EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:156:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 156, 1. červen 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.156.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 156

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
1. června 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2013/C 156/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 147, 25.5.2013

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2013/C 156/02

Spojené věci C-399/10 P a C-401/10 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. března 2013 — Bouygues SA, Bouygues Télécom SA v. Evropská komise a další, Evropská komise v. Francouzská republika, Bouygues SA a další („Kasační opravné prostředky — Státní podpory — Finanční opatření ve prospěch France Télécom — Projekt akcionářské půjčky — Veřejná prohlášení člena francouzské vlády — Rozhodnutí prohlašující podporu neslučitelnou se společným trhem a nenařizující její navrácení — Pojem „státní podpora“ — Pojem „hospodářská výhoda“ — Pojem „závazek poskytnutí státních prostředků“ “)

2

2013/C 156/03

Věc C-85/11: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 9. dubna 2013 — Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Daně — Směrnice 2006/112/ES — Články 9 a 11 — Vnitrostátní právní předpisy umožňující zahrnout osoby nepovinné k dani do skupiny osob, jež lze považovat za jedinou osobu povinnou k DPH“)

3

2013/C 156/04

Věc C-92/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — RWE Vertrieb AG v. Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV („Směrnice 2003/55/ES — Vnitřní trh se zemním plynem — Směrnice 93/13/EHS — Článek 1 odst. 2 a články 3 až 5 — Smlouvy, které uzavírají obchodníci nebo poskytovatelé služeb se spotřebiteli — Obecné podmínky — Zneužívající klauzule — Jednostranná změna ceny služby prodávajícím nebo poskytovatelem služeb — Odkaz na kogentní právní úpravu určenou pro jinou kategorii spotřebitelů — Použitelnost směrnice 93/13/EHS — Povinnost jasného a srozumitelného znění a průhlednosti“)

3

2013/C 156/05

Věc C-254/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága — Maďarsko) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége v. Oskar Shomodi („Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Malý pohraniční styk na vnějších pozemních hranicích členských států — Nařízení (ES) č. 1931/2006 — Nařízení (ES) č. 562/2006 — Maximální délka pobytu — Pravidla pro výpočet“)

4

2013/C 156/06

Věc C-258/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court — Irsko) — Peter Sweetman a další v. An Bord Pleanala („Životní prostředí — Směrnice 92/43/EHS — Článek 6 — Ochrana přírodních stanovišť — Zvláštní oblasti ochrany — Posouzení důsledků plánu nebo projektu pro chráněnou lokalitu — Kritéria, která se mají uplatnit na posouzení pravděpodobnosti, že takový plán nebo projekt bude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality — Lokalita Lough Corrib — Projekt silničního obchvatu města Galway N6“)

4

2013/C 156/07

Věc C-260/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court of the United Kingdom — Spojené království) — The Queen na žádost Davida Edwardse, Lilian Pallikaropoulos v. Environment Agency, First Secretary of State, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs („Životní prostředí — Aarhuská úmluva — Směrnice 85/337/EHS — Směrnice 2003/35/ES — Článek 10a — Směrnice 96/61/ES — Článek 15a — Přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí — Pojem „postupy nevyžadující vysoké náklady“ soudních řízení“)

5

2013/C 156/08

Spojené věci C-335/11 a C-337/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Sø- og Handelsretten — Dánsko) — HK Danmark, jednající za Jette Ring v. Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11), HK Danmark, jednající za Lone Skouboe Werge v. Dansk Arbejdsgiverforening, jednající za Pro Display A/S, v úpadku (C-337/11) („Sociální politika — Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením — Směrnice 2000/78/ES — Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Články 1, 2 a 5 — Rozdílné zacházení z důvodu zdravotního postižení — Výpověď z pracovního poměru — Existence zdravotního postižení — Nepřítomnost pracovníka v zaměstnání z důvodu jeho zdravotního postižení — Povinnost přijmout opatření zajišťující přiměřené uspořádání — Zaměstnání na částečný úvazek — Délka výpovědní doby“)

