Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:366:TOC

Úřední věstník Evropské unie, C 366, 24. listopad 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2012.366.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 366

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 55
24. listopadu 2012


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Soudní dvůr Evropské unie

2012/C 366/01

Poslední publikace Soudního dvora Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unieÚř. věst. C 355, 17.11.2012

1

 

Soudní dvůr

2012/C 366/02

Složení přísahy nových členů Soudního dvora

2

2012/C 366/03

Volba předsedy Soudního dvora

2

2012/C 366/04

Volba místopředsedy Soudního dvora

2

2012/C 366/05

Volba předsedů senátů složených z pěti soudců

3

2012/C 366/06

Volba předsedů senátů složených ze tří soudců

3

2012/C 366/07

Přidělení soudců k senátům složeným z pěti soudců

3

2012/C 366/08

Přidělení soudců k senátům složeným ze tří soudců

4

2012/C 366/09

Seznamy pro účely sestavení soudních kolegií

4

2012/C 366/10

Jmenování prvního generálního advokáta

6

2012/C 366/11

Určení senátu pověřeného projednáváním věcí uvedených v článku 104b jednacího řádu Soudního dvora

6

 

Tribunál

2012/C 366/12

Složení přísahy nových soudců Tribunálu

7


 

V   Oznámení

 

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

 

Soudní dvůr

2012/C 366/13

Spojené věci C-113/10, C-147/10 a C-234/10: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. září 2012 (žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce Finanzgericht Düsseldorf — Německo, High Court of Justice (Chancery Division) — Spojené království, Tribunal de grande instance de Nanterre — Francie) — Zuckerfabrik Jülich AG v. Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc v. Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), a Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable v. Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) („Společná zemědělská politika — Společná organizace trhů — Výrobci cukru a izoglukózy — Výpočet výše dávek z výroby — Platnost způsobu výpočtu, v jehož rámci se zohledňuje výše fiktivních náhrad za množství cukru vyvážených bez náhrady — Zpětná účinnost právní úpravy — Směnný kurs — Uložení úroků“)

8

2012/C 366/14

Věc C-587/10: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne čtvrtého (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Bundesfinanzhof — Německo) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) v. Finanzamt Plauen („Daně — Daň z přidané hodnoty — Dodání zboží — Zdanění řetězových plnění — Odmítnutí přiznat osvobození od daně z důvodu neuvedení identifikačního čísla pro DPH pořizovatele“)

9

2012/C 366/15

Věc C-22/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Korkein oikeus — Finsko) — Finnair Oyj v. Timy Lassooy („Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Náhrady cestujícím v případě odepření nástupu na palubu — Pojem „odepření nástupu na palubu“ — Vyloučení kvalifikace jako „odepření nástupu na palubu“ — Zrušení letu způsobené stávkou na letišti odletu — Reorganizace pozdějších letů po zrušeném letu — Nárok cestujících těchto letů na odškodnění“)

9

2012/C 366/16

Věc C-75/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. října 2012 — Evropská komise v. Rakouská republika („Nesplnění povinnosti státem — Občanství Unie — Právo pohybu a pobytu — Články 20 SFEU a 21 SFEU — Diskriminace na základě státní příslušnosti — Článek 18 SFEU — Směrnice 2004/38/ES — Článek 24 — Výjimka — Působnost — Členský stát, ve kterém je výhoda zlevněného jízdného poskytována pouze studentům, jejichž rodiče pobírají rodinné přídavky v tomto členském státě“)

10

2012/C 366/17

Věc C-115/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polsko) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. v. Zakład Ubezpieczeń Społecznych („Sociální zabezpečení — Určení použitelných právních předpisů — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Článek 14 odst. 2 písm. b) — Osoba obvykle zaměstnaná na území dvou nebo více členských států — Po sobě jdoucí pracovní smlouvy — Zaměstnavatel usazený v členském státě obvyklého bydliště zaměstnance — Zaměstnání vykonávané výlučně v jiných členských státech“)

