Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:026:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 26, 26. leden 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.026.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 26

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
26. ledna 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2013/C 026/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 9, 12.1.2013

1


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2013/C 026/02

Věc C-457/10 P: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 — AstraZeneca AB, AstraZeneca plc v. Evropská komise, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Zneužití dominantního postavení — Trh s antiulcerózními léčivými přípravky — Zneužití řízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a postupů pro registraci léčivých přípravků — Klamavá prohlášení — Odnětí povolení pro uvedení na trh — Překážky pro uvedení na trh generických léčivých přípravků a pro paralelní dovozy“)

2

2013/C 026/03

Věc C-552/10 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — Usha Martin Ltd v. Rada Evropské unie, Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Dumping — Nařízení (ES) č. 121/2006 — Dovozy ocelových lan a kabelů pocházejících mimo jiné z Indie — Rozhodnutí 2006/38/ES — Nařízení (ES) č. 384/96 — Článek 8 odst. 9 — Závazky nabídnuté v rámci antidumpingových řízení“)

2

2013/C 026/04

Věc C-566/10 P: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. listopadu 2012 — Italská republika v. Evropská komise, Litevská republika, Řecká republika („Kasační opravný prostředek — Jazykový režim — Oznámení o otevřených výběrových řízeních na místa administrátorů a asistentů — Zveřejnění úplného znění ve třech úředních jazycích — Jazyk, ve kterém probíhají zkoušky — Výběr druhého jazyka ze tří úředních jazyků“)

3

2013/C 026/05

Věc C-600/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo („Nesplnění povinnosti členským státem — Volný pohyb kapitálu — Zdanění dividend a úroků zaplacených penzijním fondům a důchodovým pokladnám — Zacházení s dividendami a úroky zaplacenými institucím – nerezidentům — Odečtení provozních nákladů přímo souvisejících s pobíráním příjmu ve formě dividend a úroků — Důkazní břemeno“)

3

2013/C 026/06

Věc C-89/11 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 — E.ON Energie AG v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí Komise, kterým se stanoví pokuta za porušení pečeti — Důkazní břemeno — Zkreslení důkazů — Povinnost uvést odůvodnění — Výše pokuty — Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci — Zásada proporcionality“)

4

2013/C 026/07

Věc C-116/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Rejonowy Poznań — Polsko) — Bank Handlowy w Warszawie SA, PPHU „ADAX“/Ryszard Adamiak v. Christianapol sp. z o.o. („Soudní spolupráce v občanských věcech — Nařízení (ES) č. 1346/2000 — Úpadková řízení — Pojem „skončení úpadkového řízení“ — Možnost soudu projednávajícího vedlejší úpadkové řízení posoudit platební neschopnost dlužníka — Možnost zahájit likvidační řízení jakožto vedlejší úpadkové řízení, třebaže hlavní řízení je řízením na ochranu před věřiteli („procédure de sauvegarde“)“)

4

2013/C 026/08

Spojené věci C-124/11, C-125/11 a C-143/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesverwaltungsgericht — Německo) — Spolková republika Německo v. Karen Dittrich (C-124/11), Spolková republika Německo v. Robert Klinke (C-125/11) a Jörg-Detlef Müller v. Spolková republika Německo (C-143/11) („Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Vnitrostátní právní úprava — Podpora vyplácená úředníkům v případě nemoci — Směrnice 2000/78/ES — Článek 3 — Oblast působnosti — Pojem „odměna“ “)

5

2013/C 026/09

Věc C-136/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Schienen-Control Kommission — Rakousko) — Westbahn Management GmbH v. ÖBB-Infrastruktur AG („Doprava — Železniční přeprava — Povinnost provozovatele železniční infrastruktury poskytnout železničním podnikům informace aktualizované v reálném čase o pohybu vlaků, zejména o případných zpožděních vlaků, které umožňují zajistit přípoje“)

5

2013/C 026/10

Věc C-139/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — Joan Cuadrench Moré v. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV („Letecká doprava — Náhrady a pomoc cestujícím — Odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významné zpoždění letu — Lhůta pro podání žaloby“)

6

2013/C 026/11

Věc C-152/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Arbeitsgericht München — Německo) — Johann Odar v. Baxter Deutschland GmbH („Rovné zacházení v zaměstnání a povolání — Směrnice 2000/78/ES — Zákaz diskriminace na základě věku a zdravotního postižení — Odstupné při propuštění — Sociální plán, jímž je sníženo odstupné vyplácené při propuštění zdravotně postiženým zaměstnancům“)