6

2013/C 156/09

Věc C-375/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour constitutionnelle — Belgie) — Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA v. État belge („Telekomunikační služby — Směrnice 2002/20/ES — Články 3 a 12 až 14 — Práva na užívání rádiových frekvencí — Poplatky za práva na užívání rádiových frekvencí — Jednorázové poplatky za přidělení a prodloužení platnosti práv na užívání rádiových frekvencí — Metoda výpočtu — Změny existujících práv“)

7

2013/C 156/10

Věc C-401/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — Blanka Soukupová v. Ministerstvo zemědělství („Zemědělství — EZOZF — Nařízení (ES) č. 1257/1999 — Podpora pro rozvoj venkova — Podpora z titulu předčasného odchodu do důchodu — Převodce starší 55 let, který ale v okamžiku převodu nedosáhl obvyklého věku pro odchod do důchodu — Pojem „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví různý věk pro odchod do důchodu v závislosti na pohlaví a v případě žen též v závislosti na počtu vychovaných dětí — Obecné zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace“)

7

2013/C 156/11

Věc C-405/11 P: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 21. března 2013 — Evropská komise v. Buczek Automotive sp. z o.o., Polská republika („Kasační opravný prostředek — Státní podpory — Restrukturalizace polského ocelářského průmyslu — Pojem „státní podpora“ — Vymáhání veřejných pohledávek — Kvalifikace upuštění od podání návrhu na vyhlášení úpadku na majetek zadlužené společnosti jakožto státní podpory — Kritérium soukromého věřitele — Rozdělení důkazního břemene — Meze soudního přezkumu“)

8

2013/C 156/12

Věc C-443/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Rechtbank Amsterdam — Nizozemsko) — F.P. Jeltes, M. A. Peeters, J. G. J. Arnold v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen („Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Článek 45 SFEU — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 71 — Plně nezaměstnaný atypický příhraniční pracovník, který si zachoval osobní a profesní vazby v členském státě posledního zaměstnání — Nařízení (ES) č. 883/2004 — Článek 65 — Nárok na dávky v členském státě bydliště — Odepření státu posledního zaměstnání vyplácet dávky — Přípustnost — Relevance rozsudku Soudního dvora ze dne 12. června 1986, Miethe (1/85) — Přechodná ustanovení — Článek 87 odst. 8 — Pojem „nezměněná situace“ “)

8

2013/C 156/13

Věc C-535/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht Hamburg — Německo) — Novartis Pharma GmbH v. Apozyt GmbH („Řízení o předběžné otázce — Nařízení (ES) č. 726/2004 — Humánní léčivé přípravky — Postup pro povolení a registraci — Požadavek povolení a registrace — Pojem léčivých přípravků „vyvinutých“ některým z biotechnologických procesů uvedených v bodě 1 přílohy tohoto nařízení — Postup přebalování — Injekční roztok distribuovaný v lahvičkách na jedno použití, jež obsahují větší množství léčebného roztoku, než je množství skutečně používané pro léčebné účely — Obsah takových lahviček, kterým se na základě lékařského předpisu částečně naplní předplněné injekční stříkačky odpovídající předepsaným dávkám, aniž je léčivý přípravek změněn“)

9

2013/C 156/14

Věc C-613/11: Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 21. března 2013 — Evropská komise v. Italská republika („Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Podpora, kterou Italská republika poskytla ve prospěch vodní dopravy na Sardinii — Rozhodnutí Komise 2008/92/ES, kterým se stanoví neslučitelnost této podpory se společným trhem a navrhuje její vrácení od příjemců — Neprovedení ve stanovené lhůtě“)

10

2013/C 156/15

Věc C-636/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Landgericht München I — Německo) — Karl Berger v. Freistaat Bayern („Nařízení (ES) č. 178/2002 — Ochrana spotřebitelů — Bezpečnost potravin — Varování veřejnosti — Uvedení potraviny nevhodné k lidské spotřebě, která však nepředstavuje riziko pro zdraví, na trh“)