11

2012/C 366/18

Věc C-137/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. září 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Cour du travail de Bruxelles — Belgie) — Partena ASBL v. Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA („Sociální zabezpečení migrujících pracovníků — Nařízení (EHS) č. 1408/71 — Články 13 a 14c — Použitelné právní předpisy — Osoby samostatně výdělečně činné — Systém sociálního zabezpečení — Pojištění — Osoba vykonávající závislou činnost nebo nevykonávající žádnou činnost v členském státě — Samostatně výdělečná činnost vykonávaná v jiném členském státě — Člen statutárního orgánu společnosti — Bydliště v jiném členském státě než je sídlo společnosti — Řízení společnosti ze státu bydliště — Vnitrostátní pravidlo, podle kterého platí nevyvratitelná domněnka, že osoba vykonává výdělečnou činnost jako osoba samostatně výdělečně činná v členském státě, na jehož území se nachází sídlo společnosti — Povinné pojištění v systému sociálního zabezpečení pro samostatně výdělečné osoby tohoto státu“)

11

2012/C 366/19

Věc C-179/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. září 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État — Francie) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) v. Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration („Žádosti o azyl — Směrnice 2003/9/ES — Minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl v členských státech — Nařízení (ES) č. 343/2003 — Povinnost zajistit žadatelům o azyl v průběhu řízení o převzetí nebo vzetí zpět příslušným členským státem minimální podmínky přijetí — Určení členského státu, který má povinnost nést finanční náklady související s poskytováním minimálních podmínek“)

12

2012/C 366/20

Věc C-249/11: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad Sofia-grad — Bulharsko) — Hristo Byankov v. Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti („Právo občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států — Směrnice 2004/38/ES — Článek 27 — Správní opatření zakazující opustit vnitrostátní území z důvodu nezaplacení dluhu vzniklého vůči právnické osobě soukromého práva — Zásada právní jistoty ve vztahu ke správním aktům, které nabyly právní moci — Zásady rovnocennosti a efektivity“)

12

2012/C 366/21

Věc C-321/11: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Španělsko) — Germán Rodríguez Cachafeiro, María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor v. Iberia, Líneas Aéreas de España SA („Letecká doprava — Nařízení (ES) č. 261/2004 — Náhrady cestujícím v případě odepření nástupu na palubu — Pojem „odepření nástupu na palubu“ — Zrušení palubní vstupenky cestujícího dopravcem z důvodu předpokládaného zpoždění předcházejícího letu, odbaveného současně s dotyčným letem a provozovaného tímtéž dopravcem“)

13

2012/C 366/22

Věc C-390/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Nejvyššího správního soudu — Česká republika) — CS AGRO Ronov s. r. o. v. Ministerstvo zemědělství („Zemědělství — Odvětví cukru — Společná organizace trhů — Žádost o restrukturalizační podporu — Závazek pěstitele přestat dodávat určité množství cukrové řepy podléhající kvótě — Pojem — Jednostranné prohlášení pěstitele — Odmítnutí poskytnout podporu — Nezbytnost ukončení stávající smlouvy o dodávkách“)

14

2012/C 366/23

Věc C-391/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. října 2012 — Evropská komise v. Belgické království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2000/53/ES — Článek 2 bod 3 — Ochrana životního prostředí — Vozidla s ukončenou životností — Pojem „výrobce“ “)

14

2012/C 366/24

Věc C-392/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 27. září 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Spojené království) — Field Fisher Waterhouse LLP v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs („DPH — Osvobození nájmu nemovitého majetku od daně — Pronájem obchodních prostor — Služby související s tímto pronájmem — Kvalifikace jakožto plnění pro účely DPH — Plnění tvořené jediným plněním nebo několika samostatnými plněními“)

15

2012/C 366/25

Věc C-403/11: Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 4. října 2012 — Evropská komise v. Španělské království („Nesplnění povinnosti státem — Směrnice 2000/60/ES — Plány povodí — Zveřejnění a oznámení Komisi — Informování veřejnosti a konzultace s veřejností — Absence“)