6

2013/C 026/12

Spojené věci C-182/11 a C-183/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato — Itálie) — Econord Spa v. Comune di Cagno (C-182/11), Comune di Varese, Comune di Solbiate (C-183/11), Comune di Varese („Veřejné zakázky na služby — Směrnice 2004/18/ES — Veřejný zadavatel vykonávající kontrolu nad od něj právně odlišným subjektem, jemuž je zakázka zadávána, obdobnou té, kterou vykonává nad vlastními organizačními složkami — Neexistence povinnosti zorganizovat nabídkové řízení podle pravidel unijního práva (tzv. zadávání „in house“) — Subjekt, jemuž je zakázka zadávána, společně kontrolovaný několika územně správními celky — Podmínky užití „in house“ zadávání“)

7

2013/C 026/13

Věc C-219/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Brain Products GmbH v. BioSemi VOF, Antonius Pieter Kuiper, Robert Jan Gerard Honsbeek, Alexander Coenraad Metting van Rijn („Řízení o předběžné otázce — Zdravotnické prostředky — Směrnice 93/42/EHS — Oblast působnosti — Výklad pojmu „zdravotnický prostředek“ — Výrobek, který je uváděn na trh pro jiné než léčebné účely — Zkoumání fyziologického procesu — Volný pohyb zboží“)

7

2013/C 026/14

Věc C-257/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Curtea de Apel București — Rumunsko) — SC Gran Via Moinești Srl v. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Administrația Finanțelor Publice București („Směrnice 2006/112/ES — Daň z přidané hodnoty — Články 167, 168 a 185 — Nárok na odpočet — Oprava odpočtů — Pořízení pozemku a na něm postavených budov za účelem odstranění těchto budov a uskutečnění projektu výstavby nemovitostí na tomto pozemku“)

8

2013/C 026/15

Věc C-262/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 29. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Kremikovtzi AD v. Ministar na ikonomikata, energetikata i turizma i zamestnik-ministar na ikonomikata, energetikata i turizma („Přistoupení Bulharské republiky k Evropské unii — Dohoda o přidružení ES-Bulharsko — Ocelářství — Veřejné podpory na restrukturalizaci poskytnuté před přistoupením — Podmínky — Životaschopnost příjemců po ukončení restrukturalizačního období — Prohlášení o úpadku příjemce po přistoupení — Příslušnost vnitrostátních orgánů a Evropské komise — Vnitrostátní rozhodnutí, jímž byla konstatována pohledávka státu sestávající z podpor, jež se staly protiprávními — Rozhodnutí EU-BG č. 3/2006 — Příloha V aktu o přistoupení — Podpory použitelné po přistoupení — Nařízení (ES) č. 659/1999 — Existující podpory“)

8

2013/C 026/16

Věc C-277/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce High Court of Ireland — Irsko) — M. v. Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irsko, Attorney General („Řízení o předběžné otázce — Společný evropský azylový systém — Směrnice 2004/83/ES — Minimální normy týkající se podmínek přiznávání postavení uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany — Článek 4 odst. 1 druhá věta — Spolupráce členského státu s žadatelem k posouzení významných náležitostí žádosti — Rozsah — Bezvadnost vnitrostátního postupu uplatňovaného při vyřizování žádosti o podpůrnou ochranu po odmítnutí žádosti o přiznání postavení uprchlíka — Dodržování základních práv — Právo být slyšen“)

9

2013/C 026/17

Věc C-285/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — BONIK (EOOD) v. Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite („DPH — Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet — Odmítnutí“)

10

2013/C 026/18

Spojené věci C-320/11, C-330/11, C-382/11 a C-383/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — DIGITALNET OOD (C-320/11 a C-383/11), Cifrova kompania OOD (C-330/11), M SAT CABLE AD (C-382/11) v. Načalnik na Mitničeski punkt — Varna Zapad pri Mitnica Varna („Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží — Kombinovaná nomenklatura — Přístroje schopné přijímat televizní signál, jež mají zabudovaný modem pro získání přístupu na internet a mají funkci interaktivní výměny informací“)

10

2013/C 026/19

Spojené věci C-356/11 a C-357/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein hallinto-oikeus — Finsko) — O., S. (C-356/11), a Maahanmuuttovirasto v. L. (C-357/11) („Občanství Unie — Článek 20 SFEU — Směrnice 2003/86/ES — Právo na sloučení rodiny — Nezletilí občané Unie nízkého věku bydlící se svými matkami, státními příslušnicemi třetích zemí, na území členského státu, jehož jsou tyto děti občané — Právo trvalého pobytu matek, kterým byly svěřeny do výlučné péče občané Unie, v tomto členském státě — Opětné složení rodin po opětném sňatku matek se státními příslušníky třetích zemí a narození dětí, rovněž státních příslušníků třetích zemí, vzešlých z těchto sňatků — Žádosti o sloučení rodiny v členském státě původu občanů Unie — Odepření práva pobytu nových manželů založené na nedostatečných příjmech — Právo na respektování rodinného života — Zohlednění nejlepších zájmů dětí“)