10

2013/C 156/16

Věc C-645/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Land Berlin v. Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgansky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown („Nařízení (ES) č. 44/2001 — Článek 1 odst. 1 a čl. 6 bod 1 — Pojem „občanské a obchodní věci“ — Platba uskutečněná státní entitou bez právního důvodu — Vymáhání vrácení této platby v soudním řízení — Příslušnost soudu založená na věcných souvislostech — Úzké spojení právních nároků — Žalovaný, který má bydliště ve třetím státě“)

11

2013/C 156/17

Věc C-652/11 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. dubna 2013 — Mindo Srl v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelová dohoda — Italský trh nákupu a prvotního zpracování surového tabáku — Zaplacení pokuty solidárně zavázaným spoludlužníkem — Právní zájem na podání žaloby — Důkazní břemeno“)

11

2013/C 156/18

Věc C-91/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Högsta förvaltningsdomstolen — Švédsko) — Skatteverket v. PFC Clinic AB („DPH — Směrnice 2006/112/ES — Osvobození — Článek 132 odst. 1 písm. b) a c) — Poskytnutí nemocniční a lékařské péče a s ní úzce související činnosti — Poskytnutí lékařské péče při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání — Služby spočívající v provádění chirurgických zákroků a léčby s estetickým účelem — Zákroky čistě estetické povahy, prováděné na základě přání pacienta“)

12

2013/C 156/19

Věc C-129/12: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt — Německo) — Magdeburger Mühlenwerke GmbH v. Finanzamt Magdeburg („Režim regionální podpory — Investice do zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh — Rozhodnutí Komise — Neslučitelnost s vnitřním trhem — Zrušení neslučitelných podpor — Okamžik přiznání podpory — Zásada ochrany legitimního očekávání“)

13

2013/C 156/20

Věc C-138/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen Sad — Varna — Bulharsko) — Rusedespred OOD v. Direktor na Direkcija Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — grad Burgas pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite („Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Článek 203 — Zásada daňové neutrality — Vrácení odvedené daně poskytovateli v případě, že byl příjemci plnění osvobozeného od daně zamítnut nárok na odpočet daně“)

13

2013/C 156/21

Věc C-158/12: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 11. dubna 2013 — Evropská komise v. Irsko („Nesplnění povinnosti státem — Životní prostředí — Směrnice 2008/1/ES — Článek 5 — Integrovaná prevence a omezování znečištění — Podmínky povolení pro existující zařízení — Povinnost zajistit, aby taková zařízení byla provozována v souladu s požadavky uvedené směrnice“)

14

2013/C 156/22

Věc C-197/12: Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 21. března 2013 — Evropská komise v. Francouzská republika („Nesplnění povinnosti státem — Daně — DPH — Nařízení 2006/112/ES — Článek 148 — Osvobození určitých plnění týkající se lodí zajišťujících placenou přepravu cestujících nebo používaných k výkonu obchodní činnosti — Podmínky určení lodí k plavbě na volném moři“)

14

2013/C 156/23

Věc C-244/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Verwaltungsgerichtshof — Rakousko) — Salzburger Flughafen GmbH v. Umweltsenat („Posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí — Směrnice 85/337/EHS — Článek 2 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 — Záměry, na něž se vztahuje příloha II — Práce na rozšíření infrastruktury letiště — Přezkum na základě prahových hodnot nebo kritérií — Článek 4 odst. 3 — Výběrová kritéria — Příloha III bod 2 písm. g) — Hustě osídlené oblasti“)

15

2013/C 156/24

Věc C-290/12: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 11. dubna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Napoli — Itálie) — Oreste Della Rocca v. Poste Italiane SpA („Sociální politika — Směrnice 1999/70/ES — Rámcová dohoda o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřená mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS — Ustanovení 2 — Oblast působnosti rámcové dohody — Agentura práce — Dočasné přidělení pracovníků agentury práce k výkonu práce u uživatele — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy na dobu určitou“)