15

2012/C 366/26

Věc C-550/11: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Administrativen sad — Varna — Bulharsko) — PIGI — Pavleta Dimova ET v. Direktor na Direkcia „Obžalvane i upravlenie na izpalnenieto“ — Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencia za prihodite („Daně — DPH — Směrnice 2006/112/ES — Nárok na odpočet — Oprava — Krádež zboží“)

16

2012/C 366/27

Věc C-629/11 P: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 4. října 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná zakázka zadávaná Komisí — Odmítnutí nabídky — Povinnost uvést odůvodnění — Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 — Článek 100 odst. 2 — Lhůta pro zodpovězení žádosti o informace — Nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 — Článek 149 odst. 2“)

16

2012/C 366/28

Věc C-669/11: Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 4. října 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Conseil d'État — Francie) — Société ED et F Man Alcohols v. Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) („Ochrana finančních zájmů Unie — Nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 — Věcná působnost — Pojem „poškození finančních zájmů Unie“ — Jednoduché nabídkové řízení na vývoz alkoholu vinného původu, který je v držení intervenčních agentur — Vývoz části alkoholu z Unie po uplynutí stanovené lhůty — Propadnutí jistoty na řádné provedení — Správní opatření — Správní sankce — Nařízení (ES) č. 360/95 — Nařízení (ES) č. 1623/2000 — Zpětné použití nejmírnější sankce“)

17

2012/C 366/29

Věc C-38/11: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 18. června 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Supremo Tribunal Administrativo — Portugalsko) — Amorim Energia BV v. Ministério das Finanças e da Administração Pública („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Články 49 SFEU a 54 SFEU — Články 63 SFEU a 65 SFEU — Směrnice 90/435/EHS — Článek 3 odst. 2 — Daňové právní předpisy — Korporační daň — Zdanění dividend — Srážková daň — Osvobození — Držení minimálního podílu ve společnosti vyplácející dividendy — Podmínky — Minimální doba nepřetržitého držení tohoto podílu — Podmínky — Přijímající společnosti-rezidenti a přijímající společnosti-nerezidenti — Rozdílné zacházení“)

18

2012/C 366/30

Věc C-278/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. července 2012 — Densmore Ronald Dover v. Evropský parlament („Kasační opravný prostředek — Pravidla pro úhradu nákladů a příspěvků poslancům Evropského parlamentu — Kontrola používání příspěvků — Příspěvky určené na parlamentní asistenci — Odůvodnění výdajů — Vymáhání neoprávněně vyplacených částek“)

18

2012/C 366/31

Věc C-372/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. července 2012 — Power-One Italy SpA v. Komise („Kasační opravný prostředek — Mimosmluvní odpovědnost — Projekt spolufinancovaný finančním nástrojem „LIFE“ — Vývoj nového systému dodávky energie pro užívání v oblasti mobilních telefonních služeb (projekt „Pneuma“) — Rozhodnutí Komise ukončit projekt a nařídit vrácení vyplacené zálohy — Náhrada údajně utrpěné újmy“)

19

2012/C 366/32

Věc C-384/11: Usnesení Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 12. července 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgie) — Tate & Lyle Investments Ltd v. Belgický stát („Článek 104 odst. 3 první pododstavec jednacího řádu — Článek 63 SFEU — Daňové právní předpisy — Rozdělení dividend — Srážková daň — Zamezení nebo omezení řetězového zdanění — Rozdílné zacházení s přijímajícími společnostmi rezidenty a nerezidenty“)

19

2012/C 366/33

Věc C-407/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. července 2012 — Government of Gibraltar v. Evropská komise, Španělské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska („Kasační opravný prostředek — Směrnice 92/43/EHS — Ochrana přírodních stanovišť — Seznam lokalit významných pro Společenství ve středomořské biogeografické oblasti — Doplnění do seznamu lokality s názvem „Estrecho Oriental“ navržené Španělským královstvím, která by zahrnula zónu britského pobřežního moře Gibraltaru a oblast volného moře — Žaloba na neplatnost — Návrh na částečné zrušení — Oddělitelnost — Práva na obhajobu“)