11

2013/C 026/20

Věc C-385/11: Rozsudek Soudního dvora (osmého senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social de Barcelona — Španělsko) — Isabel Elbal Moreno v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) („Článek 157 SFEU — Směrnice 79/7/EHS — Směrnice 97/81/ES — Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku — Směrnice 2006/54/ES — Starobní důchod příspěvkového typu — Rovné zacházení pro pracovníky a pracovnice — Nepřímá diskriminace založená na pohlaví“)

12

2013/C 026/21

Věc C-410/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Barcelona — Španělsko) — Pedro Espada Sánchez, Alejandra Oviedo Gonzales, Lucía Espada Oviedo, Pedro Espada Oviedo v. Iberia Líneas Aéreas de España SA („Letecká doprava — Montrealská úmluva — Článek 22 odst. 2 — Odpovědnost dopravců za zavazadla — Meze odpovědnosti za zničení, ztrátu, poškození nebo zpoždění dodávky zavazadel — Společné zavazadlo pro několik cestujících — Odbavení zavazadla pouze jedním z nich“)

12

2013/C 026/22

Věc C-416/11 P: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 29. listopadu 2012 — Spojené království Velké Británie a Severního Irska v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Zařazení lokality navržené Španělským královstvím na uvedený seznam — Lokalita, která údajně zahrnuje zónu britského pobřežního moře Gibraltaru a oblast volného moře — Žaloba na neplatnost — Čistě potvrzující akt“)

13

2013/C 026/23

Věc C-430/11: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Tribunale di Rovigo — Itálie) — trestní řízení proti Md Sagorovi („Prostor svobody, bezpečnosti a práva — Směrnice 2008/115/ES — Společné normy a postupy při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí — Vnitrostátní právní úprava, která stanoví možnost nahrazení peněžitého trestu trestem vyhoštění či trestem domácího vězení“)

13

2013/C 026/24

Věc C-441/11 P: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 6. prosince 2012 — Evropská komise v. Verhuizingen Coppens NV („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Článek 81 ES a čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP — Belgický trh mezinárodních stěhovacích služeb — Kartelová dohoda, která se skládá ze tří jednotlivých dohod — Jediné a pokračující protiprávní jednání — Chybějící důkaz o tom, že účastník jedné kartelové dohody věděl o dalších jednotlivých dohodách — Částečné nebo úplné zrušení rozhodnutí Komise — Články 263 SFEU a 264 SFEU“)

14

2013/C 026/25

Věc C-562/11: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 6. prosince 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Société d'Exportation de Produits Agricoles SA (SEPA) v. Hauptzollamt Hamburg-Jonas („Zemědělství — Nařízení (EHS) č. 3665/87 — Článek 11 — Vývozní náhrady — Žádost o náhradu za vývoz, který nezakládá nárok na náhradu — Správní sankce“)

14

2013/C 026/26

Věc C-119/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 22. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesgerichtshof — Německo) — Josef Probst v. mr.nexnet GmbH („Elektronická komunikace — Směrnice 2002/58/ES — Článek 6 odst. 2 a 5 — Zpracování osobních údajů — Provozní údaje nezbytné pro účely účtování a inkasa plateb — Vymáhání pohledávek třetí společností — Osoby, které jednají z pověření poskytovatelů veřejných komunikačních sítí a služeb elektronických komunikací“)

15

2013/C 026/27

Věc C-370/12: Rozsudek Soudního dvora (pléna) ze dne 27. listopadu 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supreme Court — Irsko) — Thomas Pringle v. Governement of Ireland, Ireland a Attorney General („Mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro — Rozhodnutí 2011/199/EU — Změna článku 136 SFEU — Platnost — Článek 48 odst. 6 SEU — Zjednodušený postup pro přijímání změn — Smlouva o EMS — Hospodářská a měnová politika — Pravomoc členských států“)

15

2013/C 026/28

Věc C-446/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 3. října 2012 — W. P. Willems, další účastník řízení: Burgemeester van Nuth

16

2013/C 026/29

Věc C-447/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 5. října 2012 — H. J. Kolostra, další účastník řízení: Burgemeester van Skarsterlân