15

2013/C 156/25

Věc C-522/11: Usnesení Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 21. března 2013 — (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Giudice di pace di Lecce — Itálie) — trestní řízení proti Abdoul Khadre Mbaye („Článek 99 jednacího řádu — Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/CE — Společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Vnitrostátní právní úprava, která trestá neoprávněný pobyt trestními sankcemi“)

16

2013/C 156/26

Věc C-153/12: Usnesení Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 21. března 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — Sani Treyd EOOD v. Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prichodite („Článek 99 jednacího řádu — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Články 62, 63, 65, 73 a 80 — Zřízení práva stavby na cizím pozemku fyzickými osobami, které nejsou ani osobami povinnými k dani ani osobami povinnými odvést daň, ve prospěch společnosti výměnou za služby výstavby nemovitosti, které tato společnost poskytne uvedeným fyzickým osobám — Směnná smlouva — DPH za služby týkající se výstavby nemovitosti — Vznik daňové povinnosti — Uskutečnění zdanitelného plnění — Uhrazení celého protiplnění předem — Záloha — Základ daně u plnění v případě, že protiplnění je tvořeno zbožím nebo službami“)

16

2013/C 156/27

Věc C-24/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) dne 21. ledna 2013 — Dél-Zempléni Nektár Leader Nonprofit Kft. v. Vidékfejlesztési Miniszter

17

2013/C 156/28

Věc C-26/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Kúria (Maďarsko) dne 21. ledna 2013 — Árpádu Kásler y Hajnalka Káslerné Rábai v. OTP Jelzálogbank Zrt.

18

2013/C 156/29

Věc C-89/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Napoli (Itálie) dne 22. února 2013 — Luigi D’Aniello a další v. Poste Italiane SpA

18

2013/C 156/30

Věc C-101/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Německo) dne 28. února 2013 — U v. Stadt Karlsruhe

19

2013/C 156/31

Věc C-113/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 8. března 2013 — ASL n. 5 „Spezzino“ a další v. San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

20

2013/C 156/32

Věc C-124/13: Žaloba podaná dne 14. března 2013 — Evropský parlament v. Rada Evropské unie

21

2013/C 156/33

Věc C-125/13: Žaloba podaná dne 14. března 2013 — Evropská komise v. Rada Evropské unie

21

2013/C 156/34

Věc C-139/13: Žaloba podaná dne 19. března 2013 — Evropská komise v. Belgické království

22

2013/C 156/35

Věc C-140/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 20. března 2013 — Annett Altmann a další v. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

22

2013/C 156/36

Věc C-157/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) dne 26. března 2013 — Nickel & Goeldner Spedition GmbH v. Kintra UAB, v likvidaci

23

2013/C 156/37

Věc C-162/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Vrhovno sodišče Republike Slovenije dne 29. března 2013 — Damijan Vnuk v. Zavarovalnica Triglav d.d.

24

2013/C 156/38

Věc C-168/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil Constitutionnel (Francie) dne 4. dubna 2013 — Jeremy F. v. Premier ministre

24

2013/C 156/39

Věc C-175/13: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Riigikohus (Estonsko) dne 28. března 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis v. Eesti-Läti programmi 2007–2013 Seirekomitee

24

2013/C 156/40

Věc C-178/13: Žaloba podaná dne 11. dubna 2013 — Evropská komise v. Finská republika

25

2013/C 156/41

Věc C-188/13: Žaloba podaná dne 12. dubna 2013 — Evropská komise v. Slovinská republika

25

2013/C 156/42

Věc C-148/12: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 13. března 2013 — Evropská komise v. Spolková republika Německo, podporovaná: Francouzskou republikou, Rumunskou republikou, Nizozemským královstvím a Slovenskou republikou

25

 

