Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:011:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 11, 15. leden 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.011.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 11

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
15. ledna 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

I   Usnesení, doporučení a stanoviska

 

USNESENÍ

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

484. plenární zasedání ve dnech 14. a 15. listopadu 2012

2013/C 011/01

Usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Více Evropy k předložení na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. listopadu 2012

1

 

STANOVISKA

 

Evropský hospodářský a sociální výbor

 

484. plenární zasedání ve dnech 14. a 15. listopadu 2012

2013/C 011/02

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zapojení sdružení spotřebitelů do vytváření a fungování jednotného trhu (stanovisko z vlastní iniciativy)

3

2013/C 011/03

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zásady, postupy a opatření pro provádění čl. 11 odst. 1 a čl. 11 odst. 2 Lisabonské smlouvy (stanovisko z vlastní iniciativy)

8

2013/C 011/04

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Zapojení a účast starších lidí ve společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

16

2013/C 011/05

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Posílení sociálního postavení romských občanů v Evropě a jejich začleňování (dodatkové stanovisko)

21


 

III   Přípravné akty

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

 

484. plenární zasedání ve dnech 14. a 15. listopadu 2012

2013/C 011/06

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázek COM(2012) 206 final – 2012/0102 (CNS)

27

2013/C 011/07

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH COM(2012) 428 final – 2012/0205 (CNS)

31

2013/C 011/08

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi COM(2012) 512 final – 2012/0244 (COD) a ke sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Plán ustavení bankovní unie COM(2012) 510 final

34

2013/C 011/09

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k zelené knize o stínovém bankovnictví COM(2012) 102 final

39

2013/C 011/10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie pro elektronické zadávání veřejných zakázek COM(2012) 179 final

44

2013/C 011/11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Modernizace státní podpory v EU COM(2012) 209 final

49

2013/C 011/12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropský program pro spotřebitele – zvýšení důvěry a podpora růstu COM(2012) 225 final

54

2013/C 011/13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sděleních klíčových informací týkajících se investičních produktů COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)

59

2013/C 011/14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst COM(2012) 173 final

65

2013/C 011/15

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení EU COM(2012) 153 final

71

2013/C 011/16

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nástroji předvstupní pomoci (NPP II) a návrhu nařízení, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství COM(2011) 838 final a COM(2011) 839 final

77

2013/C 011/17

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro financování propagace demokracie a lidských práv ve světě COM(2011) 844 – 2011/0412 (COD)

81

2013/C 011/18

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k pozměněnému návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program pro oblast daní v Evropské unii na období let 2014–2020 (Fiscalis 2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1482/2007/ES COM(2012) 465 final – 2011/0341/b (COD)

84

2013/C 011/19

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 812/2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98 COM(2012) 447 final – 2012/216 (COD)

85

2013/C 011/20

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (přepracované znění) COM(2012) 403 final – 2012/0196 (COD)

85

2013/C 011/21

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů COM(2012) 432 final – 2012/0208 (COD)

86

2013/C 011/22

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1100/2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního COM(2012) 413 final – 2012/0201 (COD)

86

2013/C 011/23

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů COM(2012) 416 final – 2012/0202 (COD)

87

2013/C 011/24

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolních opatřeních ve Skagerraku a o změně nařízení (ES) č. 850/98 a nařízení (ES) č. 1342/2008 COM(2012) 471 final – 2012/0232 (COD)

87

2013/C 011/25

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2001/110/ES o medu COM(2012) 530 final – 2012/0260 (COD)

88

2013/C 011/26

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke změně návrhu Komise KOM(2011) 628 v konečném znění/2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky COM(2012) 551 final – 2012/0260 (COD)

88


CS

 

Top