16

2013/C 026/30

Věc C-448/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 8. října 2012 — M. Roest, další účastník řízení: Burgemeester van Amsterdam

17

2013/C 026/31

Věc C-449/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 8. října 2012 — L. J. A. van Luijk, další účastník řízení: Burgemeester van Den Haag

18

2013/C 026/32

Věc C-452/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Krefeld (Německo) dne 9. října 2012 — NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd v. Inter-Zuid Transport BV

18

2013/C 026/33

Věc C-456/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 10. října 2012 — Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel a O, další účastník řízení: B

19

2013/C 026/34

Věc C-457/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Raad van State (Nizozemsko) dne 10. října 2012 — S a Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, další účastník řízení: G

19

2013/C 026/35

Věc C-469/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgerichts Wien (Rakousko) dne 22. října 2012 — Krejci Lager & Umschlagbetriebs GmbH v. Olbrich Transport und Logistik GmbH

19

2013/C 026/36

Věc C-473/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour constitutionnelle (Belgie) dne 22. října 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v. Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

20

2013/C 026/37

Věc C-474/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) dne 22. října 2012 — Schiebel Aircraft GmbH

20

2013/C 026/38

Věc C-475/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Fővárosi Törvényszék (dříve Fővárosi Bíróság) (Maďarsko) dne 22. října 2012 — UPC DTH Sàrl v. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese

20

2013/C 026/39

Věc C-477/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundespatentgerichts (Německo) dne 24. října 2012 — Hogan Lovells International LLP v. Bayer CropScience K.K.

21

2013/C 026/40

Věc C-478/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesgericht Feldkirch (Rakousko) dne 24. října 2012 — Armin Maletic, Marianne Maletic v. lastminute.com GmbH a TUI Österreich GmbH

22

2013/C 026/41

Věc C-480/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 25. října 2012 — Minister van Financiën, další účastnice řízení: X BV

22

2013/C 026/42

Věc C-483/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Grondwettelijk Hof (Belgie) dne 29. října 2012 — Pelckmans Turnhout NV v. Walter Van Gastel Balen NV a další

22

2013/C 026/43

Věc C-484/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank ’s-Gravenhage (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Georgetown University v. Octrooicentrum Nederland, jednající pod názvem NL Octrooicentrum

23

2013/C 026/44

Věc C-485/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer v. Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

23

2013/C 026/45

Věc C-486/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Nizozemsko) dne 31. října 2012 — X, další účastník: Heffingsambtenaar van de gemeente Z

24

2013/C 026/46

Věc C-487/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ourense (Španělsko) dne 2. listopadu 2012 — Vueling Airlines S.A. v. Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia

24

2013/C 026/47

Věc C-492/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 5. listopadu 2012 — Conseil national de l'ordre des médecins v. Ministère des affaires sociales et de la santé

24

2013/C 026/48

Věc C-494/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2012 — Dixons Retail Plc v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

25

2013/C 026/49

Věc C-497/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Davide Gullotta, Farmacia di Gullotta Davide & C. Sas v. Ministero della Salute, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

25

2013/C 026/50

Věc C-498/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Antonella Pedone v. Maria Adele Corrao

26

2013/C 026/51

Věc C-499/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Tivoli (Itálie) dne 7. listopadu 2012 — Elisabetta Gentile v. Ufficio Finanziario della Direzione Ufficio Territoriale di Tivoli a další

26

2013/C 026/52

Věc C-500/12: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — Evropská komise v. Polská republika

26

2013/C 026/53

Věc C-501/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Thomas Specht v. Land Berlin

27

2013/C 026/54

Věc C-502/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Jens Schombera v. Land Berlin

28

2013/C 026/55

Věc C-503/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Alexander Wieland v. Land Berlin

28

2013/C 026/56

Věc C-504/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Uwe Schönefeld v. Land Berlin

29

2013/C 026/57

Věc C-505/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Antje Wilke v. Land Berlin

30

2013/C 026/58

Věc C-506/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 8. listopadu 2012 — Gerd Schini v. Land Berlin

31

2013/C 026/59

Věc C-507/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 8. listopadu 2012 — Jessy Saint Prix v. Secretary of State for Work and Pensions

32

2013/C 026/60

Věc C-511/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) dne 12. listopadu 2012 — Joaquim Fernando Macedo Maia a další v. Fundo de Garantia Salarial, IP

32

2013/C 026/61

Věc C-512/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Francie) dne 13. listopadu 2012 — Octapharma France v. Agence nationale de sécurité du médicament a des produits de santé (ANSM) Ministerstvo sociálních věcí a zdravotnictví