Tribunál

2013/C 156/43

Věc T-31/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Du Pont de Nemours (France) a další v. Komise („Přípravky na ochranu rostlin — Účinná látka flusilazol — Zařazení do přílohy I směrnice 91/414/EHS — Žaloba na neplatnost — Částečné zrušení — Neoddělitelnost — Nepřípustnost — Mimosmluvní odpovědnost — Omezení zařazení na dobu 18 měsíců a na čtyři kultury — Zásada předběžné opatrnosti — Zásada proporcionality — Právo být vyslechnut — Rovné zacházení — Odůvodnění — Zneužití pravomoci — Dostatečně závažné porušení právní normy, která přiznává práva jednotlivcům“)

26

2013/C 156/44

Věc T-392/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — AEPI v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

26

2013/C 156/45

Věc T-398/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Stowarzyszenie Autorów ZAiKS v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

27

2013/C 156/46

Věc T-401/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

27

2013/C 156/47

Věc T-410/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — GEMA v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

28

2013/C 156/48

Věc T-411/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Artisjus v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování uměleckých děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělení licencí pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

28

2013/C 156/49

Věc T-413/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — SOZA v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva týkající se veřejného provedení hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání — Rozhodnutí o porušení článku 81 ES — Rozdělení geografického trhu — Dvoustranné dohody mezi vnitrostátními subjekty pro kolektivní správu práv — Jednání ve vzájemné shodě, jež vylučuje možnost poskytnout licence pro více území a repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

29

2013/C 156/50

Věc T-414/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému předvádění hudebních děl v internetovém, družicovém a kabelovém přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu práv — Jednání ve shodě vylučující možnost udělování licencí pro více území a pro více reportoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

29

2013/C 156/51

Věc T-415/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Irish Music Rights Organisation v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

30

2013/C 156/52

Věc T-416/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Eesti Autorite Ühing v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provádění hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvojstranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit multiteritoriální a multirepertoárové licence — Důkaz — Presumpce neviny“)

30

2013/C 156/53

Věc T-417/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Sociedade Portuguesa de Autores v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

31

2013/C 156/54

Věc T-418/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — OSA v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provádění hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvojstranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit multiteritoriální a multirepertoárové licence — Důkaz — Presumpce neviny“)

31

2013/C 156/55

Věc T-419/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — LATGA-A v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

32

2013/C 156/56

Věc T-420/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — SAZAS v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

32

2013/C 156/57

Věc T-421/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Performing Right Society v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

33

2013/C 156/58

Věc T-422/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — SACEM v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

33

2013/C 156/59

Věc T-425/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — KODA v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva týkající se veřejného provedení hudebních děl po internetu a satelitem, a kabelového přenosu — Rozhodnutí konstatující porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné dohody mezi vnitrostátními společnostmi pro kolektivní správu práv — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

34

2013/C 156/60

Věc T-428/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — STEF v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provádění hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvojstranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit multiteritoriální a multirepertoárové licence — Důkaz — Presumpce neviny“)

35

2013/C 156/61

Věc T-432/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — AKM v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělení licencí pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

35

2013/C 156/62

Věc T-433/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — SIAE v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provádění hudebních děl prostřednictvím internetu, satelitu a kabelového vysílání — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvojstranné dohody mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit multiteritoriální a multirepertoárové licence — Důkaz — Presumpce neviny“)

36

2013/C 156/63

Věc T-434/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Tono v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělení licencí pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

36

2013/C 156/64

Věc T-442/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — CISAC v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Důkaz — Presumpce neviny“)

37

2013/C 156/65

Věc T-451/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 12. dubna 2013 — Stim v. Komise („Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Autorská práva k veřejnému provozování hudebních děl prostřednictvím internetu, družicového vysílání a kabelového přenosu — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Rozdělení zeměpisného trhu — Dvoustranné smlouvy mezi vnitrostátními organizacemi pro kolektivní správu — Jednání ve vzájemné shodě vylučující možnost udělit licence pro více území a více repertoárů — Článek 151 odst. 4 ES — Kulturní rozmanitost“)