20

2012/C 366/34

Věc C-491/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 27. června 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Společná zemědělská politika — Koupě kukuřice od maďarského intervenčního orgánu — Nedostatečné zásoby — Údajné nesplnění povinností kontroly ze strany Komise — Mimosmluvní odpovědnost“)

20

2012/C 366/35

Věc C-493/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 15. června 2012 — Unitet Technologies Corp. v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh instalace a údržby výtahů a eskalátorů — Pokuty — Mateřská společnost a dceřiné společnosti — Přičitatelnost protiprávního jednání“)

20

2012/C 366/36

Věc C-494/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 15. června 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, dříve General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Hospodářská soutěž — Kartelové dohody — Trh instalace a údržby výtahů a eskalátorů — Pokuty — Mateřská společnost a dceřiné společnosti — Přičitatelnost protiprávního jednání“)

21

2012/C 366/37

Věc C-608/11 P: Usnesení Soudního dvora ze dne 12. července 2012 — Land Wien v. Evropská komise („Kasační opravný prostředek — Jaderná energie — Rozšíření jaderné elektrárny Mochovce (Slovenská republika) — Rozhodnutí Komise odložit stížnost — Žaloba na neplatnost — Odmítnutí Komise poskytnout požadované dokumenty — Žaloba pro nečinnost — Minimální požadavky stanovené v čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Tribunálu — Nepřípustnost“)

21

2012/C 366/38

Věc C-310/12: Žaloba podaná dne 27. června 2012 — Evropská komise v. Maďarsko

22

2012/C 366/39

Věc C-359/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Handelsgericht Wien (Rakousko) dne 30. července 2012 — Michael Timmel v. Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Věc C-366/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 1. srpna 2012 — Finanzamt Dortmund-West v. Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Věc C-385/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Székesfehérvári Törvényszék (Maďarsko) dne 13. srpna 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Věc C-395/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d'appel (Lucembursko) dne 27. srpna 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines v. Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Věc C-412/12: Žaloba podaná dne 11. září 2012 — Evropská komise v. Kyperská republika

24

2012/C 366/44

Věc C-415/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeitsgericht Nienburg (Německo) dne 13. září 2012 — Bianca Brandes v. Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Věc C-419/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 14. září 2012 — Crono Service Scarl a další v. Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Věc C-420/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itálie) dne 14. září 2012 — Anitrav v. Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Věc C-434/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad Sofia-grad (Bulharsko) dne 26. září 2012 — „Slancheva sila“ EOOD v. Izpalnitelniat direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“ — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Věc C-445/12 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 3. října 2012 Rivella International AG proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 12. července 2012 ve věci T-170/11, Rivella International AG v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

27

2012/C 366/49

Věc C-70/11: Usnesení předsedy osmého senátu Soudního dvora ze dne 5. července 2012 — Evropská komise v. Švédské království

27

2012/C 366/50

Věc C-194/11: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. srpna 2012 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado Contencioso-Administrativo — Španělsko) — Susana Natividad Martínez Álvarez v. Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Věc C-195/11 P: Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 11. července 2012 — Evropská komise v. Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd, Rada Evropské unie

27

 

Tribunál

2012/C 366/52

Věc T-426/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. října 2012 — Itálie v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — EZZF — Výdaje vyloučené z financování — Ovoce a zelenina — Cukr — Zpracování citrusových plodů — Mléko — Zemědělské plodiny — Paušální finanční oprava — Přiměřenost — Povinnost odůvodnění — Neexistence nesprávného posouzení“)

28

2012/C 366/53

Věc T-591/08: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení — Poskytnutí počítačových služeb — Zařazení uchazeče na druhé místo v systému kaskády — Žaloba na neplatnost — Doložky o vyloučení z nabídkového řízení — Střet zájmů — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení — Rovné zacházení — Mimosmluvní odpovědnost“)

28

2012/C 366/54

Věc T-150/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners v. Rada („Dumping — Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Lhůta pro přijetí rozhodnutí ohledně tohoto statusu — Zjevně nesprávné posouzení — Důkazní břemeno — Úprava nákladů — Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