32

2013/C 026/62

Věc C-515/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) dne 14. listopadu 2012 — UAB „4finance“ v. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

33

2013/C 026/63

Věc C-516/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/64

Věc C-517/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania

34

2013/C 026/65

Věc C-518/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 15. listopadu 2012 — CTP v. Regione Campania, Provincia di Napoli

34

2013/C 026/66

Věc C-520/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 16. listopadu 2012 společností Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE proti usnesení Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 13. září 2012 ve věci T-369/11: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE v. Evropská komise, Delegace Evropské unie v Turecku, Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU)

35

2013/C 026/67

Věc C-525/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

35

2013/C 026/68

Věc C-527/12: Žaloba podaná dne 20. listopadu 2012 — Evropská komise v. Spolková republika Německo

36

2013/C 026/69

Věc C-530/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 21. listopadu 2012 Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 13. září 2012 ve věci T-404/10, National Lottery Commission v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

36

2013/C 026/70

Věc C-532/12: Žaloba podaná dne 23. listopadu 2012 — Evropská komise v. Lucemburské velkovévodství

37

2013/C 026/71

Věc C-538/12: Žaloba podaná dne 26. listopadu 2012 — Evropská komise v. Slovinská republika

38

2013/C 026/72

Věc C-547/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. listopadu 2012 Řeckou republikou proti rozsudku Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 10. října 2012 ve věci T-158/09, Řecko v. Komise

38

 

Tribunál

2013/C 026/73

Věc T-491/07: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — CB v. Komise („Hospodářská soutěž — Rozhodnutí sdružení podniků — Trh vydávání platebních karet ve Francii — Rozhodnutí, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES — Tarifní opatření použitelná pro „nové účastníky“ — Členské poplatky a tzv. mechanismy „regulace akviziční funkce“ a „poplatků pro spící členy“ — Relevantní trh — Předmět dotčených opatření — Omezení hospodářské soutěže z hlediska cíle — Článek 81 odst. 3 ES — Zjevně nesprávná posouzení — Zásada řádné správy — Proporcionalita — Právní jistota“)

39

2013/C 026/74

Věc T-42/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. prosince 2012 — A. Loacker v. OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) v. OHIM („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství QUADRATUM — Starší slovní ochranná známka Společenství LOACKER QUADRATINI — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) — Článek 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009) — Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 č. 207/2009)“)

39

2013/C 026/75

Věc T-167/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Žádosti o cenovou nabídku — Odepření přístupu — Žaloba na neplatnost — Lhůta pro podání žaloby — Počátek běhu lhůty — Přípustnost — Výjimka týkající se ochrany hospodářské politiky Evropské unie — Výjimka týkající se ochrany obchodních zájmů třetí osoby — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti — Povinnost uvést odůvodnění“)

40

2013/C 026/76

Věc T-390/10 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Füller-Tomlinson v. Parlament („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Sociální zabezpečení — Nemoc z povolání — Určení míry invalidity vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání — Použití evropského měřítka hodnocení stupně újmy na fyzické a psychické integritě pro lékařské účely — Zkreslení skutkových okolností — Přiměřená lhůta“)

40

2013/C 026/77

Věci T-537/10 a T-538/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Adamowski v. OHIM — Fagumit (FAGUMIT) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní a obrazová ochranná známka Společenství FAGUMIT — Starší národní obrazová ochranná známka FAGUMIT — Relativní důvod neplatnosti — Článek 8 odst. 3 a čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

40

2013/C 026/78

Věc T-590/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Thesing a Bloomberg Finance v. ECB („Přístup k dokumentům — Rozhodnutí 2004/258/ES — Dokumenty týkající se státního dluhu a deficitu veřejných financí členského státu — Odepření přístupu — Výjimka týkající se hospodářské politiky Unie nebo členského státu — Částečné odepření přístupu“)

41

2013/C 026/79

Věc T-15/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Sina Bank v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Povinnost uvést odůvodnění“)

41

2013/C 026/80

Věc T-143/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2012 — Consorzio vino Chianti Classico v. OHIM — FFR (F.F.R.) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství „F.F.R.“ — Starší národní obrazové ochranné známky CHIANTI CLASSICO — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009“)

42

2013/C 026/81

Věc T-171/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Hopf v. OHIM („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Clampflex — Absolutní důvod pro zamítnutí — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“)

42

2013/C 026/82

Věc T-421/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. prosince 2012 — Qualitest v. Rada („Společná zahraniční a bezpečnostní politika — Omezující opatření přijatá vůči Íránu s cílem zabránit šíření jaderných zbraní — Zmrazení finančních prostředků — Žaloba na neplatnost — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“)