37

2013/C 156/66

Spojené věci T-99/09 a T-308/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Itálie v. Komise („EFRR — Regionální operační program (ROP) 2000-2006 pro region Kampánie — Nařízení (ES) č. 1260/1999 — Článek 32 odst. 3 písm. f) — Rozhodnutí neprovést průběžné platby související s opatřením ROP týkajícím se nakládání s odpady a jejich odstraňování — Řízení pro nesplnění povinnosti proti Itálii“)

37

2013/C 156/67

Věc T-347/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Adelholzener Alpenquellen v. OHIM (Tvar lahve s raženým vzorem) („Ochranná známka Společenství — Přihláška trojrozměrné ochranné známky Společenství — Tvar lahve s raženým vzorem — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odstavec 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Absence prohlášení o rozsahu ochrany — Článek 37 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Porušení práv obhajoby — Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009“)

38

2013/C 156/68

Věc T-383/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. dubna 2013 — Continental Bulldog Club Deutschland v. OHIM (CONTINENTAL) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CONTINENTAL — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“)

38

2013/C 156/69

Věc T-51/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Aecops v. Komise („ESF — Vzdělávací činnost — Snížení původně poskytnutého příspěvku — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Promlčení — Právní jistota — Právo se v řízení účinně bránit — Přiměřená lhůta — Povinnost uvést odůvodnění“)

38

2013/C 156/70

Věc T-52/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Aecops v. Komise („ESF — Vzdělávací činnost — Snížení původně poskytnutého příspěvku — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Promlčení — Právní jistota — Právo se v řízení účinně bránit — Přiměřená lhůta — Povinnost uvést odůvodnění“)

39

2013/C 156/71

Věc T-53/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Aecops v. Komise („ESF — Vzdělávací činnost — Snížení původně poskytnutého příspěvku — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Promlčení — Právní jistota — Právo se v řízení účinně bránit — Přiměřená lhůta — Povinnost uvést odůvodnění“)

39

2013/C 156/72

Věc T-109/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 23. dubna 2013 — Apollo Tyres v. OHIM — Endurance Technologies (ENDURACE) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ENDURACE — Starší obrazová ochranná známka Společenství ENDURANCE — Relativní důvod pro zamítnutí — Podobnost výrobků a služeb — Podobnost označení — Částečné zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny“)

40

2013/C 156/73

Věc T-404/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 17. dubna 2013 — TCMGF v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu ve snaze zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“)

40

2013/C 156/74

Věc T-454/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Luna v. OHIM — Asteris (Al bustan) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Al bustan — Starší národní obrazová ochranná známka ALBUSTAN — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 57 odst. 2 a 3 nařízení (ES) 207/2009“)

40

2013/C 156/75

Věc T-506/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. dubna 2013 — Peek & Cloppenburg v. OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Peek & Cloppenburg — Starší vnitrostátní obchodní označení Peek & Cloppenburg — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“)

41

2013/C 156/76

Věc T-507/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 18. dubna 2013 — Peek & Cloppenburg v. OHIM — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Peek & Cloppenburg — Starší národní obchodní jméno Peek & Cloppenburg — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“)

41

2013/C 156/77

Věc T-537/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. dubna 2013 — Hultafors Group v. OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers) („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Snickers — Starší národní slovní ochranná známka KICKERS — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

42

2013/C 156/78

Věc T-66/10: Usnesení Tribunálu ze dne 9. dubna 2013 — Zuckerfabrik Jülich v. Komise („Zemědělství — Cukr — Dávky z výroby — Zrušení a prohlášení neplatnosti části nařízení (ES) č. 1193/2009 po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

42

2013/C 156/79

Věc T-86/10: Usnesení Tribunálu ze dne 9. dubna 2013 — British Sugar v. Komise („Zemědělství — Cukr — Dávky z výroby — Zrušení a prohlášení částečné neplatnosti nařízení (ES) č. 1193/2009 po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci“)

