věc C-537/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukšeiausiasis Teismas (Litva) dne 14. října 2013 — Birutė Šiba v. Arūnas Devėnas

17

2014/C 009/28

Věc C-538/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 14. října 2013 — eVigilo Ltd v. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

18

2014/C 009/29

Věc C-539/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (Spojené království) dne 14. října 2013 — Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd v. Sigma Pharmaceuticals PLC

19

2014/C 009/30

Věc C-541/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 16. října 2013 — Douane Advies Bureau Rietveld v. Hauptzollamt Hannover

20

2014/C 009/31

Věc C-554/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 28. října 2013 — Z. Zh., další účastník řízení: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie & Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, další účastník řízení: I. O.

20

2014/C 009/32

Věc C-562/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour du travail de Bruxelles (Belgie) dne 31. října 2013 — Centre public d'action sociale d'Ottignies-Louvain-La-Neuve v. Moussa Abdida

20

2014/C 009/33

Věc C-564/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 31. října 2013 Planet A.E., Anonimi Etairia Parochis Symvouleftikon Ypiresion proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. září 2013 ve věci T-489/12, Planet v. Komise

21

 

Tribunál

2014/C 009/34

Věc T-377/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. listopadu 2013 — Preparados Alimenticios v. OHIM — Rila Feinkost-Importe (Jambo Afrika) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Jambo Afrika — Starší obrazové ochranné známky Společenství JUMBO, JUMBO CUBE, JUMBO MARINADE, JUMBO NOKKOS, JUMBO ROF, JUMBO CHORBA MOUTON-MUTTON, JUMBO Aroma All purpose seasoning Condiment — Starší národní obrazové ochranné známky JUMBO — Starší nezapsaná slovní ochranná známka JUMBO — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

22

2014/C 009/35

Věc T-313/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2013 — Heede v. OHIM (Matrix-Energetics) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Matrix Energetics — Absolutní důvody pro zamítnutí — Popisný charakter — Relevantní veřejnost — Datum posouzení popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písmena b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

22

2014/C 009/36

Věc T-337/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2013 — El Hogar Perfecto del Siglo XXI v. OHIM — Wenf International Advisers (Vývrtka) („Průmyslový vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný průmyslový vzor Společenství znázorňující vývrtku — Starší národní průmyslový vzor — Důvod neplatnosti — Nedostatek individuální povahy — Neexistence odlišného celkového dojmu — Informovaný uživatel — Míra volnosti původce — Články 4, 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 6/2002“)

22

2014/C 009/37

Věc T-443/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2013 — Equinix (Germany) v. OHIM Acotel (ancotel.) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška prostorové ochranné známky Společenství ancotel. — Starší prostorová ochranná známka Společenství ACOTEL — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

23

2014/C 009/38

Věc T-524/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2013 — Recaro v. OHIM — Certino Mode (RECARO) („Ochranná známka Společenství — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Společenství RECARO — Skutečné užívání ochranné známky — Článek 15 odst. 15 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povaha užívání ochranné známky — Přípustnost nových důkazů — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Povinnost odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

23

2014/C 009/39

Věc T-248/13: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2013 — FK v. Komise

24

2014/C 009/40

Věc T-534/13: Žaloba podaná dne 4. října 2013 — Panrico v. OHIM — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS)

24

2014/C 009/41

Věc T-557/13: Žaloba podaná dne 24. října 2013 — Německo v. Komise

25

2014/C 009/42

Věc T-562/13: Žaloba podaná dne 24. října 2013 — Isotis v. Evropská komise

26

2014/C 009/43

Věc T-584/13: Žaloba podaná dne 4. listopadu 2013 — BASF Agro a další v. Komise

27

 

Soud pro veřejnou službu

2014/C 009/44

Věc F-82/11: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. října 2013 — Loukakis a další v. Parlament („Veřejná služba — Výbor zaměstnanců Parlamentu — Volby — Nesrovnalosti ve volebním procesu“)

28

2014/C 009/45

Věc F-59/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. října 2013 — BF v. Účetní dvůr Evropské unie („Veřejná služba — Jmenování — Obsazení místa ředitele — Oznámení o volném pracovním místě — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Neexistence — Nepřípustnost“)

28

2014/C 009/46

Věc F-97/12: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2013 — Thomé v. Komise („Veřejná služba — Otevřené výběrové řízení — Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/177/10 — Rozhodnutí nepřijmout úspěšného účastníka — Kritéria způsobilosti — Univerzitní diplom“)

28

2014/C 009/47

Věc F-7/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. října 2013 — Aristidis Psarras v. (ENISA) („Veřejná správa — Dočasný zaměstnanec — Hodnocení — Hodnotící období za rok 2009 — Posudek o vývoji služebního postupu — Návrh na zrušení zprávy o vývoji služebního postupu — Akt nepříznivě zasahující do právního postavení — Zjevně nepřípustná žaloba“)

29

2014/C 009/48

Věc F-57/12: Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2013 — Marcuccio v. Komise („Veřejná služba — Úředníci — Příspěvek v invaliditě — Odpočet výše pohledávky orgánu — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti postrádá jakýkoli právní základ“)

29

2014/C 009/49

Věc F-50/10: Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. října 2013 — De Roos-Le Large v. Komise

29


CS

 

Top