43

2013/C 026/83

Věc T-630/11 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 6. prosince 2012 — Strobl v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Přijímání — Všeobecné výběrové řízení — Uchazeči zapsaní do seznamu vhodných uchazečů před vstupem nového služebního řádu v platnost — Oznámení o volném pracovním místě — Jmenování — Zařazení do platové třídy podle nových, méně výhodných pravidel — Článek 12 přílohy XIII služebního řádu — Nesprávná právní posouzení — Povinnost Soudu pro veřejnou službu uvést odůvodnění“)

43

2013/C 026/84

Věc T-22/12: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. prosince 2012 — Fomanu v. OHIM (Qualität hat Zukunft) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Qualität hat Zukunft — Absolutní důvody pro zamítnutí — Neexistence rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

44

2013/C 026/85

Věc T-29/12: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Bauer v. OHIM — BenQ Materials (Daxon) („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství Daxon — Starší slovní ochranná známka Společenství DALTON — Relativní důvod odmítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

44

2013/C 026/86

Věc T-17/10: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — Steinberg v. Komise („Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkající se rozhodnutí o financování grantů pro nevládní organizace v Izraeli a v Palestině ohledně programů „Partnerství pro mír“ a „Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva“ — Částečné zamítnutí přístupu — Výjimka týkající se ochrany veřejného zájmu v oblasti veřejné bezpečnosti — Povinnost odůvodnění — Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a částečně zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění“)

44

2013/C 026/87

Věc T-302/10: Usnesení Tribunálu ze dne 23. listopadu 2012 — Crocs v. OHIM — Holey Soles Holdings a PHI (Prezentace obuvi) („Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Zpětvzetí návrhu na prohlášení neplatnosti — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

45

2013/C 026/88

Věc T-541/10: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a další v. Rada („Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí určené členskému státu s cílem zlepšit situaci nadměrného schodku — Nedostatek bezprostředního dotčení — Nepřípustnost“)

45

2013/C 026/89

Věc T-215/11: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — ADEDY a další v. Rada („Žaloba na neplatnost — Rozhodnutí určené členskému státu za účelem nápravy situace nadměrného schodku — Neexistence přímého dotčení — Nepřípustnost“)

45

2013/C 026/90

Věc T-278/11: Usnesení Tribunálu ze dne 13. listopadu 2012 — ClientEarth a další v. Komise („Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Implicitní odepření přístupu — Lhůta pro podání žaloby — Opožděnost — Zjevná nepřípustnost“)

46

2013/C 026/91

Věc T-466/11: Usnesení Tribunálu ze dne 19. října 2012 — Ellinika Nafpigeia a Hoern v. Komise („Žaloba na neplatnost — Státní podpory — Stavba lodí — Podpory poskytnuté loděnici ze strany řeckých orgánů — Opatření k provedení rozhodnutí Komise konstatujícího neslučitelnost a nařizujícího navrácení podpor — Nepřípustnost“)

46

2013/C 026/92

Věc T-491/11 P: Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Délka trvání řízení o uznání trvalé částečné invalidity — Škoda údajně způsobená žalobci — Náhrada nákladů, kterým se dalo vyhnout — Zamítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně postrádající jakýkoli právní základ — Článek 94 písm. a) jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu“)

47

2013/C 026/93

Věc T-548/11: Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2012 — MIP Metro v. OHIM — Real Seguros (real,- QUALITY) („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Zrušení starších národních ochranných známek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

47

2013/C 026/94

Věc T-549/11: Usnesení Tribunálu ze dne 26. listopadu 2012 — MIP Metro v. OHIM — Real Seguros (real,- BIO) („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Zrušení starších národních ochranných známek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

47

2013/C 026/95

Věc T-616/11 P: Usnesení Tribunálu ze dne 8. listopadu 2012 — Marcuccio v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Zamítnutí žaloby v prvním stupni jako zjevně postrádající jakýkoliv právní základ — Újma, kterou žalobce údajně utrpěl — Náhrada nákladů, kterým se dalo vyhnout — Článek 94 písm. a) Jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu“)

48

2013/C 026/96

Věc T-672/11: Usnesení Tribunálu ze dne 27. listopadu 2012 — H-Holding v. Parlament („Žaloba pro nečinnost — Žaloba na náhradu škody — Žaloba, která je zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně postrádající jakékoli právní opodstatnění“)