42

2013/C 156/80

Věc T-102/10: Usnesení Tribunálu ze dne 9. dubna 2013 — Südzucker a další v. Komise („Zemědělství — Cukr — Dávky z výroby cukru — Zrušení a prohlášení částečné neplatnosti nařízení (ES) č. 1193/2009 po podání žaloby — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

43

2013/C 156/81

Věc T-467/12: Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2013 — Tridium v. OHIM — q bus Mediatektur (SEDONA FRAMEWORK) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

43

2013/C 156/82

Věc T-406/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. března 2013 a proti rozsudku vydanému dne 17. července 2012 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-54/11, BG v. Evropský veřejný ochránce práv

44

2013/C 156/83

Věc T-165/13: Žaloba podaná dne 20. března 2013 — Talanton v. Komise

44

2013/C 156/84

Věc T-166/13: Žaloba podaná dne 20. března 2013 — Ben Ali v. Rada

45

2013/C 156/85

Věc T-176/13: Žaloba podaná dne 22. března 2013 — DTL Corporación v. OHIM — Vallejo Rosell (Generia)

46

2013/C 156/86

Věc T-178/13: Žaloba podaná dne 15. března 2013 — Jaczewski v. Komise

46

2013/C 156/87

Věc T-181/13: Žaloba podaná dne 29. března 2013 — Sharif University of Technology v. Rada

47

2013/C 156/88

Věc T-185/13: Žaloba podaná dne 26. března 2013 — Continental Wind Partners v. OHIM — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS)

47

2013/C 156/89

Věc T-186/13: Žaloba podaná dne 2. dubna 2013 — Nizozemsko v. Komise

48

2013/C 156/90

Věc T-188/13: Žaloba podaná dne 4. dubna 2013 — Murnauer Markenvertrieb v. OHIM — Healing Herbs (NOTFALL)

49

2013/C 156/91

Věc T-190/13: Žaloba podaná dne 2. dubna 2013 — Gemeente Leidschendam-Voorburg v. Komise

49

2013/C 156/92

Věc T-193/13: Žaloba podaná dne 2. dubna 2013 — Bouwfonds Ontwikkeling a Schouten & De Jong Projectontwikkeling v. Komise

50

2013/C 156/93

Věc T-197/13: Žaloba podaná dne 1. dubna 2013 — M.E.M. v. OHIM (MONACO)

51

2013/C 156/94

Věc T-199/13: Žaloba podaná dne 8. dubna 2013 — DTM Ricambi v. OHIM — Star (STAR)

51

2013/C 156/95

Věc T-203/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. dubna 2013 Luigim Marcucciem proti usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 28. ledna 2013 ve věci F-92/12, Marcuccio v. Komise

52

2013/C 156/96

Věc T-204/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. dubna 2013 Luigim Marcucciem proti usnesení vydanému dne 28. ledna 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-95/12, Marcuccio v. Komise

52

2013/C 156/97

Věc T-205/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 8. dubna 2013 Luigim Marcucciem proti usnesení vydanému dne 28. ledna 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-100/12, Marcuccio v. Komise

52

2013/C 156/98

Věc T-210/13: Žaloba podaná dne 12. dubna 2013 — Versalis v. Komise

52

2013/C 156/99

Věc T-211/13: Žaloba podaná dne 15. dubna 2013 — Eni v. Komise

53

2013/C 156/00

Věc T-216/13: Žaloba podaná dne 9. dubna 2013 — Telefónica v. Komise

54

 

Soud pro veřejnou službu

2013/C 156/01

Věc F-21/13: Žaloba podaná dne 8. března 2013 — ZZ v. Komise

55

2013/C 156/02

Věc F-23/13: Žaloba podaná dne 20. března 2013 — ZZ a další v. Komise

55

2013/C 156/03

Věc F-25/13: Žaloba podaná dne 21. března 2013 — ZZ v. Komise

55


CS

 

Top