Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:271:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 271, 19. září 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.271.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 271

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
19. září2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

490. plenární zasedání ve dnech 22. a 23. května 2013

2013/C 271/01

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Za sociální rozměr evropské hospodářské a měnové unie (průzkumné stanovisko)

1

2013/C 271/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Kam po 10 letech směřuje euro? Hospodářská a politická budoucnost EU a nová smlouva (stanovisko z vlastní iniciativy)

8

2013/C 271/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zelená ekonomika – podpora udržitelného rozvoje v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)

18


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

490. plenární zasedání ve dnech 22. a 23. května 2013

2013/C 271/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse COM(2012) 777 final/2

23

2013/C 271/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků COM(2013) 44 final – 2013/0024 (COD) a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu COM(2013) 45 final – 2013/0025 (COD)

31

2013/C 271/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí COM(2013) 71 final – 2013/0045 (CNS)

36

2013/C 271/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV COM(2013) 42 final – 2013/0023 (COD)

42

2013/C 271/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii – Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost COM(2013) 165 final a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii – Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky COM(2013) 166 final

45

2013/C 271/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hry COM(2012) 596 final

48

2013/C 271/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Nový evropský přístup k neúspěchu v podnikání a k úpadku COM(2012) 742 final a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 o úpadkovém řízení COM(2012) 744 final – 2012/0360 (COD)

55

2013/C 271/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Ochrana podniků před klamavými marketingovými praktikami a zajištění účinného prosazování práva – Revize směrnice 2006/114/ES o klamavé a srovnávací reklamě COM(2012) 702 final

61

2013/C 271/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o stavu celní unie COM(2012) 791 final

66

2013/C 271/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán: Evropské právo obchodních společností a správa a řízení společností – moderní právní rámec pro angažovanější akcionáře a udržitelnější společnosti COM(2012) 740 final

70

2013/C 271/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán podnikání 2020 – Opětovné probuzení podnikatelského ducha v Evropě COM(2012) 795 final

75

2013/C 271/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti spotřebních výrobků a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES COM(2013) 78 final – 2013/0049 (COD)

81

2013/C 271/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 COM(2013) 75 final – 2013/0048 (COD)

86

2013/C 271/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za sociální investice pro růst a soudržnost – včetně provádění Evropského sociálního fondu v období 2014–2020 COM(2013) 83 final

91

2013/C 271/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie COM(2013) 95 final – 2013/0057 (COD) a návrhu nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP) COM(2013) 96 final – 2013/0060 (COD) a návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP) COM(2013) 97 final – 2013/0059 (COD)

97

2013/C 271/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 – nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 COM(2013) 145 final – 2011/0268 (COD) a k návrhu změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 COM(2013) 146 final – 2011/0276 (COD)

101

2013/C 271/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě COM(2012) 636 final

104

2013/C 271/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva COM(2013) 17 final a k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva COM(2013) 18 final – 2013/0012 (COD)

111

2013/C 271/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupnosti internetových stránek subjektů veřejného sektoru COM(2012) 721 final – 2012/0340 (COD)

116

2013/C 271/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století COM(2012) 736 final

122

2013/C 271/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Digitální agenda pro Evropu – digitalizace jako hnací síla evropského růstu COM(2012) 784 final

127

2013/C 271/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii COM(2013) 48 final – 2013/0027 (COD)

133

2013/C 271/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech COM(2012) 643 final – 2012/0305 (COD)

138

2013/C 271/27

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví sazba úpravy přímých plateb podle nařízení (ES) č. 73/2009 v kalendářním roce 2013 COM(2013) 159 final – 2013/0087 (COD)

143

2013/C 271/28

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Důstojný život pro všechny: Skoncovat s chudobou a umožnit světu udržitelnou budoucnost COM(2013) 92 final

144

2013/C 271/29

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění COM(2013) 168 final – 2012/0035 (COD)

151

2013/C 271/30

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 450/2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex), pokud jde o datum jeho použitelnosti COM(2013) 193 final – 2013/0104 (COD)

152

2013/C 271/31

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, kterým se nahrazuje nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 COM(2013) 153 final

153

2013/C 271/32

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu zrušujícímu nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady (ES) č. XXX/2011 o integrované námořní politice COM(2013) 245 final – 2011/0380 (COD) a k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 COM(2013) 246 final – 2011/0276 (COD)

154


CS

 

Top