48

2013/C 026/97

Věc T-120/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Shadid Beheshti University v. Rada („Žaloba na neplatnost — Společná zahraniční a bezpečností politika — Omezující opatření vůči Iránu s cílem zabránit jadernému zbrojení — Zmrazení prostředků — Lhůta pro podání žaloby — Prodlení — Nepřípustnost“)

48

2013/C 026/98

Věc T-138/12: Usnesení Tribunálu ze dne 20. listopadu 2012 — Geipel v. OHIM — Reeh (BEST BODY NUTRITION) („Ochranná známka Společenství — Námitky — Zpětvzetí námitek — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

49

2013/C 026/99

Věc T-164/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 29. listopadu 2012 — Alstom v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Rozhodnutí Komise o předání dokumentů vnitrostátnímu soudu — Důvěrnost — Právo na účinnou soudní ochranu — Návrh na předběžné opatření — Fumus boni juris — Naléhavost — Zvážení zájmů“)

49

2013/C 026/00

Věc T-341/12 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 16. listopadu 2012 — Evonik Degussa v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Zveřejnění rozhodnutí, ve kterém Komise konstatuje porušení ustanovení zakazujících kartely — Zamítnutí žádosti o důvěrné zacházení s informacemi poskytnutých Komisi na základě použití oznámení o spolupráci — Zvážení zájmů — Naléhavost — Fumus boni juris“)

49

2013/C 026/01

Věc T-343/12: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2012 — Grupo T Diffusión v. OHIM — ABR Producción Contemporánea (lampa) („Ochranná známka Společenství — Návrh na prohlášení neplatnosti — Vzetí návrhu na prohlášení neplatnosti zpět — Bezpředmětnost rozhodnutí ve věci“)

50

2013/C 026/02

Věc T-453/12: Žaloba podaná dne 12. října 2012 — Zoo Sport v. OHIM — K-2 (ZOOSPORT)

50

2013/C 026/03

Věc T-470/12: Žaloba podaná dne 22. října 2012 — Sothys Auriac v. OHIM — Grand Hotel Primavera (BEAUTY GARDEN)

51

2013/C 026/04

Věc T-473/12: Žaloba podaná dne 1. listopadu 2012 — Aer Lingus v. Komise

51

2013/C 026/05

Věc T-480/12: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2012 — Coca-Cola v. OHIM — Mitico (Master)

52

2013/C 026/06

Věc T-482/12: Žaloba podaná dne 29. října 2012 — Internationaler Hilfsfonds v. Komise

53

2013/C 026/07

Věc T-483/12: Žaloba podaná dne 5. listopadu 2012 — Nestlé Unternehmungen Deutschland v. OHIM — Lotte (LOTTE)

53

2013/C 026/08

Věc T-484/12: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — CeWe Color v. OHIM (SMILECARD)

53

2013/C 026/09

Věc T-485/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — Grupo Bimbo v. OHIM

54

2013/C 026/10

Věc T-487/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — Eckes-Granini v. OHIM — Panini (PANINI)

54

2013/C 026/11

Věc T-489/12: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2012 — Planet v. Komise

55

2013/C 026/12

Věc T-490/12: Žaloba podaná dne 6. listopadu 2012 — Mondadori Editore v. OHIM — Grazia Equity (GRAZIA)

55

2013/C 026/13

Věc T-493/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Sanofi v. OHIM — GP Pharm (GEPRAL)

56

2013/C 026/14

Věc T-494/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — Biscuits Poult v. OHIM — Banketbakkerij Merba (Biscuits)

56

2013/C 026/15

Věc T-495/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (Dracula Bite)

57

2013/C 026/16

Věc T-496/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

57

2013/C 026/17

Věc T-497/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — European Drinks v. OHIM — Alexandrion Grup Romania (DRACULA BITE)

58

2013/C 026/18

Věc T-498/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Koinοpraxia Τouristiki Loutrakiou v. Komise

58

2013/C 026/19

Věc T-499/12: Žaloba podaná dne 13. listopadu 2012 — HSH Investment Holdings Coinvest-C a HSH Investment Holdings FSO v. Komise

59

2013/C 026/20

Věc T-500/12: Žaloba podaná dne 15. listopadu 2012 — Ryanair v. Komise

60

2013/C 026/21

Věc T-501/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Farmaceutisk Laboratorium Ferring v. OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

61

2013/C 026/22

Věc T-502/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Ferring v. OHIM — Tillotts Pharma (OCTASA)

62

2013/C 026/23

Věc T-503/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Spojené království v. Komise

62

2013/C 026/24

Věc T-504/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Murnauer Markenvertrieb v. OHIM (NOTFALL CREME)

63

2013/C 026/25

Věc T-505/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Compagnie des montres Longines, Francillon v. OHIM — Cheng (B)