29

2012/C 366/55

Věc T-158/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Řecko v. Komise („EZOZF — Záruční sekce — Výdaje vyloučené z financování — Vyúčtování výdajů platebních agentur členských států, pokud jde o výdaje financované z EZOZF — Nedbalosti členského státu při vracení neoprávněně vyplacených částek — Zatížení členského státu finančními důsledky nevrácení“)

29

2012/C 366/56

Věc T-170/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener a Shanghai Prime Machinery v. Rada („Dumping — Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Lhůta pro přijetí rozhodnutí týkajícího se tohoto statusu — Zásada řádné správy — Důkazní břemeno — Povinnost (uvést) odůvodnění — Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) a odst. 10 nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) a odst. 10 nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

30

2012/C 366/57

Věc T-172/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Gem-Year a Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) v. Rada („Dumping — Dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Číny — Podpora stížnosti výrobním odvětvím Společenství — Definice dotčeného výrobku — Újma — Status podniku působícího v tržním hospodářství — Náklady nejdůležitějších vstupů odrážejí ve velké míře tržní hodnotu — Článek 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 384/96 (nyní čl. 2 odst. 7 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1225/2009)“)

30

2012/C 366/58

Věc T-247/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Evropaïki Dynamiki v. Komise („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení — Poskytování služeb týkajících se výroby a distribuce Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie a souvisejících on-line a off-line platforem — Odmítnutí nabídky předložené uchazečem a rozhodnutí o udělení zakázky jinému uchazeči — Povinnost uvést odůvodnění — Rovné zacházení — Zjevně nesprávné posouzení — Mimosmluvní odpovědnost“)

31

2012/C 366/59

Věc T-183/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Sviluppo Globale v. Komise („Veřejné zakázky na služby — Nabídkové řízení — Poskytování technické pomoci vládě Sýrie — Odmítnutí přihlášky — Povinnost uvést odůvodnění“)

31

2012/C 366/60

Věc T-204/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2012 — Lancôme v. OHIM — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) („Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství COLOR FOCUS — Starší slovní ochranná známka Společenství FOCUS — Relativní důvod zamítnutí — Nebezpečí záměny — Podobnost ochranných známek — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Skutečné užívání starší ochranné známky — Zneužití práva“)

31

2012/C 366/61

Věc T-556/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. října 2012 — Novatex v. Rada („Dotace — Dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Íránu, Pákistánu a Spojených arabských emirátů — Konečné vyrovnávací clo a konečný výběr prozatímního cla — Článek 3 odst. 1 a 2, čl. 6 písm. b) a čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 597/2009“)

32

2012/C 366/62

Věc T-569/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Bimbo v. OHIM — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství BIMBO DOUGHNUTS — Starší národní slovní ochranná známka DOGHNUTS — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 75 nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 — Návrh na změnu napadeného rozhodnutí — Přípustnost“)

32

2012/C 366/63

Věc T-333/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2012 — Wessang v. OHIM („Ochranná známka společenství — Námitkové řízení — Žádost o zápis obrazové ochranné známky Společenství star foods — Starší slovní ochranná známka Společenství a obrazová ochranná známka Společenství STAR SNACKS — Relativní důvod pro zamítnutí — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

32

2012/C 366/64

Věc T-366/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. října 2012 — Bial-Portela v. OHIM — Isdin (ZEBEXIR) („Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ZEBEXIR — Starší slovní ochranná známka Společenství ZEBINIX — Relativní důvody pro zamítnutí — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“)

33

2012/C 366/65

Věc T-371/11: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. října 2012 — Monier Roofing Components v. OHIM (CLIMA COMFORT) („Ochranná známka Společenství — Přihláška slovní ochranné známky Společenství CLIMA COMFORT — Absolutní důvod pro zamítnutí — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Právo být vyslechnut — Článek 75 druhá věta nařízení (ES) č. 207/2009 — Zkoumání skutečností z moci úřední — Článek 76 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009“)