63

2013/C 026/26

Věc T-508/12: Žaloba podaná dne 19. listopadu 2012 — Automobile Association v. OHIM — Duncan Petersen Publishing (Folders)

64

2013/C 026/27

Věc T-509/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — Advance Magazine Publishers v. OHIM — Nanso Group (TEEN VOGUE)

64

2013/C 026/28

Věc T-510/12: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — Conrad Electronic v. OHIM — Sky IP International (EuroSky)

65

2013/C 026/29

Věc T-513/12: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN GETAWAY)

65

2013/C 026/30

Věc T-514/12: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — NCL v. OHIM (NORWEGIAN BREAKAWAY)

66

2013/C 026/31

Věc T-515/12: Žaloba podaná dne 22. listopadu 2012 — El Corte Inglés v. OHIM — English cut (The English Cut)

66

2013/C 026/32

Věc T-519/12: Žaloba podaná dne 27. listopadu 2012 — mobile.international v. OHIM — Komise (PL mobile.eu)

67

2013/C 026/33

Věc T-527/12: Žaloba podaná dne 6. prosince 2012 — DeMaCo Holland v. Komise

68

2013/C 026/34

Věc T-468/09: Usnesení Tribunálu ze dne 3. prosince 2012 — JSK International Architekten und Ingenieure v. ECB

68

2013/C 026/35

Věc T-100/10: Usnesení Tribunálu ze dne 28. listopadu 2012 — Nordzucker v. Komise

69

2013/C 026/36

Věc T-364/11: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2012 — Arla Foods v. OHIM — Artax (Lactofree)

69

2013/C 026/37

Věc T-590/11: Usnesení Tribunálu ze dne 14. listopadu 2012 — S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski v. OHIM — Scotch & Soda (SODA)

69

2013/C 026/38

Věc T-77/12: Usnesení Tribunálu ze dne 4. prosince 2012 — Wahl v. OHIM — Tenacta Group (bellissima)

69

2013/C 026/39

Věc T-200/12: Usnesení Tribunálu ze dne 12. listopadu 2012 — Shannon Free Airport Development v. Komise

69

2013/C 026/40

Věc T-230/12: Usnesení Tribunálu ze dne 21. listopadu 2012 — Axa Belgium v. Komise

69

 

Soud pro veřejnou službu

2013/C 026/41

Věc F-103/12: Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/42

Věc F-104/12: Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/43

Věc F-105/12: Žaloba podaná dne 27. září 2012 — ZZ v. Europol

70

2013/C 026/44

Věc F-113/12: Žaloba podaná dne 9. října 2012 — ZZ v. Komise

71

2013/C 026/45

Věc F-114/12: Žaloba podaná dne 10. října 2012 — ZZ v. Komise

71

2013/C 026/46

Věc F-115/12: Žaloba podaná dne 15. října 2012 — ZZ v. Komise

71

2013/C 026/47

Věc F-122/12: Žaloba podaná dne 22. října 2012 — ZZ v. Rada

72

2013/C 026/48

Věc F-124/12: Žaloba podaná dne 22. října 2012 — ZZ v. EMCDDA

72

2013/C 026/49

Věc F-125/12: Žaloba podaná dne 3. listopadu 2012 — ZZ v. OHIM

72

2013/C 026/50

Věc F-128/12: Žaloba podaná dne 29. října 2012 — ZZ v. Parlament

73

2013/C 026/51

Věc F-129/12: Žaloba podaná dne 31. října 2012 — CH v. Parlament

73

2013/C 026/52

Věc F-132/12: Žaloba podaná dne 7. listopadu 2012 — ZZ a další v. Komise

73

2013/C 026/53

Věc F-134/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

74

2013/C 026/54

Věc F-135/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. REA

74

2013/C 026/55

Věc F-136/12: Žaloba podaná dne 9. listopadu 2012 — ZZ v. Rada

75

2013/C 026/56

Věc F-137/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

75

2013/C 026/57

Věc F-138/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

75

2013/C 026/58

Věc F-139/12: Žaloba podaná dne 14. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

76

2013/C 026/59

Věc F-140/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

76

2013/C 026/60

Věc F-141/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

76

2013/C 026/61

Věc F-142/12: Žaloba podaná dne 16. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

77

2013/C 026/62

Věc F-143/12: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

77

2013/C 026/63

Věc F-144/12: Žaloba podaná dne 21. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

77

2013/C 026/64

Věc F-146/12: Žaloba podaná dne 28. listopadu 2012 — ZZ v. Komise

78


CS

 

Top