33

2012/C 366/66

Věc T-360/10: Usnesení Tribunálu ze dne 3. října 2012 — Tecnimed v. OHIM — Ecobrands (ZAPPER CLICK) („Ochranná známka Společenství — Lhůta k podání žaloby — Opožděnost — Absence nepředvídatelných okolností — Neexistence vyšší moci — Právo na přístup k soudu — Zjevná nepřípustnost“)

34

2012/C 366/67

Věc T-622/11: Usnesení Tribunálu ze dne 11. října 2012 — Cervelli v. Komise („Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Příspěvek za práci v zahraničí — Žádost o přezkum — Nové skutečnosti — Zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

34

2012/C 366/68

Věc T-639/11: Usnesení Tribunálu ze dne 28. září 2012 — Heads! v. OHIM (HEADS) („Ochranná známka Společenství — Zamítnutí zápisu — Zpětvzetí přihlášky — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)

34

2012/C 366/69

Věc T-31/12: Usnesení Tribunálu ze dne 9. října 2012 — Région Poitou-Charentes v. Komise („Žaloba na neplatnost — Strukturální fondy — Akt, který nelze napadnout žalobou — Akt, který je částečně informativní a částečně přípravný — Nepřípustnost“)

34

2012/C 366/70

Věc T-62/12: Usnesení Tribunálu ze dne 8. října 2012 — ClientEarth v. Rada („Žaloba na neplatnost — Přístup k dokumentům — Nařízení (ES) č. 1049/2001 — Stanovisko právní služby Rady týkající se návrhu nařízení Parlamentu a Rady o přístupu veřejnosti k dokumentům Parlamentu, Rady a Komise — Potvrzení zamítnutí plného přístupu — Nepřípustnost — Lhůta pro podání žaloby — Pojem „napadnutelný akt“ ve smyslu článku 263 SFEU — Potvrzující akt“)

35

2012/C 366/71

Věc T-389/12 R: Usnesení Tribunálu ze dne 11. října 2012 — EDF v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Hospodářská soutěž — Spojování podniků — Trh s elektřinou — Rozhodnutí prohlašující spojení za slučitelné se společným trhem s výhradou dodržení některých závazků — Zamítnutí prodloužení lhůty stanovené pro splnění těchto závazků — Návrh na předběžné opatření — Nedostatek naléhavosti“)

35

2012/C 366/72

Věc T-378/12: Žaloba podaná dne 14. srpna 2012 — Capitalizaciones Mercantiles v. OHIM — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Věc T-411/12: Žaloba podaná dne 14. září 2012 — Celtipharm v. OHIM — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Věc T-418/12: Žaloba podaná dne 21. září 2012 — Beninca v. Komise

36

2012/C 366/75

Věc T-428/12: Žaloba podaná dne 26. září 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria v. OHIM (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Věc T-431/12: Žaloba podaná dne 28. září 2012 — Distillerie Bonollo a další v. Rada

37

2012/C 366/77

Věc T-432/12: Žaloba podaná dne 26. září 2012 — VTZ a další v. Rada

38

2012/C 366/78

Věc T-433/12: Žaloba podaná dne 28. září 2012 — Steiff v. OHIM (kovový knoflík ve střední části ucha plyšového zvířete)

39

2012/C 366/79

Věc T-434/12: Žaloba podaná dne 28. září 2012 — Steiff v. OHIM (Látková vlaječka s kovovým knoflíkem ve střední části ucha plyšového zvířete)

39

2012/C 366/80

Věc T-442/12: Žaloba podaná dne 5. října 2012 — Changmao Biochemical Engineering v. Rada

39

2012/C 366/81

Věc T-25/12: Usnesení Tribunálu ze dne 3. října 2012 — 3M Pumps v. OHMI — 3M (3M Pumps)

40

 

Soud pro veřejnou službu

2012/C 366/82

Věc F-102/12: Žaloba podaná dne 25. září 2012 — ZZ v. Parlament

41

2012/C 366/83

Věc F-107/12: Žaloba podaná dne 28. září 2012 — ZZ v. EIB

41


CS

 

Top